Смекни!
smekni.com

Детонометр разработка конструкции

1.ЗАГАЛЬНИЙРОЗДІЛ

1.1. Призначенняприладу,що проектується

Не секрет,що багато аматорівмагнітногозапису судятьпро якістьзвучання магнітофона,покладаючисьна свій слух.Слів немає,суб'єктивнаоцінказвучання дужеважлива й обов'язковоповинна враховуватися,проте наврядчи її можнавважатицілком достовірною:вона багатов чому залежитьвід характеруі якості фонограми,апаратури,використовуваноїразом із магнітофоном(попередньогопідсилювачаЗЧ,темброблока,підсилювачапотужностіЗЧ,акустичноїсистеми), музичноїкультури ідосвіду слухачаі навіть відйого настрою.Всіці факторине грають роліпри об'єктивнійоцінціпараметрівмагнітофоназа допомогоюспеціальнихвимірювальнихприладів,що при бажанніможе виготовитибудь-який радіоаматорсередньоїкваліфікації.

Зпараметрів,обумовленихякістю роботистрічкопротяжногомеханізму (СПМ)магнітофона,ГОСТ 24863 - 87 («Магнітофонипобутові.Загальнітехнічні умови»)нормує два:відхиленняшвидкостімагнітноїстрічки відномінальногозначення ікоефіцієнтдетонації.Відхиленняшвидкостістрічки виявляєтьсяяк зміна тональностізвучання. Помітністьтакого перекручуванняфонограмихарактеризуєтьсяпомилкою розрізненнявисотитону, що лежитьу межах0,5...1,5%. При перевищенніцього порогапорушуєтьсясумісністьзаписів: фонограми,зроблені наодномумагнітофоні,не можна прослухуватиабо записуватиз тою ж якістюна іншому. Щобцього не трапилося,максимальневідхиленняшвидкостістрічки відповіднодо зазначеногоДержстандартуне повиннаперевищувати

±1% для котушковихмагнітофонівсамоївищої(нульової)групи складності,± 1,5% для котушковихапаратів першоїі касетнихнульовоїі першоїгруп, ± 2% длямагнітофоніввсіхінших груп.Оскільки впроцесі експлуатаціїшвидкістьстрічки можезмінитися, їїнеобхідноперіодичноперевірятиі підтримуватив заданих межах.

Відомірізноманітнізасоби змінишвидкостімагнітноїстрічки. Протеодні з них(стробоскопічний,мірноговідрізкастрічки, вимірювальногоролика)негожі длякасетнихмагнітофонів,інші(наприклад,метод візуалізаціїфонограми) дужетрудоємки,треті(метод зсувуфаз) застосовнітільки до апаратівіз наскрізнимканалом запису-відтворення.Найбільшуніверсальний,достатньоточний і нетрудомісткийметод частотноїмодуляції,заснованийна тому, що частотавідтвореногосигналу прямопропорційнашвидкості рухустрічки. Принаявностівимірювальноїфонограми ззаписом сигналучастотою 3150 Гцшвидкістьстрічки можнавиміряти порівняннямчастот відтвореногосигналу і зразковогогенератора,настроєногоможливо більшточно на частоту3150 Гц. У якостівимірювальноїприпустимовикористовуватиі фонограмусигналу цієїчастоти, записануна магнітофоніз явно близькоюдо номінальноїшвидкістюстрічки.

Задопомогоюдетонометра,що тутописується,вимірюєтьсярівень паразитноїчастотноїмодуляціїз урахуваннямособливостейсуб'єктивногосприйняттяпродуктівмодуляції.Приладпорівнянопростий і нескладнийу налагодженні,при цьому вінмає достатньовисокі технічніхарактеристики,що наведенів таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Основні технічніхарактеристикиприладу

Найменування

Значення

1. Діапазонвхідних напруг,В

0,05...30…30

2. Вхіднийопір, кОм

80
3. Частотавимірювальногосигналу, Гц 3150

4. Границівиміру коефіцієнтівколивань швидкостіі детонації,%

0,02...3…3

(верхнімежі 0,1; 0,3; 1,0; 3,0)

5. Межівиміру дрейфушвидкості, %

0,5...6…6,0

6Приведенапохибкавимірів, небільш, %

6

7. Вихіднанапругагенераторавимірювальногосигналу, В

1,0

8.Відноснанестабільністьчастоти генераторавимірювальногосигналу за30 хв,не більш, %

0,02

1.2. Опис схемиелектричноїструктурної

(Р-4260.024.001Е1)

У приладівикористанийметод виміру,заснованийна визначенніпаразитноїчастотноїмодуляціїгармонійногосигналу в процесійого відтворенняна випробуваномумагнітофоні.

Сигналіз виходу магнітофонанадходитьна смуговийфільтр Z1, щоподавляєнизькочастотнінаводкиі високочастотноїзавади,обмежувачемU1. Сигнал із йоговиходу маєформу меандру,амплітуда ікрутизнафронтів котрогопрактично незалежить відрівня вхідноїнапруги. Цимсигналом запускаєтьсяодновібраторD1, що формуєпрямокутніімпульси зпостійноюамплітудоюі тривалістю.

Паразитначастотна модуляціяпризводитьдо тимчасовихколивань періодувхідного сигналу.Тому шпаруватістьімпульсноїпослідовностіодновибраторавиявляєтьсязалежноювід глибиничастотноїмодуляції. У

свою чергузмінаскважностіімпульсів ізстабільноюформою викликаєзмінупостійноїскладовоїпропорційноглибині частотноїмодуляції.

Дляодержаннясигналу, щохарактеризуєколиванняшвидкостістрічки, використовуєтьсянизькочастотнийфільтр Z2, що маєсмугу частот0,2…200Гц,а для виділенняскладовогодрейфу є фільтрнижніхчастот Z3 із частотоюзрізу біля 0,2Гц. Після підсиленняв А1сигнал виміруколивань швидкостівипрямляєтьсяквазипіковімдетекторомU2, на вхід якоговключенийстрілочнийіндикатор Р1.

Уканалі вимірудрейфу вихіднийсигнал фільтраZ3 порівнюєтьсяза допомогоюдиференціальногопідсилювачаА2з опорною напругоюUоп.Індикатор Р2вказує ступіньразбалансузазначенихнапруг. Тимсамимвідбуваєтьсявимір повільнихвідхиленьшвидкостістрічки відномінальногозначення.


1.3. Опис схемиелектриченоїпринципової

(Р-4260.024.001Е3)

Вимірювальнийсигнал подаєтьсяз роз'єму XS1 "Вхід"на емітернийповторювач(транзисторVT1). У базовийланцюг транзисторавключенийсмуговийфільтр (R3, R4, C1, C3) ідіодно-резисторнийобмежувачнапруги (VD1, VD2, R3), щозахищає вхіднийі наступніпідсилювальнікаскади відперевантажень.Сигнал із виходуемітерногоповторювачапоступаєна другийсмуговийфільтр (R9, R11, C5, C6).

Максимумсукупноїамплітудно-частотноїхарактеристикифільтрів близькийдо частотивимірювальногосигналу. Погашеннянизькочастотнихнаводокі високочастотнихперешкодза межами смугипрозоростіфільтрів підвищуєперешкодозахищеністьдетонометра.

Відфільтрованийсигнал подаєтьсяна двостороннійпідсилювач-обмежувач,виконанийна ОПDA2. У ланцюг негативногозворотньогозв'язку ОПDA2 включенийдіоднийміст VD3, VD4, VD6, VD7 ізнизьковольтнимстабілітрономVD5, робоча точкаякого зміщенав областьлавинногопробою струмом,що задаєтьсярезисторамиR16, R17. За рахунокцього при вихіднихнапругах, щоне перевищуютьнапруги пробою,коефіцієнтпідсиленняі швидкістьнаростанняОПDA2 близькі домаксимкльних.Якщо вихіднанапруга стаєпорівняноюабо більшоюнапруги пробою,замикаєтьсяланцюг негативногозворотньогозв'язку, що обмежуєкоефіцієнтпередачі операційногопідсилювача.

Позитивніімпульси отриманоїімпульсноїпослідовностівиділяютьсяна резисторіR18. Фронтом цихімпульсівзапускаєтсяодновібраторDD1, що формуєпозитивніімпульси зпостійноютривалістю.Значення опорурезисторуR19 і хронуючоїємностіC8 вибранітакимчином,що скважністьімпульсноїпослідовностіодновібраторудорівнює двом.

Ціімпульси надходятьна ключовийкаскад (транзисторVT3), напругаживленняна який подаєтьсявід параметричногостабілізатораR26, VD10. Основнепризначенняуказаногокаскаду - підсиленняі формуванняімпульсів ізстабільноюамплітудою.

Фільтрнижніхчастот третьогопорядку (Чебишева),що виділяєсигнал, амплітудаякого пропорційнапаразитнійчастотніймодуляціївхідного сигналу,зібраний наОПDA3. Частота зрізуфільтра біля200 Гц, коефіцієнтпередачі дорівнює0,5, а погашенняна частотівимірювальногосигналу (3150 Гц)- не менше 80 дБ.

Отриманийсигнал надходитьодночасно вканали вимірудетонації ідрейфу. На входіканалу вимірудрейфу включенийпасивний фільтрнижніхчастот R28, C16 ізчастотою зрізубіля 0,2 Гц. Сигнална виході фільтраміститьповільно мінливускладову, пропорційнусереднійшвидкостімагнітноїстрічки. Зазначенийсигнал подаєтьсяна неінвертуючийвхід ОП DA5, інвертуючийвхідякого підключенийдо регульованогоджерела напруги(R30, R35, R37, R44, VD11).

Якщошвидкістьстрічки дорівнюєномінальній,а напругана інвертуючомувходіОП DA5 установленарівноюсередньомузначенню вихідноїнапруги фільтра,відхиленнявихідної напругиОПDA5 від потенціалунуля в ту абоіншусторонусвідчить провідповіднийдрейф швидкостістрічки.

Чутливістьприладупо каналудрейфу визначаєтьсякоефіцієнтомпідсиленняОУDA5 і може коректуватисяза допомогоюрезистораR45. Сигнал із виходуDA5 подаєтьсячерез резисторR48 і опір каналутранзистораVТ4 на вимірювальнуголовкуРА1,а також на вхіддвухпороговогокомпараторана ОПDA6.

Рівніпорогів спрацьовуваннякомпараторазадаютьсядіодами VD16, VD17, прямозміщенимиза допомогоюрезисторівR52, R53. Якщо відхиленняшвидкостістрічки неперевищуємежвиміру дрейфу(5%), тодіоди VD16, VD17 залишаютьсявідкритими,а вихіднийпотенціал ОУDA6 – негативним.ВитікаючимбазовимструмомвідчиняєтьсятранзисторVТ8.Виникаюче прицьому світіннядіода VD24 указуєна нормальнийрежим виміру.Від'ємнимпотенціаломвідчиняютьсятакож польовітранзисториVТ4, VТ6, замикаючиланцюгвимірювальнихголовокРА1,РА2.

Відхиленняшвидкостістрічки, щовиходтьза задані межі,призводитьдо перерозподілуструміву вхідних ланцюгахкомпаратора,що викликаєзапираннядіода VD16 або VD17.У будь-якомуіз цих випадківна виході ОПDA7 з'являєтьсявисокий потенціал,що замикає ключна VТ8 у ланцюгусветлодіодаі транзисториVТ4, VТ9, що комутируютьвимірювальноїголовки.Тим самимзабезпечуєтьсязахист вимірювальнихголовоквід можливихперевантажень.

Навході каналувиміру детонаціївключенийсмуговийпасивний фільтр(R29, C13, R31, C15, R33, C14), амплітудно-частотнахарактеристикаякого близькадо характеристикисуб'єктивногосприйняттядетонації.

НаОПDA4 у неінвертованномувключеннівиконаниймасштабнийпідсилювач.Коефіцієнтпередачі цьогопідсилювача,встановлюванийперемикачемSA2, визначаютьмежівиміру детонації.

Звиходу ОПDA4 сигнал, щохарактеризуєколиванняшвидкостістрічки, подаєтьсяна роз'емXS3 "Вихід", доякого можутьпідключатисявимірювальніприладидля візуальногоконтролю йаналізу спектраколивань швидкості.Цейже сигнал надходитьна двохполуперіоднийквазіпіковийвольтметр,виконанийна основі ОПDA7.

Випрямленінапруги виділяютьсяна резисторахR54, R55 і поступаютьна входи диференціальногопідсилювачаз коефіцієнтомпередачі, близькимдо одиниці.Вихідний струмопераційногопідсилювачапротікає поланцюгу:резисторR68, канал польовоготранзистораVT9, вимірювальнаголовкаРА2.

Генераторсинусоїдальноїнапруги з частотою3150 Гц виконанийна ОПDA1, у ланцюгпозитивногозворотногозв'язку якоговключенийсмуговийRС-фільтр(R2, R1, R8, С2,С4).Стабілізаціявихідної напругиздійснюєтьсяза допомогоюкерованогоатенюатора,утвореногорезисторамиR7, R13 і опором каналупольовоготранзистораVT2. Точна установкачастоти генераціїздійснюєтьсяподстроечнимрезисторомR1. При нормальнорозімкнутихконтактахперемикачаSA1 в ОПDA1 вводиться100%-нийвід'ємнийзв'язок, що зриваєколиваннягенератора.При включенніперемикачаSA1 виникаютьавтоколивання,що поступаютьна раз'емXS2 "Генератор"і вхід детонометра.Указанийсигнал можебути використанийдля калібруванняканалу дрейфуприладу,а також записувимірювальноїосцилограми.


1.4.Обгрунтуваннявибору елементноїбази

П

ідбірелементноїбази необхідноздійснювативраховуючите, що блок повиненвиконуватифункції тазберігатиексплуатаційніта технічніпараметри тахарактеристикив межах нормиТУ під час тапісля впливумеханічнихнавантажень,а також під частапісля впливукліматичнихфакторів.

Вибіропорів здійснюєтьсяз урахуваннямтого, що по колахтече постійнийта імпульснийструми. Длятаких кіл призначеніме-талоплівковірезистори(МЛТ). Ці резисторимають кращіелектричніпараметри,ніж вуглецевіта композиційніпри порівнянноневеликійвартості.РезисториМЛТ- неізольовані.Примітка:проміжні значенняномінальнихопорів відповідаютьрядам Е24,Е96із допусками1%, 2,0%, 5%, 10%. ПараметрирезисторівМЛТ наведенів таблиці 1.2.

Таблиця1.2

ПараметрирезисторівМЛТ

Діапазонномінальнихопорів, Ом

ТКС,10-6,1/0Св проміжкутемператур

Позначеннягрупи ТКС

Від– 60 до + 200С

Від+ 20 до + 1250С

1- 100

 5000

 5000

Д

До1103

 1000

 500

Д

10103– 0,1106

 600

 100

В

10103– 0,1106

 200

 250

Г

10103– 0,1106

 250

 50

Б

Більше1106

 1200

 1000

Ж

Граничніексплуатаційнідані:

Рівеньвласних шумів– 1,5мкВ/В;

Температуранавколишньогосередовища:

приномінальномуелектричномунавантаженні від – 60 до + 700С;

призниженні електричногонавантаженнядо 0,3 Рн від – 60до +1250С;

Відноснавологістьповітря притемпературі+ 3500С до 98%;

Зниженийатмосфернийтиск до 133 Па (1 мм.рт. ст.);

Граничноробоча напругапостійногоструму:

0,125Вт – 200В;

0,25Вт – 250В;

0,5Вт – 350В;

1Вт – 500В;

2Вт – 750В.

Мінімальнийнаробіток годин– 25000;

Термінзберігання– 25 років.

Відповідноз ГОСТ 10318-84 вибираєморезистори типуМЛТ потужністю0,25Вт та опором,необхіднимвідповідноза схемою електричноюпринциповою.

Якпотенціометриприймаєморезистори,котрі маютьпокращенічастотні якості.Такими резисторамивідповідноз ГОСТ 10318-84 є проволочнізмінні слабострумнірезисториСПЗ-22. Їхні параметринаведені втаблиці 1.3.

Таблиця1.3

ПараметрирезисторівСП3-22

Найменуванняпараметра

Значенняпараметра

1.Номінальнапотужністьрозсіювання,Вт

0,25

2.Номінальнийопір, кОм

4,7– 100

3.Допустимевідхиленняопору, %

±5, 10

4.Максимальнаробоча напруга,В

250

5.Інтервал робочихтемператур,°С

-60…+125

6.Допустимеприскоренняпри:

ударах,м/с

вібраціях,м/с


75

20

лінійнихприскореннях,м/с

100

7.Максимальнийатмосфернийтиск, Па

1,33·104

8.ТКС 1/0С,

±10

Примітка:проміжні значенняномінальнихопорів відповідаютьряду Е6,із допусками20% (до 220х103 Ом); 30% (понад 220х103Ом).

ВсхемівикористовуємомікросхемиК155АГ1, К574УД1А, К140УД6,К140УД7, К140УД8А.Ці мікросхемимають малі масуі габарити,високу надійністьпри відносноневеликійвартості,що забезпечуєїх широкевикористанняв радіоелектроннійапаратурі.

Операційніпідсилювачісериії К140 - цепідсилювачіелектричнихсигналів, призначенідля виконаннярізноманітнихоперацій наданалоговимивеличинамипри роботі впристрої з ООС.Основне призначенняОП - побудовапристроїв ізфіксованимкоефіцієнтомпідсиленняі точно синтезованоюпередатноюфункцією. Завдякисвоїй універсальностіі можливостібагатофункціональноговикористанняза допомогоюОП можуть бутизроблені ППЧ,відеопідсилювачі,ПЗЧ і гетеродінирадіоприймачів,активні фільтри,генераторисигналів,стабілізаториджерел живлення,перетворювачітипу цифра -аналог і аналог- цифра, обмежувачі,що масштабують,логарифмічні,що диференціюють,що інтегруютьі інші підсилювачі.

КонструктивноОП серії К140виконані вкруглих металосклянихкорпусах.

К140УД7являє собоюОП загальногопризначенняз внутрішньоючастотноюкорекцією іпристроємзахисту виходупри короткихзамиканнях.Номінальнанапруга живлення15 В 10%; струм споживанняне більш 3,5 мА;опір навантаженняне менше 2 кОм.Параметримікросхемнаведені втаблиці 1.4.

Таблиця1.4

Параметримікросхем серіїК140

Параметри

Значення

К140УД7

К410УД6

К140УД8А

Uи.п,В, робочийдіапазон

 5….16,5

 5…….18

 6….16,5

Uсм,мВ, не більш

 9

10

 50

Uсм/То,мкВ/оС,не більш

6

20

50

Iвх,нА, не більш

400

100

0,2

Кu,не менш

30000

30000

50000

Vuвих,В/мкс,не менн

0,3

2

2

Kос.сф,дБ, не менш

70

70

70

Uвх

 12

15

 10

Uсф.вх

 12

 11

 10

Rвх,кОм, не менш

400

1000

1

UвихВ, не менш

10,5

11

10

f1,МГц

0,8

1

1

К140УД8Аявляє собоюОП загальногопризначення.Мікросхемамає на входіпольові транзистори, що дозволяєодержуватимінімальнийшумовий сигнал.у мікросхемізастосованийпристрій внутрішньоїкорекції , щозабезпечуєпідсилювачустійку роботубез зовнішніхелементів.Номінальнанапруга живлення15 В 15%; струм споживанняне більш 5 мА;опір навантаженняне менше 2 кОм.

Мікросхемисерії К155 представляютькомплекснапівпровідниковихлогічних схем, виконаних наоснові ТТЛ попланарно-епітаксиальнійтехнології.Призначенідля побудовивузлів ЕОМ іпристроївдискретноїавтоматикисередньоїшвидкодії (до10 МГц). Напругаживлення + 5 В5%, допустимийрівень пульсаціїне більш 50 мВ.Мінімальнанапруга логічної1 на виходімікросхемине менше 2,4 В. Длянормальноїроботи мікросхемичас наростанняі спаду вхіднихімпульсівповинен бутине більш 150 нс(крім схем ізвідкритимколекторнимвиходом, длякотрих цей часне обмежується).

Струмспоживанняв стані:

«0»- 20мА;

«1»- 10мА;

затримканс,не більш:

включення– 15;

вимикання– 22.

Вданій схемівикористовуєтьсямалопотужнийсиловий трансформатор.Вибираємотрансформаторз магнітопроводомброньовоготипу.

Вякості стабілітроніввибираємостабілітрониКС133А, Д818Е, Д814А,Д814Б. Їхні параметринаведені втаблиці 1.5.

Таблиця1.5

Параметристабілітронів

Тип

Uст

rст,Ом, не більш

Іст.max,мА

Іст.mіn,мА

КС133А

3,3

65

81

-

Д814А

5,6

0,9

1400

50

Д814Б

6,8

1,2

1150

50

Д818Е

47

22

110

10

ВибираємотранзисториКТ3102Д, КП303Е, КП301В,КТ503Б, КТ361Г, КТ815Б,КТ814Б, параметрияких наведенів таблиці 1.6.

Таблиця1.6

Параметритранзисторів

Тип

UКБmax

UКЕОmax

ІКmax,мА

h21е

fгр,МГц, не менш

ІКБО,мкА, не більш

Ск,пФ, не більш

τк,пс, не більш

КТ361Г 35 35 50 50 - 350 250 1 7 250
КТ3102Д 30 30 100 200 -500 150 0,05 6 100
КТ503Б 40 25 0,3 80 - 240 - - - -
КТ814Б 40 - 1,5 40 3 0,05 - -
КТ815Б 40 - 1,5 40 3 0,05 - -

Вякості індикаторіввикористовуютьсясвітлодіоднийіндикатор типуАЛ307Бталампа ТН-2. Перевагасвітлодіоднихіндикаторівперед вакуумними:менша напрутаживлення, меншаспоживанапотужність,менші габаритита маса.

Вякості імпульснихдіодів відповідноз ГОСТ 19613-80 використовуємодіоди КД521А,КД521Б, ГД507А а длявипрямлячавибираємовипрямні блокиКЦ407А.Їхні параметринаведені втаблиці 1.7.


Таблиця1.7

Параметриімпульснихдіодів

Тип

Uобр.max

Uпр,В, не більш

Іпр.max,мА

Іобр,мкА, не більш

Сд,пФ, не більш

ГД507А

20

0,5

16

50

0,8

КД521А

75

1,0

50

1

10

КД521Б

12

1,0

50

1

10

Ввідповідностіз ГОСТ 21415-85 вибираємоконденсаторикерамічні КМ-6та окисні К50-6,параметри якихнаведені втаблиці 1.8., татаблиці 1.9.

Таблиця1.8

ПараметриконденсаторівКМ-6

Найменуванняпараметра

Величинапараметра

1. Номінальнаємність

22 пФ– 22 мкФ

2. Допустимевідхиленняємності, %

± 5;10;20

3. ТКЄна 1 0С

30 – 15000

4. Номінальнаробоча напруга,В

25 – 50

5. Інтервалробочих температур,0С

-60...+155

6. Допустимеприскоренняпри:

ударах,м/с2;

вібраціях,м/с2

12

7,5

7. Індуктивністьконденсатора,нГн

2 – 5

8. Тангенскута діелектричнихвтрат, не більш

0,0012

9. Опірізоляції принормальнихумовах, МОм

4000

10. Коєфіцієнтабсорбції,%

5 – 15

11. Постійначасу, МОм·мкФ,не менш

100

Таблиця1.9

ПараметриконденсаторівК50-6

Найменуванняпараметра

Величинапараметра

1. омінальнаємність

1...200мкФ

2. Допустимевідхиленняємності, %

± 5;10;20

3. Номінальнаробоча напруга,В

Б –160

4. Інтервалиробочих температур,0С

-10...+70

5. Індуктивністьконденсаторів,нГн

5 – 10

6. Коефіцієнтабсорбції, %

1 – 5,5

7. Тангенскута діелектричнихвтрат, %, не більш

30

8. Струмвідпливу, мкА,не більш

150

Усхемі застосовуютьсяперемикачіП2К та ПГ3, якімають параметри,наведені втаблиці 1.10.

Таблиця1.10

Основніпараметриперемикачів

Параметри

Величина

1. Зносостійкістьувімкнень,не менше

15000

2. Повнийопір контактів,Ом, не більше

0,025

3. Опірізоляції, МОм,не менш

1000

4. Ємністьміж контактами,пФ

50

5. Електричнаміцність ізоляції,В

1500

6. Тангенскута діелектричнихвтрат, не більш

0,05

7. Найбільшдопустимийструм при активнійнагрузці, А

0,1 – 0,4

8. Інтервалробочих температур,0С

– 20…+50


3.КОНСТРУКТОРСЬКИЙРОЗДІЛ

3.1 Обгрунтуваннята опис вибраноїконструкції

(Р-4260.024.001СК)

Приконструюваннірадіоелектронноїапаратури таприладів восновномувикористовуєтьсяфункціонально-блочнийметод, якийдозволяє підвищитинадійністьапаратури,строки та вартістьпроекту, ступіньвикористаннястандартизованихта уніфікованихвузлів та елементів.Конструкціїдозволяютьавтоматизуватита максимізуватипроцеси настроюваннята монтажуапаратури.

Конструюваннярадіоелектронноїапаратуристворюєтьсяна базі єдинихуніфікованихконструктивнихелементів(базових конструкцій),які забезпечуютьвисокий рівеньуніфікації.Базові конструкції(модулі) призначенідля розташуваннята комтюновкиелектричногообладнаннярадіоелектронноїапаратури.

Дляпобудови будь-якогорадіоприладувикористовуєтьсяшассі (каркаси),які служатьдля розташуваннята міцногозакріпленняна них деталейта вузлів.Конструкціяшассі повинназабезпечуватинормальнуроботу апаратурипри будь-якихумовах їїексплуатції.

Проектованийпристрій відноситьсядо переносноїапаратури.Переноснуапаратуру, восновному,збирають заодноблочноюсистемою, вякій всі елементи(за виключенняміндикаторів,комутуючихпристроїв,трансформаторівта ін.) закріплюютьсяна загальномушассі – друкованійплаті.

Шассііз встановленимина ньомуелектрорадіоелементамирозміщуєтьсяу корпусі, вякий вмонтованікомутуючіпристрої, роз'єми.індикатори,мікрофони таін.

Переноснаапаратураповинна бутистійкою доударів, падінь,мати високунадійність,яка багато вчому залежитьвід якостізбирання.

Схемаелектричнапринциповадетонометрареалізованана одній друкованійплаті із двосторонньогофольгованогосклотекстолітуСФ-2-1,5 (ГОСТ 12652-74) товщиною1,5 мм, виготовленкомбінованимпозитивнимметодом.

Платаз'єднана з передньоюпанеллю монтажнимипроводами.Плата (поз. 1),розміщенагоризонтальнона основі (поз.4). На переднійпанелі (поз. 5)кріплятьсяу вертикальномуположеннінаступні деталі:

1)мікроамперметр(поз. 19);

2)мікроамперметр(поз. 20);

3)роз’єм (поз.23);

4)роз’єми (поз.24);

5)резистор (поз.15);

6)перемикач (поз.21);

7)перемикачі(поз. 22);

8)лампа (поз. 18);

9)світлодіод(поз. 25).

Усіці деталі кріплятьсяза допомогоюгвинтів і гайокМЗ (поз. 8 – 10 ), а такожшайб (поз. 13,14). Спередукріпитьсянакладна декоративнапередня панель(поз. 8), на якійє відповідноотвори дляперемикачів(поз. 21,22), індикаторів(поз. 18,25), мікроамперметрів(поз.19,20) та роз’ємів(поз.23,24). Окрімтого, на декоративнупередню панель(поз. 5) нанесенівідповіднінаписи (див.складальнекреслення).Передня панель(поз. 5) кріпитьсядо основи (поз.4) гвинтами (поз.9), під які підкладенодекоративнішайби (поз. 13,14), ігайками (поз.8).

Заднястінка становитьсуцільну детальіз основою(поз. 4). В заднійстінці знаходятьсяотвори длятримача запобіжника(поз. 12) і для мережевогошнура (поз. 27).

Зверхуі з боків пристрійзакриваєтьсяоднією деталлю– кришкою (поз.3). Кришка кріпитьсядо основи (поз.4) за допомогоюгвинтів (поз.9), під які підкладенодекоративнішайби (поз. 13,14). Вкришці з лівогобоку зробленоотвори длявентиляціїтрансформатора(поз. 26).

Весьпристрій спираєтьсяна чотириамортизатори(поз. 2), які кріплятьсядо основи знизуза допомогоюгвинтів (поз.9).


3.2.Обгрунтуваннявибору монтажу,матеріалівта покриття

Матеріалвпливає нагабарити і вагуприладу.Використанняалюмінієвихсплавів длякорпусуапаратуможе дати скороченняваги в 1,5-3 разипри повномузадоволеннівимог до міцностіі жорсткості;використаннявисокоякіснихтрансформаторівдозволяє значноскоротитикількістьметалу в трансформаторіі тим самимзменшити йоговагу і габарити,що дуже важливодля спеціальноїмалогабаритноїапаратури, томувибираємомагнітопроводтрансформаторазі сталімарки 1513 і корпусіз легкогоалюмінієвогосплаву.

Матеріалвпливає наексплуатаційніхарактеристикидеталей, на їїнадійністьі довговічність.

Контактиперемикачаз латуні в складнихкліматичнихумовах витримуютьнезначну кількістьпереключень;календарнийтермін службицих контактівнезалежно відчисла перемикачівтакож вкрайобмежений, томущо окислюванняматеріалупризводитьдо порушенняелектричногоконтакту вперемикачі.Тіж деталі, виконанізі стійких доокислюванняматеріалів( срібла, золота), витримуютьдесятки тисячпереключеньі у визначенихумовах можутьексплуатуватисяроками бездодатковогорегулювання.

Багатометалів і іншіматеріали приексплуатаціїпіддаютьсяруйнації. Найбільшийвплив із зовнішніхфакторівробитьволога, особливопри підвищенійтемпературі.Волога можепроникати вмікропориабо створюватина поверхніплівку і тимсамимрізко знижуватиелектричніпараметривсьогопристрою.Крім того, вологасприяє утвореннюцвілі,корозії металів,що призводитьдо розривуелектричноголанцюга і сприяєзниженню опоруізоляції міжпровідниками.

Значнийвплив на працездатністьапаратури надрукованихплатах робитьвисотність,тому що приразрядженомуповітрі різкознижуєтьсяелектричнаміцністьповітрянихпроміжків іповерхневихперекриттів,можуть виникатипри більш низькихнапругах. Томувведеннядіелектричнихпроміжківзамість повітрянихміж відкритимиструмопровіднимидеталями, різкопідвищуєїхню електричнуміцність.

Матеріалдля захисногопокриття повинниймати таківластивості:високу вологостійкістю,гарні діелектричніпараметри (малудіелектричнупроникністьі тангенсомкутадіелектричнихвтрат), температуротривкістю,хімічноюінтенсивністюі механічноюміцністю.

Длязахисту деталейвід зазначенихвпливів їхняповерхняпокриваєтьсябільш стійкимидо впливу руйнуючихфакторівматеріалами.Покриття лакофарбовінаносятьсяна будь-якіповерхні незалежновід матеріалу.

ЛакУР-231відрізняєтьсяпідвищеноюеластичністю,вологостійкістюі температуротривкістю,тому можезастосовуватисядля гнучкихоснов.Лак готуютьперед нанесеннямвідповіднодо інструкціїі наносятьна поверхнюпульверизацією,зануреннямабо щіточкою.Наносятьчотири шариіз сушкоюпісля кожногошарупри температурі18– 23 0Спротягом 30 хв.і остаточноюсушкою останньогошару при температурі55-60 0Спротягом 1,5 год.і остаточнимсушіннямостанньогопрошаркупри температурі55-600Спротягом 1,5 год.

Хромуваннязастосовуютьяк захисно-декоративнепокриття длядеталей ізміді, сталі,алюмінію і йогосплавів, а такождля підвищенняповерхневоїміцності ізношуваностідеталей іззазначенихсплавів.

Захисніпокриття намідні й алюмінієвідеталінаносять,як, правило, напідшарок нікелю,настальніе– напідшарок ізміді і нікелю.Зносостійкіпокриття наносятьбез підшару.Хромове покриттялягає нерівномірнона деталі складноїконфігурації.

Срібленнязастосовуютьголовною міроюдля підвищенняелектропровідностіі поліпшенняпайки міді іїї сплавів. Дляінших деталейсрібло наносятьна підшарокміді, для алюмінієвих-напідшарокнікелю і міді.Покриття маєвисоку корозійнустійкістьна чистомуповітрі і воді.Поверхні, покритісріблом, маютьвисоку відбивнуздатність.При впливісірки сріблоокисляєтьсяі чорніє.

Длявиготовленнядрукованоїплати застосовуєтьсякомбінованийпозитивнийспосіб. Найбільшезастосуванняу виробництвідрукованихсхем одержалишаруваті пластики,наприкладгетинаксі склотекстоліт.Наша промисловістьвипускає гетинаксі склотекстолітпокритимимідною фольгоюз однієїабо двох сторін.

Властивостіцих матеріаліві їхні характеристикинаведені втаблиці 3.1.

Таблиця3.1

Порівняльніхарактеристикигетинаксаі склотекстоліта

Найменуванняпоказників

Гетинакс

Склотекстоліт

Межаміцностіна розтягкгс/см2,не менше

800 2000

Щільність,р/см3

1,3 1,6

Влагопоглинання,%,не більш

4 3

Питомийоб'ємнийелектричнийопір, Ом/см

1012 1013

Тангенскутадіелектричнихвтрат при частоті106Гц

0,038 0,025

Середняелектричнаміцністьпри температурі,

+20- 5оС,кв/мм

33 12

Склотекстолітмає кращі ізоляційнівластивості,вологостійкістьі термостійкість,ніжіншішаруваті пластики,але при різноманітнихзасобах осадженняпровідниківодержуєтьсярізна силазчепленняпровідниківіз основою,тому його кращезастосовуватипри комбінованомуспособі. Удетонометрівикористовуєтьсяфольгованийіз двох сторінсклотекстолітмарки СФ– 2 – 1,5 ГОСТ 12652-74. Монтаждрукованоговузла здійснюєтьсядруковано-провіднимметодом.

Длязабезпеченняелектричногоі механічнотривкого з'єднанняэлектрорадіоелементівіз друкованимипровідникамивикористовуєтьсяпайка з застосуваннямприпою олов'яно-свинцевогоПОС-61, що має низькутемпературукристалізаціїі достатньовисоку механічнуміцність. Длявидаленняокисної плівкиз поверхнідеталей, щоз'єднуютьсязастосовуєтьсябезкіслотнийфлюс каніфольно-спиртовийФКСп.


3.3.Оцінка технологічностіконструкції

3.3.1.Заповнюємотаблицю 3.2 вхіднихданих, використовуючиспецифікаціюта складальнекресленнявиробу.

Таблиця3.2

Вхіднідані для розрахункупоказникатехнологічностіКі

Найменуванняпоказників

Умовнепозначення

Значенняпоказників

1.Кількістьмікросхем

Hімс

8

2.Загальна кількістьмікросхем іелектрорадіоелементів

Hімс+Hере

137

3.Кількістьмонтажнихз'єднань

Hм

348

4.Кількістьмонтажнихз'єднань, щовиконуютьсяавтоматизованимі механізованимшляхом

Hа.м

348

5.Загальна кількістьЕРЕ

Hере

129

6.Кількістьоперацій контролюі настройки,що виконуютьсямеханізованимі автоматизованимшляхом

Hм.к.н

1

7.Кількістьелектрорадіоелементів,підготовкаі монтаж якихздійснюєтьсямеханізованимшляхом

Hм.п.ере

129

8.Загальна кількістьоперацій контролюі настройки

Hк.н

1

9.КількістьтипорозмірівЕРЕ

Hт.ере

28

10.КількістьтипорозміріворигінальнихЕРЕ. До нихвідносятьелектрорадіоелементи,що були розробленіі виготовленівперше

Hт.ор.ере

0

11.Кількістьдеталей (безурахуваннянормалізованогокріплення)

Д

1

12.Кількістьдеталей, отриманихпрогресивнимиметодамиформоутворення(штампуванням,пресуванням,литтям підтиском)

Дпр

1

3.3.2.Визначимочислове значеннявідноснихчастковихпоказниківтехнологічностіелектроннихблоків

3.3.2.1.Визначаємокоефіцієнтвикористаннямікросхем:

, (3.1)

3.3.2.2.Визначаємокоефіцієнтавтоматизаціїта механізаціїмонтажу:

, (3.2)

3.3.2.3.Визначаємокоефіцієнтавтоматизаціїта механізаціїпідготовкиЕРЕ:

, (3.3)

3.3.2.4.Визначаємокоефіцієнтавтоматизаціїта механізаціїоперацій контролю:

, (3.4)

3.3.2.5.ВизначаємокоефіцієнтповторюваностіЕРЕ:

, (3.5)

3.3.2.6.ВизначаємокоефіцієнтзастосуванняЕРЕ:

, (3.6)

3.3.2.7.Визначаємокоефіцієнтпрогресивності,формоутвореннядеталі:

, (3.7)

Даніпоказникимістять найбільшийвплив на технологічністьконструкціїблоків. Складпоказниківта їх ранжированапослідовністьпо ваговійзначущостізведені в таблиці3.3

Таблиця3.3

Відноснічасткові показникитехнологічності

Найменуванняпоказників

РозрахунокКі

φі

Кі·φі

1.КоефіцієнтвикористанняIМС

0,058

1,00

0,058

2.Коефіцієнтавтоматизаціїі механізаціїмонтажу

1,000

1,00

1,000

3.Коефіцієнтавтоматизаціїі механізаціїпідготовкиЕРЕ

1,000

0,750

0,750

Продовженнятаблиці 3.3

4.Коефіцієнтавтоматизаціїі механізаціїоперацій контролю

1,000

0,500

0,500

5.КоефіцієнтповторюваностіЕРЕ

0,783

0,310

0,243

6.КоефіцієнтзастосуванняЕРЕ

1,000

0,187

0,187

7.Коефіцієнтпрогресивності,формоутвореннядеталі

1,000

0,110

0,110

3.3.3.Визначаємочислове значеннякомплексногопоказникатехнологічностівиробу.

Комплекснийпоказник визначаєтьсяна основі відноснихчастковихпоказниківза формулою:

деКі– величинапоказника(порядок знаходженнячисловогозначення визначенийв пункті 2).

ікоефіцієнтвагової значущості;

і– порядковийномер показникав ранжированійпослідовності.

3.3.4.Оцінюємо рівеньтехнологічностіконструкції

Рівеньтехнологічностірозроблюваноговиробу згідноз ГОСТ 14.201-33, оцінюютьвідхиленнямдосягнутогокомплексногопоказника віднормативногоКн.Це відношенняповинно задовольнятиумові:

>1, (3.8)

деКн= 0,5 – нормативнийкомплекснийпоказниктехнологічностіблоків (табл.3.4).

Таблиця3.4

Комплексніпоказникитехнологічностіблоків

Типблоків

Досліднийблок

Встановчасерія

Серійневиробництво


Кн

Електронні

0,4– 0,7

0,45– 0,75

0,5– 0,8

Радіотехнічні

0,4– 0,6

0,75– 0,8

0,8– 0,85

Електромеханічніі механічні

0,3– 0,5

0,4– 0,55

0,45– 0,6

Висновок:так як відношеннякомплексногопоказника донормативногобільше одиниці,то конструкціюможна вважатитехнологічною.


3.4.Технічніумови

3.4.1.Маркіруванняі пломбування

Найменуванняй умовне позначенняприладу,товарний знакпідприємствананесені уверхній частинілицевоїпанелі. Умовнепозначенняпроставленетакож на правійбічній стінцікорпусу.

Заводськийпорядковийномер приладуі рік виготовленнярозташованіна задній панелі.

Всіелементи іскладові частини,установленіна панелях ідрукованихплатах приладу,мають маркіруванняпозиційнихпозначеньвідповіднодо позиційнихпозначеньпереліківелементів доелектричнихі принциповихсхем і маркіруютьсямастичнимипломбами, щорозташованіна задній панелі.

Запаснемайно в укладальнихящикахмає маркіруванняна самих елементах.

3.4.2.Загальніположення

3.4.2.1.Після тривалогозбереженняварто зробитизовнішнійогляд.

Призовнішньомуогляді необхідноперевірити:

 1. цілістьпломб;

 2. комплектність;

 3. відсутністьзовнішніхмеханічнихушкоджень, щовпливають наточність показаньприладу;

 4. міцністькріпленняорганів керування,чіткість фіксаціїїхніх положень;

 5. наявністьзапобіжників;

 6. чистотуроз’ємів ігнізд;

 7. станлакофарбовихпокриттів,гальванічнихпокриттів ічіткістьгравірування;

 8. стансполучнихкабелів і переходів;

3.4.2.2.При роботіприладукатегоричнозабороняєтьсяставити йогона передню ізадню панелі,що може призвестидо поломкиорганів керуванняі введеннямережногошнура.

Зробитипозначкиу формуляріпро початокексплуатаціїі записатипоказаннялічильниканаробітку.

   1. Вказівказаходівбезпеки

Повимогам електробезпекиприладзадовольняєнормам

ОСТ4.275. 003. – 77 класу захисту1.

Передвмиканняму мережунеобхіднозаземлитикорпус приладучерез затискачзаземлення.

Прироботі з відкритимприладомне допускаєтьсястикання зіструмопровіднимиелементами,томущов приладі існуєзміннанапруга220 В на вхіднихзатискачахтрансформатора,роз'єміі контактахвимиканнямережі.

Замінадеталей ізапобіжниківповинна проводитисятільки признеструмленомуприладі.

3.4.4.Правилазбереження

Прилад,що поступаєна склад споживача,може зберігатисяв упакованомувиглядіпротягом одногороку з днянадходження.

3.4.4.1.Умови збереженняприладу:

1)опалювальнісховища:

1.1)температураповітря від+10Сдо + 400С;

1.2)відноснавологість до80% при температурі+ 250С;

2)неопалюавнісховища:

2.1)температураповітря від– 500Сдо + 400С;

2.2)відносна вологістьдо 98% при температурі+ 250С.

3.4.4.2.У помешканняхдля збереженняне повинно бутипилу,парів,кислот і лугів,що викликаютькорозію.

3.4.5.Транспортування

3.4.5.1.Тара, упаковкаі маркіруванняупаковки

Длязабезпеченняповної цілостіприладупри транспортуваннівикористовуєтьсяукладальнийящикі транспортний(тарний)ящик.

Упаковкавідбуваєтьсяв робочих умовах.

Конструкціятарних ящиківпо ГОСТ 2991 – 76 абоГОСТ

5959– 71.

Упаковкаприладуперед транспортуваннямвідбуваєтьсяв наступнійпослідовності:

1)установлюютьприладв укладальнийящикміж амортизаторами;установлюютьящикіз робочимкомплектому бічний відсікукладальногоящика;

2)експлуатаційнудокументацію,завернувшив обгортковийпапір, поміщаютьу правийбічний відсікукладальногоящика;

3)закривають,пломбуютьукладальнийящикі ставлять йогона амортизаційніпрокладки втранспортнийящик,що зсерединизастеленийводонепроникнимпапером;

4)заповнюютьдо ущільненнявільнийпростір міжприладомі стінкамитранспортногоящикапрокладкамиз гофрованогокартону;

5)поміщаютьтоваросупроводжувальнудокументаціюна верхнійшарпрокладочногоматеріалу підводонепроникнуоббивку верхньоїкришки транспортногоящика;

6)закріплюютьцвяхамикришку ящика,обтягаютьсталевою стрічкоюі пломбують,місця розташуванняпломб обводятьчервоною фарбою.

Притранспортуванніморським транспортомдля захистувід впливунавколишньогосередовищаприладповиннийпоміщатисяв поліетиленовийчохол із товщиноюплівки 0,15 – 0,2 мм.Усередині чохла– сілікагель-влагопоглотиначіз початковоювологістюне більш 2% ізрозрахунку100 г сілікагелюна1 м2поверхнічохла. Маркіруваннятари по ГОСТ14192 - 77.

3.4.5.2.Умови транспортування

Транспортуванняприладув транспортномуящикувідбуваєтьсяусіма видамитранспортупри температурінавколишньогоповітря відмінус 50 до плюс600 С та відноснійвологості до95% при температурінавколишньогосередовищане більш плюс300 0С.

Притранспортуваннітара повиннабути передбаченавід влученнявнеї атмосфернихосадіві пилу. Не допускаєтьсякантуванняприладу.

Упроцесі експлуатаціїприладможе транспортуватисяз об'єкта наоб'єкт в укладальномуящикуавтомобільнимтранспортомна відстаньдо 1000км(швидкість пошосейних дорогахдо 60 км/год., погрунтовим –20 - 40 км/год.).

3.4.6.Вказівкипо експлуотації

Післярозпаковкиз укладальногоящика, приладнеобхіднооглянути навідсутністьзовнішніхпошкоджень.

Приприйманніприладу необхідновпевнитисьв наявностіповного комплектузгідно документації.

Допочатку роботиз приладомнеобхідновивчити інструкціюпо експлуотації,схему конструкціїприладу, призначенняорганів керуваннята роз’ємів,що розташованіна переднійта задній панеляхприладу.

Роботаприладу повиннапроходити вумовах, що невиходять замежі робочихумов експлуотації.

Допочатку експлуотаціїприладу, а такожперіодичнопід час експлуотаціїприлад повинензадовольнятинаступнимумовам:

 1. відсутністьзовнішніхмеханічнихпошкоджень;

 2. наявністьта міцністькріпленняорганів керування,правильногообертанняорганів настройки,наявністьзапобіжників;

 3. приексплуотаціївентиляційніотвори в корпусіприладу неповинні закриватисястороннімипредметами.

Длязапобіганнявід нещаснихвипадків тапередчасноговиходу з ладуприладу недопускається:

 1. вмикатиприлад признятій верхнійкришці. В приладі,що працює відмережі змінногоструму, є небезпечнадля життя напруга220В;

 2. натягуваннята посмикуваннямережногошнура;

торкатисяприладу мокримируками.

2.4.7.Гарантіїпостачальника

ВиробникгарантуєвідповідністьдетонометраГОСТ та данимтехнічнимумовам привиконаннікористувачемправил експлуотації.

Гарантійнийстрок 12 місяцівз дня продажучерез роздрібнумережу.

Впродовжгарантійногостроку експлуотаціївласник маєправо на безкоштовнетехнічнеобслуговуваннядетонометра,а в разі несправностівиробу набезкоштовнийремонт припред’явленнігарантійноготалону. На часгарантійногоремонту ремонтнепідприємствоповинно безкоштовнопредставитий встановитивласнику пойого вимозіаппарат аналогічногофункціональногопризначення.

Обміннесправнихдетонометрівздійснюєтьсяу відповідностіз діючими правиламиобміну промисловихтоварів, щобули купленів роздрібніймережі дерхавноїта кооперативноїторговлі.

2.4.8.Правила приймання

Прийманнядетонометраповинна проводитисяВТК підприємства-виробникау відповідностіз правилами,що викладенів дійсних ТУ.

Дляперевіркивиробу навідповідністьвимогам дійсногоТУ на підприємстві-виробникупредставникомВТК проводятьсявипробуванняприймально-сдавальні,періодичнівипробуваннята типовівипробуванняна надійність,що входять всклад періодичнихвипробувань.

Вирібповинен пред’являтисяна випробуванняВТК звісткою,яка складенапо діючій напідприємствіформі.

Контрольно-вимірювальната випробовувальнааппаратураповинна матипломби підприємствпостачальниківабо виробниківабо бюро вимірюванньта перевірок(БВП), а такожсвідоцтва проперевірку звказівкоюстроку наступноїперевірки.Використанняапаратури ззакінченимитермінамиперевірки, зпошкодженимипломбами, безпаспортів тасвідоцтв недопускається.Вмикання такалібровкаконтрольно-вимирювальноїапаратуриповинні проводитисяу відповідностіз інструкціями.Результатикожного видувипробуваннявважаютьсядійсними, априлад вважаєтьсявитримавшимїх, якщо в процесіїх проведенняпараметри тахарактеристикивідповідаютьвимогам діючогоТУ.

Випробуванняпроводятьсяпри температурінавколишньогосередовищавід 283К до 308К (від+ 100Сдо + 350С),відноснійвологостіповітря до 80 %при температуріt = 298К (+ 250С),атмосферномутиску 86 – 106 кПа(650 – 800 мм рт. ст.),напрузі мережіживлення 220±22В,частотою 50±0,5Гц з вмістомгармонік до5 %.

Кліматичніумови проведеннявипробуваньна стійкістьдо дії вологості,підвищеноїта пониженоїтемпературиповинні відповідативимогам, щовказані в методикахпроведеннявимірів.

3.4.9.Налагодженнядетонометрапочинають ізперевіркиправильностімонтажу і напругживленняна виходахстабілізованогоджерела напруги.Після цьогопереходятьдо покаскаднгоуконтролюпрацездатностідетонометра.На вхід XS1 подаютьсинусоїдальнийсигнал частотою3150 Гц і амплітудоюбіля 1 В. Переконавшисьу проходженнісигналу нанеінвертуючийвхід ОП DA2, перевіряютьпогашеннянизькочастотнихі високочастотнихсигналів вхіднимисмуговимифільтрами.фильтрамиНа частотах50 Гц і 15 кГц загасанняповинно складатибіля 40 дБі 12 дБвідповідно.

БалансуваннямОПDA2 установлюютьвихіднийпотенціалпідсилювачав межах0,2...0,5 В. Такийзсув ОПпрактично неробитьвпливина якість обмеження,але знижуєструм,споживанийОПDA2 у режимі відсутностівимірювальногосигналу.

Дляконтролю сигналуна виходіпідсилювача-обмежувачана ОПК574УД1варто застосовуватиосцилограф,вхідна ємністьщупа якого неперевищує15...25 пФ. Припустимопідключатиосцилографчерез резисторзопором 2...5кОм.У випадкунедотриманняцих вимог можливосамозбудженняопераційногопідсилювача.У діапазоніамплітуд вхіднихсигналів 0,05...30 Вповинні спостерігатисяпрямокутніімпульси зкрутими фронтамиі скважністю,рівнійдвом. Виникненнянесиметричностіобмеження можебути пов'язанез несправністюодного з діодівVD3, VD4, VD6, VD7.

Амплітудапозитивнихімпульсів нарезисторіR18 повинна складати3,7...4,2 В, а на виходіодновібратораDD1 – б іля 3,5...4,0 В.ПідстроюваннямрезистораR19 необхідновстановитискважністьвихідних імпульсіводновібратора,рівну двом.

Дляодержаннязазначеноївище точностідетонометрапараметриімпульсів навиході ключовогокаскаду, зібраногона транзисторіVT3, повинні матицілком визначені,стабільнізначення. ЗавдякивикористаннюпрецизійногостабілітронаVD10 (Д818Е)амплітудаімпульсівдорівнює8,6±0,3В. У випадкузастосуваннястабілітронівіншихтипів будепотрібно їхнійіндивідуальнийдобір із метоюодержаннянеобхідногозначення амплітуди.

Найбільшепросто інтегральнаоцінкаформи імпульсіввідбуваєтьсявольтметромпостійноїнапруги з високоомнимвходом, залученимдо колектораVT3. При частотісигналу, рівної3150 Гц, середнєзначення напругив цій точціповинно складати4,5 В. У противномувипадку можезнадобитисякорекція тривалостіімпульсівдобором опорурезистораR19.

Правильнозібраний фільтрнижніхчастот на ОПDA3 налагодженняне потребує.Перевірка йогопрацездатностіполягаєлише в контроліпостійноївихідної напругифільтра, значеннякотрогоповинно бути

2,25В.

Післяцього перемикачSA2 установлюютьна найбільшчутливумежувиміру (0,1 %) і балансуютьОПDA4. Для калібруваннядвухполуперіодноговипрямлячана ОПDA7 тимчасововипаюютьлівіза схемою виводирезисторівR50, R51, а точкуїх з'єднанняпідключаютьдо регульованогоджерела напруги10 В. Зміні напругивід 0 до 8 В повинневідповідатипропорційнезбільшеннянапруги навиході ОПDA7 до 4,5 В та кутовепереміщеннястрілки вимірювальноїголовкиРА2до крайньоїпозначкишкали. КоригуваннячутливостівольтметраздійснюєтьсярезисторомR68.

Каналвиміру дрейфукалібруютьу такий спосіб.На вхід приладуподають синусоїдальнийсигнал частотою3150 Гц ± 0,2 %. УстановиврезисторR35 у середнєположення,що відповідаєвідсутностізсуву середньоїшвидкості,балансувальнимрезисторомR39 установлюютьстрілкуіндикатораРА1у нульове положення.Потім змінюютьчастоту сигналуна ± 5 % щодо 3150 Гці добором резистораR48 добиваютьсявідхиленнястрілки докінцевої позначкишкали. Далінеобхіднопереконатися,що крайнімположеннямдвижка резистораR35 відповідаєдевіаціячастоти ± 5 %. Прицьому вихіднийпотенціал ОПDA5 повиненскладати± 4 В. Якщо це нетак, чутливістькоректуютьпідбором резистораR45.

Післяцьогонеобхідновстановитипоріг спрацьовуваннякомпараторана рівні ± 4,5...5,0В. Для цьогочастоту сигналупіднімаютьвище зазначенихмеж.Установив навиході ОПDA5 потенціалбіля 4,7 В, змінюютьопір резитораR47 до появи стрибківвихідногопотенціалуОПDA6. Потім плавнознижуютьчастоту сигналу.Значення модулянегативногопорога компараторане повинновідрізнятисявід позитивногобільш ніж на± 0,2 В. У противномувипадку будепотрібно підбіратипари діодівVD16, VD17 по прямомуопору.

Транзисторніключі, зібраніна транзисторахVT4, VT8 і VT9, при правильномумонтажі налагодженняне потребують.

Дляналагодженнявмонтованогогенераторана ОПDA1 перемикачSA1 перемикаєтьсяв стан"Ввімкено".Амплітудагенеруємоїнапруги повиннаскладати 0,8...1,2В. Якщо значенняамплітудиістотно відрізняєтьсявід зазначеного,варто підібратиопір резистораR9. Установкачастоти коливаньвідбуваєтьсярезисторомR4 за допомогоюцифровогочастотоміра.Відхиленнячастоти відномінальної(3150 Гц) не повинноперевищувати± 0,1 %.

Назакінченнянеобхіднозауважити,що детонометрможе забезпечуватибільш низькупохибкувиміру коефіцієнтадетонації.Проте для цьоготреба провестикалібруванняканалу вимірудетонації,використовуючигенераторзвукових частотіз частотноюмодуляцієюГЗ-103.


5.ЕКОНОМІЧНИЙРОЗДІЛ

Розрахункипроводятьсяна основі данихбазовогопідприємства.

Початковідані для розрахунку:

річнапрограма випуску– 100000 шт.;

кількістьзмін – 2;

тривалістьзміни – 8 год.;

календарнийфонд часу – 366днів;

відрахуванняна соціальнестрахування– 4 % від загальноїзаробітноїплати;

накладніцехові витрати:

1) по групіА – 140 % від основноїзаробітноїплати;

2) по групіБ – 160 % від основноїзаробітноїплати;

загальнозаводськівитрати – 350 % відосновної заробітноїплати;

позавиробничівитрати – 35 % відзаводськоїсобівартості;

рентабельністьвиробу – 20 % відповної собівартості;

відрахуваннядо ПенсійногоФонду – 32 % відзагальноїзаробітноїплати;

відрахуванняв Фонд зайнятості– 1,5 % від загальноїзаробітноїплати;

податокна додану вартість– 20 % від оптовоїціни виробу;

процентневиходів нароботу робітників– 10 %;

процентпростоїв устаткування– 5 %;

транспортно-заготівельнівитрати – 15 %;

плановийперіод – 1 рік;

додатковазаробітна плата– 30 %;

премії– 20 %

5.1. Розрахуноквартості основних,допоміжнихматеріалівта купованихвиробів інапівфабрикатів

Розрахунокфонду оплатипраці (ФОП) тафонду споживання(ФС) проводитьсяна основі годиннихтарифних ставокз урахуваннямрозрядів приведенихв таблиці 5.1.

Таблиця5.1

Годиннітарифні ставкиробітників

Розряд 1 2 3 4 5 6
Годиннатарифна ставка 0,57 0,63 0,77 0,86 0,97 1,14

Розрахунокфонду оплатипраці та фондуспоживаннядля керівниківта службовцівздійснюєтьсяна основівстановленихпосадовихокладів з урахуваннямкатегорійзгідно з штатнимрозкладом.

Починаючирозрахунок,необхіднопорівнятитехнологічніпроцеси звикористаннямгрупової пайкита з використаннямручної пайки.

Технологічнийпроцес з використаннямгрупової пайкивключає:

1) підготовчуоперацію;

2) електромонтажніоперації (встановленярезисторів,конденсаторів,транзисторів,діодів, стабілітронів,катушок індуктивності,мікросхем);

3) груповупайку;

4) допайку;

5) промивку.

2.1.1. Визначаємовідрядну розцінку:

, (5.1)

деtшт–норма часу навиріб (див. табл.5.2);

Cгод– годинна тарифнаставка (табл.5.1).

Рвід1=

= 0,43 грн.;

Рвід2=

= 1,12 грн.

Дляпорівняннядвох данихтехнологічнихпроцесів необхіднозаповнититаблицю 5.2.

Таблиця5.2

Техніко-економічнеобгрунтуваннявибору варіантутехнологічногопроцесу
Назваоперації Роз-рядробіт Годин-ната-рифна ставка,грн. Кіль-кість,шт.
І варіант
2варіант
Нормачасу, хв.

Роз-

цінка,грн.

Нормачасу, хв.

Роз-

цінка,грн.

Надеталь Нави-ріб Наде-таль Нави-ріб

1. Підготовка

2. Монтаж:

конденсаторів;

резисторів;

діодів;

стабілітронів;

транзисторів;

мікросхем;

випрямнихблоків.

4. Груповапайка

5. Допайка

6. Промивка

2


2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

0,63


0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

0,77

0,77

0,63


27

68

15

8

9

8

20,14

0,14

0,14

0,14

0,2

1,5

0,3


2,3


3,78

9,52

2,1

1,12

1,8

12

0,6

2,3

2,3

2,30,5

0,5

0,5

0,5

0,7

4,3

1


2,3


13,5

34

7,5

4

6,3

34,4

2

-

-

2,3


Всього - - 137 - 40,12 0,43 - 106,3 1,12

Таблиця5.3

Розрахуноквартості основнихматеріалів

Назваматеріалу

Нормавитрат на виріб,кг Ціназа одиницю,грн. Вартістьматеріалу навиріб, грн.
1.Склотекстоліт
0,08 25 2

Вартістьматеріалу навиріб визначаєтьсямноженням нормивитрат матеріалуна виріб (в кг)на ціну одиниціданого матеріалу(в грн.).

Таблиця5.4

Розрахуноквартості купованихвиробів танапівфабрикатів
Назваматеріалу

Тип

Нормавитрат на виріб,шт. Ціназа одиницю,грн. Вартістьматеріалу навиріб, грн.

1. Резистори:


2. Конденсатори:


3. Діоди:


4. Стабілітрони:


5. Мікросхеми:


6. Транзистори:


7.Випрямні блоки:

СП3-44А

МЛТ-0,25

КМ-6

КСО-2

К73-24а

К76П-1б

К73-11

К50-6

КД521А

КД521Д

ГД507А

КС133А

Д818Е

Д814А

Д814Б

К155АГ1

К574УД1А

К140УД6

К140УД7

К140УД8А

КТ3102Д

КП303Е

КТ503Б

КП301В

КТ361Г

КТ815Б

КТ814Б

КЦ407А

5

68

11

2

3

1

1

9

4

4

7

1

2

2

3

1

1

1

2

3

1

1

1

2

1

2

1

2

0,85

0,05

0,80

0,30

0,40

0,60

0,40

0,50

0,10

0,10

0,10

0,40

0,20

0,20

0,20

0,40

1,00

2,00

2,00

2,00

0,30

0,85

0,30

0,85

0,85

0,90

0,90

0,60

4,25

3,15

8,80

0,60

1,20

0,60

0,40

4,50

0,40

0,40

0,70

0,40

0,40

0,40

0,60

0,40

1,00

2,00

4,00

6,00

0,30

0,85

0,30

1,70

0,85

1,80

0,90

1,20

Всього
- 137 - 48,10

Таблиця5.5

Розрахуноквартості допоміжнихматеріалів

Назваматеріалу Одини-цявимірювання Нормавитрат на виріб,кг Ціназа одиницю,грн. Вартістьматеріалу навиріб, грн.

1. ПОС-61

2. Спирт

3. Флюс

4. ЛакУР-231

5. Бензин

кг

кг

кг

кг

кг

0,0221

0,0992

0,0018

0,0552

0,0992

12

5

7

34

1,5

0,27

0,50

0,01

1,88

0,15

ВСЬОГО
-

-

-

2,81

5.2.Розрахуноккорисного фондучасу

5.2.1.Визначаємономінальнийфонд часу:

Fн= (Fк– Fв– Fсв)d– Fпр.св= 1978 год., (5.2)

деFк= 366 днів – календарнийфонд часу;

Fв= 112 – вихідні дні;

Fсв= 6 – святковідні;

Fпр.св= 8 – скороченняробочого часув передсвятковідні;

d = 8годин– тривалістьробочого дня.

5.2.2.Визначаємокорисний фондчасу для працюючих:

к= 366 днів – календарнийфонд часу;

Fв= 112 – вихідні дні;

Fсв= 6 – святковідні;

Fпр.св= 8 – скороченняробочого часув передсвятковідні;

d= 8 годин – тривалістьробочого дня.

5.2.2.Визначаємокорисний фондчасу для працюючих:

EMBEDEquation.3

год., (5.3)

деη = 10 % –процент невиходівробітниківв зв’язку звиконаннямдержобов’язків,хворобою, відпусткою.

5.2.3.Визначаємокорисний фондчасу для устаткування:

год.= 225480 хв., (5.4)

деZ = 2 – кількістьзмін;

μ = 5% –процент простоюустаткуванняв ремонті тавнутрішньо-змінніперерви.

Таблиця5.6

Розрахуноккорисного фондучасу одногоробітника

на2000 рік

Складовічастини робочогочасу Дні Години

Числокалендарнихднів

Вихідніі святковідні

Номінальнийфонд робочогочасу

Плановіневиходи нароботу – всього:

в томучислі:

 • черговівідпустки;

 • учбовівідпустки;

 • виконаннядержобов’язків;

 • додатковавідпустка взв’язку зхворобою;

 • іншівтрати робочогочасу

Кількістьнаявних робочихднів

Втратиробочого часу– всього:

в томучислі скороченийробочий день:

 • підлітків;

 • робітниківз шкідливимиумовами праці;

 • внутрішньозмінніпростої

Середнятривалістьробочого дня

Кориснийфонд робочогочасу

366

118

-

22


15

1

1

4


1

226

-

-

-

-

-

-

2928

944

1978

176


120

8

8

32


8

1808

22

10

8

4

7,88

1780


5.3.Розрахунокпараметрівпотокової лінії

5.3.1.Розраховуємотакт потоковоїлінії:

хв./шт., (5.5)

деFкор.уст= 225480 хв. – кориснийфонд часуустаткування;

N= 100000 шт. – умовно-річнапрограма.

5.3.2.Розраховуємотемп потоковоїлінії ( кількістьдеталей загодину):

шт./год., (5.6)

де t = 60 хвилин– одиниця часу.

5.3.3.Робиморозрахунокробочих місцьmр,і коефіцієнтазавантаженняКз:

, (5.7)

, (5.8)

деmпр– прийнятакількістьробочих місць.

;
;

;
;