Смекни!
smekni.com

Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки (стр. 4 из 4)

7.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1.Підготувати до роботи вольтомметр. Уключити лабораторну установку, установити напругу живлення — Еж = +5В .

2. Дослідити в лабораторній роботі пристрій, представлений на рис.15. Пристрій являє собою 2 елементи 3АБО-НІ, виконаних на микросхемі серії К137.

3. Задати необхідні значення сигналів Х2, Х1 і, формуючи на кожному з двох елементів АБО-НІ сигнал У1 та У2, дослідити таблицю переходів.

4. Заповнити таблицю переходів у бланку звіту і показати її викладачу з демонстрацією переходів елемента з одного стану в інший безпосередньо на макеті лабораторної установки.

5. Подати на один із входів логічного елемента імпульсний сигнал Uвх=5В, час імпульсу ti=0.5 мс, період Т=1мс; зняти залежність Uвих=f(Uвх) та дослідити часові спотворення. Визначити рівень вихідних напруг для мікросхем даної серії.

6. Виявити швидкодію мікросхеми, також зафіксувати вхідні та вихідні струми логічних 0 та 1; порогові напруги логічних 0 та 1; токи споживання ІМС для станів 0 та 1.

8. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Якими значеннями змінних оперує алгебра логіки?

2. Основні форми завдання ФАЛ

3. Виглядд основних логічних функцій в алгебраїчній формі.

4. Що таке “логічний елемент”?

5. Які логічні функції виконують елементи пірса та Шеффера?

6. Чим визначається число можливих комбінацій вхідних змінних для будь-якого логічного елемента?

7. Назвати параметри міпросхеми ЕЗЛ.

ВИСНОВКИ

В результаті виконаної курсової роботи виготовлено лабораторний макет, який виявився працездатним. Розроблені та надані рекомендації і методичні вказівки щодо виконання дослідження на цьому макеті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Зельдин Е. А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной литературе. –Л.: Энергоатомиздат, 1986.-276 с.

2. Каган Б. М. Электронные вычислительные машины и системы. –М.:Энергия, 1979. –525с.

3. Куценко В. М., Згурский А. В.,Сташук Л.Д. Импульсные и цифровые узлы ЭВМ и техники связи. Лабораторный практикум: Учеб пособие. -К.:Выща шк. Головное издательство,1989.-157 с.

4. Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике/Под ред. Б. Н. Файзулаева, Б. В. Тарабрина. –М.:Радио и сязь, 1987. –380 с.

5. Цифровые вычислительные машины и системы. –М.:Энергия, 1979. –525 с.