Мир Знаний

Організація і методика аудиту розрахунково-касових операцій в ППА Єдність Біляївського району (стр. 1 из 15)

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Одеський державний аграрний університет

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

з організації і методики аудиту на тему:

Організація і методика аудиту розрахунково-касових

операцій в ППА Єдність

Біляївського району Одеської області

Виконала: студентка 4 курсу 5 групи

економічного факультету

денної форми навчання

спеціальності “Облік та аудит”

Могиляк О.С.

Керівник: Максименко Н.Г.

Одеса 2008

Зміст

Вступ...............................................................................................................................3

1. Природно-економічна характеристика господарства......................................5

2. Теоретичні основи організації і методики дослідження аудиту розрахунково касових операцій...........................................................................................12

3. Організація і методика аудиту розрахунково-касових операцій..................18

3.1 Мета, завдання, джерела і послідовність аудиту розрахунково-касових операцій..............................................................................................................18

3.2 Методика перевірки розрахунково-касових операцій...................................25

3.3 Аудиторська перевірка розрахунково-касових операцій..............................32

3.4Особливості аудиторської перевірки розрахунково-касових операцій в умовах автоматизації обліку........................................................................................41

Висновки і пропозиції.................................................................................................47

Список використаної літератури...............................................................................48

Додатки........................................................................................................................ 50

Вступ

В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та робітниками підприємства і окремими особами. Тобто вони здійснюють як готівкові так і безготівкові розрахунки. Для цього кожне підприємство має касу для розрахунків готівкою і відкриті в установах банків розрахункові рахунки для безготівкового обігу,а також зберігання власних коштів.

Сучасні умови існування підприємств, а також процеси, що протікають в економіці України ще раз підтверджують важливість і необхідність грошових коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва. Водночас тема грошових коштів являється дуже “тендітною” ділянкою при аналізі платоспроможності та подальшого існування кожного суб'єкту господарювання. Тому на кожному підприємстві повинні створюватися всі умови для ретельного контролю за оприбуткуванням, видачею та рухом грошових коштів. Це перш за все стосується внутрішнього і зовнішнього контролю.

Підприємства зобов'язані зберігати вільні грошові кошти в установах банків. В окремих випадках підприємства беруть участь в процесі наявно-грошового звернення – при оплаті праці штатних і нештатних співробітників, закупівлі матеріалів, видачі співробітникам авансів на витрати, на відрядження, і ін. У зв'язку з цим підприємство може мати в своєму розпорядженні наявні грошові кошти. Для зберігання грошових коштів призначена каса підприємства.

Метою курсової роботи є вивчення правильності надходження, зберігання, використання наявних грошових коштів.

Для досягнення поставленої мети використовувалися загальнонаукові методи досліджень, спеціальні методи і прийоми бухгалтерського обліку.

Предметом і об'єктом вивчення виступає баланс підприємства.

При написанні роботи були поставлені завдання:

– вивчити правила організації каси на підприємстві, вимоги, що пред'являються до місцерозташування каси;

– розглянути основні види документів, касових операцій, що є підставою для здійснення;

– вивчити порядок обліку руху грошових коштів в бухгалтерії підприємства;

– вивчити порядок проведення інвентаризації грошових коштів в касі.

Метою роботи являється ознайомлення з методикою проведення аудиту грошових коштів, здатністю виявляти суттєві зони ризику, а також уміння визначити допущені помилки, зловживання, правопорушення в грошовій сфері і передбачити можливі наслідки цих порушень для підприємств та на допустити їх настання.

Розділи курсової роботи розкривають мету і завдання аудиту грошових коштів, показують якими нормативно-правовими актами повинен керуватись аудитор при здійснені перевірки, розкривається інформація ,що стосується програми перевірки, збору аудиторських доказів, формування робочих документів та завершення аудиту складанням аудиторського висновку.

При написані курсової роботи були використані різноманітні джерела інформації, а саме: підручники з аудиту, автореферати на здобуття ступеню кандидата економічних наук, що стосуються аспектів аудиторської діяльності в Україні, монографії та періодичні видання.

  1. Природно-економічна характеристика господарства

Дана курсова робота основана на матеріалах ППА”Єдність”,яке знаходиться в с.Кам’янка Біляївського р-ну Одеської області.

Господарство користується 3000 га землі,з яких 2905 га-рілля, земля складається з земель які являються повною власністю господарства, а також земель взятих в оренду. Середньорічна кількість робітників 71 людина, які повністю зайняті у виробництві і працюють старанно і вчасно виконують свою роботу. Господарство знаходиться на фіксованому податку.

В користуванні робітників є 12 комп’ютерів, на яких виконується фактична робота бухгалтерів.

Бухгалтерський облік в господарстві ведеться безперервно з дня реєстрації господарства,- веде бухгалтерський облік результатів фінансово господарської діяльності за звітний період. Відповідно до чинного законодавства господарство складає і подає статистичну звітність. Голова господарства несе персональну відповідальність за організацію і достовірність ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. Майно господарства складається з основних та оборотних засобів .

Наявність товарно-матеріальних цінностей на кінець року встановлюють шляхом інвентаризації, результати якої оформляють інвентаризаційними описами. До складу доходів господарства включають вартість наданих сторонніми організаціями та особами послуг чи виконання робіт та придбаних товарно-матеріальних цінностей.

До складу витрат господарства включають вартість вартість наданих сторонніми організаціями та особами послуг чи виконання робіт та придбаних товарно-матеріальних цінностей.

При здійсненні господарством кількох видів діяльності або здійсненні кількох видів витрат та кількох видів доходів для обліку доходів і витрат кожного з них використовують відомість обліку витрат на виробництві.

Спеціалізація, розміри господарства і загальний рівень його розвитку.

На всіх етапах розвитку економіки основною ланкою є підприємство. Саме на підприємстві здійснюється виробництво продукції, відбувається безпосередній зв'язок працівника з засобами виробництва. Підприємство самостійне здійснює свою діяльність, розпоряджається продукцією, що випускається, отриманим прибутком, що залишився в його розпорядженні після сплати податків і інших обов'язкових платежів.

Спеціалізація виробництва - відображає процес зосередження діяльності підприємства (фірми) на виготовленні певної продукції (виконанні окремих видів робіт, наданні платних послуг).

Найважливішими чинниками виробництва є розвиток ринкових відносин, зростання масштабів виробництва, науково-технічний прогрес.

Найголовнішою ознакою спеціалізації є виробництво певного продукту або частини його.

Спеціалізація веде до того, що виробник, як правило, виробляє продукцію не для себе, а для інших членів суспільства, часто його продукція не є предметом особистого чи виробничого споживання.

Отже, спеціалізація обумовлює об'єктиві у необхідність то­варного обміну між членами суспільства.

Наявність такого обміну внаслідок спеціалізації веде до удосконалення виробництва. Уже давно відомо, що відсутність спеціалі-д'ї, так звана самозабезпеченість у господарстві, породжує неефективність виробництва.

Значення внутрішньогосподарської спеціалізації полягає в тому, що вона дозволяє враховувати існуючі в межах багатьох підприємств відмінності в умовах господарювання, а також підвищити концентрацію виробництва навіть тоді, коли певна галузь не є тут провідною. Завдяки цьому підвищується ефективність виробництва.

Визначимо спеціалізацію даного господарства за допомогою таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 Структура товарної продукції

в ППАЄдність

Види продукції

2005 р. 2006 р. 2007 р

В середньому

за 2004-2006

роки

тис. грн

в

%

тис.

грн

в

%

тис.

грн

в

%

тис.

грн

Структура

%

Зернові та зернобобові - всього

717,0

37,5

1293,0

38,4

1622,0

56,5

1210,7

44,6

з них: пшениця

381,0

19,9

343,0

10,2

1186,0

41,3

636,7

23,4

гречка

3,0

0,2

-

-

-

-

1,0

-

кукурудза

на зерно

-

-

271,0

8,1

60,0

0,2

92,3

3,4

ячмінь

318,0

16,6

659,0

19,6

428

14,9

468,3

17,2

овес

1,0

0,03

1,0

0,03

-

-

0,67

-

Інші зернові

14,0

0,7

19,0

0,6

-

-

11,0

-

соняшник

63,0

3,3

804,0

23,9

150,0

5,2

195,7

7,2

ріпак

-

-

170,0

5,1

543,0

18,9

237,7

8,8

Інша продукція рослинництва

237,0

12,4

38,0

1,1

49

1,7

251,3

9,3

Разом по рослинництву

1017,0

53,2

2305,0

68,5

2364,0

82,37

1895,3

69,8

ВРХ

199,0

10,4

527,0

15,7

224,0

7,8

316,7

11,7

свині

155,0

8,1

133,0

4,0

173,0

6,0

153,6

5,7

Продовження таблиці 1.1