Мир Знаний

Облік доходу від операційної діяльності на підприємстві ДП Закупнянський карєр (стр. 1 из 8)

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ДОХОДУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1 Поняття, визнання та оцінка доходів від операційної діяльності

1.2 Документальне оформлення виникнення та списання доходів операційної діяльності

1.3Особливості організації обліку доходів від реалізації та інших операційних доходів

РОЗДІЛ 2.СТАН ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЛЬНОСТІ НА ДП „ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР”

2.1 Економічна характеристика діяльності та аспекти організації обліку на підприємстві

2.2 Організація обліку доходів від операційної діяльності та відображення інформації в звітності підприємства

РОЗДІЛ 3.УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1 Міжнародний досвід обліку доходів від операційної діяльності

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

В умовах переходу України до ринкової економіки, зміни форм власності, розвитку фінансових інститутів зростає потреба в удосконаленні методологічних і організаційних аспектів управління великими фінансово-промисловими системами, що розвиваються. Високий динамізм, властивий ринковій економіці, постійна зміна соціально-економічних відносин у всіх сферах діяльності країни потребують реформування механізму економічного регулювання на основі вдосконалення обліково-аналітичних і контрольних функцій. Ці функції слід розвивати як систему попередження, що забезпечує раціональне злиття фінансового і промислового капіталу та ефективний загальноекономічний розвиток елементів суспільного відтворення.

На сьогоднішньому етапі розвитку кожне підприємство незважаючи на форму власності, тип чи розміри ставить собі за мету в результаті фінансово-господарської діяльності здобути якомога більше економічних вигод, тобто максимізувати свої прибутки. Це прагнення є головною ціллю і метою існування кожного підприємства чи організації (фірми), на відміну від цілей, які ставились перед господарюючими суб’єктами за радянського союзу – виготовлення продукції. Основою зростання прибутковості підприємства є збільшення його доходів.

При цьому основну питому вагу у складі валових доходів істотної більшості підприємств будь-якої галузі сфер виробництва і надання послуг складає доход від операційної діяльності. Саме тому вивчення організації обліку доходів від операційної діяльності є надзвичайно актуальним і практично значущим.

Метою даної курсової роботи є висвітлення методологічних та практичних засад обліку доходу від операційної діяльності на підприємстві (у нашому випадку – ДП „ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР”).

Виходячи з поставленої мети слід розглянути наступні завдання:

розкрити економічний зміст доходу від операційної діяльності підприємства, його значення, оцінку та визнання;

визначити методику формування та обліку даного доходу;

провести аналіз складу та структури доходів конкретного підприємства;

розкрити особливості обліку доходу від операційної діяльності на ДП „ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР”;

визначити основні проблеми обліку доходу від операційної діяльності та запропонувати шляхи їх вирішення.

В умовах товарно-грошових відносин основним показником, що характеризує кінцевий результат виробничо-господарської діяльності підприємства, є прибуток. З доходами і прибутком підприємства зв’язане рішення важливих соціальних, економічних, політичних проблем суспільства як на мікро-, так і на макрорівні. Усе це додає цим господарським поняттям підвищену актуальність і значимість.

Про актуальність тематики обліку доходів свідчить також рівень її розгляду в науковій та нормативно – правовій літературі, зокрема це Закони України, Постанови Кабінету Міністрів, різного роду положення, праці, статті, наукові доробки багатьох економістів, бухгалтерів практиків та теоретиків. Серед видатних вчених, які зробили вагомий внесок у розвиток тематики доходів в бухгалтерському обліку на різних історичних етапах, слід назвати В.М. Пархоменко, О.В. Лишиленко, Н.М. Чебанова, Н.М. Ткаченко. Значний внесок зробили також українські вчені-професори Ф.Ф. Бутинець, В.Г. Лінник, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко.

Сучасну оцінку стану обліку на підприємствах та визначення основних напрямків їх оптимізації та стандартизації розглянув у своїй науковій статті кандидат економічних наук Шара Є.Ю. “Оцінка стану обліку доходів підприємств та його стандартизація”.

Питанням обліку доходів присвячено багато наукових праць. На жаль, з проблем обліку доходів відсутні такі наукові видання як монографії. Тому ця тематика потребує поглиблених теоретичних досліджень і може бути рекомендована для дослідження магістрантами, аспірантами та докторантами.

Предмет дослідження роботи охоплює весь процес обліку доходу від операційної діяльності підприємства.

Об’єктом дослідження виступають доходи від операційної діяльності ДП „ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР”.

Робота складається з трьох розділів:

В першому розділі розкривається поняття, визнання та оцінка доходів від операційної діяльності, документальне оформлення виникнення та списання доходів операційної діяльності а також особливості організації обліку доходів від реалізації та інших операційних доходів.

В другому розділі здійснюється економічна характеристика діяльності та аспекти організації обліку на ДП „ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР”. Відображається процес організація обліку доходів від операційної діяльності на підприємстві та відображення інформації в звітності підприємства.

В третьому розділі наводяться проблеми реформування бухгалтерського обліку в Україні та пропозиції щодо його удосконалення а також зазначаються основні проблеми обліку доходу від операційної діяльності та пропонуються шляхи їх вирішення. Здійснюється співставлення обліку доходів від операційної діяльності з обліком в інших країнах.


РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ДОХОДУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1 Поняття, визнання та оцінка доходів від операційної діяльності

...“Облік, - писав професор О.Додонов, - це не просто техніка рахівництва, не зведення в звітні таблиці “кінців з кінцями”, а ретельний щоденний контроль за господарською діяльністю у всіх її частинах і розгалуженнях з метою найбільш вдалого виконання виробничих планів, найбільш економного витрачання засобів і виявлення ще не використаних резервів з метою подальшого збільшення випуску продукції й зниження її собівартості”.

З доходами і прибутком підприємства зв’язане рішення важливих соціальних, економічних, політичних проблем суспільства як на мікро-, так і на макрорівні.

Показник ”дохід” досить поширений серед економічних показників на макро- і мікрорівнях, у побуті (дохід національний, підприємства, сім’ї, громадянина). Зміст його є не однозначним. Часто цим поняттям позначають загальну виручку або суму грошових надходжень підприємства або окремої особи. Іноді дохід ототожнюють з прибутком. Це крайні тлумачення доходу.

Давид Рікардо вважав, що “дохід – це залишок після вилучення величини заробітньої плати з ціни товару”[11].

На думку науковців В.А. Сідун та Ю.В. Пономарьової – “Дохід є виручкою підприємства від реалізації продукції, послуг та виконання робіт без урахування податку на додану вартість та акцизного збору. Валовий доход – це загальна сума доходу, що отримує підприємство від всіх видів діяльності у грошовій, матеріальній та нематеріальній формах як на території України так і за її межами, за певний проміжок часу. Чистий дохід є різницею між доходами від реалізації продукції та обов’язковими платежами, що входять до ціни товару”[19].

Практичне значення показника доходу полягає в тому, що він характеризує загальну суму коштів, яка поступає підприємству за певний період і, за вирахуванням податків, може бути використовувана на споживання та інвестування. З метою поглибленого вивчення доходу від операційної діляності слід дати визначення поняття операційної діяльності. Операційна діяльність – це основна статутна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи та розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”.

Згідно П(С)БО 15 “Дохід” доходи підприємства – це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена [6].

Доходи підприємства класифікуються за видами діяльності, що здійснюються цим підприємством. Такий підхід дає можливість враховувати особливості кожного виду діяльності, відслідковувати зміни за видами діяльності та забезпечувати інформацією для подальшого аналізу та прийняття управлінських рішень.

Критерії визнання доходу, наведені в П(С)БО 15 “Дохід”, застосовуються окремо до кожної операції. Про те ці критерії потрібно застосовувати до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції (операцій)