Мир Знаний

Аналіз діяльності Приватбанку (стр. 3 из 4)

3.4. Усі платежі з рахунків клієнтів, включаючи платежі в бюджет і на оплату праці, здійснюється Банком у календарній черговості. Списання засобів з рахунків клієнтів виробляється за вказівкою клієнтів, або за рішенням чи суду арбітражного суду, а у встановлених випадках за розпорядженням фінансових органів.

3.5. Службовці Банку і представники учасників зобов'язані зберігати таємницю по операціях і стані рахунків самого банку і його клієнтів.

3.6. Банк депонує в Національному банку України частинe притягнутих коштів у фонді регулювання кредитних ресурсів банківської системи відповідно до нормативів, установлюваними Національним банком України.

4.ОПЕРАЦІЇ БАНКУ

4.1. Для здійснення операцій і збереження коштів Банк відкриває кореспондентський рахунок в установі Національного банку України.

4.2. Банк робить своїм клієнтам весь комплекс кредитних, фінансових, розрахункових, касових і інших банківських послуг (залучення і розміщення внесків і кредитів). Всі операції з іноземною валютою здійснюються по ліцензії Національного банку України.

5.РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ БАНКУ

5.1. Прибуток формується з виторгу від усіх видів діяльності Банку, передбачених Статутом, а також за рахунок установчої діяльності Банку за винятком операційних витрат, матеріальних і прирівняних до них витрат на оплату праці.

6.ОРГАНИ КЕРУВАННЯ БАНКОМ

6.1. З питань визначення основних напрямків діяльності Банку, твердження його планів і звітів про їхнє виконання, а також про внесення змін у Статут Суспільства і рішенні питання про виключення учасника з банку необхідно одноголосне рішення зборів учасників. По інших питаннях рішення приймаються простою більшістю голосів.

6.2. Учасники мають кількість голосів, пропорційна розміру їхньої частки в статутному фонді. Учасники можуть на основі доручення доручати іншим учасникам (їхнім представникам), а також третім особам.

6.3. Рада банку і його Голова обираються загальними зборами учасників на 5 років з числа учасників. Кількісний склад Банку визначається Зборами учасників. Члени Правління Банку не можуть обиратися до складу Ради Банку.

7. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ БАНКУ

7.1. Облік і документообіг у Банку організується у відповідності з правилами встановленими Національним банком України.

7.2. Банк публікує річний баланс і звіт про прибутки і збитки за формою й у терміни встановлені Національним банком України, спеціальні виданні після підтвердження зазначених у них зведень аудиторською фірмою.

7.3. Операційний рік Банк починає 1 січня і закінчує 31 грудня.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

8.1. Діяльність Банку припиняється за рішенням зборів учасників, а також у випадках, передбачених законом.

Для здійснення ліквідації Банку призначається ліквідаційна комісія, який із дня призначення переходять повноваження по керуванню справами Банку. Майно ліквідованого Банку, включаючи виторг від розпродажу його майна, після розрахунків по оплаті праці обличчя, що працюють у Банку, і виконання зобов'язань перед бюджетом, банками й іншими кредиторами.

8.2. Ліквідація Банку вважається завершеною, і він припиняє свою діяльність з моменту внесення запису в книгу реєстрації банків.

8.3. Оголошення про припинення діяльності Банку публікується в печатці.

8.4. Зміни і доповнення до дійсного Статуту реєструються у встановленому порядку в Національному банку України.

4. Систематизація отриманих даних

Структура доходів відділу банківського обслуговування Пвалоградської філії.


Рисунок 1.5 Структура доходів відділу банківського обслуговування.

Звіт фінансових результатів

Прим. 2000 р. 1999 р.(трансформовано)
Процентні і дисконтні доходи 19 440 139 442 941
Процентні витрати 19 (286 063) (181 253)
Чисті процентні і дисконтні доходи 19 154 076 261 688
Резерви на безнадійну і сумнівну заборгованість по кредитах і векселям 6,7,8,10 (124 580) (179 550)
Чисті процентні і дисконтні доходи після резервів на безнадійну і сумнівну заборгованість по кредитах і векселям 29 496 82 138
Доходи по послугах і комісійним 20 202 759 203 354
Витрати по послугах і комісійним 20 (15 436) (17 341)
Доходи за винятком збитків від переоцінки іноземної валюти 4 213 100 347
Доходи за винятком збитків від валютних операцій 92 171 69 052
Доходи за винятком збитків від операцій з цінними паперами 21 65 965 (6 893)
Інші операційні доходи 7 213 11 664
Чистий доход 386 381 442 321
Операційні витрати 22 (296 832) (284 753)
Монетарні збитки (18 796) (32 186)
Резерв на знецінення інвестицій у неконсолідовані дочірні й асоційовані компанії 9 - (35 145)
Резерв по інших активах 11 (1 552) (2 329)
Резерв на знецінення немонетарних активів 12 (928) (3 676)
Прибуток до оподатковування 68 273 84 232
Поточні витрати по податку на прибуток 23 (6 830) (12 259)
Витрати по відкладеному оподатковуванню 23 (13 238) (3 261)
Всього оподатковування (20 068) (15 520)
Чистий прибуток 48 205 68 712

Звіт руху коштів

Прим. 2000 р. 1999 р. (трансформовано)
Кошти, отримані від операційної діяльності:
Відсотки, отримані по кредитах і авансам 356 783 421 927
Відсотки, отримані по цінних паперах 25 858 63 106
Відсотки виплачені (289 966) (248 650)
Прибуток/(збиток) від операцій з цінними паперами 35 001 (4 407)
Доход від валютних операцій 92 171 69 052
Виплати і комісійні отримані 202 759 203 354
Виплати і комісійні сплачені (15 436) (17 341)
Інший операційний доход отриманий 15 325 3 169
Операційні витрати сплачені (265 294) (248 761)
Податок на прибуток сплачений (7 677) (13 186)
Операційний прибуток до змін в операційних активах і пасивах 149 524 228 263
(Збільшення)/зменшення операційних активів і пасивів
Чисте зменшення /(збільшення) обов'язкового резервного депозиту в центральному банку 29 631 (69 494)
Чисте (збільшення)/зменшення заборгованості інших банків (184 447) 290 815
Чисте збільшення кредитів і авансів клієнтам (388 600) (392 660)
Чисте збільшення інших активів (38 615) (27 781)
Чисте зменшення заборгованості перед іншими банками (28 510) (114 049)
Чисте збільшення засобів клієнтів 741 955 181 484
Чисте збільшення інших пасивів 64 132 3 282
Чисті кошти від операційної діяльності 345 070 99 860
Рух коштів від інвестиційної діяльності
Придбання основних засобів (48 513) (36 894)
Надходження від продажу основних засобів 1 044 4 931
(Придбання)/продаж цінних паперів (124 232) 12 370
Продаж/(придбання) неконсолідованих асоційованих і дочірніх компаній 21 952 (39 286)
Чисті кошти, використані в інвестиційній діяльності (149 749) (58 879)
Рух коштів від фінансової діяльності
Внески учасників у статутний фонд - 38 608
Зниження позик від центрального банку (51 736) (918)
Чисті кошти, використані у фінансовій діяльності (51 736) 37 690
Вплив змін обмінного курсу на кошти і їхні еквіваленти 12 410 196 871
Вплив інфляції на кошти і їхні еквіваленти (136 083) (81 769)
Чисте збільшення коштів і їхніх еквівалентів 19 912 193 773
Кошти і їхні еквіваленти на початок року 18 595 244 401 471
Кошти і їхні еквіваленти на кінець року 18 615 156 595 244

Звіт про власний капітал

Акціонерний капітал Накопичений дефіцит іІнші фонди Усього власного капіталу
Залишок на 1 січня 1999 року (як зазначено в звітності раніше) 112 000 (49 817) 62 183
Ефект застосування МСБУ 29 (Прим. 29) 242 738 (148 959) 93 779
Залишок на 1 січня 1999 року (трансформований) 354 738 (198 776) 155 962
Внески учасників у статутний фонд 38 608 - 38 608
Чистий прибуток (трансформований) - 68 712 68 712
Залишок на 31 грудня 1999 р. (трансформований) 393 346 (130 064) 263 282
Чистий прибуток - 48 205 48 205
Залишок на 31 грудня 2000 р. 393 346 (81 859) 311 487

Висновки

На сьогоднішній день Приватбанк є одним з найбільших, що динамічно розвиваються, банків України і займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни. За станом на 1 квітня 2005 року розмір чистих активів Приватбанку складає 16 622 млн. грн. Статутний фонд банку складає 1 130 млн. грн., власний капітал – 1 728 млн. грн. Кредитний портфель банку складає 10,8 млрд. грн., у тому числі кредити фізичним особам – 3,286 млрд. грн. Фінансовий результат Приватбанку за підсумками роботи за перший квартал 2005 року складає 206,480 млн.грн.
У банківській системі України Приватбанк відноситься до групи нових комерційних банків, що традиційно відрізняє висока динамічність, дух новаторства і здатність розширювати обрії бізнесу. За дев’ятирічний період свого існування банк домігся лідируючих позицій на ринку банківських послуг України по чистих активах, кредитно-інвестиційному портфелю, обсягу емітованих пластикових карт і величині депозитів фізичних осіб.

Наші досягнення одержують усе більше світове визнання. Так, у 2000 р. та в 2004 р. авторитетний міжнародний фінансово-аналітичний журнал «The Banker» привласнив Приватбанкові звання «Банк року» в Україні. Інше впливове видання «Euromoney», два роки підряд (у 1999 і 2000 р.м.) визнавав Приватбанк кращим українським банком.