Мир Знаний

Документация как элемент метода бухгалтерского учета (стр. 6 из 12)

групування господарських засобів

за джерелами формування та цільовим призначенням

станом на 01 жовтня 2009 р.

Показники Сума, грн.
I. Капітал
1.1 Статутний капітал 10921000
1.2 Резервний капітал 586800
1.3 Фінансування із бюджету на науково-дослідні роботи 176040
1.4 Прибуток підприємства нерозподілений 1369200
Разом 13053040
II.Зобов’язання
1. Довгострокові зобов’язання
1.1 Заборгованість банку за довгостроковими кредитами 733500
Разом 733500
2. Короткострокові зобов’язання
2.1 Заборгованість банку за короткостроковими кредитами 97800
2.2 Заборгованість постачальникам за одержані матеріали 293400
2.3 Заборгованість з податку на прибуток 65200
2.4 Заборгованість підприємства бюджету за прибутковим податком, утриманим із заробітної плати працівників 68460
2.5 Заборгованість підприємства різним кредиторам 50530
2.6 Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці 348820
2.7 Заборгованість за відрахуваннями на соціальне страху­вання 32600
Разом 956810
Всього господарських засобів 14743350

БАЛАНС

(двосторонній спрощенний)

на 01 жовтня 2009 р.

АКТИВ ПАСИВ
Стаття Сума Стаття Сума
Нематериальные активы (12) 114100 Уставный капитал (40) 10921000
Основные средства (10) 10578700 Резервный капитал (43) 586800
Износ основных средств (13) (1124700) Нераспределенная прибыль (441) 1369200
Долгосрочные финансовые инвестиции (14) 1206200 Целевое финансирование (48) 176040
Производственные запасы (20) 1067650 Долгосрочные кредиты банков (501) 733500
Незавершенное производство (23) 53790 Краткосрочные кредиты банков (601) 97800
Готовая продукция (26) 146700 Расчеты по налогам и платежам (64) 133660
Расчеты с покупателями и заказчиками (36) 78240 Расчеты по страхованию (65) 32600
Расчеты по выданным авансам (371) 5705 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (63) 293400
Касса (301) 8965 Расчеты по заработной плате (661) 348820
Текущий счет (311) 2608000 Расчеты по другим операциям 50530
Всього 14743350 Всього 14743350

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

на 01 жовтня 2009 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: | - -
залишкова вартість 010 114100 -
первісна вартість 011 - -
знос 012 - -
Незавершене будівництво 020 - -
Основні засоби: - -
залишкова вартість 030 9454000 -
первісна вартість 031 (10578700) -
знос 032 (1124700) -
Довгострокові фінансові інвестиції: - -
які обліковуються за методом участі в капіталі Інших підприємств 040 1206200 -
інші фінансові інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
відстрочені податкові активи 060 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом I 080 10774300 -
IIОборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 1067650 -
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 - -
незавершене виробництво 120 53790 -
готова продукція 130 146700 -
товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 - -
первісна вартість 161 - -
резерв сумнівних боргів 162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 - -
за виданими авансами 160 5705 -
з нарахованих доходів 190 78240 -
із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 - -
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти: 2616965 -
а національній валюті 230 - -
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 3969050 -
III.Витрати майбутніх періодів 270 - -
Баланс 260 14743350 -
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного місяця
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 10921000 -
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 - -
Резервний капітал 340 586800 -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1369200 -
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Усього за розділом I 380 12877000 -
IIЗабезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
415 - -
416 - -
Цільове фінансування 420 176040 -
Усього за розділом II 430 176040 -
III Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 733500 -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 400 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Усього за розділом III 480 733500 -
IV Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 97800 -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 - -
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 - -
з бюджетом 550 133660 -
з позабюджетних платежів 560 - -
зі страхування 570 32600 -
з оплати праці 580 348820 -
з учасниками 590 293400 -
із внутрішніх розрахунків 600 - -
Інші поточні зобов'язання 610 50530 -
Усього за розділом IV 620 956810 -
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 14743350 -

Завдання 2

Тема: Рахунки і подвійний запис

Мета завдання

1. На практичних прикладах з'ясувати взаємозв'язок балансу й рахунків бухгалтерського обліку.

2. Засвоїти порядок відображення господарських операцій підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку способом подвійного запису.

3. Засвоїти порядок визначення дебетових і кредитових оборотів та кінцевих залишків на активних і пасивних рахунках.

4. Усвідомити зміни, зумовлені господарськими операціями в складі засобів та джерел їх утворення, їх типи.

5. Засвоїти порядок складання оборотної відомості за синтетичними рахунками. Усвідомити зумовленість рівності трьох пар підсумків в оборотній відомості.

6. Використати показники оборотної відомості за синтетичними рахунками для складання балансу на 1-ше число наступного за звітним місяця.

Завдання для виконання

1. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку (схематичної форми) і записати на них залишки на 1-ше число місяця, використавши для цього дані балансу за формою № 1, складеного за завданням 1.

2. Записати господарські операції в реєстраційний журнал та скласти за ними бухгалтерські проводки, вказавши при цьому тип операції. Підрахувати підсумок за операціями, зареєстрованими в журналі за місяць.