Мир Знаний

Вартість обєкта інвестиційної власності (стр. 2 из 3)

- не відбиває майбутніх капітальних витрат по удосконаленню чи розширенню об'єктів

- не відбиває економічних вигод від майбутніх витрат.

Можлива ситуація, що коли вартість платежів, що відносяться до інвестиційної власності, буде перевищувати поточну вартість максимальної орендної плати.

МСФ0 37 Резерви, умовні зобов'язання й умовні активи повинний застосовуватися для визнання зобов'язання і встановлення його величини.

У виняткових випадках справедливу вартість інвестиційної власності неможливо вірогідно оцінити. Це відбувається, коли угоди з аналогічними об'єктами нерухомості на ринку рідкі, а альтернативна оцінка справедливої вартості інвестиційної власності (наприклад, заснована на прогнозуванні дисконтованих потоків коштів) відсутня.

У подібних випадках варто враховувати інвестиційну власність по фактичних витратах на придбання відповідно до МСФО 16, до моменту вибуття такої власності. Стосовно до даної ситуації, робиться припущення, що ліквідаційна вартість цієї інвестиційної власності дорівнює нулю. Таким чином, повна величина вартості об'єкта інвестиційної власності амортизується протягом усього терміну його корисної служби.

Згідно МСФО 16, при можливості достовірної оцінки, інвестиційна власність повинна оцінюватися компанією по справедливій вартості.

Оцінка по справедливій вартості використовується до моменту вибуття об'єкта, навіть у тому випадку, якщо угоди з інвестиційною власністю на ринку проводяться рідше чи якщо ринкові ціни на аналогічну власність стають менш стійкими.

Якщо компанія організує облік по фактичній вартості, вся інвестиційна власність повинна оцінюватися по фактичній вартості придбання (будівництва) за винятком накопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення.

Якщо компанія приймає рішення продати об'єкт інвестиційної власності без проведення додаткових робіт з його реконструкції, вона повинна продовжувати класифікувати цей об'єкт, аж до списання його з балансу, як інвестиційну власність, а не як запаси.

За аналогією, якщо компанія починає реконструкцію наявної в неї інвестиційної власності з метою подальшого використання як інвестиційну власність, у період реконструкції ця власність продовжує враховуватися як інвестиційна (а не як власність, використовувана для власних нестатків).

Якщо компанія веде облік по фактичній вартості придбання (будівництва), переклади об'єктів з інвестиційної власності у власність, використовувану для власних нестатків до складу запасів, і назад, не впливають на їхню балансову вартість. Крім того, вартість об'єктів не міняється з метою оцінки або розкриття інформації у фінансовій звітності.

У виняткових випадках справедливу вартість інвестиційної власності неможливо вірогідно оцінити. Це відбувається, коли угоди з аналогічними об'єктами нерухомості на ринку рідкі, а альтернативна оцінка справедливої вартості інвестиційної відсутня.

У подібних випадках варто враховувати інвестиційну власність по фактичних витратах на придбання відповідно до МСФО 16, до моменту вибуття такої власності. Стосовно до даної ситуації, робиться припущення, що ліквідаційна вартість цієї інвестиційної власності дорівнює нулю. Таким чином, повна величина вартості об'єкта інвестиційної власності амортизується протягом усього терміну його корисної служби.

Згідно МСФО 16, при можливості достовірної оцінки, інвестиційна власність повинна оцінюватися компанією по справедливій вартості.

Оцінка по справедливій вартості використовується до моменту вибуття об'єкта, навіть у тому випадку, якщо угоди з інвестиційною власністю на ринку проводяться чи рідше якщо ринкові ціни на аналогічну власність стають менш стійкими.

Якщо компанія організує облік по фактичній вартості, вся інвестиційна власність повинна оцінюватися по фактичній вартості придбання (будівництва) за винятком накопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення.


Завдання 1

На кінець свого звітного періоду компанія ТТМ має наступні залишки по рахункам:

Назва рахунку Сума залишку, дол.
Грошові кошти 30200
Рахунки до отримання 5400
Автомобіль для доставки власної продукції 20000
Інструменти 3500
Рахунки до сплати 4100

На капітал компанії протягом місяця вплинули наступні операції:

Інвестиції власника у цінні папери іншої компанії - 2300 дол.

Доходи за контрактом - 15000 дол.

Витрати з виплати заробітної плати - 3000 дол.

Видатки з оренди - 5600 дол.

Витрати на паливо - 1200 дол.

Підготуйте: баланс, одноступеневий звіт про прибутки та збитки та звіт про зміни у власному капіталі, якщо відомо, що за звітний період на підприємстві не було інших доходів та витрат та власний капітал на початок періоду складав 2200 дол.

Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку Сума, дол.
1 2 3 4 5
Придбання фінансових інвестицій Довгострокові фінансові інвестиції Грошові кошти 2300
Відображено нарахування доходів за контрактом Рахунки до отримання Доходи 15000
Нараховано заробітну плату Витрати з виплати заробітної плати Заробітна плата 3000
Нараховано орендну плату Видатки з оренди Рахунки до сплати 5600
Відображено витрати палива, придбаного водієм Витрати на паливо Зобов'язання перед підзвітною особою 1200
Списання доходів на фінансовий результат Доходи Фінансовий результат 15000
Списання витрат з виплати заробітної плати на фінансовий результат Фінансовий результат Витрати з виплати Заробітної плати 3000
Списання видатки з оренди на фінансовий результат Фінансовий результат Видатки з оренди 5600
Списання витрати на паливо на фінансовий результат Фінансовий результат Витрати на паливо 1200
Перенесено на прибутки та збитки фінансовий результат Фінансовий результат Прибутки та збитки 5200

Баланс

Актив Сума, дол. Пасив Сума, дол.
Грошові кошти 30200 Рахунки до сплати 9700
Рахунки до отримання 20400 Заробітна плата 3000
Довгострокові фінансові інвестиції 2300 Зобов'язання перед підзвітною особою 1200
Інструменти 3500 Всього зобов'язань 13900
Автомобіль для доставки власної продукції 20000 Власний капітал 7400
Баланс 72900 Баланс 21300

У відповідності з умовами завдання початкові залишки на рахунках активу балансу складають 59100 дол., зобов'язання 4100 дол., власний капітал -2200 дол.


Звіт про прибутки та збитки

Показник Сума, дол.
Доходи 15000
Витрати з виплати заробітної плати 3000
Видатки з оренди 5600
Витрати на паливо 1200
Прибуток 5200

Звіт про зміни у власному капіталі

Показник Сума, дол.
Власний капітал на початок періоду 2200
Зміни в капіталі:
Прибуток 5200
Разом змін у власному капіталі 5200
Власний капітал на кінець періоду 7400

Завдання 2

Відкрито підприємство МСБО у квітні, мали місце наступні операції:

1. 1 квітня засновник поклав на рахунок підприємства до банку $400,000.

2. 2 квітня сплатив за оренду офіса $24,000 за рік;

3. 3 квітня замовив основні матеріали на $34,000 та офісні матеріали на $14,000.

4 4 квітня закуплено і повністю сплачено виробниче обладнання на $96,000.

5 5 квітня закуплено офісне обладнання на $30,000, сплачено $15,000, залишок суми буде сплачено у наступному місяці.

6 6 квітня закуплені у кредит основні матеріали на $50,000.

7 8 квітня сплачено $14,400 за річну страховку до 1 квітня наступного року.

8 9 квітня сплачено $59,000 у погашення кредиторської заборгованості (за основні матеріали - $44,000 та офісні матеріали -$14,000).

9 10 квітня здано роботу замовнику та отримано винагороду - $62,000 готівкою

10 15 квітня виплачена заробітна плата за 2 тижні - $18,000.

11 18 квітня отримано аванс $30,000 за майбутні роботи.

12 18 квітня надано замовнику послугу, винагороду у розмірі $84,000 буде отримано у наступному місяці.

13 29 квітня. Виплачено заробітну плату за 2 тижні - $18,000, отримано та сплачено рахунок за комунальні послуги - $3,000.Отримано, але не сплачено рахунок за комунальні послуги - $2,800.

Коригуючі проводки:

1. списано на видатки за квітень оренду, сплачену авансом;

2. списано на видатки за квітень страховку;

3. інвентаризація на кінець квітня встановила, що залишки основних матеріалів на складі становлять $39,000.

4. інвентаризація на кінець квітня встановила, що залишки офісних матеріалів становлять $7,000.

5. нараховано знос виробничого та офісного обладнання методом прямолінійного списання (строк корисного використання - 5 років, ліквідаційна вартість 0).

6. на кінець місяця були виконані роботи на $12,000 з $30,000 отриманих авансом.

7. нараховано заробітну плату за 2 останніх неоплачених дня - $2,572.