Мир Знаний

Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансо (стр. 1 из 3)

Хмельницький національний університет

Факультет дистанційного навчання

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з бухгалтерського обліку

студентки групи ОАз-4-06

Дзенглюк Людмили Іванівни

Викладач

Рибчинська Людмила Анатоліївна

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - 2010 р.

Завдання

1 За наведеними в таблиці 2 операціями скласти журнал господарських операцій

2 Здійснити необхідні розрахунки по операціях та скласти бухгалтерські записи

3 Скласти шахову відомість за синтетичними рахунками

4 За даними синтетичних та аналітичних рахунків скласти сальдово-оборотну відомість за місяць

5 Скласти баланс підприємства на початок та кінець періоду відповідно до П(С)БО 2 "баланс"

6 Скласти Звіт про фінансові результати згідно П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"


Таблиця 1. Залишки по рахунках бухобліку на 1 червня, тис.грн.

Активи, зобов'язання та власний капітал підприємства Сума Рахунок
Основні засоби по первинній вартості 355451,3 101
Знос основних засобів 167304,9 131
Нематеріальні активи 573,9 121
Знос нематеріальних активів 172,6 132
Капітальні інвестиції 1021,1 151
Заборгованість перед Пенсійним фондом 420 651
Заборгованість перед фондами 101,5 652
Виробничі запаси 35735,4 201
- сировина та матеріали 3980
Незавершене виробництво 1846 231
Довгострокові фінансові інвестиції 22635,1 141
Готова продукція 1584,40 260
Товари 73,5 280
Векселі одержані 941,7 162
Отримані від покупців аванси 1022,4 631
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 21142,6 371
Відстрочені податкові активи - 171
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 6540,7 641
Векселі видані - 511
Інша поточна дебіторська заборгованість 51070,9 377
Попередня оплата постачальникам за товари, роботи, послуги 333
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 356,6 372
Резерв сумнівних боргів 7992,9 381
Заборгованість підприємства по нарахованих дивідендах 5128,7 671
Поточний рахунок 7280,5 311
Витрати майбутніх періодів 332,3 391
Забезпечення виплат відпусток - 471
Каса 1,2 301
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 104426,8 441
Заборгованість з позабюджетних платежів 72,5 611
Резервний капітал 7025,5 431
Залишок невикористаних сум у підзвітних осіб 15 372
Заборгованість по довгострокових кредитах банків 501
Заборгованість підприємства по нарахованих податках 5011,4 611
Заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги 2383,7 631
Відстрочені податкові зобов'язання 3068,6 541
Статутний капітал 69795,4 401
Короткострокові кредити банків 47478,3 601
Додатковий капітал 82907,9 421
Нарахована заробітна плата 2289,1 661

Скласти журнал операцій

Таблиця 2. Господарські операції за червень, грн

№ п/п Зміст господарської операції Сума, грн. Дт Кт Підстава (первинний документ)
часткова загальна
1 Надійшли від постачальника матеріали ,в тому числі ПДВ 20% 45600,009120,00 54720,00 201641 631631 Накладна
Примітка до операції 1: в кількості, кгПо ціні без ПДВ (45600 / 4800), грн 48009,50 Накладна
2 Надійшов на підприємство рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів,включаючи ПДВ 245,0049,00 294,00 201641 631631 Рахунок
3 Нарахована заробітна плата експедитору за час супроводження придбаних матеріалів під час перевезення 350,00 350,00 201 661 Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати
4 Здійснені нарахування на заробітну плату експедитора відповідно до чинного законодавстваа) у Пенсійний фонд – 33,2%б) у ФСС з ТВП – 1,4 %в) у ФСС по безробіттю – 1,6%г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %таблиця 2 116,204,905,6010,92 137,62 201 651653652656 Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування
5 Відображені витрати з розвантаження придбаних матеріалів, здійснені сторонньою організацією, включаючи ПДВ 47.919.59 57,50 201641 631631 Накладна
6 Використано на виготовлення продукції придбані матеріали в кількості (1520 кг,*9,5)грнТаблиця 3 14440,00 14440,0 231 201 Накладна
Примітка до операції 6: кількість продукції, що виробляється, штПо ціні 14440 / 2150 21506,72 - - Накладна
7 Нарахована заробітна плата робітникам за виготовлення продукціїТаблиця 3 6408,00 6408,0 231 661 Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати
8 Здійснені нарахування на заробітну плату робітників за виготовлення продукції відповідно до чинного законодавстваа) у Пенсійний фонд – 33,2%б) у ФСС з ТВП – 1,4 %в) у ФСС по безробіттю – 1,6%г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %таблиця 2 2127,4689,71102,53199,93 2519,63 231 651653652656 Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування
9 Нарахована амортизація виробничого обладнанняТаблиця 3 445,00 445,00 231 131 Відомість амортизаційних нарахувань
10 Списана вартість виробничих запасів, використаних на загальновиробничі потреби 50,00 50,00 911 201 Бухгалтерська довідка
11 Нарахована заробітна плата цеховому персоналу 2410,00 2410,00 911 661 Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати
12 Здійснені нарахування на заробітну плату цехового персоналу відповідно до чинного законодавства а) у Пенсійний фонд – 33,2%б) у ФСС з ТВП – 1,4 %в) у ФСС по безробіттю – 1,6%г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %таблиця 2 800,1233,7438,5675,19 947,61 911 651653652656 Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування
13 Нараховано енергозбуту за використану енергію на виробничі потреби, включаючи ПДВ 156,3031,26 187,26 911641 631631 Рахунок
14 Нараховано в міськводоканал за воду, використану на виробничі потреби, включаючи ПДВ 64,0012,80 76,80 911641 631631 Рахунок
15 Списуються загальновиробничі витрати відповідно до П(С)БО 16 3627,91 3627,91 Бухгалтерська довідка
- розподіленіТаблиця 3 3393,91 3393,91 231 911 Бухгалтерська довідка
- нерозподілені 3 * 78 234,00 234,00 901 911 Бухгалтерська довідка
Списуються нерозподілені загальновиробничі витрати на фінансовий результатТаблиця 5 234,00 234,00 791 901 Бухгалтерська довідка
16 Нараховано знос основних засобів адміністративного призначення 1230,00 1230,00 921 131 Відомість амортизаційних нарахувань
17 Нараховано в енергозбут за використану електроенергію на адміністративні потреби, включаючи ПДВ 400,3380,07 480,40 921641 6363 Рахунок
18 Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу підприємства 2725,00 2725,00 921 661 Табель, Відомість нарахування зарплати
19 Здійснені нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу відповідно до чинного а) у Пенсійний фонд – 33,2%б) у ФСС з ТВП – 1,4 %в) у ФСС по безробіттю – 1,6%г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %таблиця 2 904,738,1543,6085,02 1071,47 921 651653652656 Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування
20 Списуються адміністративні витратиТаблиця 5 5426,80 5426,80 791 921 Бухгалтерська довідка
21 Оприбуткована на склад готова продукція по фактичній собівартості в кількості 2050 шт * 6,72Примітка: залишки незавершеного виробництва на кінець звітного періоду складали, 1320 грн 13776,00 13776,00 261 231 Накладна
22 Відвантажена покупцям готова продукція в кількості 1950 шт. * 19,50Врахована виручка від реалізації продукції, включаючи ПДВ 38025,00 38025,00 361 701 Накладна
Примітка до операції 22 для визначення виручки від реалізації: ціна за 1 шт готової продукції 19,50
23 Нарахований ПДВ на реалізовану продукцію 6337,50 6337,50 701 641 Податкова накладна
24 Списується собівартість реалізованої продукції в кількості 1950 шт * 6,72Таблиця 4 13104,00 13104,00 901 261 Бухгалтерська довідка
25 Списується собівартість реалізованої продукції на фінансовий результатТаблиця 5 13104,00 13104,00 791 901 Бухгалтерська довідка
26 Списується дохід від реалізації продукції на фінансовий результат 31687,50 31687,50 701 791 Бухгалтерська довідка
27 Надійшли на поточний рахунок кошти від покупця за реалізовану продукцію (розрахунки повністю завершені) 38025,00 38025,00 311 361 Виписка банка
28 Реалізовані непотрібні для виробництва, придбані в поточному місяці матеріали в кількості 60 кг. * 21,60Врахована виручка від їх реалізації, з ПДВ 1296,00 1296,00 361 712 Накладна
Примітна до операції 28: ціна за 1 кг (включаючи ПДВ) 21,60
29 Нарахований ПДВ на реалізовані матеріали 216,00 216,00 712 641 Податкова накладна
30 Врахована собівартість реалізованих матеріалів 570,00 570,00 943 201 Бухгалтерська довідка
31 Списується собівартість реалізованих матеріалів на фінансовий результат Таблиця 5 570,00 570,00 791 943 Бухгалтерська довідка
32 Списується дохід від реалізації матеріалів на фінансовий результат 1080,00 1080,00 712 791 Бухгалтерська довідка
33 Нарахована заробітна плата робітникам, що займаються збутом продукції 183,00 183,00 931 661 Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати
34 Здійснені нарахування на заробітну плату робітників, що займаються збутом продукції відповідно до чинного законодавстваа) у Пенсійний фонд – 33,2%б) у ФСС з ТВП – 1,4 %в) у ФСС по безробіттю – 1,6%г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %таблиця 2 60,762,562,935,71 71,96 931 651653652656 Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування
35 Витрати на рекламу, здійснену із залученням сторонньої організації, включаючи ПДВ 62,5012,50 75,00 931641 631631 Акт на виконання робіт (послуг)
36 Витрати на відрядження, пов'язані із збутом продукції 353,00 353,00 931 372 Авансовий звіт
37 Списані витрати на збут на фінансові результатиТаблиця 5 670,46 670,46 791 931 Бухгалтерська довідка
38 Перераховано з поточного рахунку за енергію 187,56 187,56 631 311 Виписка банку, Платіжне доручення
39 Перераховано з поточного рахунку міськводоканалу 76,80 76,80 631 311 Виписка банку, Платіжне доручення
40 Нараховано податку на прибуток 3190,56 3190,56 981 641
41 Списується сума нарахованого податку на прибуток на фінансові результатиТаблиця 5 3190,56 3190,56 791 981
42 Відображений нерозподілений прибуток (непокритий збиток)Таблиця 5 9571,68 9571,68 791 441 Бухгалтерська довідка
43 Частину прибутку спрямовано на поповнення резервного капіталу 7 % 670,02 670,02 441 431
44 Частину прибутку використано на виплату девідендів 5 % 478,54 478,54 441 671
45 Виплачено з поточного рахунку девіденди акціонерам 478,54 478,54 671 311

Таблиця 3. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат (далі – ТЗВ)