Смекни!
smekni.com

Агропромышленный комплекс Украины (стр. 3 из 8)

Швидкими темпами нарощувалось поголів’я худоби і птиці. Так, великої рогатої худоби стало більше майже на 6 млн. голів (або на 54,8%), свиней — на 9,5 млн. (або в 2,4 рази), овець і кіз — на 5,8 млн. (або в 2 рази) і т.д.

Як видно з даних таблиці 1, в наступні 10 років високі темпи приросту обсягів виробництва сільськогосподарсь­кої продукції в основному збереглися. Скорочення торкну­лися тільки картоплі і вовни.

Таблиця 1.

Динаміка виробництва сільськогосподарської продукції в Україні (7, с.47).

Роки Показники Зерно Цукровібуряки Соняш-ник Льон-дов­гунець Картопля Овочі
1961-1965 ВиробництвоПрирістТемпи зрост.

27057

2625

110,7

30700

5301

120,4

2287

857

159,9

67

-6

91,8

18446

-2664

87,4

4994

562

112,7

1966-1970 ВиробництвоПрирістТемпи зрост.

32534

5480

120,3

42850

12150

139,6

2830

543

123,7

87

10

130

20294

1848

110

5585

591

111,8

1971-1975 ВиробництвоПрирістТемпи зрост.

38870

6336

119,5

40875

-2065

95,2

2712

-118

95,8

120

33

137,9

21019

725

103,6

6577

992

117,8

1976-1980 ВиробництвоПрирістТемпи зрост.

41526

2656

106,8

45966

5181

112,7

2422

-290

89,3

124

4

103,3

20542

-477

97,7

7579

1002

115,2

1981-1985 ВиробництвоПрирістТемпи зрост.

37881

-3645

91,2

38976

-6990

84,8

2287

-135

94,4

104

-20

83,9

20013

-529

97,4

7377

-202

97,3

1986-1990 ВиробництвоПрирістТемпи зрост.

47431

9550

125,2

43845

4869

112,5

2732

445

119,5

110

6

105,8

17965

-2048

89,8

7449

72

101

1991-1992 ВиробництвоПрирістТемпи зрост.

38606

-8825

81,4

32476

-11369

74

2362

-370

86,5

105,5

-4,5

95,9

17414

-551

96,9

5621

-1828

75,5

Продовження таблиці 1.

Роки Показники Вовна
1961-1965 ВиробництвоПрирістТемпи зрост.

24476

-550

97,8

1966-1970 ВиробництвоПрирістТемпи зрост.

24208

-268

98,9

1971-1975 ВиробництвоПрирістТемпи зрост.

26604

2396

109,9

1976-1980 ВиробництвоПрирістТемпи зрост.

27544

940

103,5

1981-1985 ВиробництвоПрирістТемпи зрост.

27922

378

101,4

1986-1990 ВиробництвоПрирістТемпи зрост.

29763

1841

106,6

1991-1992 ВиробництвоПрирістТемпи зрост.

24510

-5253

82,4

До 1970 р. (проти 1960 р.) посівні площі в Україні було скорочено на 765 тис. га (або на 2,3%). При цьому посіви зернових зросли на 1,8 млн. га (або на 13%), а технічних культур — на 365 тис. га (або на 10%), тоді як посіви кар­топлі та овочевобаштанних зменшилися на 240 тис. га (або на 8,5%). Тепер структурні зміни здійснили за рахунок кормового клину, площу якого скоротили майже на 2,7 млн. га (або на 20%). Вдвічі (з 751 тис. до 1421 тис. га) розширили площі чистих парів,проте цього було явно не­достатньо для раціоналізації землекористування (7, с.48).

Саме на ці роки припадають найбільші вилучення сіль- ськогосподарських угіль і орних земель під промислове і гідротехнічне будівництво, під зведення тваринницьких ферм і комплексів, об’єктів виробничої інфраструктури, інженерних і комунікаційних споруд. Їх вибуття компенсу­валося залученням до сільськогосподарського обороту но-вих, як правило, менш якісних земель, розорюванням при­руслових зон, рекультивацією порушених ділянок. Широ­комасштабні перетворення природних ландшафтів ви­правдовувалися необхідністю інтенсифікувати сільськогос-подарське виробництво на основі розвитку зрошення (за 1961 — 1970 рр. на 722,6 тис. га), осушення ( на 1091,3 тис. га) (7, с.48), випрямлення русел річок, розорювання значної частини лукопасовищних земель, освоєння яруг та інших непридатних земель, розкорчовування чагарників, вирубки лісових масивів тощо.

Інакше кажучи, йшов широкомасштабний наступ на природні агроландшафти з метою їх використання для по­точних потреб.

Наступні дві п’ятирічки характеризуються вже меншою стабільністю виробництва: в цей період по більшості най­важливіших видів рослинницької і тваринницької продукції спостерігається падіння його обсягів (у середньорічному обчисленні по п’ятирічках); по деяких з них навіть не дося­галися колишні показники (треба сказати, що, наприклад, по соняшнику і винограду обсяги виробництва 1966 — 1970 рр. (у середньорічному обчисленні) не досягнуті й досі).

Тривав активний наступ на природу. За 1971 — 1980 рр. в експлуатацію введено 1222,8 тис. га зрошуваних і 1348,5 тис. га осушених земель. При цьому під орні землі, замість площ, які вибувають у зв’язку з промисловою і бу- дівельною діяльністю, освоювалися нові. Різко посилився процес хімізації сільськогосподарського виробництва: якщо в 1970 р. на кожний гектар посівних площ вносилося 55 кг діючої речовини мінеральних добрив, то в 1980 р. — вже 109 кг, а загальне їх споживання зросло за ці роки з 16498,1 тис. до 34005,7 тис. ц (або у 2,1 раза). Істотно розширилися також масштаби застосування хімічних за­собів захисту рослин і тварин від хвороб і шкідників(7,с.49).

Слід зазначити, що і в ті роки збалансованість у роз­витку сільського господарства не забезпечувалася. Відставала кормова база галузі, внаслідок чого продуктив-ність тварин практично не підвищувалася і була значно нижчою від їх біологічних можливостей. Так, у 1980 році середньорічний надій молока від 1 корови становив 2272 кг, що є всього на 82 кг (або на 3,7%) більшим, ніж у 1970 році, і на 75 кг меншим, ніж було вже в 1975 році. На рівні 1970 р. — у розмірі 3 кг — залишився середньорічний на- стриг вовни з 1 вівці ( в 1975 р. він був на 0,1 кг більшим). Обсяги виробництва нарощувалися, головним чином, ек­стенсивним шляхом. Поголів’я великої рогатої худоби збільшилося з 21,4 млн. голів на початок 1971 р. до 25,4 млн. — на початок 1981 р., овець і кіз — відповідно, з 8971 тис. до 9185 тис. Поголів’я свиней за ці роки скоротилося на 4,6% (7, с.49).

За 10-річний період урожайність багатох основних ви- дів вирощуваних культур не тільки не зросла, але й знизи­лася: по зерну, наприклад,— з 23,4 ц з га в 1970 р. до 23,1 ц з га в 1980 р., по цукрових буряках (фабричних) - з 280 до 274, по соняшнику — з 15,4 до 13,4 і по картоплі - з 99 до 77 (7, с.49).

Таким чином, сільськогосподарське виробництво в ос- новному тупцювало на місці, а зростання обсягів продукції його галузей забезпечувалося за рахунок додаткового за- лучення природних ресурсів. Крім цього, на гідромеліора- тивні роботи затрачувалися величезні капітальні вкладен- ня з державного бюджету, хоча на високоефективне і еко­логічно безпечне освоєння і використання зрошуваних і осушених земель коштів виділялося явно недостатньо. Для роботи на зрошуваних землях Півдня України мобілі- зувалися сотні тисяч переселенців з інших регіонів України і Росії, а відчутного приросту обсягів виробництва сільсь- когосподарської продукції не одержано.

Тим часом вже в 70-і роки дедалі відчутніше стали проявлятися негативні наслідки великомасштабного осу­шення земель у Поліссі і зрошення — у степовій зоні. По­рушився режим підземних і грунтових вод, активізувалися ерозійні процеси, з’явилися ареали вторинного заболочу- вання і перезволоження грунтів. Надмірне захоплення мінеральними добривами (особливо — їх кислими форма- ми) супроводжувалося закисленням грунтів.

Механізація сільськогосподарського виробництва зали­ша­лася на низькому рівні, а продуктивність праці в галузі зростала дуже повільними темпами. Розв’язання соці­аль­них проблем села не було комплексним. Відсталість у роз­витку і навіть деградація багатьох елементів продуктивних сил сільського господарства проявлялися дедалі помітні­ше.