Мир Знаний

Кон'юнктура товарно-сировинних бірж (стр. 3 из 3)

5. Аналіз поточної біржової кон'юнктури

Наступним етапом вивчення біржової кон'юнктури є її аналіз та інтерпретація. Комплексний аналіз проводиться в два етапи: на першому здійснюється розрахунок аналітичних показників, що характеризують якісний стан біржового ринку, на другому визначаються виявлені тенденції щодо динаміки і рівня коливань кон'юнктури.

На основі динамічних показників біржова кон'юнктура аналізується за динамікою:

— попиту і пропозиції;

— угод;

— цін.

Найважливішими аналітичними показниками стану біржового ринку є ліквідність товару, співвідношення попиту і пропозиції з цього товару (середнє у групі товарів або на біржі в цілому), індекси пропозиції і попиту за визначений період, індекс обсягу угод за визначений період, загальний і частковий індекси цін на товари й угоди, чистий індекс середніх (типових) цін угод з урахуванням темпів інфляції.

Таблиця 3

Якісна оцінка ситуації на біржових торгах

№ ситу- ації Характер ситуації на тор гах Динаміка цін (Ц) Співвідно- шення попи- ту (П) і про- позиції (Пр) Кількість угод на тор- гах (КУ)
1 Спокійно Стабільні П = Пр Мінімальна
2 Твердо Стабільні П > Пр Мінімальна
3 Тихо Стабільні П < Пр Мінімальна
4 Середньо Стабільні П = Пр Середня
5 Зростання Підвищуються П > Пр Середня
6 Зниження Знижуються П < Пр Середня
7 Міцно Підвищуються П > Пр Макси- мальна
8 Штиль Знижуються П < Пр Мінімальна
9 Слабко Знижуються П = Пр КУ= 0
10 Очікування ц=о П = 0, Пр = 0 КУ= 0

Динаміка попиту і пропозиції характеризується такими показниками:

Іп=Qп1/Qп0 або

(1)

де Іп — індекс попиту на певний товар;

Qп0,1 — обсяг попиту відповідно на попередніх і останніх

торгах;

Р0,1 — ціна попиту (угоди) відповідно на попередніх і останніх торгах.

Іпр=Qпр1/Qпр0 або

(2)

де Іп — індекс пропозиції на певний товар;

Qпр0,1 обсяг пропозиції відповідно на попередніх і останніх торгах;

Р0,1 — ціна пропозиції відповідно на попередніх і останніх торгах.

Приклад. На останніх торгах сумарні обсяги попиту і пропозиції становили відповідно 4 і 3 трлн гр. од., на попередніх — 5 і 2 трлн гр. од. У цьому випадку Іп == 0,8, Іпр = 1,2, тобто попит на товар знизився на 20%, а пропозиція збільшилася на 20%.

Wп/пр=Qп/Qпр=1:Qпр/Qп (3)

де Wп/пр — співвідношення попиту і пропозиції на конкретний товар.

Приклад. На торгах сумарний обсяг заявленого попиту становив 5 трлн гр. од., а обсяг пропозиції — 2,5 трлн гр. од.

У цьому випадку співвідношення попиту і пропозиції становило 1: 0,5, тобто пропозиція покрила усього 50% сумарного попиту.

Динаміка обсягу угод характеризується такими показниками.

Рівень ліквідності, який показує відношення суми укладених угод до суми пропозиції на певний товар на торгах і розраховується за формулою

Рл=Qcу*100/Qпр (4)

де Рл — рівень ліквідності певного товару на торгах, %;

Qсу — сумарний обсяг укладених на торгах угод з цього товару;

Qпр — сумарний обсяг пропозиції цього товару на торгах.

Приклад. На торгах фруктовим концентратом обсяг пропозиції становив 500 000 дол., а сумарний обсяг угод — 100 000 дол.

Р = 100 000: 500 000 • 100 = 20%.

Таким чином, знайшло свого покупця лише 20% товару.

Іуг=Qу1/Qу0 або

(5)

де Іуг — індекс угод;

Qу0,1 — обсяг продажів (угод) відповідно на попередніх і останніх торгах;

Р0,1 — вартість товару відповідно на попередніх і останніх торгах.

Динаміка цін характеризується такими показниками:

(6)

де Іп — індекс середніх цін угод;

,0 — середні ціни угод відповідно на попередніх і останніх торгах.

Ірч=Ір/і (7)

де Ірч — чистий індекс середніх цін угод;

і — індекс інфляції.

Приклад. Індекс середніх цін за серпень місяць на нафтопродукти становив 1,2; індекс інфляції — 1,09. У цьому випадку чистий індекс середніх цін угод становив ІД, тобто, крім інфляції, ціни на нафтопродукти у серпні зросли на 10%.

На другому етапі аналізу біржової кон'юнктури виявляється динаміка коливання і сезонності.

У біржовій практиці розрізняють тривалі коливання (до 1 року), середньострокові (2—3 міс.) і короткострокові (до 1 міс.).

Тривалі коливання пов'язані з фазами загальноциклічного розвитку економіки життєвого циклу виробу.

Як інструмент аналізу тривалих коливань використовують методи аналізу часових рядів.

Середньострокові коливання корелюють із сезонністю виробництва товарів та умовами їх транспортування. Сезонні піднесення і спади кон'юнктури істотно впливають на комерційну активність на біржовому ринку. Для виміру сезонних коливань часто використовують індекс сезонності:

Ісез=Кфакт*100/Квир, (15.8)

де Кфакт — середньомісячний фактичний рівень аналітичного показника біржової кон'юнктури;

Квир — вирівняний аналітичний показник

Приклад. Аналітичному відділу брокерської фірми доручено зіставити щомісячну динаміку продажів зерна у попередньому і поточному роках. Розрахунки показали таке (табл. 4):

Таблиця 4

Динаміка продажів зерна у попередньому і поточному роках

Місяць Обсяг продажів зерна Розрахунковий обсяг продуктів Індекс сезонності
Поперед- ній рік Поточ- ний рік Поперед- ній рік Поточ- ний рік Поперед- ній рік Поточ- ний рік
20
25
30
37
42
45
47
55
60
85
125
135
14
14,5
15
15,2
15,5
15,5
15,5
17,5
6,79
16,26
25,72
35,18
44,64
54,1
63,56
73,03
82,49
91,95
101,41
110,87
140,33
144,06
147,79
151,51
155,24
158,96
162,69
166,42
294,5
153,7
116,6
105,2
94
83,2
72
75,3
72,7
92,4
123,8
121,7
99,8
100,6
101,5
100,3
99,8
97,5
95,3
105,2

Як бачимо, продажу зерна притаманні сезонні коливання. У літню пору спостерігається стабілізація продажів, в осінні місяці — різка їх активізація. У поточному році сезонні коливання знизилися, проте осіннє піднесення почалося дещо раніше, ніж у попередньому році, що, очевидно, пов'язано з різким зниженням сумарних обсягів продажу.

Короткострокові коливання біржової кон'юнктури визначаються дією випадкових чинників (погодні умови, порушення транспортної доставки товару, стихійні лиха, періоди відпусток, свят), інфляційним чеканням і спекулятивною змовою.

6. Прогнозування біржової кон'юнктури

Прогнозування валютної біржової кон'юнктури — це оцінювання перспектив розвитку біржового ринку з метою визначення можливих тенденцій динаміки обсягів ефективних угод.

Прогнозування кон'юнктури базується на результатах налізу стану біржового ринку.

Прогноз біржової кон'юнктури є ймовірним результатом здійснюється у такій послідовності.

1. Вибір періоду прогнозування.

2. Визначення параметрів прогнозування.

3. Вибір методів прогнозування.

4. Розрахунок прогнозних параметрів.

5. Інтерпретація прогнозу.

Кон'юнктура біржового ринку є одним із найнестійкіших показників, тому вибір часу прогнозу є дуже важливим фактором у прогнозуванні. Як правило, короткострокові прогнози кон'юнктури (день, тиждень, декада, місяць) пов'язані вибором тактики брокера на найближчих торгах за спот-угодами.

Середньостроковий прогноз (місяць, квартал, рік) необхідний для укладання форвардних угод.

Довгостроковий прогноз кон'юнктури пов'язаний насамперед із вибором стратегії посередницької фірми та експертною оцінкою зміни ситуації на ринку в цілому.

Після вибору періоду прогнозування настає етап визначення параметрів прогнозування. На цьому етапі виділяються оцінюваний сегмент ринку і показники, що характеризують кон'юнктуру. Для короткострокових і середньострокових прогнозів за основні показники оцінки кон'юнктури використовуються рівні і показники динаміки валютного курсу. Саме виходячи з цього основними методами короткострокових і середньострокових прогнозів біржової кон'юнктури є статистичні методи прогнозування: ковзна середня, метод найменших квадратів — і статистичні методи експертних оцінок.

Одним із найпопулярніших методів прогнозування є прогноз кон'юнктури на основі трендових моделей із використанням методу найменших квадратів.


Література

1. Авдулов П.В., Гойзман Э.И., Кутузов В.А. и др. Экономико- математические методы и модели для руководителя. М.: Экономика, 2008

2. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. – М.: Прогресс, 2007

3. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 2008.

4. Багриновский К.А., Рубцов В.А. Модели и методы прогнозирования и долгосрочного планирования: Учеб. пособие. - М.,2009.

5. Л.П. Владимирова. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2009. – 308 с.

6. Гальчинський., Наєць В., Семиноженко В. Україна: реалії та інновацційний розвиток. – К., 2008