Смекни!
smekni.com

Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк") (стр. 19 из 20)


Рис.Д.2. – Структура кредитів під контролем в кредитному портфелю в АКБ «Приватбанк» станом на 01.01.2007


Рис.Д.3. – Структура субстандартних кредитів в кредитному портфелю в АКБ «Приватбанк» станом на 01.01.2007


Рис.Д.4. – Структура сумнівних кредитів в кредитному портфелю в АКБ «Приватбанк» станом на 01.01.2007


Рис.Д.5. – Структура безнадійних кредитів в кредитному портфелю в АКБ «Приватбанк» станом на 01.01.2007


Додаток Е

Рис.Е.1. – Структура застави та гарантій часткового забезпечення кредитного ризику в категорії «Стандартні кредити» в АКБ «Приватбанк» ( стан 01.01.2007 року)


Рис.Е.2. – Структура застави та гарантій часткового забезпечення кредитного ризику в категорії «Нестандартні кредити» в АКБ «Приватбанк» ( стан 01.01.2007 року)


Рис.Е.3. – Структура застави та гарантій часткового забезпечення кредитного ризику в категорії «Сумнівні кредити» в АКБ «Приватбанк» ( стан 01.01.2007 року)


Рис.Е.4. – Структура застави та гарантій часткового забезпечення кредитного ризику в категорії «Проблеині кредити» в АКБ «Приватбанк» ( стан 01.01.2007 року)


Рис.Е.5. – Структура застави та гарантій часткового забезпечення кредитного ризику в категорії «Безнадійні кредити» в АКБ «Приватбанк» ( стан 01.01.2007 року)


Додаток Ж

Таблиця Ж.1

Видова та облікова класифікація міжбанківських кредитів в комерційних банках України [ ]

152 Кредити, що надані іншим банкам
1521 А Кредити овернайт, що надані іншим банкам
1522 А Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо
1523 А Короткострокові кредити, що надані іншим банкам
1524 А Довгострокові кредити, що надані іншим банкам
1525 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам
1527 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам
158 Сумнівна заборгованість інших банків
1580 А Сумнівна заборгованість за коштами на вимогу в інших банках
1581 А Сумнівна заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках
1582 А Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам
1589 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими іншим банкам
159 Резерви під заборгованість інших банків

Таблиця Ж.2

Видова та облікова класифікація кредитів юридичним особам в комерційних банках України [9]

20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання
201 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання
2010 А Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання
202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання
2020 А Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання
2027 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання
203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання
2030 А Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання
2037 А Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання
206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
2062 А Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
2063 А Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
2067 А Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
207 Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
2071 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання
2072 А Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
2073 А Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
207 Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
2071 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання
2072 А Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
2073 А Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
2074 А Довгострокові кредити, що надані суб'єктам господарювання за участю кредитів Національного банку України
2077 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання
2082 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання
2083 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання
2087 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання
209 Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання

Таблиця Ж.3

Видова та облікова класифікація кредитів фізичним особам в комерційних банках України [9]


Додаток К

Таблиця К.1

Кількісні параметри кредитного ризику [11]

Незначна Помірна Значна
Здійснюється ефективна диверсифікація кредитного ризику Диверсифікація в цілому задовільна, але існують певні концентрації Диверсифікація кредитного ризику є незадовільною
Рівень наданих кредитів і зобов'язань про надання кредитів є низьким відносно загальних активів Рівень наданих кредитів і зобов'язань про надання кредитів є помірним відносно загальних активів Рівень наданих кредитів і зобов'язань про надання кредитів є високим відносно загальних активів
Відношення кредитів і кре-дитних зобов'язань до регуля-тивного капіталу є низьким Відношення кредитів і кре-итних зобов'язань до регуля-тивного капіталу є помірним Відношення кредитів і кре-дитних зобов'язань до регуля-тивного капіталу є високим
Зростання активів, що генерують кредитний ризик, є плановим і відповідає досвіду та/або операційним можливостям керівництва і персоналу Певне зростання активів, що генерують кредитний ризик, не є плановим або перевищує заплановані рівні і, можливо, є випробуванням для досвіду та/або операційних можливостей керівництва і персоналу Зростання активів, що гене-рують кредитний ризик, не є плановим або перевищує зап-лановані рівні і є непосильним для досвіду та/або операцій-них можливостей керівництва і персоналу. Зростання відбу-вається за рахунок нових про-дуктів або позичальників, що знаходяться поза межами тра-диційної для банку сфери бізнесу
У разі розширення обсягів кредитування застосовується консервативний підхід до структури, термінів, рівня зростання або способів розрахунків Розширення обсягів кредитування є виправданим щодо структури, термінів, рівня зростання або способів розрахунків Банк занадто високими темпами нарощує обсяги нового кредитування, запроваджує нові продукти, з точки зору їхньої структури, умов та практики погашення
У разі розширення обсягів кредитування застосовується консервативний підхід до структури, термінів, рівня зростання або способів розрахунків Розширення обсягів кредитування є виправданим щодо структури, термінів, рівня зростання або способів розрахунків Банк занадто високими темпами нарощує обсяги нового кредитування, запроваджує нові продукти, з точки зору їхньої структури, умов та практики погашення
Винятків із належних процедур та практики здійснення активних операцій немає або вони робляться дуже рідко Є обмежена кількість винятків із встановлених процедур та практики здійснення активних операцій Є велика кількість винятків із встановлених процедур та практики здійснення активних операцій
Вартість та якість забезпечення є адекватною розміру кредитного ризику Вартість та якість забезпечення захищає від кредитного ризику Забезпечення є неліквідним або його вартість та якість є недостатньою
Рівень прострочених та безнадійних кредитів за балансовою класифікацією є низьким, і тенденція є стабільною Рівень прострочених та безнадійних кредитів за балансовою класифікацією є помірним, і тенденція є стабільною Рівень прострочених та безнадійних кредитів за балансовою класифікацією є високим, а тенденція стабільною, або рівень є помірним, а тенденція такою, що зростає
Рівень негативно класифіко-ваних активів невеликий Рівень негативно класифіко-ваних активів помірний Рівень негативно класифіко-ваних активів високий
Негативно класифіковані активи можуть бути повернуті у звичайному режимі роботи з контрагентом Негативно класифіковані активи можуть бути повернуті, але за умови вжиття банком певних заходів Повернення негативно класифікованих активів викликає сумнів або може потребувати тривалого часу та/або значних витрат
Резерви під втрати за активними операціями є достатніми і покривають можливі збитки. Потенційні втрати надходжень або капіталу через кредитний ризик є мінімальними Можливі втрати за активними операціями не повинні серйозно вичерпати існуючі резерви або вимагають створення більш ніж звичайних резервів. Потенційні втрати надходжень або капіталу через кредитний ризик є контрольованими Втрати за активними операціями можуть серйозно вичерпати існуючі резерви або вимагати значних додаткових резервів. Потенційні втрати надходжень або капіталу через кредитний ризик є значними
Методологія розрахунку резервів під можливі втрати за активними операціями є правильною, забезпечується належне покриття ризиків Методологія розрахунку резервів під можливі втрати за активними операціями є загалом адекватною, забезпечується прийнятне покриття ризиків Методологія розрахунку резервів під можливі втрати за активними операціями має багато недоліків. Покриття ризиків, наявних у портфелях, недостатнє

Додаток Л