Мир Знаний

Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей (стр. 7 из 7)

Підпис. Печатка

Юридична адреса ЗАТ „Екстра -аудит” м. Дніпропетровськ, вул. К. Маркса 5, офіс 27

Ліцензія на проведення загального аудита №123456, дійсна по 31.07.2008 р.


ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

При детальному аналізі аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей було виявлено, що облікова політика підприємства – це сукупність форм звітності, складених на основі даних фінансового обліку з метою одержання користувачем узагальненої інформації про реальний стан і діяльність підприємства, а також змінах у його фінансовому стані за звітний період в установленій формі для прийняття цим користувачем визначених ділових рішень. Оцінювання ТМЦ підприємства є однією з найголовніших і найвідповідальніших процедур аудиту. При проведені аудиту ТМЦ аудитор керується Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-ІV та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87.

Аудитор перевіряє правильність складання порівнювальної відомості й відповідність записів, внесених у неї бухгалтерією, даним бухгалтерського обліку.

Інвентаризація матеріальних цінностей проводиться відповідно до Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69.

Мета аудиторської перевірки фінансової звітності – незалежна експертиза для встановлення реальності та достовірності її, своєчасності та єдності методичних звітних показників.

Щодо проведення аудиту ТМЦ ВАТ «Якимівський АГРОС», то аудитори дали безумовно позитивний висновок, так як при складані первинної, зведеної документації і річної фінансової звітності були допущені несуттєві помилки, які не перекручують дійсність і реальність відображеної інформації.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-ІV ;

2. Закон України „Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993р. №3125-ХІІ;

3. П(С)БО №1, №2, №3, №4, №5, №9;

4. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб. – К.: Вища шк..: Т-во „Знання”, КОО, 1999. – 574 с.

5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: „Новий світ – 2000”, 2004 – 504с.

6. Сопко В.В., Шило В.П., Брабул О.М. та інші Організація і методика проведення аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб.-К.: Вища шк..: Т-во „Знання”, КОО, 2005. – 637

7. Тімащук О.О., Шило В.П. Основи аудиту: Підручник. – Львів: „Новий світ – 2000”, 2005 – 5004с.

8. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. Посіб. – К.: Знання – Прес., 2004

9. Т. Кучеренко, О. Шайко Бухгалтерська звітність.// Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2005 листопад №21

10.Савченко О.О.Методика проведення аудиту фінансової звітності. // Бухгалтерский учт и Аудит. - №3 2004

11.В. Пархоменко Основні аспекти аудиту фінансової звітності.// Фінанси України. - №6 2004

12.В. Пархоменко Составление фінансовой отчетности.// Бухгалтерский учет и Аудит. - №3 2004

13. В. Пархоменко Аудиторська перевірка фінансової звітності.// Праця і зарплата. - №13 2004

14. Н. Ященко Аудит фінансової звітність в умовах ринку.// Бухгалтерія в сільському господарстві. - №19 2005.