Мир Знаний

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу (стр. 1 из 2)

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

із дисципліни „Організація обліку на підприємствах малого бізнесу”

Полтава-2008

План

Розділ 1. Відображення господарських операцій за простою формою бухгалтерського обліку. 3

Розділ 2. Відображення господарських операцій за спрощеною формою бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна підприємства8

Розділ 1. Відображення господарських операцій за простою формою бухгалтерського обліку

Проста форма бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами з незначним документообігом (кількістю господарських операцій), які здійснюють діяльність із виконання нематеріаломістких робіт і послуг. Вона передбачає використання таких регістрів бухгалтерського обліку, як:

Журналу обліку господарських операцій;

Відомості 3-м - для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці з дебіторами та кредиторами.

У Журналі обліку господарських операцій записи здійснюються на підставі первинних і зведених облікових документів, відомостей про нарахування заробітної плати та амортизації тощо, з відображенням суми операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Журнал ведеться щомісячно.

Дані рядка „Сальдо на кінець місяця” із Журналу за попередній місяць переноситься до рядка „Сальдо на початок місяця” Журналу за звітний місяць по кожному рахунку бухгалтерського обліку.

Підсумкові дані в Журналі визначають підрахунком суми оборотів по дебету і по кредиту всіх рахунків бухгалтерського обліку і виведенням сальдо на кінець місяця (графи 5-46). Суми дебетових і кредитових оборотів за місяць повинні бути однаковими і дорівнювати сумі графи 4 „Сума” в рядку „Усього оборотів за місяць”.

У Відомості 3-м відображаються аналітичні дані обліку розрахунків з оплати праці, розрахунки з дебіторами та кредиторами. Підсумкові дані Відомості 3-м без повторення записів, здійснюваних у Журналі, безпосередньо з первинних документів переносяться до Журналу обліку господарських операцій із зазначенням у графі 3 такого запису: „Відомість 3-м”.

У розділі I Відомості 3-м записи групуються за зазначеними в ній рахунками шляхом вписування перед початком записів у графі 3 коду і назви відповідного рахунка бухгалтерського обліку, щодо якого далі здійснюються записи.

Записи здійснюються протягом місяця на підставі прийнятих до обліку первинних документів за господарськими операціями, щодо яких кореспондуються зазначені у Відомості рахунки бухгалтерського обліку.

Порядок заповнення розділу I Відомості 3-м залежить від виду відображуваних операцій і полягає в такому:

для обліку виданих і отриманих векселів, розрахунків із постачальника-ми та підрядниками, покупцями та замовниками, учасниками та підзвітними особами, з іншими дебіторами та кредиторами в графі 3 розділу І зазначаєть-ся назви (прізвище) дебітора (кредитора). При цьому для відображення розрахунків із дебіторами та кредиторами у Відомості 3-м відводять необхідну кількість рядків для впорядкованих записів щодо розрахунків по кожному дебітору і кредитору, з продовженням записів на вкладних аркушах. Сальдо на кінець місяця по кожному дебітору або кредитору визначається розгорнено і переноситься до графи 5 (із графи 21) і графи 22) розділу І Відомості 3-м на наступний місяць;

для обліку розрахунків з бюджетом, за відрахуваннями на пенсійне забезпечення, соціальне та інші види страхування в графі 3 розділу І зазначаються види податків, платежів і відрахувань щомісячно відображаються нараховані та належні до відшкодування суми податків та платежів, їх погашення, списання тощо. Сальдо на кінець місяця визначається окремо по кожному виду податків, платежів і відрахувань (графи 21 і 22) і переноситься до граф 5 і 6 Відомості 3-м на наступний місяць;

доходи майбутніх періодів відображаються в розділі І Відомості 3-м за видами доходів.

У розділі ІІ Відомості 3-м відображаються розрахунки з оплати праці. По кредиту рахунка 66 відображаються операції, пов'язані з нарахуванням працівникам основної та додаткової заробітної плати, премій, допомоги з тимчасової непрацездатності тощо. По дебету рахунка відображаються всі вирахування із заробітної плати працівників: податку з доходів фізичних осіб, внесків до Пенсійного фонду, до фондів соціального страхування, сум виплачених авансів і заробітної плати, сум утриманих аліментів, утримань за виконавчими листами тощо.

Невиплачені працівникам суми з оплати праці відображаються в графі 20, з подальшим перенесенням таких сум щодо кожного працівника до графи 4 Відомості 3-м в наступному місяці.

Не отримана у встановлений для виплати строк сума оплати праці відображається у Відомості 3-м у наступних місяцях як заборгованість із поміткою „Депон” („Депоновано”) у графі 3 із зазначенням дати її депонування.

Заповнення графи 13 (64 „Розрахунки за податками й платежами”) розділу ІІ Відомості 3-м не передбачає деталізацію утримань із заробітної плати щодо кожного їх виду, що обліковується в бухгалтерському обліку на рахунку 64 „Розрахунки за податками та платежами”: податку з доходів фізичних осіб, внесків до Пенсійного фонду, до фондів соціального страхування. Така форма цього регістру не дозволяє організувати окремий облік цих утримань, необхідний для ведення обліку в розрізі окремих податків і внесків, і, відповідно, - наявність даних, необхідних для складання відповідної звітності.

Завдання 1.1 Записати суми нарахованої заробітної плати працюючих на МП „Мрія” за вересень у відомість 3-М, зробити необхідні утримання, визначити суму до видачі.


Таблиця 1.

№п/п П.І.П. Нарахована зарплата Відрахування у Пенсійний фонд Відрах. уФонд соц. страх. від непрацездатності Відрах. уФонд соц. страх. на випадок безробіття Пільга Відрах. податок з доходів Всього відраховано Сума до видачі
1 А 1225 15,98 12,25 6,13 - 178,60 212,96 1012,04
2 Б 630 4,08 6,30 3,15 200 62,47 76 554
3 В 718 5,84 7,18 3,59 200 75,21 91,82 626,18
4 Г 742 6,32 7,42 3,71 - 108,68 126,13 615,87
5 Д 1415 19,78 14,15 7,08 - 206,1 247,11 1167,89
6 Е 980 11,08 9,80 4,9 - 143,13 168,91 811,09
7 Є 770 6,88 7,70 3,85 - 112,74 131,17 638,83
8 Ж 960 10,68 9,60 4,8 - 140,24 165,32 794,68
Всього 7440 80,64 74,40 37,2 - 1027,17 1219,42 6220,58

Завдання 1.2 На підставі даних скласти баланс станом на 1 вересня

Таблиця 2.

Актив Пасив
Господарські засоби Сума Заборгованість Сума
Товари 1010 Постачальникам 2100
Каса 20 По оплаті праці 3200
Матеріали 100 Перед бюджетом ПДВ 740
Поточний рахунок 23200 По страхуванню 40
Всього 24330 Всього 6080
Статутний капітал 18250

Завдання 1.3

1). Скласти журнал реєстрації господарських операцій, записавши до нього суми на підставі даних завдання 1 та 2, визначити кореспондуючі рахунки.

2). Рознести операції з журналу операцій в Книгу обліку господарських операцій.

3). Підрахувати суми оборотів по дебету і кредиту рахунків, визначити залишки на кінець звітного періоду.

Журнал реєстрації господарських операцій

№п/п Зміст операції Сума Коресп. рах.
Дебет Кредит
1 Отриманий товар від ТОВ „Зміна” 9200 20 631
Крім того ПДВ 1840 641 63
2 Нарахована ЗП 7440 20 66
3 Нараховано:
- до Пенсійного фонду 2470,08 20 651
- на соціальне страхування 111,6 20 652
- в фонд сприяння зайнятості 96,72 20 653
4 Утримано із ЗП
- податок з фізичних осіб 1027,17 661 643
- до Пенсійного фонду 80,64 661 651
- соцстраху 74,40 661 652
- в фонд сприяння зайнятості 37,2 661 653
5 Перераховано з поточного рахунку борг поточного місяця:
- до Пенсійного фонду 80,64 651 311
-на соціальне страхування 74,40 652 311
- до фонду сприяння зайнятості 37,2 653 311
- податок з фізичних осіб 1027,17 643 311
6 Отримано з поточного рахунку на виплату ЗП минулого місяця 6220,68 301 311
7 Видана з каси ЗП 6220,68 661 301
8 Відвантажений товар покупцю (зПДВ) 16500 361 28
9 Відображена сума ПДВ 2750 641 28
10 Списана собівартість товару 13750 20 80
11 Зараховано від покупця борг минулого місяця - 301 36
12 Перераховано з поточного рахунка ТОВ „Зміна” за товар (зПДВ) 9200 36 311
13 Отримана на поточний рахунок від покупця оплата за реалізований товар 16500 311 36
14 Списуються на фінансові результати витрати звітного періоду 22400 79 840
15 Списуються на фінансові результати доходи звітного періоду 25700 701 79
16 Визначається фінансовий результат 3300 79 701

Розділ 2. Відображення господарських операцій за спрощеною формою бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна підприємства

Спрощена форма бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами у разі, якщо не виконуються умови для застосування простої форми бухгалтерського обліку або на власний вибір суб'єкта господарювання.