Смекни!
smekni.com

Розрахунок теплової частини ТЕЦ

1Додаток

Задача№ 1.(№ 1, стор. 45).

Газ – повітряз початковоютемпературоюt1 = 27Сстискаєтьсяв одноступеневомупоршневомукомпресорівід тиску р1= 0,1 МПа до тискур2. Стиск можевідбуватисяпо ізотермі,адіабаті таполітропі зпокажчикомполітропи n.Визначити длякожного з трьохпроцесів стискукінцеву температуругазу t2, відведенувід газу теплотуQ, кВт, та теоретичнупотужністькомпресора,якщо йогопаропродуктивністьG. Подати зведенутаблицю. Дані,необхідні длярозв’язкузадачі, вибратиз таблиці 13.Розрахуноквести без врахуваннязалежностітеплоємностівід температури.


№ варіанту

t1,С

N

G, кг/год

р1,МПа

Р2,МПа

48

27

1,33

700

0,1

0,95


T2,Q, N – ?

Розв’язок:

1). Ізотермічнийпроцес.t1 = t2= 27C;U= 0;

Вт;

Потужністьприводу:

Вт.

2). Адіабатичнийпроцес.

;kповітря= 1,4;q = 0.

K;

кВт.

3). Політропнийпроцес.

;

K;

Вт;

Вт.

Зведенатаблиця:


Процес

Т2

q

U

l

S

Nпр,кВт

кДж/кг

Ізотерм.

300

193,836

0

–193,836

–0,65

–37,69

Адіабат.

570,78

0

194,29

–272

0

–52,9

Політроп.

524,46

–96,6

161,05

–259,63

–0,24

–50,5

Задача№2,(№4, стор. 47).

Визначитиповерхню нагрівурекуперативногогазоповітряноготеплообмінникапри прямоточнійта протиточнійсхемах рухутеплоносіїв,якщо об’ємнавитрата повітря,що нагріваєтьсяпри нормальнихумовах Vн,середній коефіцієнттеплопередачівід продуктівзгоряння доповітря К, початковіі кінцеві температурипродуктівзгоряння таповітря відповідноt'1, t''1, t'2, t''2.дані необхіднідля вирішеннязадачі, вибратиз табл. 16.


варіанту

VH3/год

K,Вт/(м2К)

t'1C

t''1C

t'2C

t''2C

48

9000

26

700

500

10

400


Розв’язок:

Поверхнянагріву, м2:

Масовавитрата повітря:

Теплоємністьповітря:Срп= 1,03 кДж/кг;

Потіктепла від газудо повітря:

Q = Cpпmпtп= 1,031,93(400– 10) = 775,281 кВт;

Середнялогарифмічнарізниця температур:

а). Прямоток:

а). Протиток:

Задача№ 3.(№1, стор. 48).

Заданопаливо тапаропродуктивністькотельногоагрегату D. Визначитисклад робочоїмаси паливата його найменшутеплоту згоряння,спосіб спаленняпалива, типтопки, значеннякоефіцієнтанадлишку повітряв топці тта на виходіз котлоагрегатуухпо величиніприсоса повітряпо газовомутракту ();знайти необхіднукількістьповітря длязгоряння 1 кг(1 м3) палива іоб’єми продуктівзгоряння приух,а також ентальпіюгазів при заданнійтемпературіtух. Вихіднідані, необхіднідля розв’язкузадачі, прийнятиз табл. 17.

Вказівка.Елементарнийсклад і нижчатеплота згорянняпалива, а такожрекомендаціїщодо виборутопки і коефіцієнтанадлишку повітряв топці приведенів додатках 5–8методичнихвказівок.


№ варіанту

Видпалива

D, т/год



tух,C

48

Челябінськевугілля Б3 (буре)

160

0,15

130


Розв’язок:

WP= 18;AP= 29,5; SP= 1; CP= 37,3;HP= 2,8;

NP= 0,9;OP= 10,5;

=13,9МДж/кг.

Тип топки– шахтно–млинова.

Коефіцієнтнадлишку повітряв топці:Т= 1,25.

Коефіцієнтнадлишку повітряза котлом:

 = Т +  = 1,25 + 0,15 = 1,4.

Теоретичнакількістьповітря:

V0= 0,089CP+ 0,265HP+ 0,033(SP– OP)=

= 0,08937,3+ 0,2652,8+ 0,033(1– 10,5) = 3,75 м3/кг;

Об’ємнадлишковогоповітря:

V = (– 1)V0= (1,4 – 1)3,75= 1,5 м3/кг;

Теоретичнийоб’єм трьохатомнихгазів:

VRO2= 0,0186(CP+ 0,375SP)= 0,0186(37,3+ 0,3751)= 0,701 м3/кг;

Теоретичнийоб’єм двохатомнихгазів:

VR2= 0,79V0+ 0,008NP= 0,793,75+ 0,0080,9= 2,97 м3/кг;

Дійснийоб’єм сухихгазів:

Vсг= VRO2+ VR2+ V= 0,701 + 2,97 + 1,5 = 5,171 м3/кг;

Теоретичнийоб’єм водяноїпари:

VH2O= 0,0124(9HP+ WP)+ 0,0161V0 =

= 0,0124(92,8+ 18) + 0,01613,75 = 0,596м3/кг;

Загальнийоб’єм газів:

V = Vсг+ VH2O= 5,171 + 0,596 = 5,767 м3/кг;

Ентальпіягазів:

Iух= [(ViCi)]tух= (VRO2CRO2+ VR2CR2+ VH2OCH2O+ VCB)tух.

Об’ємнатеплоємністьсухих газів,водяної парита повітря при

tух= 130C,кДж/(м3гр):CRO2= 1,8;CR2= 1,3;CH2O= 1,52;CB=1,3.

Iух= (0,7011,8+ 2,971,3+ 0,5961,52+ 1,51,3)130= 1037,2 кДж/кг.

Задача №4.(№2,стор. 46).

Водянийпар з початковимтиском р1 = 3МПа та ступенемсухості х1= 0,95 надходитьв пароперегрівач,де його температурапідвищуєтьсяна t; післяперегрівачапар ізотропнорозширюєтьсяв турбіні дотиску р2. Визначити(по hs – діаграмі)кількістьтеплоти (на 1кг пара), підведеноїдо нього впароперегрівачі,роботу циклуРенкіна таступінь сухостіпара х2 в кінцірозширення.Визначити такожтермічний ККДциклу. Визначитироботу циклуі кінцеву ступіньсухості, якщопісля пароперегрівачапар дроселюєтьсядо тиску р1’.Дані, необхіднідля вирішеннязадачі, вибратиз таблиці 14.


t,C

p2,кПа

p1’,МПа

235

3,0

0,50


Розв’язок:і0= 2635 кДж/кг;t1’= 140C;

tпп= t1’+ t= 140 + 235 = 375C;

iпп= 3240 кДж/кг;

qпп= iпп– i0= 3240 – 2635 = 605 кДж/кг;

x2= 0,912;iK= 2340 кДж/кг;

l= iпп– iK= 3240 – 2340 = 900 кДж/кг;

tK’= 24C;

iK’= CPBtK’= 4,224= 100,8 кДж/кг;

q= iпп– iK’= 3240 – 100,8 = 3139,2 кДж/кг;

у= l /q = 900 /3139,2 = 0,29.

Pдр= 0,5 МПа;iKдр= 2300 кДж/кг;х2др= 0,9.

lдр= iпп– iКдр= 3240 – 2300 = 940 кДж/кг.

Задача№ 5.(№4, стор. 50).

Визначитидіаметр циліндруі ход поршнячотирьохтактного.ДВЗ по відомимзначеннямефективноїпотужності,середньогоіндикаторноготиску, механічногоККД, кількостіобертів двигунаі відношення.Розрахуватигодинну і ефективнупитому витратупалива, якщоіндикаторнийККД двигуна, а нижча теплотазгоряння МДж/кг.Вихідні дані,необхідні длярозв’язкузадачі, наведенів таблиці.


№ варіанту

Ne,кВт

N, об/хв

pi,кПа

z

i

м

S/D

48

100

2100

600

4

0,38

0,81

0,95


Розв’язок:

Робочийоб’єм циліндра:

Витратапалива:

де

–індикаторнапотужність:

Ефективнапитома витратапалива:

Задача№ 6.(№3, стор. 47).

По горизонтальнорозташованійметалевій трубі[ = 20 Вт/(мК)]зі швидкістю течевода, яка маєтемпературуtв. зовні трубаохолоджуєтьсяоточуючимповітрям, температураякого tпов,тиск 0,1 МПа. Визначитикоефіцієнтитепловіддачі1 і 2відповідновід води достінки трубита від стінкитруби до повітря;коефіцієнттеплопередачіта тепловийпотік q1, віднесенийдо 1 м труби довжинитруби, якщовнутрішнійдіаметр трубидорівнює d1,а зовнішній– d2. Дані, необхіднідля розв’язкузадачі, вибратиз таблиці 15.


№ варіанту

tв,С

,м/с

tвоз,С

d1,мм

d2,мм

48

200

0,42

18

190

210


Розв’язок:

Лінійнийтепловий потік:

–коефіцієнттеплопередачі,для циліндричноїстінки: