Мир Знаний

Облік аналіз і аудит валових доходів і валових витрат (стр. 1 из 17)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ УАБС

До захисту допускаю:

завідувач кафедри обліку

і фінансів, д.е.н., професор

В.М. Тимофеєв

ДИПЛОМНА РОБОТА

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ І ВАЛОВИХ ВИТРАТ

Керівник роботи,

викладачМ.О. Катречко

Консультант з питань використання

економіко-математичних методів,

к.т.н., доцентЛ.Д. Філатова

Консультант з питань використання

інформаційних систем і технологій,

к.т.н., доцентА.М. Макаренко

Консультант з питань охорони праці,

ст. викладачА.В. Марков

Студент факультету банківської справи,

обліку і фінансів, V курсу, групи 57-ОА-с

спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”В.О. Тарасенко

Харків 2009


Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоритичні основи формування валових доходів і валових витрат в страховій компанії

1.1 Економічна сутність обліку валових доходів і валових витрат

1.2 Нормативно-правове регулювання обліку валових доходів і валових витрат страхової компанії

1.3 Аудит операцій з обліку валових доходів і валових витрат

1.4 Характеристика компанії (аналіз компанії: відшкодування, платежі, чисельність, обороти)

Розділ 2. Діюча система обліку, аналізу та аудиту валових доходів і валових витрат

2.1 Аналіз валових доходів і валових витрат

2.2 Фактичний і документальний контроль обліку і контролю валових доходів і валових витрат

2.3 Використання регресійного аналізу в управлінні витратами страхової компанії

2.4 Використання ПЕОМ для автоматизації обліку валових доходів і валових витрат

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку, аналізу і аудиту валових доходів і валових витрат

3.1 Узагальнення результатів аналізу валових доходів і валових витрат

3.2 Вдосконалення обліку валових доходів і валових витрат

3.3 Шляхи підвищення ефективності використання валових доходів і зниження валових витрат

3.4 Оцінка ефективності втілення рекомендацій і пропозицій в ХОДС УСК ВАТ «Гарант-АВТО»

Розділ 4. Охорона праці

4.1 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці

4.2 Техніка безпеки та протипожежна профілактика

4.3 Розрахунок повітрообміну за надлишком тепла в кабінеті бухгалтерії

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ УАБС

Кафедра обліку і фінансів

ЗАВДАННЯ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Студент Тарасенко Валентина Олексіївна

Факультету банківської справи, обліку і фінансів, курсу V групи 57-ОАс

Спеціальності 7.050104 «Фінанси»

Тема ДР: Облік, аналіз і аудит валових доходів і валових витрат

затверджена наказом від „__” ________________ 200__ р. №_________

База переддипломної практики ХОДС УСК ВАТ «Гарант-АВТО»

Строк здачі дипломної роботи__________________________________

Вихідні дані:

а) анотація до теми;

б) список основної літератури;

в) матеріали переддипломної практики.

Графік виконання роботи

Назва розділів роботи Дата закінчення
Вступ
Розділ 1 ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ І ВАЛОВИХ ВИТРАТ В СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ
Розділ 2 ДІЮЧА СИСТЕМА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ І ВАЛОВИХ ВИТРАТ
Розділ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ І ВАЛОВИХ ВИТРАТ
Розділ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Короткі методичні вказівки до теми ______________________________

_____________________________________________________________

Перелік графічного матеріалу____________________________________

_____________________________________________________________

Керівник роботи ________________ / ________________ /

Підпис П.І.Б.

Консультант з питань використання економіко-математичних методів________________/________________/

Консультант з питань використанняінформаційних систем і технологій________________ / ________________ /

Консультант з питань охорони праці ________________ / ________________ /

Дата видачі завдання „___” ________ 200_ р.

Завдання прийнято до виконання________________/ ________________/

Дата отримання завдання „___” ________ 200_ р.


Анотація

В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні зростає роль податкового, бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту діяльності страхової компанії, як складової частини системи економічної інформації і керування. Валові доходи і валові витрати становлять значну частину податкового обліку і відображаються в декларації про доходи (прибуток) страховика. Необхідність існування податкового підходу обумовлена невідповідністю подання в бухгалтерському і податковому обліку валових доходів, витрат і фінансових результатів. Саме формування валових доходів і валових витрат, їх облік, аналіз і аудит мають велике значення для ведення податкового обліку страхових компаній. Тому питанню організації обліку валових доходів і валових витрат приділяється велика увага.

Об’єктом дослідження дипломної роботи є виробнича діяльність страхової компанії, предметом – методи обліку, аналізу і аудиту валових доходів і валових витрат.

Метою дипломної роботи є вивчення діючого обліку (його поділ на податковий та бухгалтерський), аналізу і аудиту валових доходів і валових витрат досліджуваної страхової компанії та розробка пропозицій і рекомендацій по удосконаленню обліку, аналізу і аудиту їхнього ефективного використання.

Мета дипломної роботи визначила необхідність вирішення таких задач: визначити роль та значення валових доходів і валових витрат в сучасних умовах; визначити, чи правильно поділили облік валових доходів і валових витрат на податковий та бухгалтерський; розкрити зміст обліку, аналізу та аудиту валових доходів і валових витрат; визначити особливості обліку та аудиту валових доходів і валових витрат; провести аналіз валових доходів і валових витрат; розробити напрямки вдосконалення щодо аудиту валових доходів і валових витрат.

Методи дослідження – системний підхід, методи економічного аналізу, математичної статистики і теорії оптимальних рішень.

Основні результати дослідження: розглянуто теоретичні основи валових доходів і валових витрат; розкрито роль та значення; визначено зміст аудиту в сучасних умовах господарювання; викладено особливості організації обліку валових доходів і валових витрат в страховій компанії; проведено аналіз валових доходів і валових витрат у системі контролю; узагальнено результати аудиту валових доходів і валових витрат; визначено напрями вдосконалення внутрішньогосподарського контролю доходів і витрат та запропоновано шляхи їх зниження.

Робота складається із вступу, чотирьох розділів та висновків; містить 112 сторінок, 6 рисунків, 11 таблиць, наукових джерел інформації 101. У додатку наведено альбом графічного матеріалу у вигляді презентацій.

Ключові слова: ВАЛОВИЙ ДОХОД, ВАЛОВІ ВИТРАТИ, СКОРИГОВАНИЙ ВАЛОВИЙ ДОХОД, ОБЛІК, АНАЛІЗ, АУДИТ, СТРАХОВА КОМПАНІЯ.


Вступ

Ефективність функціонування компанії залежить не лише від обсягу одержуваного прибутку, а й від характеру його розподілу. В бухгалтерському обліку діяльності компанії потрібно розрізняти поняття валових доходів, валових витрат. Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, щоб при розподілі прибутку було досягнуто оптимальності в задоволенні інтересів держави, компанії і працівників. Держава зацікавлена одержати якомога більше прибутку до бюджету. Керівництво компанії прагне спрямувати більшу суму прибутку на розширення відтворення. Акціонери і працівники зацікавлені у збільшенні їхньої частки у використанні прибутку.

Проте якщо держава обкладає компанію дуже високими податками, то це не стимулює її розвитку, у зв‘язку з чим скорочується обсяг реалізації страхових послуг і зменшується надходження коштів до бюджету. Те саме може статися, якщо всю суму прибутку використати на виплату дивідендів акціонерам компанії. У цьому разі в перспективі зменшиться надання страхових послуг, оскільки не оновлюватимуться основні фонди, скоротиться власний капітал, що в кінцевому підсумку може стати причиною банкрутства компанії. Якщо ж зменшується частка дивідендних виплат у використанні прибутку, то це, у свою чергу, призведе до зниження інвестиційної привабливості компанії. Тому в компанії має бути знайдено оптимальний варіант розподілу прибутку. Велику роль у цьому має відіграти аналіз господарської діяльності.

Облік валових доходів, валових витрат ведеться без застосування рахунків, проте з використанням даних бухгалтерського обліку.

На сьогоднішньому етапі розвитку бухгалтерського обліку роль бухгалтера не зводиться тільки до чіткого виконання інструкцій та вказівок. Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» йому надається широке коло для професійної творчості, розвитку його професійної думки.

Водночас із збільшенням прав зростає і відповідальність бухгалтера: користувачі інформації мають право вимагати пояснень, чим саме керувався бухгалтер при вирішенні спірних питань. Невипадково потрібно більше часу присвячувати розгляду проблем вибору форми та методу обліку, формуванню облікової політики компанії.

Значна увага повинна приділятися і питанням оцінки, яка в Україні традиційно зводилась до собівартості. Сьогодні потрібно навчитись застосовувати різноманітні методики оцінювання.