Мир Знаний

Калькулювання собівартості продукції (стр. 1 из 6)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсової роботи «Калькулювання собівартості продукції» для студентів базового напряму «Економіка і підприємництво»

спеціальності «Облік і аудит»

Затверджено

на засідання кафедри ОА

Протокол № 5 від 21 грудня 2006 р.

Львів − 2007


Управлінський облік: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Калькулювання собівартості продукції» для студентів базового напряму «Економіка і підприємництво» спеціальності «Облік і аудит».

Укладачі: Г.О. Партин, А.І. Ясінська, І.О. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2007.- 35с.

Укладачі: Партин Г.О., к.е.н., доцент

Ясінська А.І., асистент

Відповідальний за випуск: Загородній А.Г., к.е.н, професор

Рецензенти: Полякова Л.М., к.е.н., доцент

Акіншина О.В., к.е.н., доцент


ЗМІСТ

1. Загальні рекомендації щодо структури та змісту основних розділів курсової роботи

2. Теми теоретичної частини курсової роботи

3. Завдання для розрахункової частини курсової роботи

4. Додаткові вихідні дані для розрахункової частини курсової роботи

5. Приклад оформлення розрахункової частини курсової роботи

Рекомендована література

Додатки

Додаток А. Додаткові вихідні дані для виконання розрахункової частини курсової роботи

Додаток Б. Зразок титульної сторінки курсової роботи

Додаток В. Зразок бланку завдання для виконання курсової роботи

Додаток Д. Орієнтований план до розкриття теми теоретичної частини курсової роботи

Додаток Ж. Перелік чинників на зміну фінансових результатів діяльності підприємства


1. Загальні рекомендації щодо структури та змісту основних розділів курсової роботи

Курсова робота на тему «Калькулювання собівартості продукції» є завершальним етапом вивчення дисципліни «Управлінський облік». При написанні курсової роботи, студентам слід використати теоретичні знання з обліку, калькулювання і аналізу витрат для вирішення конкретних практичних завдань. Виконавши курсову роботу студент набуде практичних навиків з ведення обліку і розподілу витрат на виробництво продукції (зокрема групування витрат за економічними елементами, статтями калькуляції), складання калькуляції за системою повних і змінних витрат, визначення обсягу беззбиткового виробництва продукції, побудови функції витрат та планування прибутку підприємства.

Завдання до курсової роботи включає:

Перелік тем для написання теоретичної частини (див. п. 2).

Завдання до виконання розрахункової частини (див. п. 3).

Пояснювальна записка до курсової роботи повинна складатися з таких частин:

Титульна сторінка (див. додаток Б).

Завдання для курсової роботи, підписане викладачем (див. додаток В).

Зміст.

Вступ.

1.Теоретична частина.

1.1. …

1.2. …

1.N. …

2.Розрахункова частина.

2.1. Вихідні дані для розрахункової частини.

2.2. Виконання розрахункової частини.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

У курсовій роботі мають бути відображені всі перераховані розділи. Титульну сторінку курсової роботи потрібно оформляти за формою, наведеною у додатку Б. Завдання до курсової роботи оформляється згідно додатку В. Зміст курсової роботи складається на підставі затвердженого керівником курсової роботи плану. Зміст містить назву розділів і підрозділів та номери початкових сторінок вступу, усіх розділів та підрозділів роботи, висновків, списку використаної літератури та додатків. У вступі розкривається сутність курсової роботи, її актуальність, мета та завдання, дається коротка характеристика розділів курсової роботи.

Курсова робота виконується машинописним способом або за допомогою комп’ютера на одному боці аркуша формату А-4 (210*297мм) через два міжрядкові машинописні (1,5 комп’ютерні) інтервали. Мінімальна висота висота шрифту 1,8 мм, що відповідає 14-му розміру комп’ютерного шрифту (у таблицях 12-й). Поля повинні бути таких розмірів: ліворуч – 2,5 мм, праворуч – 1,0 мм, зверху і знизу – 2,0 мм. Заголовки структурних частин роботи друкуються великими літерами симетрично по тексту. Наприклад, „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА”, „РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА”, „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, „ДОДАТКИ”.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №. Нумерація має бути наскрізною і враховувати титульний аркуш та завдання. На титульному аркуші, завданні та змісті номер сторінки не ставиться, рисунки і таблиці включаються у загальну нумерацію. Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті без будь-яких знаків (крапки, риски, дужки). Нумерація підрозділів, рисунків, таблиць і формул повинна складатись із номера розділу та свого порядкового номеру. Наприклад, у розділі 1 номери підрозділів, таблиць, рисунків і формул позначаються номерами 1.1, 1.2 і т.д. Відповідно у розділі 2 позначаються 2.1, 2.2 і т.д.

Тему теоретичної частини курсової роботи студенти вибирають з переліку тем (див. П. 2) за останньою цифрою залікової книжки. Наприклад, якщо номер залікової книжки 6, то студент, обирає одну із тем за номерами 6, 16, 26. За своїм бажанням студент, незалежно від останньої цифри залікової книжки, може у курсовій роботі розкрити тему 31 (за даними конкретного підприємства). У теоретичній частині роботи, студент має розкрити сутність та основні завдання організації обліку, контролю, аналізу або планування певного об’єкта, дати характеристику нормативних, теоретичних і практичних аспектів за темою дослідження. У додатку Д наведено орієнтовний план або основні підрозділи теоретичної частини, які необхідно розкрити.

Розрахункову частину курсової роботи виконують згідно з завданням представленим в п. 3. Завдання для розрахункової частини вибирають за останньою цифрою залікової книжки. Цифрове значення рядків, позначених * слід визначити згідно варіанту курсової роботи на основі даних додатку А. Результати виконання розрахункової частини подають у формі таблиць (див. Табл. 1 – 8), будують графік беззбитковості підприємства, визначають точку беззбитковості, складають рівняння функції витрат підприємства та обчислюють коефіцієнт операційного левериджу. У висновках дають коротку характеристику вирішених завдань та отриманих результатів, обґрунтовують пропозиції до теоретичної і розрахункової частини курсової роботи. У списку літератури наводять усі використані законодавчі і нормативні документи, літературні джерела вітчизняних та закордонних авторів за темою роботи. Посилання на публікації в тексті записують у квадратних дужках (номер джерела у списку літератури і конкретні сторінки). Наприклад, [5, с.20]. Додатки формуються за потребою. До них включають допоміжний матеріал, який необхідний для повнішого виконання роботи (інструкції, методики, ілюстрації допоміжного матеріалу тощо).


2. Теми теоретичної частини курсової роботи

1. Управлінський облік, як інформаційна система управління підприємством.

2. Управлінський облік в системі управління витратами підприємства.

3. Порядок групування і обліку витрат підприємства за статтями калькуляції.

4. Порядок групування і обліку витрат за економічними елементами.

5. Методи калькулювання собівартості продукції та способи калькуляції.

6. Сутність, методи, облік і калькулювання повних і змінних витрат.

7. Інформаційні ресурси про витрати та собівартість продукції (робіт, послуг підприємства).

8. Основні завдання і проблеми організації управлінського обліку на підприємствах України.

9. Сутність і завдання організації стратегічного управлінського обліку.

10. Аналіз взаємозв’язку «витрати – обсяг діяльності – прибуток».

11. Стратегічний управлінський облік в обліковій системі підприємства.

12. Нормативний метод обліку і калькулювання витрат та аналіз відхилень.

13. Аналіз витрат і доходів для прийняття операційних рішень.

14. Аналіз витрат і доходів для прийняття інвестиційних рішень.

15. Суть бюджетування та види бюджетів.

16. Організація обліку витрат за центрами відповідальності.

17. Методи оцінки виробничих запасів та їх вплив на фінансові результати діяльності підприємства.

18. Класифікація витрат та дослідження їхньої поведінки в системі управлінського обліку.

19. Внутрішня та зовнішня звітність, її використання в системі управління підприємствами.

20. Облік і контроль витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи.

21. Склад, облік і розподіл адміністративних витрат та витрат на збут.

22. Мета, завдання та побудова системи виробничого обліку витрат.

23. Методи розподілу витрат обслуговуючих виробництв і господарств.

24. Методи обліку і оцінки незавершеного виробництва (FIFO, середньозваженої собівартості).

25. Методи розподілу витрат комплексного виробництва.

26. Організація контролю витрат на виготовлення продукції.

27. Поопераційний метод обліку і калькулювання витрат (облік і калькулювання витрат на основі діяльності).

28. Облік і калькулювання витрат за замовленнями і за процесами.

29. Порядок обліку і контролю матеріальних витрат.

30. Планування витрат підприємства.

31. Організація калькулювання, обліку і аналізу витрат на конкретному підприємстві.

3. Завдання для розрахункової частини курсової роботи

ТзОВ «Комфорт» займається виготовленням і реалізацією офісних столів. Протягом планового місяця підприємство передбачає здійснити господарські операції, зміст яких подано в табл. 1.

Таблиця 1

Перелік господарських операцій ТзОВ «Комфорт» на плановий місяць