Мир Знаний

Первинні документи з обліку в будівництві (стр. 2 из 3)

Акт затверджується головним iнженером будiвельного пiдприємства. Складається в двох примiрниках, один з яких передається в бухгалтерiю, другий залишається на будiвельнiй дiлянцi.

Таблиця 4. Типова форма №КБ-7

Найменування об'єктiв,конструктивних елементiвта видiв робiт Номериодиничнихрозцiнок Одиницявимiру Кiлькicть Вiдсотокготовностi, % Цiнaодиницi,грн. Кошториснавapтicтьнезавершених робiт, грн.
1 2 3 4 5 6 7
ЖuтловuйБудuнок,вул.Гончара,21штукатурнi i малярнiроботu ГСНД.22-99 кв.м 18500 55,6 11.05 204425
Накладнi витрати 27% 55195
Всього: 259620
Найменування об'єктiв,конструктивних елементiвта видiв робiт Номериодиничнихрозцiнок Одиницявимiру Кiлькicть Вiдсотокготовностi, % Цiнaодиницi,грн. Кошториснавapтicтьнезавершених робiт, грн.
Жuтловuй Будuнок,вул.Гончара,21штукатурнi i малярнiроботu ГСНД.22-99 кв.м 18500 55,6 11.05 204425
Накладнi витрати 27% 55195
Всього: 259620

Первиннi документи з облiку витрат на виробництво в будiвництвi.

У 6удiвництвi застосовуються вci типовi форми первинних документiв з облiку витрат на виробництво, затвердженi Наказом № 193. Водночас будiвельному виро6ництву властивi деякi галузевi форми, що затвердженi до використання:

- Наказом Miнicтepcтвa статистики України i Державного комітету України в справах мiстобудування "Про затвердження типових форм первинних облiкових документiв з облiку капiтального будiвництва" вiд 20.01.97 р. № 26/5;

- Наказом Miнicтepcтвa статистики України, Державного комітету будiвництва, архiтектури i житлової полiтики України "Про затвердження типових форм первинних документiв з облiку в будiвництвi" вiд 29.12.2000 р. № 416/299.

Лiмiтно-забiрна карта (типова форма № М-28)

Форма № М - 28 (табл. 5) призначена для видачi матерiалiв на будiвельнi об'єкти, яка ведеться протягом усього перiоду будiвництва i знаходиться у виконавця робiт.

Одночасно складається мicячна лiмiтно-забiрна карта за формою № М-28а, що знаходиться на складi. Вiдпускаючи матерiали iз складу комiрник розписується в лiмiтно-забiрнiй кapтi форми № М-28, а одержувач - у лiмiтно-забiрнiй кapтi за формою № М-28а.

Таблица 5. Типова форма № М-28

Номенклатурний № Найменування матеріалів Ціна за одиницю Лiмiт на Вибipка по мicяцяx Залишок ліміту
Один. об'єк ciчень
виміру дата кiлькість Пiдпис Сума
Зажадано Видано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цемент М-500 кг 2,5 14000 08.01.02 2000 1700 Авдеев 4250,0 12300
Алебастр кг 2.8 1500 10.01.02 400 400 Авдеев 1120.0 1100

Лiмiтно-забiрна карта форми № М-28а (табл. 6) виписується для облiку видачi матерiалiв як i форма № М-28 - на кожний об' єкт окремо, але на вiдмiну вiд останньої - на мicяць.

Оформлена лiмiтно-забiрна карта форми № М-28а разом з iншими первинними документами передається комiрником, у кiнцi мiсяця до бухгалтерiї.

У свою чергу виконавець робiт пiдраховує по кожному рядку кiлькicть вибраного ним матерiалу у формi № М-28 i заповнює графу 11 "3алишок лiмiту". Свою лiмiтно-забiрну карту виконавець робiт, разом з iншими первинними документами, щомicяця прикладає до матерiального звiту типової форми № М-19.

У бухгалтерiї за документами складу перевiряється правильнiсть оприбуткування матерiалiв у матерiальному звiтi виконавця робiт (зустрiчна перевiрка) i одночасно перевiряється правильнicть залишку невикористаного ліміту матеріалів у формі № М-28. Ліміто-забірна картка по незакінчених (перехідних на наступний місяць) об’єктах повертаються виконавцю робіт.

Типова форма № М-28а
Затверджена наказом Miнcтaтy
(пiдприємство,органiзацiя) України вiд 21.06.96р. № 193
Ідентифiкацiйний
Код ЄДРПОУ Код за УКУД
Лiмiтно-забiрна картка № 42
на вiдпуск будiвельннх матерiалiв на спорудження
об'єкта житловий будинок,вул. Гончара,21 шифр_____ по складу № 2
за сiчень 2002 р.
До лiмiтної картки форми № М - 28 № 41
Матерiально - вiдповiдальна особа нач.дiльницi Коротченко М.І.
посада, П.l.Б.
Номенклатурний № Найменуванняматерiaлy ОдинВимiру Цiнaзаoдиницю 3алишоклiмiтyЗформи № М-28 Вiдпyщено Пiдпис СумаГрн.
дата Кiлькість
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цемент М -500 Кг 2,50 14000 08.01.02 1700 Коротченко 4250,0
Алебастр кг 2,80 1500 10.01.02 400 Коротченко 11 20,0
І т. д..
Разом Х Х Х Х Х Х 30160,0
Вiдпустив Авдєєв Бухгалтер Середа

Лiмiтно-забiрнi карти №№ М-28 i М-28а монтуються з вкладними аркушами на необхiдну кiлькicть матерiалiв протягом мicяця.

Матерiалъний звіт (типова форма № М -19)

Матерiали на об'єкти будiвництва надходять iз складу, вiд пiдсобних

виробництв (завод ЗБК, бетонозмiшувальний цех та iн.), а також вiд постачальникiв (цегла, пicок, щебiнь та iн.) у пiдзвiт начальника дiльницi (виконавця робiт), з якими укладається договiр про матерiальну вiдповiдальнiсть.

Матерiально вiдповiдальна особа на пiдставi Акта приймання виконаних робiт (типов а форма № КБ-2в) складає матерiальний звiт типової форм и № М-19 (табл. 7) i подає його в бухгалтерiю з додатком ycix первинних документiв на прихiд i витрату матерiалiв за звiтний мicяць.

Форма № М-19 - багатографна таблиця, що мiстить чотири сторiнки: 1 титульний аркуш, 2 i 3 - графи для iнформації про рух матерiалiв та їхню вартість, 4 (чиста) - для пояснення причин списания матерiалiв понад норму, витрат, псування тощо.


Типова форма № М-19
підприємство, організація Затверджена наказом Мінстату
України від 21.06.96 р. № 193
Ідентифікаційний
Код ЄДРПОУ Код УКУД
Матеріальний звіт
за квітень 200__р.
По будівельній ділянці__житловий будинок, вул Гончара 21__________
Матеріально підзвітна особа__нач. Дільниці Коротченко М.І.___________
Перелік додатків до звіту
По прибутку По видатку
Номер групи матеріалу або номенклатурний номер Кількість документів Номери повернених документів Номер групи матеріалу або номенклатурний номер Кількість документів Номери повернених документів
Будівельні матеріали (різні) 12 28, 241, 16, 39, 75, 186, 189 20503112 1 34
І т. д. до кінця (лінування через 16 пунктів) І т. д. до кінця ()
Усьго прийнято
документів_____________13___________Тринадцять
цифрами прописом
Документи здав____________________Документи прийняв________________
підпис підпис
“3”травня______200__р.
2-га сторінка форми № М-19
Номенклатурний номер Найменування матеріалу Одиниця виміру Ціна за одиницю Залишок на початок місяця Надійшло Витрачено на виробництво
Кількість сума Кількість
1 2 3 4 5 6 7 8
Алебастр кг 0,7 50 420 294 460
Цемент кг 1,2 360 1780 2136 2100
20503112 Фарба кг 2,9 20
І т. д. до кінця (лінування через 16 пунктів)
3-я сторінка форми № М-19
(четверта сторінка чиста)
Відпущено Залишок на кінець місяця
У тому числі по об’єктах На інші цілі Усього
Жил. Дом Котельная
Кількість Сума Кількість Сума Кількість Сума Кількість Сума Кількість Сума Кількість
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
390 273 30 21 460 322 10
250 300 1850 2220 2100 2520 40
20 58 20 58

За наявностi великої кiлькостi найменувань матерiалiв 2-га i 3-тя сторiнки форми продовжуються на iнших аркушах, а при бiльшiй кiлькостi будiвельних об'єктiв у одного матерiально вiдповiдального виконавця робiт використовуються вкладнi аркушi з необхiдною кiлькicтю граф. Kpiм того, практикують ще й додатковi графи - для окремого вiдображення iнформацiї: про вiдпуск (перекидання) матерiалiв на об'єкти будiвництва iнших матерiально вiдповiдальних осiб (внутрiшнє перемiщення) за розпорядженням керiвництва; про повернення матерiалiв на склад; переробку матерiалiв (приготування розчинiв, бетону, наприклад), iншi цiлi.