Мир Знаний

Облік довгострокових фінансових інвестицій (стр. 11 из 11)

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 5

К о д и
Дата (рік, місяць, число) 07 01 01
Підприємство: ЗАТ СК „Інвест-сервіс” за ЄДРПОУ 22101641
Територія: за КОАТУУ 211010000
Орган державного управління: - за СПОДУ
Галузь: за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності: Страхова діяльність за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума 51, 39, 0

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

За______рік___2007р.

Форма № 4


Стаття Код Статут- ний капітал Пайо-вий капітал Додат – ковий вкладе- ний капітал Інший додат- ковий капітал Резерв- ний капітал Нероз-поділе- ний прибу- ток Неопл- чений капітал Вилуче- ний капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 355,0 156,8 511,8
Коригування:
Заміна облікової політики 020
Виправлення помилок 030
Інші зміни 040
Скоригований залишок на початок року 050 355,0 156,8 511,8
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060
Уцінка основних засобів 070
Дооцінка незавершеного будівництва 080
Уцінка незавершеного будівництва 090
Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів 110
120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 102,8 102,8
Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)
140
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
Відрахування резервного капіталу 160
170
Вилучення капіталу:Внески до капіталу
180
Погашення заборгованості з капіталу 190
200
Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток)
210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
Анулювання викуплених акцій (часток) 230
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків
260
Безкоштовно отримані активи 270
280
Разом змін у капіталі 290 102,8
Залишок на кінець року 300 259,6 614,6