Мир Знаний

Влияние уровня притязаний на уровень удовлетворенности отношениями с противоположным полом

Вступ…………………………………………………………………...…3

Частина І.Сексуальністьлюдини…………………………………………..5

  1. поняттясексуальності……………………………………………..5

  2. психосексуальнийрозвиток………………………………………8

Частина ІІ:Вплив внутрішньогоідеальногообразу чоловікана сексуальнівідносини жінкиі рівень задоволенняними………………...14

2.1. внутрішнійідеальний образчоловіка……………………………….14

2.2. динамікаі відносністьсексуальноїнорми………………………….17

2.3. сексуальнапатологія…………………………………………………19

2.3.1. види порушеньпсихосексуальногорозвитку …………………..20

2.3.1.1. порушенняпсихосексуальнихорієнтаційза об'єктом (щозаміщує нормальнийоб'єкт)………………………………………….21

2.3.1.2. порушенняпсихосексуальнихорієнтаційза віком об'єкта..23

2.3.1.3 порушенняпсихосексуальнихорієнтаційза способомреалізаціїсексуальнихдій……………………………………………24

ЧастинаІІІ: Емпіричнедослідження………………………………………26

3.1. предметта гіпотезадослідження……………………………………26

3.2. методикадослідження……………………………………………….26

3.3. результатидослідження……………………………………………...27

3.4 аналізрезультатів……………………………………………………..29

3.5. висновок………………………………………………………………29

Закінчення……………………………………………………………….30

Списоклітератури……………………………………………………….31

ВСТУП

Однією знайбільш актуальнихпроблем, в силуїї маловивченностів сучаснійпсихологіїі суміжнихгалузях, а такожу силу її значимостів міжособистіснихі, головне, усімейних відносинахє сексуальністьлюдини.

Відношеннясуспільствадо сексуальнихпроблем, ізчасом значнозмінилося. Усібільш терпимимстає відношеннядо дошлюбнихзв'язків іпозашлюбнихвагітностей,до пізньоговступу в шлюбі холостяків;а також доіндивідуальнихособливостейсексуальностілюдини. На нашпогляд, змінилисяі поняття жіночностіта мужності:якщо 100-200 роківтому жінкаповинна булабути м'якої,ніжної, замкнутоїна сім'ї і дітях,залежної відчоловіка, тов наш час рівноправностіобох статейвона набуваєчоловічих рисповодженняі характеру– енергійність,підприємливість,орієнтованістьна суспільнудіяльністьта ін. Зі свогобоку, "ідеальнийчоловік", незагубивши такітрадиційніриси, як сила,різкість,біологічністьу підході дожінки, достатнягрубість почуттіві поводження,включає і більшзм'якшені прояви,деяку фемінізацію.Для успішноговиконаннясуспільнихобов'язківбільш, ніж силаі спритність,необхідноуміння уживатисяз навколишніми,знаходитиспільну мову,словом – співробітництво,а не агресивність.

Погляди таідеали змінюються.

Але в тойсамий час, нанаш погляд, заостанні рокирізко зрослакількістьрозлучень, зяких більш ніжв 30 % випадківмотивами розлученьє “статеванезадоволеність”,що на наш погляд,є саме результатомневідповідностіреальногопартнера внутрішньомуідеальномуобразу.

Інтимнівідношення– частина загальнихвідношень, ів них, як у лінзі,фокусуютьсявсі плюси імінуси взаємовідносинпартнерів.

Статеванезадоволеність,скарги на якупред'являє усебільше числолюдей, можеприводити дорозвитку застійнихі запальнихявищ у статевихорганах, безплідності,росту міомиматки і ендометриозу,неврозам (біля60% у структуріневрозів ужінок і чоловіків),прояву схованихпсихічнихзахворювань,розладам ерекціїі сім'явиверганняв чоловіків,зрідшаннюоргазму в жінок.

Саме томуми вважаємодуже важливимі актуальнимдослідженнясексуальностілюдини та визначенняхарактерувпливу внутрішньогоідеальногообразу сексуальногопартнера нарозвиток іформуваннясексуальнихвідносин. Розуміннясутності внутрішньогоідеальногообразу і виявленняйого місця всексуальностіта впливу насексуальнуповедінку можеслужити профілактичнимцілям по запобіганнюсексуальнийдизгамій.

Предметдослідження:вплив внутрішньогоідеальногообразу чоловікана сексуальнівідносини жінкиі рівень задоволенняними.

Об'єкт дослідження:сексуальністьлюдини.

Мета:

 1. довести щовплив внутрішньогоідеальногообразу чоловікана сексуальнівідносинижінки і рівеньзадоволенняними залежитьвід рівня домаганьособистості.

Задачі:

 1. дослідитивнутрішнійідеальнийобраз чоловікажінок з нормальнимигармонійнимисексуальнимивідносинами;

 2. дослідитивнутрішнійідеальнийобраз чоловікажінок з дисгармонійнимисексуальнимивідносинами;

 3. виявитизв’язок міжневідповідністюідеальногообраза реальномупартнеру тарозладами увідносинах;ступінь впливувнутрішньогоідеальногообразу на розвитоксексуальнихвідносин;

 4. визначитирівень домаганьособистості.

 5. простежитивзаємозв'язокрівня домаганьособистостіта впливу ступенязбіганнявнутрішньогоідеальногообразу чоловіказ реальнимпартнером нарівень задоволеннявідносинамиз ним.

Гіпотеза:вплив внутрішньогоідеальногообразу чоловікана сексуальнівідносини жінкиі рівень задоволенняними залежитьвід рівня домаганьособистості.

Частина І.СЕКСУАЛЬНІСТЬЛЮДИНИ

1.1. ПОНЯТТЯСЕКСУАЛЬНОСТІ

Одним з основнихфакторів, щоспонукуютьлюдей до інтерперсональнихконтактів ізв'язків, єсексуальність.Варто підкреслити,що незважаючина поширеністьрізних поглядів,що вважаютьсятруізмамитільки на підставіїхнього глибокогоукоріненняу свідомості,а також незважаючина постійнийінтерес досексуальності,на даний моментіснує набагатоменше систематичнихдослідженьсексуальності,чим інших важливихпсихічнихпроцесів. Цеж відноситьсяі до теоретичнихконцепційсексуальногопотягу, сексуальногобажання, статевоїзбудженностічи сексуальногопорушення.

Сексуальність,у тлумаченніЗ.Фрейда, є усієюпсихічноюдіяльністюлюдини, зв'язаноїз дозріваннямлюдськогоорганізму із освоєннямзовнішньогоі внутрішньогосвіту. [10]

“Це те, щоскладаєтьсяз урахуваннявідмінностістатей, отриманнязадоволення,продовженняроду та характеруприхованогонепристойного”.[8].

Однак і дане,настількирозширенефрейдівськетрактування,ми не можемоназвати поясненнямсуті сексуальності.

Аналізуючисексуальність,сексологиприйшли довисновку, щовона є уродженоюпотребою іфункцією організму,подібно процесамподиху, травленняй ін.

ХріпковаА. Г. вважає, щостатевапотреба повиннарозглядатисяв двох аспектах:

 • це потреба,що притаманналюдині постійно;

 • це конкретнийпотребний станлюдини, якийвідчуваєтьсяяк статевебажання, щоспонукає їїдо певногороду діяльності,спрямованоїна задоволенняцієї потреби,та в результатіїї задоволенняна деякий часзникаюче. [6]

Факт статевоїпотреби у людинита тваринивиражають вбіології тим,що в них припускає“статевийпотяг”. Прицьому допускаютьаналогію зпотягом доприйняття їжі,голодом. Визначення,що відповідалоб слову “голод”в народній мовінемає; наукавикористовуєслово “лібідо”.[9]

Статевапотреба – (лат.libido – страснебажання) –багатозначнийтермін, що визначаєі сексуальнебажання взагалі,та прагненнядо тілесногозближення зпевною людиною,і мотиваційнийаспект сексуальності.

“Лібідо,зовсім аналогічноголоду, називаєтьсясила, в якійвиражаєтьсяпотяг, у даномувипадку сексуальний,як у голодівиражаєтьсяпотяг до їжі”.[8,с. 199]

Лібідо – зпочатку визначалопсихічну енергію,що міститьсяв основі всіхсексуальнийпроявів індивіда,використовувалосьяк синонім допоняття “сексуальнийпотяг” *. Лібідорозглядаєтьсяяк домінуючиймотив людськоїповедінки, щопроявляєтьсяв соціальноприйнятнійформі, завдячуючисублімації**, витісненню*** та ін. видампсихічногозахисту.

Згідно ФрейдаЗ. певна частиналібідо в результатівибору об’єктуспрямовуєтьсяна цей об’єкт(об’єкт-лібідо)а інша – на власне“Я” (Я-лібідо).[3]

Людина народжуєтьсяз визначенимфізіологічнимсексуальнимпотенціалом,що формуєтьсявже в рамкахжиттєвогодосвіду; у ціломуж сексуальністьобумовленаінтегрованоювзаємодієюбіологічних,психічних ісоціокультурнихфакторів.

С

_________________________________________________________________________________________________________________

* в психологіїХІХ ст. статевийпотяг вважавсячисто інстинктивнимта пояснювавсяабо як проявпотреби упродовженніроду, або якпрагненнязняти фізіологічненапруження,що виникає урезультатідіяльностістатевих залоз.[3]

** цеймеханізм захистудає можливістьлюдині у ціляхадаптаціїзмінити своїімпульси такимчином, щоб їхможна буловиражати задопомогоюсоціальноприйнятнихміркувань тадій. Сублімаціярозглядаєтьсяяк єдина конструктивнастратегіяприборканнянебажанихінстинктів.[7]

***Витисненнявважаєтьсяпервиннимзахистом его,тому що забезпечуєнайбільш прямийшлях відходувід тривоги,так само будучиосновою дляпобудови більшскладних механізмів. Витисненняабо «мотивованезабування»являє собоюпроцес видаленнязі свідомостідумок або почуттів,що заподіюютьстраждання.[7]


ексуальністьмає великезначення вміжособистіснихвідносинах.Філогенетичнаеволюція, завдякирозвитку мовиі культури,обумовилаістотні відмінностісексуальностілюдини відсексуальностітварин. Однаквони й досізберігаютьзагальні біологічніриси, що лежатьв основі двохфункцій –репродуктивноїі комунікативний.

Сексуальнаповедінкарадикальнозмінюєтьсяв залежностівід свого змісту,від того, якісаме потребивона задовольняє.Коли інтимнаблизькістьвиступає засобомпрокреації,дітородіння,тоді людиніважливий нестільки процес,чуттєва насолодаскільки йогокінцевий результат,народженнядитини. Еротичніміркуваннявідіграютьнезначну роль,проте дужеважливі соціальніта природніякості партнера.

Більш складнийвид відносин,коли статеваблизькістьвиступає засобомкомунікації,як моментпсихологічноїособистісноїінтимності,виходу з самітності,злиття двоху єдине ціле.Комунікативнасексуальністьпередбачаєнайвищий ступіньіндивідуальноївибірності.

Саме це типвідносин, самийскладний вид,звичайно, маєтьсяна увазі, колиговорять простатеву любов[2]

При цьому,ми вважаємо,що внутрішнійідеальний образсексуальногопартнера відіграєдуже важливуроль. Але ідеальнийобраз індивідамайже ніколине збігаєтьсяз його реальнимсексуальнимпартнером. Уідеальномуобразі завждиє елементи, абоїх поєднання,що майже незустрічаютьсяабо взагаліне існують уреальності.Повна відмінністьвнутрішньогоідеальногообразу відреальногосексуальногопартнера можепризвести додисгармонійнихвідносин. Повнаж неможливістьйого втіленняу реальністьможе призвестидо взагалі неможливогорозвитку нормальнихгармонійнихсексуальнихвідносин, черезщо може розвинутисятой чи іншийкомпонентпотягу, що формуєтьсяна одному зетапів психосексуальногорозвитку, розглянутиякий ми вважаємоза необхіднедля подальшогопсихологічногодослідження.

1.2. ПСИХОСЕКСУАЛЬНИЙРОЗВИТОК

Загальноприйнятийпогляд міститьдосить визначеніуявлення проприроду таособливостістатевогопотягу. У дитинствійого начебтонемає, вінз’являєтьсяприблизно доперіоду та взв’язку з процесамидозрівання,у період змужнілості,виражаєтьсяпроявами непереборноїпривабливості,яку одна статьвиказує наіншу, та метайого в статевомуз’єднанні абов таких діях,які знаходятьсяна шляху донього.

Але в насє підставибачити в цихданих невірневідображеннядійсності; якщопридивитисядо них ближче,вони виявляютьсяповними помилокта неточностейі тому ми схиляємосядо думки, щоформуваннясексуальностіявляє собоюпроцес, щопочинаєтьсяще в ембріональномуперіоді онтогенезуі що закінчуєтьсястатевою зрілістю.

Одна з передумовпсихоаналітичноїтеорії полягаєв тому, що людинанароджуєтьсяз визначеноюкількістюлібідо, що потімпроходить усвоєму розвиткудекілька стадій,іменованихяк психосексуальністадії розвитку.*

У

_________________________________________________________________________________________________________________

* біологічнодетермінованапослідовність,що розгортаєтьсяв незмінномупорядку і властиваусім людям,незалежно відкультурногорівня. [3]

** сукупністьгенетичних,морфологічнихта фізіологічнихознак, на основіяких розрізнюютьчоловічу тажіночу стать[3]

***статевіролі – диференціаціядіяльності,статусів, правта обов’язківіндивідів взалежностівід їх статі.ДиференціаціяСт.р. виявляєтьсяу статевозріломурозділеніпраці, системістатевоїстратифікації,розподілівлади та авторитетучоловіків тажінок та вспецифічнихпроцесах статевоїсоціалізації,через яку цівідношеннявідтворюютьсята передаютьсяз поколінняу покоління.[3]

**** направленістьстатевогопотягу та формйого реалізації.Формуванняпсихосексуальноїорієнтаціїохоплює пубертатний(12-18р.) та перехідний(16-26 р.) періодисексуальності.Його становленняє заключниметапом психосексуальногорозвитку, наякому відбуваєтьсяформуванняплатонічного,еротичногота сексуальноголібідо. [3]


же з першихднів життядитини соціально-психологічніфактори впливаютьна його психосексуальнийрозвиток –статева диференціація**, статеворольовеповодження***, сексуальнуорієнтацію****.

Фрейдом будазапропонованагіпотеза простадії психосексуальногорозвитку: оральну,анальну, фалічну,латентну тагенітальну.Тому у сучаснійсексологіївиділяютькілька етапівформуванняі прояву сексуальності(табл.1).

При розглядіцих стадійтреба враховуватище декількафакторів,впровадженихФрейдом.

Фрустрація.У випадку фрустраціїпсихосексуальніпотреби дитиниприпиняютьсябатьками абовихователями,тому не знаходятьоптимальногозадоволення.

Табл. 1. Стадіїпсихосексуальногорозвитку поФрейду [7,с. 119]

Стадія

Віковийперіод

Зоназосередженнялібідо

Задачіта досвід, щовідповідаютьданому рівнюрозвитку

Оральна 0-18міс. Рот (ссання,кусання, жування) Відвикання(від груді).Віддаленнясебе від материнськоготіла.
Анальна 1,5-3роки Анус(утриманняабо виштовхуванняфекалій) Привчаннядо туалету(самоконтроль)
Фалічна 3-6років Статевіоргани (мастурбація)

Ідентифікаціяз дорослимитієї ж статі,які виступаютьв ролі образудля наслідування

Латентна 6-12років Відсутня(сексуальнабездіяльність) Розширеннясоціальнихконтактів зоднолітками
Генітальна пубертат(статеве дозрівання) Статевіоргани (здатністьдо гетеро-сексуальнихвідносин) Встановленняінтимних відносинабо закоханість;витісненнясвого трудовоговнеску у суспільство

Надмірнатурботливість.При цьому дитинане має можливостісама управлятисвоїми внутрішнімифункціями.

У будь-якомувипадку відбуваєтьсяскупченнялібідо, що взрілі роки можепривести до“залишкового”поводження,пов'язаногоз тією стадією,на яку прийшласяфрустраціяабо регресія.

Також важливимипоняттями впсихоаналітичнійтеорії є регресіяі фіксація.Регресія, тобтоповерненняв найбільшранню стадіюі прояв дитячогоповодження,характерногодля цього періоду.Хоча регресіювважають особливимвипадком фіксації– затримкоюабо припиненнямрозвитку навизначенійстадії. ПослідовникиФрейда вважають,що регресіяі фіксаціявзаємодоповнюютьодин одного.[7]

Оральнастадія триваєвід народженняприблизно до18-місячноговіку. У цей періоддитина цілкомзалежить відбатьків, і областьрота пов'язаназ зосередженнямприємних відчуттіві задоволеннямбіологічнихпотреб. На думкуФрейда, ротзалишаєтьсяважливою ерогенноюзоною протягомусього життялюдини. Оральнастадія закінчується,коли припиняєтьсягодуваннягруддю.

Фрейд висунувпостулат, згідноякому у дитини,яка отримуваланадмірну абонедостатнюстимуляціюу дитинстві,скоріш за всесформуєтьсяу подальшомуорально-пасивнийтип особистості– веселий,оптимістичний,очікує “материнського”відношеннядо себе. Характеризуєтьсядовірливістю,пасивністю,незрілістюі надмірноюзалежністю.

На протязідругої половинипершого рокужиття починаєтьсядруга фазаоральної стадії– орально-агресивна,або орально-садистичнафаза. Фіксаціяна орально-садистичнійстадії виражаєтьсяв таких рисахяк любов досуперечок,песимізм, цинічневідношення.Цьому типувластивоексплуатуватиінших людейі домінуватинад ними з метоюзадоволеннясвоїх потреб.

Анальнастадія починаєтьсяу віці від 18-тимісяців іпродовжуєтьсядо третьогороку життя.Протягом періодумаленькі дітиодержуютьзначне задоволеннявід затримуваннята виштовхуванняфекалій. У ційстадії приученнядо туалетудитина вчитьсярозмежовувативимоги Ід(задоволеннявід негайноїдефекації) ісоціальніобмеження, щойдуть від батьків(самостійнийконтроль надпотребами).Фрейд вважав,що всі майбутніформи самоконтролюі саморегуляціїберуть початоку цій стадії.

У результатіфрустраціїв цей період(«зараз же сходина горщик»)можливо формуванняанально-утримуючоготипу особистості.Цей тип у більшдорослому віцінадзвичайножадібний, методичний,пунктуальнийі впертий. Другийрезультат цієїанальної фіксації– анально-виштовхуючий.Рисами такоготипу є схильністьдо руйнації,занепокоєння,імпульсивністьі навіть садистичнужорстокість.В любовнихвідносинаху зрілому віцітакі індивідуумичастіше за всесприймаютьпартнерів упершу чергуяк об’єктиволодіння.

Деякі батькизаохочуютьсвоїх дітейдо регулярногоспорожненняі щедро хвалятьза це. Подібнийпідхід виховуєпозитивнусамооцінкуі навіть можесприяти розвиткутворчих спроможностей.

Фалічнастадія. Міжтрьома і шістьмароками інтереси,обумовленілібідо, зміщаютьсяв зону геніталій.Протягом фалічноїфази психосексуальногорозвитку дітиможуть досліджувати статеві органи,мастурбуватиі виявлятиінтерес у питанняхзв'язаних ізнародженнямі статевимивідношеннями.Діти, на думкуФрейда, маютьхоча б неяснеуявлення просексуальнівідношенняі, у більшійсвоїй частині,розуміютьстатевий актяк агресивнідії батькастосовно матері.

Домінуючийконфлікт цієїстадії в хлопчиківназиваєтьсяЕдиповимкомплексом,і аналогічнийу дівчинок –комплекс Електри.

Суть цихкомплексівукладена внесвідомомубажанні кожноїдитини матибатька протилежноїстаті й усуненнібатька однієїз ним статі.

У нормі цікомплексирозвиваютьсяпо-різному вхлопчиків ідівчинок. Розглянемо,як він виявляєтьсяв хлопчиків.

З моментународженняголовним джереломзадоволеннядля дитини ємати або особа,що її заміщає.Хлопчик хочемати матір,хоче виражатисвої еротичніпочуття точнотак само, як,по його спостереженню,роблять людистаршого віку.У той самий часбатько сприймаєтьсяяк перешкодадо одержаннягенітальногозадоволення.Звідси, черезсуперництвоабо ворожнечуз батьком, томущо хлопчикрозуміє, щобатько не бажаєтерпіти йогоромантичніпочуття доматері, у результатічого виникаєнебезпекавідплати, з'являєтьсяострах кастрації.Це змушує відмовитисявід прагненнядо інцесту зматір'ю.

ВирішенняЕдипова комплексувідбуваєтьсяна більш пізнійстадії розвитку,приблизно міжп'ятьма і сьомароками, колихлопчик пригнічуєсвої сексуальнібажання і починаєідентифікуватисебе з батьком.Цей процес, щоодержав назвуідентифікаціїз агресором,виконує декількафункцій. По-перше,придбанняконгломератуцінностей,моральних норм,установок,моделей статеворольовогоповодження.По-друге, у процесіідентифікаціїхлопчик можеутримати матір,як і об'єкт любові,шляхом заміщення,тому що він маєті ж якості, щоі батько. Однакнайважливішимє інтерналізаціябатьківськихзаборон і норм,що дає грунтдля розвиткусовісті абосуперего. Тобтосуперего являєтьсявирішеннямЕдипова комплексу.

Версія Едиповакомплексу вдівчинок називаєтьсякомплексомЕлектри. Вступаючиу фалічну стадію,дівчинка виявляєвідсутністьпенісу (що можесимволізувативідсутністьсили), як у братаі батька. Нацьому грунті,по Фрейдові,у дівчинокрозвиваєтьсязаздрість допенісу, щовиражаєтьсяу відкритійворожості доматері, докоряючи,що та родилаїї без пеніса.Прагнення добатька формуєтьсяна уявленніпро нього яквласника цьогооргана. Сексуальнезадоволенняфокусуєтьсяна кліторі, ів дівчинок 5-7років кліторальнамастурбаціясупроводжуєтьсямаскуліннимифантазіями,у яких кліторстає пенісом.ВирішеннякомплексуЕлектри в дівчинок,по Фрейдові,йде тим же шляхомщо в хлопчиків,тобто ідентифікацієюіз матір'ю.

Дорослічоловіки зфіксацією нафалічній стадіїповодятьсязухвало, вонихвалькуватіі необачні,домагаютьсяуспіху (символічнуперемогу надбатьком), «донжуанський»стиль поводження.

Ж

_________________________________________________________________________________________________________________

* (от лат.Frigidus – холодний)сексуальнахолодністьжінки, що виявляєтьсяу зниженні абовідсутності лібідо, сексуальноїзбудливості,специфічнихсексуальнихвідчуттів таоргазму. [3]


інок фалічнафіксація приводитьдо схильностіфліртувати,зваблювати,до безладнихстатевих зв'язків,хоча можутьздаватисянаївними ібезневиннимив сексуальномувідношенні.

Недозволенікомплексиможуть призводитидо невротичнихмоделей поводження,що мають відношеннядо імпотенціїі фригідності*.

Латентнийперіод. Упроміжку від6-7 років до початкупідлітковоговіку розташовуєтьсяфаза сексуальногозатишку, латентнийперіод.

Фрейд приділявмало увагипроцесам у цейперіод, томущо на його думкусексуальнийінстинкт у цейчас приблизнодрімає.

Початковафаза генітальноїстадії (періоду,що продовжуєтьсявід зрілостідо смерті)характеризуєтьсябіохімічнимиі фізіологічнимизмінами в організмі.Результатомцих змін є характернедля підлітківпосиленнязбудливостіі підвищеннясексуальноїактивності.Інакше кажучивступу у генітальнустадію характерненайбільш повнезадоволеннясексуальногоінстинкту.Розвиток унормі веде довибору шлюбногопартнера іствореннюсім'ї.

Генітальнийхарактер –ідеальний типособистостів психоаналітичнійтеорії. Розрядкалібідо в статевомуакті забезпечуєможливістьфізіологічногоконтролю надімпульсами,що надходятьвід статевихорганів. Фрейдказав, що длятого щоб сформувавсянормальнийгенітальнийтип характеру,людина повиннавідмовитисявід пасивності,властивоїдитинству, колиусі форми задоволеньдавалися легко.

Грунтуючисьна вищесказаному,ми можемостверджувати,що за умовипослідовногозакономірногопроходженнякожного етапупсихосексуальногорозвитку, безможливих порушеньякого-небудьз етапів, становленняособистісноїсексуальностіповинне відповідатинормі.

Частина ІІ:ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГОІДЕАЛЬНОГООБРАЗУ ЧОЛОВІКАНА СЕКСУАЛЬНІВІДНОСИНИ ЖІНКИІ РІВЕНЬ ЗАДОВОЛЕННЯНИМИ

2.1. ВНУТРІШНІЙІДЕАЛЬНИЙ ОБРАЗЧОЛОВІКА

Інтимнівідношення– частина загальнихвідношень, ів них, як у лінзі,фокусуютьсявсі плюси імінуси взаємовідносинпартнерів.

Згідно лікарюПонепоу розірванняшлюбів відбуваєтьсязвичайно внаслідокчотирьох причин.Він розташовуєїх в наступномупорядку:

 1. сексуальнадисгармонія

 2. розходженняу поглядахщодо того, якпроводити часдозвілля.

 3. фінансовітруднощі

 4. психічні,фізичні абоемоційні порушення.

Примітноте, що сексуальнівідносинизаймають першемісце.

Головноюпричиною статевоїнезадоволеностіє психологічний,або емоційнийаспект. Тутможуть бутиі переживаннячерез фінансовітруднощі партнерів,і сімейні конфлікти,будь що. Але нанаш поглядперше місцезаймає ідеальнийобраз чоловіка.Він несвідомий.

Зовсім недавноМані (1988) для поясненняформуваннясексуальноїорієнтаціїзапропонувавтак називанутеорію любовноїкарти. Любовнакарта – це деякаматриця, ідеальнийспосіб коханця,любові ісексуально-еротичнихвідношень, щоформуєтьсяв мозку й усвідомостілюдини в ходірозвитку. Надумку Мані,любовну картулюдини можнарозглядатияк записанув мозку програмуіндивідуальнихпсихологічнихі фізіологічнихособливостейлюбовногопочуття й еротизму.Вона складаєтьсяв дитинстві,у віці від 5 до8 років. Ушкодженнялюбовної картив таких травмуючихситуаціях, якінцест, фізичнийрозлад абовкрай негативневідношеннябатьків достаті дитини,може зрештоюпривести доаномалій устатевомуповодженні.Він залишаєтьсяна позиціяхзмішаної,біосоціальноїприроди цьогоявища, але підкреслюєнаступну думку:"У цілому, створюєтьсявраження, щонайбільшеважливим періодомдля формуваннягомосексуальності,бісексуальностіі гетеросексуальностіє пізній дитячийі препубертатнийвік". [13, с. 302]

На думку К.Г.Юнга у кожномучоловіковіє жіночий початок.У жінці – чоловічий.Юнг назвав ціархетипи аніма(ідеальнийобраз жіночогопочатку, щознаходитьсяу чоловікові)і анімус (ідеальнийобраз чоловічогопочатку, щознаходитьсяу жинці). Вониє несвідомими.Знайомлячисьз чоловіком,на підсвідомомурівні у жінкиодразу ж відбуваєтьсяпорівнянняїї анімуса зцим чоловіком.Чим більш вонисхожі – тимбільш жінкасимпатизуєчоловікові.І дуже частопри спробахпояснити, щосаме їй в ньомусподобалось,жінка не можезнайти відповіді.Якщо ж продовжуватинаполягати– відбуваєтьсяпроцес захистусвідомості:раціоналізація.Жінка намагаєтьсясвідомо пояснитице, тоді ми можемопочути такіслова: “вінтакий… ну я неможу знайтислів” або приводятьтакі описи, якісвідомо вважаютьсябільш доречними,відповіднимиреальності:“вродливий,розумний…”і т.д. [15]

На думкуФрейда є двашляхи, за якимиобираєтьсяпартнер: нарцистичнийта едипальний.Тобто людинапідсвідомошукає партнерасхожого абона себе самого,або на батькапротилежноїстаті. Від цьогоі залежитьідеальний образна думку Фрейда.[9]

На думкуДжеймса Вайнрика,вирішальнуроль у формуванніобразу ідеальногосексуальногопартнера граєне ідентифікація,бажання уподібнитисядеякому зразку,а депривація,емоційнийдефіцит: людинуприваблює статьтієї значимоїособи (або осіб),від якої вінбув у дитинствівідчужений.У світлі цієїтеорії важливиміндикатороммайбутньоїсексуальноїорієнтаціїдитини є статьдітей, із якимивін не грає вмолодшомушкільному віці."Нормальні"діти віддаютьперевагу гратиз одноліткамивласного статі.Дівчинки іфемінізованіхлопчики звичайновиключаютьіз кола свогоспілкування"натуральних"хлопчиків, щоздаються їмзанадто агресивнимиі грубими. Маскулінніхлопчики ікозаки-дівчиська,навпаки, виключаютьіз своїх ігордівчинок. Цевідштовхуванняпороджує вдитини потребукомпенсуватисвою ущербність,і ця потребаз віком можетрансформуватисяв одностатевулюбов: фемінізованіхлопчики хочуть,щоб їх любиличоловіки, амаскуліннідівчинки, навпаки,тягнуться дофемініннихжінок. [2]

Але з якоїб точки зоруми не розглядалипитання ідеальногообразу, усюдими знайдемовизнання важливостідитинства,емоційнихпереживаньу ньому настановленняідеальногообразу. Такожусюди ми знайдемопідтвердженнятого, наскількиважливу рольвідіграє цейобраз у сексуальнихвідносинах.

Якщо реальнийпартнер неповністю відповідаєідеальномуобразу – можутьвиникати, упершу чергу,психологічнідисгармонії,може розвинутисяначебто безвидимих причиндепресія,невдоволенняпартнером,стосункамиз ним.

Статеванезадоволеність,скарги на якупред'являє усебільше числолюдей, можеприводити дорозвитку застійнихі запальнихявищ у статевихорганах, безплідності,росту міомиматки і ендометриозу,неврозам (біля60% у структуріневрозів ужінок і чоловіків),прояву схованихпсихічнихзахворювань,розладам ерекціїі сім'явиверганняв чоловіків,зрідшаннюоргазму в жінок.

Але можутьбути і більшглибокі психічніпорушенняпсихосексуальногорозвитку. Особливоякщо першийдосвід жінкаотримує з партнером,який не відповідаєїї ідеальномуобразу. Чимбільше цярозбіжність,тим більш складними,на наш погляд,можуть бутизміни.

Ми вважаємодоцільнимрозглянутивідносністьпоняття сексуальноїнорми та деяківиди психосексуальнихпорушень

2.2. ДИНАМІКАІ ВІДНОСНІСТЬСЕКСУАЛЬНОЇНОРМИ

Енциклопедичнийдовідник сексологіїтрактує сексуальнунорму як "оптимуміндивідуальнихстатевих проявіву життєдіяльностілюдини, що дозволяєйому випробуватисексуальнунасолоду ізабезпечуватигармонію інтимнихвідносин зпартнером зарахунок уміннярозуміти почуттяі бажаннясексуальногопартнера йадекватновиражати власніпсихосексуальніпотреби в спілкуванніз ним". [4, с.200]

Перекручені,неправильніуявлення просексуальнунорму нерідкостворюють улюдей значнітруднощі вособистомужитті і можутьпризвести доформуванняв них мнимихсексуальнихрозладів, сексуальнихдисгармонійі сексуальнихневрозів.

Одним з можливихпідходів довивчення даноїпроблеми єнозоцентричний(від патологіїдо норми), відповіднодо якого спочаткувизначаютьсяграниці сексуальноїпатології, авсі статевіпрояви, що невідносятьсядо неї вважаютьсярізними варіантаминорми. Поняттянорми – середнявеличина, виведеназ частотниххарактеристиктих чи іншихсексуальнихпроявів. [12]

При цьомунормальнимвважаєтьсяте, що найчастішезустрічається,а до ненормальноговідносять всете, що зустрічаєтьсяпорівнянорідко, причомуступінь ненормальностівідповідаєступеню рідкостітих чи іншихсексуальнихпроявів.

Друге поняттянорми в медико-психологічномуаспекті незв'язано ні зкритеріємцінності, ніступенем частоти.Під поняттям"нормальне"мають на увазівсе здорове,необхідне длягарного фізичногоі психічногосамопочуття,гарної соціальноїадаптації.

Виділяютьпартнерськуй індивідуальнусексуальнунорму. К.Імелинськийнаводить такікритеріївпартнерськоїнорми:

 1. розходженнястаті,

 2. зрілість,

 3. взаємназгода,

 4. прагненнядо досягненняобопільноїнасолоди,

 5. відсутністьзбитку здоров'ю,відсутністьзбитку іншимлюдям, тобтосуспільству.

Відповіднодо цих критеріївдо партнерськоїнорми можутьбути віднесеніусі форми сексуальноїактивності,сексуальногоповодженняі сексуальнихдій, що маютьмісце між двомазрілими особистостямирізної статі,приймаютьсяними обома іспрямованіна обопільнунасолоду, щоне шкодить їхздоров'ю і непорушує нормсуспільства.

Перерахованівище критеріїпартнерськоїнорми доситьумовні. Разомз тим, вонидозволяютьцілком адекватнооцінити відносиниміж сексуальнимипартнерамиз поглядуоптимальностіїхньої відповідностіодин одномув інтимнійсфері. Розглядатиграниці сексуальноїнорми і патологіїможна з позиціїзначення статевоїсфери для людинив самому широкомуїї розумінні.До такого підходудо сексуальноїнорми відноситьсяпотенційназдатністьвиконувативсі 3 основніфункції сексуальності:біологічну(запліднення),психологічну(насолода,задоволення)і соціальну(реалізаціяпотреби вміжособистіснихконтактах).Утрудненнячи неможливістьреалізаціїлюдиною кожноїз цих функційбудуть визначативиразністьу нього відхиленьвід норми убіксексуальноїпатології.

Клінічнерозуміннясексуальноїнорми охоплюєшироке колосексуальнихдій і формповодження,що умовно можнапідрозділитина три категоріїнорми: "оптимальну,прийняту ітерпиму". [1, с.171]

До оптимальноїнорми вартовіднести сексуальнідії і формиповодження,що, завдякисвоїм особливостямнайбільш бажаніз індивідуальноїі соціальноїточок зору.

До прийнятної(визнаної) нормівідносятьсятакі сексуальнідії і формиповодження,що, хоча і не єоптимальними,але не обмежуютьіндивідуальногорозвитку людиниі не заважаютьйому налагоджуватитісні міжособистісніконтакти.

До терпимоїнорми вартовіднести такісексуальнідії і такеповодження,оцінка якихможе бути різноїз погляду нормичи патологіїі залежить відособистісного,ситуаційногоі партнерськогоконтексту. Сюдивідносятьсятакі формиповодження,що обмежуютьможливостігармонічногопідбору сексуальногопартнера івстановленняз ним тіснихзв'язків. Однакці обмеженняне мають абсолютнопатологічногохарактеру,оскільки відповіднийсексуальнийвибір можезабезпечитигармонійнестатеве життяв партнерськоїпари.

Ми вважаємо,що всі наведенівище критеріїсексуальноїнорми взаємнодоповнюютьодин одного,однак не виділяютьграниці повноїсексуальноїнорми, що, крімосновної потребив розрядцісексуальноїнапруги, міститьу собі задоволенняпотреби впозасексуальнихконтактах зкоханою людиною.

Таким чином,сексуальнівідносини тимбільш наближаютьсядо норми, чимсильніше вонизміцнюютьзв'язок партнерів.Усе це свідчитьпро відносністьпоняття сексуальноїнорми і пронеобхідністьрозглядатиїї з урахуваннямфункціонуванняпартнерськоїпари, причомуне тільки всексуальнійсфері.

2.3. СЕКСУАЛЬНАПАТОЛОГІЯ.

Порушенняпсихосексуальнихорієнтаційявляють собоюперекручуванняспрямованостістатевогопотягу і формйого реалізації,що відомі заназвою статевіперекручення(сексуальніперверсії,парафілії). Їхможна вважатиістиннимитільки тоді,коли перекрученийстатевий потягвитісняє ізаміщує нормальнестатеве життя.

Сексуальнідевіації торкаютьсявибірковоспрямованостілібідо. Для ниххарактернанезвичністьвибору. Аленезвичність– поняття доситьумовне. Соціологічнийтермін “девіація”має більш вузькийзміст, визначаєповедінку, якапорушує будь-якісоціальні абокультурнінорми, викликаючинастороженеабо ворожевідношеннядо оточуючих.Ще сильнішийцей негативнийоціночний зміств понятті “статевеперекручення”,яке припускає,що така поведінкане тільки незвична,але й хвороблива,що порушує нетільки соціальнінорми, але йзакони природи.Нарешті, психологічноненормальноне тільки те,що дивно (поглядз боку), але йте, що спричиняєсамій людинінезручностіта робить йогонеповноцінним.

Існує рядтеорій виникненняперверсій:генетична,ендокринна,нейроендокринна,конвенціональна(умовно рефлекторна),психоаналітичнай ін. Кожна зних пояснюєперекручуванняспрямованостістатевогопотягу порушеннямивизначеногоетапу психосексуальногорозвитку. Розподілпарафілій науроджені іпридбані чистоумовне, оскількипсихосексуальніорієнтаціїформуютьсяв процесіпостнатальногоонтогенезуі визначаютьсятісними взаємовідносинамисоціально-психологічнихфакторів іпатологічнозміненогоґрунту, що нерідкодеформуєтьсяв пренатальномуперіоді.

Для розумінняданих девіаційми пропонуємохоча б дужестисло ознайомитисяз видами порушеньпсихосексуальногорозвитку.

2.3.1. ВИДИ ПОРУШЕНЬПСИХОСЕКСУАЛЬНОГОРОЗВИТКУ

Транссексуалізм– порушеннястатевоїсамосвідомості(аутоідентифікация,)виявляютьсярізними варіантамитранссексуалізму– стійке усвідомленнясвоєї відносностідо протилежноїстаті, незважаючина правильне(відповідногенетичнійстаті) формуваннягонад, урогенитальноготракту і вториннихстатевих ознак.[10]

Транссексуальніособистостіудягаютьсявідповіднодо психічноговідчуття своєїстатевоїприналежності,що не відповідаєсоматичнійстаті, і виявляютьпрагнення дозміни структурисвого тіла.

Трансвестизм– порушеннястереотипустатеворольовоїповедінки –(от лат. “транс”– через та “вести-ре”одягатись)отриманнясексуальноїнасолоди тазадоволеннявід перевдяганняв одяг протилежноїстаті. Зустрічаєтьсямайже завждитільки у чоловіків.На відміну відтранссексуалів,які відхиляютьсвою громадянськустать, трансвеститизвичайно немають на рахунокцього ваганьта не хочутьзмінювати своюстатеву ідентичність.Саме одяг протилежноїстаті дає максимумсексуальногозадоволення,в останній часвони вдягаютьсята поводятьсебе згідносвоєї статі.

Гомосексуалізм– порушенняпсихосексуальноїорієнтаціїза статтю об’єкта(от греч. Homуs –такий самий),гомоеротизм,сексуальнаінверсія, гомофілія,еквісексуалізм– сексуальнийпотяг до осібвласної статі;жіночий гомосексуалізммає назву“лесбіянство”(від островаЛесбос). Однозначногопоясненнягомосексуалізму,як і іншихсексуальнихорієнтацій,немає. В данийчас більшістьвчених схильнідо думки, щогомосексуалізм– це специфічнийстиль життя.Він виключенийз списку психічнихзахворювань,оскільки ніпо жодномупсихологічномутесту гомосексуальнііндивіди невідрізняютьсявід гетеросексуальних.[2]

2.3.1.1. ПОРУШЕННЯПСИХОСЕКСУАЛЬНИХОРІЄНТАЦІЙЗА ОБ'ЄКТОМ (ЩОЗАМІЩУЄ НОРМАЛЬНИЙОБ'ЄКТ)

Фетишизм(ідолизм, сексуальнийсимволізм) –стан, коли статевезбудженнявикликає будь-якийвизначенийпредмет (предметитуалету чивизначенічастини тіла),"зведення вкульт фетиша,що символізуєсексуальногопартнера істатевий потягдо нього, щосупроводжуєтьсясексуальнимзбудженням".[5, с.424]

Фетишизмзустрічаєтьсямайже винятковов чоловіків.

Парафілієйце стає тількив тому випадку,якщо символперетворюєтьсяу фетиш, тобтонаділяєтьсясамостійниміснування тазахоплюєвладу над суб’єктом.

Фетишизаціячастин тіла,якщо вона незаміщає нормальногостатевогожиття, являєсобою парафілічніелементи.

Набагаторідше спостерігаєтьсяретифизм (фетишизмвзуття), пігмаліонізм(монументофілія)– потяг до статуй.

Нарциссизм(аутоеротизм,аутомоносексуалізм,аутофілія,аутоєрастія)– спрямованістьстатевогопотягу на самогосебе, потяг домилуваннявласним тілом(культ своготіла), що супроводжуєтьсястатевим збудженням.

“Стан, приякому людинавідноситьсядо власноготіла, як досексуальногооб’єкта, тобтомилується ним,пестить йогодо тих пір покине отримує відцього повноїнасолоди.” [9,с. 99]

Ексгібіціонізм– потреба чоловіка(частіше завсе) демонструватисвої геніталіїлюдям, які цьогоне очікують,як правило,жінкам. Це типовийневротичнийсимптом, заяким стоїтьневпевненістьу собі, страхперед жінкою;своєрідна формакомпенсаторноїповедінки тасимволічноїагресії. Дужеважливий моментдля ексгібіціоніста– переляк жінки.[2]

Вуайеризм(від франц.“вуар”– смотреть),міксоскопія,візіонизм,скопофілія(від греч. “скопейн”– дивитись) –потяг до підгляданняза статевимактом чи оголенимипредставникамиобраної статі.До скопофіліїварто віднестизахопленняпорнографічнимизображеннями,фільмами і т.д.

Підгляданнязвичайносупроводжуєтьсястрахом бутизахопленимраптово, це щебільше підсилюєстатеве збудженняі сприяє одержаннюяскравогооргазму. [2]

У сексологічнихдовідникахописуєтьсяще декількадесятків різнихпарафілій, алевони зустрічаютьсябільш рідко,тому ми обмежимосялише визначеннямидеяких з них:акротомофілія– потяг до партнераз ампутованоюкінцівкою,аутонекрофілія– уявлення себетрупом; аутопедофілія– уявлення себедитиною тапотреба, щобз ним поводились,як з немовлятою;копрофілія– збудженнязапахом тасмаком кала;копрофагия– поїданнякалу; еротичнапіроманія –потреба щосьпідпалювати;еротолалія– потреба промовлятинепристойності;фроттаж –потреба тертисяо стороннюлюдину у суспільнихмісцях; клізмофілія– сексуальнезадоволенняпов’язане зклізмою; некрофілія– потягдо трупів;піктофілія– нестримнапотреба дивитисьеротичні картинки,фільми тавідеокасети;скатофілія– потреба говоритипро сексуальніабо непристойніречі з стороннімилюдьми; сомнофілія– потреба ласкатисплячу незнайомулюдину; телефоннаскатофілія– потреба казатинепристойностінезнайомійлюдині по телефону;урофілія– насолода відсмаку та запахусечі, задоволеннявід самогопроцесу сечовипускання;зоосадизм– спричиненняболю тваринам;зоофілія(зооєрастія,зооеротія,скотоложництво,содомія, бестіализм,бестіофілія)– статевийпотяг до тварині одержаннясексуальногозадоволенняв контактахз ними; і т. д. [4,5]

2.3.1.2. ПОРУШЕННЯПСИХОСЕКСУАЛЬНИХОРІЄНТАЦІЙЗА

ВІКОМ ОБ'ЄКТА

Педофілія(від грецького"педес" – дитина,"філія" – потяг)– статевийпотяг до дітей– зустрічаєтьсяяк серед гетеросексуальних,так і середгомосексуальнихчоловіків.Педофелієйзветься потягтільки додопубертатнихдітей, молодше10-11 років. Алеінколи педофіламизвуть такожіндивідів, якихприваблюютьпідлітки, щознаходять упроцесі дозрівання(11-14 р.)

Потяг до14-16-річних підліткамзветься ефебофілієй(від грецького“ефеб” – підліток)та психіатричнимдіагнозом неявляється, хочав більшостікраїн (і в Українітеж), сексуальнівідносинидорослих зособамицього вікузаконодавчозаборонені.

Педофіліяможе бути якпостійною, колилюдину сексуальнозбуджуютьтільки нестатевозріліабо у стадіїдозріваннядіти, так итимчасовою,замісною, колипреважнимпартнером єдорослий, алепри неможливостіабо утрудненнісексуальногоконтакту суб’єктпереходитьна дітей тапідлітків.

Геронтофілія– статевийпотяг до особистостейлітнього істаречого віку.

Геронтофіливибираютьпартнерів якщоне з числа літніхособистостей,то з числа людей,значно старшесебе. Вони абоне випробуютьсексуальногозадоволенняв контактахз однолітками,або воно буваєменш яскравим.Якщо геронтофіліявиникає наоснові садистичнихтенденцій, тосексуальнаактивністьпов'язуєтьсязі згвалтуваннямиі катуваннямилюдей похилоговіку, що вимагаєсудово-психіатричноїекспертизи.Звичайно геронтофіліявиявляєтьсяпри обстеженніз приводу потягуі незадоволеностів шлюбі як жінок,так і чоловіків.[2]

2.3.1.3 ПОРУШЕННЯПСИХОСЕКСУАЛЬНИХОРІЄНТАЦІЙЗА СПОСОБОМРЕАЛІЗАЦІЇСЕКСУАЛЬНИХДІЙ

Мазохізм(по імені австрійськогописьменника,що вперше описавце відхиленнявід норми (Захер- Мазох); синоніми– альгоманія,альгофілія,пассивізм) –сатеве перекручення,при якому длядосягненнястатевогозбудження ізадоволеннянеобхідновипробуватифізичний більчи моральнеприниження,заподіяніпартнером. Цеагресія, зверненаіз зовнішньогосвіту на себе.У жінок це нестільки невроз,скільки гіпертрофіятрадиційноїмоделі фемінінності,як втіленняпасивностіта залежності.У чоловіків,згідно психоаналізу,це свого родуреактивнеутворення:бажання уразити,причинити більматері, в своючергу, стаєпотребою бутипокаранимжінкою взагалі.У гомосексуальномуваріанті цільдоповнюєтьсяще двома ланками:власна матив уяві стаєчоловіком, івиникає потребав покараннііншим чоловіком.Більшістьфахівців вважає,що чисто фізичнийбіль не є самоціллюспілкуваннямазохіста зпартнером, аїм рухає скорішебажання підкорятисячужій волі,відчути на собівизначену владупартнера. Примазохізміступінь сексуальноїзалежностівід партнерає максимальновираженою. Цязалежністьможе виявлятисяв тім, що людинайде на будь-якіпоступки, щобтільки не втратитисексуальногопартнера, щодоставляє тимбільше сексуальноїнасолоди, чимбільше домінує,тобто принижуємазохіста.

Проте мазохістотримує насолодуне від фізичногоболю, а відсамоприниженняі приниженняз боку партнера.Але у визначенихситуаціях вінпрагне інтенсифікуватибіль, щоб післяцього випробуватинасолоду відїї відсутності.[2]

Садизм (поімені французькогописьменникамаркіза де Сада(de Sade); синоніми –статеве насильництво,еротичнийтиранизм, активнаалголагнія),сексуальнадевіація, приякій статевезадоволеннядосягаєтьсяв процесі заподіянняпартнеру фізичногоболю чи психічнихстраждань.

“Садизмполягає в тім,що сексуальнанасолода виникаєв ситуації,пов'язаній здомінуваннямі беззаперечнимпідпорядкуваннямсобі партнера,оволодіннямїм і підпорядкуваннямйого в такіймірі, що йомуможна навітьзаподіюватибіль і приниження”.[4,с.265] Пануваннянад людиною,як особливаформа зв'язкуз нею, створюєсадисту почуттязадоволення,причому формипануваннянерідко буваютьяк у соціальному,так і в індивідуальномуплані вигіднимидля того, хтопідкоряється.Слід зазначити,що прояви садизмуможуть матимісце й у жінок,часто сягаючінасолоди відспогляданняприниженняпартнера, щовтрачає почуттявласної гідності.[2]

Садомазохізм(садизм+мазохізм)– сексуальнадевіація у видісполученнясадизму і мазохізму."Визначенісадомазохистичніелементи присутнів сексуальнихпроявах багатьохлюдей, зміцнюючинерідко подружнійсоюз, коли одинз партнеріводержує прицьому хоч якуськомпенсаціюв прагненні,що пригнічуєтьсясуспільством,до влади, а іншийодержує насолодувід власноїпокірностіі повної довіри,беззахисностіфізичної іпсихічної".[4,с.266] Садизм імазохізм являютьсобою девіації,що доповнюютьодин одного.Вони є вираженнямбіполярностілюдини. Обидвіці схильностіможуть виявлятисяв різному ступеніу тої ж самоїлюдини в залежностівід періодужиття, зовнішніхобставин іособливостейособистостіпартнера, зяким девіантскладаєтьсяв партнерськомусоюзі. В обохцих тенденціях,виражених урізній мірів різних людей,найбільш важливуроль грає прагненнядо взаємногоспівіснування,обумовленеутрудненнямчи неможливістюіснуванняодного безіншого. У цьомузмісті садистськіі мазохістськісхильностіне тільки невиключаютьпартнерства,але і сприяютьзміцненнювзаємногозв'язку у випадкувдалого підборупартнерськоїпари, в якій водного партнерапереважаютьсадистськісхильності,а в іншого–мазохистські.[2]

ЧастинаІІІ. Емпіричнедослідження

Тема: “Залежністьвпливу внутрішньогоідеальногообразу чоловікана сексуальнівідносини жінкиі рівень задоволенняними від рівнядомагань особистості”

3.1. ПРЕДМЕТТА ГІПОТЕЗАДОСЛІДЖЕННЯ

Предметдослідження:вплив внутрішньогоідеальногообразу чоловікана сексуальнівідносини жінкиі рівень задоволенняними.

Об'єкт дослідження:сексуальністьлюдини.

Гіпотеза:вплив внутрішньогоідеальногообразу чоловікана сексуальнівідносини жінкиі рівень задоволенняними залежитьвід рівня домаганьособистості.

Мета: довестищо вплив внутрішньогоідеальногообразу чоловікана сексуальнівідносини жінкиі рівень задоволенняними залежитьвід рівня домаганьособистості.

В якостіосновних піддосліднихбула вибранагрупа з 5 дівчат:вік – 18 років,освіта – повнасередня.

3.2. МЕТОДИКАДОСЛІДЖЕННЯ

Для перевіркигіпотези дослідженнями використовуємотакі методики:

 • Анкетування– для отриманнябільш детальнихвідомостейпро сексуальнівідносинидосліджуваноїз партнером.(додаток 1)

 • Тест“Рівень домагань”– для встановленнярівня домагань.Досліджуванійпропонуєтьсядивлячись наотриманийбланк, припуститискільки хрестиківвона зможенамалюватив ньому за 10секунд. Це числоприпускаємиххрестиківнеобхідновказати набланку в таблиці1 поряд з “РД”(рівень домагань).Потім, за сигналомекспериментатору“почали” початималювати хрестикив кожному квадратітаблиці 1, а посигналу “досить”– припинитималювати.Підрахуватикількістьреально намальованиххрестиків тавказати в таблиці1 поряд з “РД”(рівень досягнень).
  Повторитицю процедуру3 рази, записуючидані в таблиці2, 3, 4 відповідно.
  Розміритаблиць набланку 10 х 3 см,розміри маленькихквадратиківу таблицях 1 х1 см; тривалістьперших, других,четвертогодослідів по10 сек., а в третьомудосліді – 8 сек.для штучногостворенняситуації невдачі.

 • Норотиву виглядіперерахуванняякостей, особливостей,бажаних дляідеальногопартнера тавластивихреальномупартнерові– для встановленнярівня відповідностіреальногопартнера ідеальномуобразу. Досліджуванійпропонуєтьсяперерахуватиякості, особливостіідеальногодля неї партнера.Після закінчення,її просятьпідкреслитив цьому спискувсе, що є присутнєу реальномупартнері.

3.3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тест“Рівень домагань”

Отриманірезультатипорівнюємозі запропонованоюК. Шварцладеромшкалою:

5 і вищебалів нереалістичновисокий
від 3до 4,99 високий
від 1до 2, 99 помірний
від–1,49 до 0,99 низький
– 1,5 інижче нереалістичнонизький

Д


лябільшої зручностіаналізу, мипропонуємоотримані данірозташуватиу вигляді діаграми:

Анкетування

Длязручностіаналізу пропонуємоотримані данірозміститиу таблиці:

пит

Код досліджуваних

1

2

3

4

5

3

християн.

а

а

християн.

а

4

а, е, з

а, е

а, г

а

б, ж

5

б

б

б

б

б

6

в, д,е, ж, з,и, к,о, п

д, л

в, и,н

в

а, в,д, ж,к, н,о, п

7

д

в

б

б

г

10

б

б

б

а

б

11

б

б

а

а

а

12

б

б

б

а

а

13

7 балів

8 балів

8 балів

8 балів

10 балів

14

г

а

а

б

г

15

а, в, д

а, б, в

а, в

в

16

в

а

в

а

в

17

б

а

а

а

а

18

б

г

г

г

г

19

а

а

б

б

а

20

а

а

а

б

а

21

б

а

а

б

б

22

б

б

б

б

а

23

а

а

а

а

а

27

б

а

б

а

б

29

а

а

а

а

а

30

а, в, г, д, ж, и, к, м,н, о, р

а, б, д, з, л, м, о, п

в, г, д, з, и, к, м, н,о, п,

а, б, в, и, л, м, н, п

б, в, д, ж, к, л, м, н,о, п

32

в

а

а, в

а, д

а, в

У 6 питанні (“якостіідеальногопартнера”)виділені деяківаріанти відповідей– це якості, щонаявні у реальногопартнера, цедає нам змогуприблизновизначитиступінь збіганняреальногопартнеру звнутрішнімідеальнимобразом.

Норотив

Виходячиз отриманихрезультатівпобудуємотаблицю:

коддосліджуваних

ступіньзбігання реальногопартнера зідеальнимобразом

коддосліджуваних

ступіньзбігання реальногопартнера зідеальнимобразом

№ 1 65,0 % № 4 16,6 %
№ 2 50,5 % № 5 70,6 %
№ 3 55,5 %

3.4. АНАЛІЗРЕЗУЛЬТАТІВ

Для зручностіаналізу помістимодані в зведенутаблицю:

коддосліджуваних

тест“Рівень домагань”

норотивнедослідження

суб’єктивнаоцінка ступенязадоволеностістосунками(за анкетою)

№1 помірний 65,0 % повністюне задовольняють
№2 нереалістичнонизький 50,5 % повністюзадовольняють
№3 низький 55,5 % повністюзадовольняють
№4 нереалістичнонизький 16,6 % незовсім задовольняють
№5 реалістичновисокий 70,6 % повністюне задовольняють

Досліджувана№ 1 маєпомірний рівеньдомагань і вищесередньогорівень відповідностіреальногопартнера ідеальномуобразу, алестосунки їїповністю незадовольняють.

Досліджувана№ 2 має нереалістичнонизький рівеньдомагань, середнійрівень відповідностіреальногопартнера ідеальномуобразу, стосункиїї повністюзадовольняють.

Досліджувана№ 3 має низькийрівень домагань,середній рівеньвідповідності,стосунки їїповністюзадовольняють.

Досліджувана№ 4 має нереалістичнонизький рівеньдомагань, дуженизький рівеньвідповідності,але стосункиїї лише неповністюзадовольняють.

Досліджувана№ 5 має реалістичновисокий рівеньдомагань, доситьвисокий рівеньвідповідностіреальногопартнера ідеальномуобразу (найвищийу групі), алестосунки їїповністю незадовольняють.

3.5. ВИСНОВОК

На нашу думку,отримані підчас дослідженнярезультати– є достатнімпідтвердженнямвисунутої напочатку роботигіпотези.

Чим вищийрівень домагань– тим вищимповинен бутирівень відповідностіреальногопартнера внутрішньомуідеальномуобразу, щобстосунки з цимпартнеромзадовольнялиособистість(в нашому досліджені– жінку). І навпаки,чим нижчийрівень домаганьу особистості,тим реальніше,що стосункиз партнером,який майже невідповідаєідеальномуобразу будутьповністю влаштовуватиособистість.

ЗАКІНЧЕННЯ

В нашій роботівикладеніосновні аспектилюдськоїсексуальності,її патологічніпсихосексуальніспрямованості,психосексуальнийрозвиток людини,деякі поглядина внутрішнійідеальний образсексуальногопартнера тана залежністьрівня задоволеннястосункамиз партнеромвід ступенявідповідностіреальногопартнера цьомуобразу.

Знання сексуальнихдевіацій, викладенихв нашій роботі,вміння визначатиступінь відповідностіреальногопартнера внутрішньомуідеальномуобразу сексуальногопартнера допоможепсихологу-консультантуу виявленніта психологічнійкорекції цихпатологій, можеслужити антиципацієюсексуальнихдевіацій іпрофілактичнимцілям по запобіганнюсексуальнихдизгамій.

Як показуєпроведене намидослідження,наша гіпотеза,а також нашіпередбаченняв повній міріпідтвердились,оскільки міжвнутрішнімиякостями (внашому випадку– ідеальнимобразом партнера)з одного боку,та впливомсуспільнихявищ з другого,дійсно є взаємозв’язок,спрямованийна формуваннянормальноїта девіантноїсексуальності.

Тобто внутрішніякості людинита зовнішніаспекти суспільствавпливають напрояв властивостейособистості.

ЛІТЕРАТУРА

 1. ИмелинскийК. Сексологияи сексопатология.– М.:Медицина,1986 г. (11)

 2. Кон И.С. Введениев сексологию.– М.: Медицина.– 1988 г.

 3. Психологическийсловарь. Подред. А. В. Петровского,М.Г. Ярошевского.– М., 1990 г.

 4. Сексология:Энциклопедическийсправочникпо сексологиии смежнымобластям./БелорусЭнцикл./. – Мн.:БелЭн, 1993 г. (35)

 5. Сексопатология:справочник/ВасильченкоГ.С., АгарковаТ.Е., АгарковС.Т. и др. Под ред.ВасильченкоГ.С. – М.: Медицина,1990 г. (36)

 6. ХрипковаА.Г., КолесовД.В. В семье сыни дочь. – М., 1985 г.

 7. Хъелл Л., ЗиглерД. Теории личности.– С.-Пр.: 1997 г.

 8. Фрейд З. Введениев психоанализ.Лекции. – М.:«Наука», 1989 г.

 9. Фрейд З. Психологиясексуальности.– Изд-во ТарсевичС., «Прамеб»Минск, 1993 г.

 10. Фрейд З. Художники фантазирование.– М.: Республика,1995 г.

 11. Фрейд З. Я иОно. – М.: «Меттэм»,1990 г.

 12. Шнабль З.Мужчина и женщина:интимные отношения.– Кишинев, 1990 г.

 13. Мастерс У.Г.,Джонсон В.Є.,Колодин Р.К.Основы сексологии(HUMAN SEXUALITY) Пер. с англ.– М.: Мир, 1998 г.

 14. Карнеги Д.Как завоевыватьдрузей и оказыватьвлияние налюдей. – Минск.«Беларусь»1992 г.

 15. Юнг К.Г. Психологиябессознательного– М.: «Наука»,1989 г.


Инструкцияк заполнению

Уважаемыйреспондент!Вам предлагаетсяпройти анкетирование,главная целькоторого –вывестисреднестатистическийпрофиль личностисовременнойдевушки. Дляменя, как дляисследователя,очень важнырезультатыданного анкетирования,поэтому прошуВас подойтик заполнениюанкет серьезнои внимательно.Прошу Вас заполнятьанкеты аккуратно,отвечать навопросы самостоятельно,не подстраиваясьпод чье-то мнение,и честно, темболее что данноеанкетированиеанонимное.

В даннойанкете, в основном,Вам встретятсявопросы с конкретнымиответами, изкоторых Вамнеобходимобудет выбратьодин наиболееподходящихили наиболеечасто встречающийсяв Вашейжизни вариант.Отмечать подходящийВам ответ можетелюбым удобнымдля Вас знаком(крестик, галочка,обвести варианти т.д.). В вопросах,в которых возможноили необходимовыбрать несколькоответов, будутданы соответствующиессылки ( к примеру,«возможно болееодного вариантаответа»). Еслиданный вопроссодержит такойвариант ответакак «свой вариант»и ни один изответов Вамне подходит- Вы можете написатьсвой вариант(просьба писатьразборчивымпочерком).

ТакжеВам встретятсятакие вопросы,в которых будетзадано началопредложения,а Вам необходимобудет его закончить.Просьба дописыватьто, с чем Выдействительносоглашаетесьи что являетсяреальностью.Например, ввопросе «Нелюблю людей,которые….»укажите, пожалуйста,качества людей,которые Выдействительноене любите. Еслиже какой либовопрос не будетВам подходить– просто окончитепредложениетак, как Вы сразупридумаете,первой мыслью,не размышляйтесильно долго.

Анкета

1.Возраст _____ 2.Образование_____________________ 3. Вашевероисповедание:а) неверуюб)___________________

 1. ОхарактеризуйтеВашу семью:

(отмечайтевсе что Вамподходит)

а)семья полная

б)неполная (безотца)

в)неполная (безматери)

г)Вы – единственныйребенок

д)есть старшийбрат

е)есть старшаясестра

ж)есть младшийбрат

з)есть младшаясестра

 1. КакВы оцениваетесвое материальноесостояние?

а)выше среднего.

б)среднее.

в) ниже среднего.


 1. Выберитекачества, которыехарактерныдля Вашегопартнера:

(количествоответов неограничено,оценивайтереально, то,что действительноесть!)

 • опытныйв сексе

 • оченькрасивый

 • высокий

 • хорошосложен, атлет

 • имеетхороший характер

 • нравитсяВашим подругам

 • умный,интеллектуальный

 • имеетмного денег

 • верныйи любящий

 • страстный

 • веселый,заводной, задорный

 • оченьсексуальный

 • ласковый,внимательныйи нежный

 • хозяйственный,«домашний»

 • скромный,тихий, спокойный

 • стеснительный

 1. Вашсексуальныйопыт:

а)у меня его ещенет

б)до 1 года

в)1-2 года

г)2-3 года

д)3-5 лет

е)5-10 лет

ж)более 10 лет

 1. Мояполовая жизнь(закончитепредложение)_______________________________________________________________

 2. Нелюблю людей,которые_______________________________________________________________________________

 3. Средиваших друзейбольше?

а)представителейВашего пола

б)представителейпротивоположногопола

 1. Ставители Вы любовьвыше всехценностей?а)даб) нет

 1. ЧтоВы думаете олюбви?

а)она прекрасна!

б)прекраснатолько ответная

в)от нее толькострадания

г)любви нет, авсе эти разговорыо ней – романтическиебредни и сказкидля детей

 1. Оценитепо десятибалльнойсистеме степеньВашей разборчивостии тщательностив выборе сексуальногопартнера(10 баллов – оченьи оченьтщательно)______________________________________________________________

 2. Ваши сексуальныеотношения:

а) Вас полностьюустраивают

б) не совсемустраиваютВас

в) хочетсячего-то ещё,чего-то другого

г) Вас полностьюне устраивают

д) у Вас ихнет

 1. НаибольшегосексуальногоудовлетворенияВы получитес: (возможно3 варианта ответа)

а) очень опытным

б) очень красивым

в) любимым

г) богатым

д) какая разница?Это зависиттолько от степенимоего желания

 1. Для Вас любовь– это:

а) радость,ощущение полногосчастья

б) страстноефизическоевлечение кпартнеру

в) теплые инежные чувствак партнеру

г) пустыеслова

д) боль, печальи разочарования

 1. Для Вас брак– это:

а) тепло, уют,любовь и понимание

б) социальнаяусловностьдля продолжениярода

в) дети, шум-гам,постояннонедовольныйсупруг

г) большаяответственность

 1. Для Вас секс– это:

а) возможностьпродолжениярода

б) физическаяразрядка

в) пошло иразвратно

г) прекрасноепродолжениеи дополнениелюбви

д) главнаяпричина, покоторой мужчинаи женщина вступаютв отношения

е) свойвариант__________________________________________

_______________________________________________________

 1. Разговариваетели Вы откровенносо своим партнеромо любви и сексе?

а) да, а какбез этого?

б) нет

в) неохотно,нам стыдно обэтом говорить

 1. Что для Васважнее, любовьили секс?

а) любовь исекс одинакововажны

б) конечнолюбовь

в) конечносекс

г) для Вассекс невозможенбез любви

д) без любвисекс лучше

 1. Ваш партнер:

а) Вас полностьюудовлетворяет

б) не совсемудовлетворяетВас

в) Вас полностьюне удовлетворяет

г) достаточнохорош, но я хочучего-то другого

д) у Вас егонет

 1. Вы для своегопартнера:

а) простообъект сексуальногоудовлетворения

б) источниктепла, любвии ласки

в) необходимыкак воздух

г) обуза

д) у Вас егонет

 1. Супруг –это:

а) любящий,все понимающийчеловек

б) сотрудник,деловой партнер

в) всегданедовольныйчем-то и ворчащий

 1. Настоящийдруг – эточеловек____________________________________________________________________________

 2. Мне оченьне нравиться,когдапарни_____________________________________________________________

 3. Моя наибольшаяслабость втом__________________________________________________________________________

 4. Вы подходитезнакомитьсяс парнем первой?а)частоб) никогда

 5. Если бы уменя быланормальнаяполоваяжизнь___________________________________________________________

 6. Какой критерийможет побудитьВас вступитьв брак?

а) любовь

б) необходимостьнаследника

в) обязательства,совесть, долг

г) деньги(брак по расчету)

д) назлооставившемуВас партнеру

е) чтобы уйтиот родителей

ж) никогдаи ни за что!

 1. Отметьте,какие, на Вашвзгляд, качестваявляютсяположительнымии желательнымидля Вашей«половинки»:
 • опытныйв сексе

 • оченькрасивый

 • высокий

 • хорошосложен, атлет

 • имеетхороший характер

 • нравитсяВашим подругам

 • умный,интеллектуальный

 • имеетмного денег

 • верныйи любящий

 • страстный

 • веселый,заводной, задорный

 • оченьсексуальный

 • ласковый,внимательныйи нежный

 • хозяйственный,«домашний»

 • скромный,тихий, спокойный

 • стеснительный

 1. Распределитепо степениважности дляВас: (1– самое важное,5 – менее всего)

 • любовь

 • секс

 • дружба

 • деньги

 • хобби

 1. Большинствосовременныхпарней:(возможно несколькоответов)

а) только осексе и думают

б) очень опытны

в) слишкомвысоко оцениваютсвои способностив сексе

г) очень неопытны

д) мой опытслишком малдля ответа наэтот вопрос

е) свойвариант_____________________________________