Смекни!
smekni.com

Види об'єднань громадян (стр. 2 из 4)

Виділяють дві основні групи функцій громадських організацій: 1) функції, які вони виконують стосовно забезпе­чення захисту інтересів своїх чле­нів (осн. захисна, допоміжна фун­кція); 2) функції, які громадські організації виконують стосовно системи влади в державі, розвитку суспільства в цілому (осн. операційна і творча функції).

Відносна відстороненість громадських організацій від політики пов'язана насампе­ред з тим, що держава безпосередньо не втручається в їхню діяльність, а лише регулює її відповідно до дію­чого законодавства. До того ж громадські організації, на відміну від державних інститутів, не наділені владними повноваження­ми. Відрізняються вони й від політичних партій, оскільки вони не ставлять за мету ово­лодіння державною владою. Відмінність їх від усіх інших суспільних угруповань пов'язана з притаманними їм особ­ливостями функціонування (ви­никнення за ініціативою знизу, фак­тична єдність, забезпечення інтере­сів своїх членів та прихильників, не­залежно від мети та характеру об'єд­нання, нетрадиційність) та принци­пами їхньої діяльності (добровіль­ність, поєднання особистих і суспільних інтересів, самоврядування, рівноправність, законність, гласність). Отже, за своєю природою і характером діяльності громадські організації не є політичними організаціями. Однак сама по собі їхня діяльність почасти набуває політичного ха­рактеру, оскільки вони, по-перше, об'єд­нують людей, котрі входять до спек­тра політичних сил (патріотичні сили, націо­нально зорієнтовані групи, прихиль­ники реформування суспільства та ін.), і по-друге, – вони становлять собою потенційну базу для виникнення на їхній основі нових політичних партій.

Громадські організації є невід'ємним елементом будь-якого демократичного суспільства. Їх соціально-політичне призначення і роль поляга­ють насамперед у тому, що вони допомагають людям у повсякденному житті, звільняють особистість від необхідності самостійно вирі­шувати безліч проблем, відкрива­ють широкі можливості для суспільно-політичної ініціативи народу, для здійснення ним самоврядування.

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН

Значною мірою взаємовідносини держави і об'єднань громадян регулюються нормами адміністративного права, а саме Законом України “Про об’єднання громадян”. Ці норми визнача­ють правовий статус об'єднань громадян, а саме —сукупність прав та обов'язків, які реалізуються у правовідносинах, що виникають між об'єднаннями громадян і суб'єктами виконавчої влади.

Передусім це стосується питань легалізації об'єднань громадян, передбачених ст.ст. 13,14,15 Закону України “Про об’єднання громадян”. Іншими словами, держава офіційно визнає об'єднання громадян оформлює його правове становище. Офіційне визнання об'єднань громадян здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. Для реєстрації об'єднання громадян його засновники подають заяву про це, а також певні документи, перелік яких визна­чається законодавством. Крім того, громадські організації можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення про це відповідних державних органів.

Основоположне значення у визначенні правового становища об'єднання громадян має його статут. Він повинен містити: назву, мету та завдання об'єднання; умови і порядок прийому в члени об'єднання та виходу із нього; структуру, порядок створення та діяльності статутних органів об'єднання; права та обов'язки його членів; джерела надходження коштів та порядок здійснення видів діяльності, необхідних для виконання статутних завдань; порядок внесення змін і доповнень в статут; порядок реорганізації або лі­квідації об'єднання; юридичну адресу.

Політичні партії та міжнародні громадські організації підлягають обов'язковій реєстрації Міністерством юстиції України, а легалізація громадських організацій здійснюється відповідно Міністерством юс­тиції України, органами місцевої державної адміністрації, а також виконавчими органами місцевого самоврядування. Відмова в реєст­рації об'єднання громадян може бути оскаржена в судовому порядку.

Законом України “Про об’єднання громадян” встановлені й певні вимоги до засновників об єднань громадян, передбачених ст.ст. 11,12. Так, політичні парти можуть створюватися тільки за ініціативою повнолітніх громадян України, які не обмежені судом у дієздатності і не перебувають у місцях позбавлення волі. Що сто­сується громадських організацій, то їх засновниками, крім громадян України, можуть бути іноземні громадяни та особи без громадянства, яким виповнилося 18 років. Засновниками молодіжних та дитячих організацій можуть бути особи, які досягли 15-річного віку (Закон України “Про молодіжні та дитячі громадські організації” від 1 грудня 1998 р.).

Важливим чинником, що впливає на адміністративно-право­вий статус об'єднань громадян, є встановлення державою обме­жень на створення та діяльність об'єднань громадян. Так, не підля­гають легалізації такі об'єднання громадян, а діяльність легалізова­них об'єднань громадян забороняється в судовому порядку, якщо їх метою е: зміна насильницьким шляхом конституційного ладу та в будь-якій протизаконній формі порушення суверенітету і територі­альної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганда війни, насильства, розпалювання між­етнічної, расової та релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, створення воєнізованих формувань (ст.4 Закону України “Про об’єднання громадян”).

Держава не втручається в діяльність об'єднань громадян, нада­ючи їм широку автономію. Проте це не виключає здійснення з боку держави контролю за діяльністю об'єднань громадян, що передбачено ст.ст. 25,26. Так, органи, що проводять легалізацію об'єднань громадян, здійснюють контроль за додержанням ними положень статуту. Законом України “Про об’єднання громадян” закріплено право представників цих органів бути присутніми на заходах, які проводять об'єднання громадян, вимагати необхідні документи та одержувати у необхідних випадках пояснення.

Фінансові органи та органи податкової адміністрації здійснюють контроль за джерелами і розмірами прибутків та інших фінансових надходжень, а також за правильністю сплати об'єднаннями грома­дян податків. З свого боку об'єднання громадян повинні представ­ляти фінансовим органам декларацію про свої прибутки та витрати.

Контроль за виконанням об'єднаннями громадян чинних норм і стандартів може здійснюватися екологічними, пожежними, санітарно-епідемічними та іншими органами державного нагляду і контролю. За порушення законодавства об'єднання громадян несуть відповідальність у встановленому законом порядку. Для здійснення своєї діяльності об'єднання громадян наділяють­ся широкими правами. Вони можуть виступати учасниками суспіль­них правовідносин, набувати майнові і немайнові права, братії участь у розробленні державної політики та формуванні органів влади, про­водити масові заходи тощо.

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Здійснення громадянами гарантованої ст. 35 Конституції України свободи світогляду і віросповідання породжує різного роду суспільні відносини, значна частина яких носить правовий характер. Так, закрі­плене у ти статті право громадян на відправлення релігійних культів і ритуальних обрядів, проведення релігійної діяльності обумовлює ство­рення та діяльність ріпних релігійних організацій — релігійних товариств, управлінь, центрів, монастирів, релігійних братств, духовних на­вчальних закладів і т. ін., що становлять собою стійкі організаційні си­стеми з специфічними цілями та конкретними способами їх досягнення.

Основним законодавчим актом, який визначає правове станови­ще релігійних організацій, а також їх взаємовідносини з державою є Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації». Сутність правового регулювання взаємовідносин держави і релігій­них організацій полягає в такому: держана та її органи не користу­ються методами державно-правового контролю або примусу при виз­наченні громадянами свого ставлення до релігії, не втручаються у релігійну діяльність організацій віруючих, якщо вони не порушує законів держави та встановленого порядку, не надають релігійним організаціям матеріальної підтримки, не доручають їм виконання будь-яких державних функцій. Разом з тим держава сприяє встанов­ленню відносин взаємної релігійної та світоглядної терпимості і по­ваги між людьми, охороняє законну діяльність релігійних органі­зацій та право віруючих на відправлення релігійних культів і ритуальних обрядів, здійснює державний контролі, за додержанням законодавства України про свободу совісті та релігійні організації. У свою чергу, релігійні організації позбавлені права втручатися у справи держави, брати участь у діяльності політичних партій, вису­вати кандидатів до органів державної влади. Ці організації займають­ся питаннями, пов'язаними із задоволенням релігійних потреб гро­мадян. При цьому релігійні організації мають право на участь у сус­пільному житті та використання засобів масової інформації нарівні з об'єднаннями громадян.

Для одержання релігійною організацією права юридичної осо­би необхідна її державна реєстрація. Засновники релігійної органі­зації — віруючі повнолітні громадяни у кількості не менше 10 чо­ловік —- подають заяву про реєстрацію та статут релігійної органі­зації у відповідний державний орган, який зобов'язаний у місячний термін прийняти рішення про реєстрацію.