Мир Знаний

Облік і аудит доходів і витрат підприємства (стр. 24 из 25)

Аудитор провів перевірку у відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність" та "Міжнародних нормативів аудиту в Україні", які вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Крім того, здійснено також оцінку відповідності даних звітності щодо оподаткування. Протягом перевірки аудитор використовував також принцип вибіркової перевірки інформації та брав до уваги тільки суттєві помилки, оцінюючи суттєвість помилок. Масштаб проведення аудиту – перевірка результатів фінансово-господарської діяльності підприємства за період з 1 лютого 2008 року по 15 лютого 2008 року з наданням висновку щодо повноти та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, реального фінансового стану підприємства; повноти та достовірності фінансової звітності встановленим нормативам бухгалтерського обліку, правильності класифікації та оцінки активів у бухгалтерському обліку; реальності розміру зобов'язань у фінансовій звітності, правильності та адекватності визначення власного капіталу, його структури та призначення; реальності та точності фінансових результатів, відображених у фінансовій звітності; відповідності даних фінансової звітності даним обліку; аналіз показників фінансового стану.

Методи перевірки - звірка первинних документів з даними синтетичного та аналітичного обліку, бухгалтерських регістрів; тестування інформації, яка підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу складання звітності. Перелік документів, які були залучені в ході аудиторської перевірки – Установчі документи, касова книга, журнали-ордери, відомості, головна книга, виписки банку, рахунки-фактури, господарські договори, звітні форми бухгалтерської та податкової звітності.

Аудитор провів аудиторську перевірку фінансової звітності, складеної підприємством за формами, затвердженими в НП(С)БО №25, і дійшов до висновку, що перевірка принципів бухгалтерського обліку, закріплених в НП(С)БО, визначення прибутків і збитків, які фактично застосовувались підприємством в 2007 році, забезпечує розумну основу для формування висновку.

Власні основні засоби оцінені достовірно, при цьому їх оцінка може бути достовірно визначена та очікується отримання в майбутньому економічних вимог, пов'язаних з використанням цих активів, що відповідає критеріям визнання за П(С)БО №7 "Основні засоби". Аналітичний та синтетичний облік основних засобів відповідав чинному законодавству, в т.ч. П(С)БО №7 "Основні засоби", Положенню про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88. Індексація основних засобів з 01.01.07 р. по 31.12.07 р. не проводилася. Інвентаризація основних засобів була проведена відповідно до вимог Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року №69.

Амортизація основних засобів нараховувалася відповідно до П(С)БО №7 "Основні засоби", ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. №334/94-ВР в редакції Закону України №283/97-ВР від 22.05.97р. та обраної підприємством облікової політики.

Метод визначення амортизації протягом звітного періоду залишався незмінним. Підтверджено правильність обліку товарно-матеріальних цінностей. Протягом 2007 року методи оцінки товарно-матеріальних цінностей залишалися незмінними. Суми податку на додану вартість, сплачені постачальникам, відображені вірно.

Дебіторська заборгованість визнавалася та оцінювалася відповідно до П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість". Однак не знайшов відображення резерв сумнівних боргів. Зобов'язання визнавалися, обліковувалися та оцінювалися відповідно до П(С)БО №11 "Зобов'язання". Результати реалізації обліковувалися відповідно до вимог чинного законодавства, в т.ч: П(С)БО №15 "Доходи" без зміни методології протягом звітного. періоду. Дані про виручку (валовий доход) від реалізації достовірні.

Фінансові результати відображені у фінансовій звітності – реальні та точні. Протягом 2007 року фонди формувалися і використовувалися згідно з чинним законодавством. Резервний фонд сформовано правильно. Фонд індексації балансової вартості майна відображено в складі Іншого додаткового капіталу. Власний капітал, його структура та призначення визначені правильно.

У фінансовій звітності відображено реальний розмір зобов'язань. Дані фінансової звітності відповідають даним обліку. Дані окремих форм звітності відповідають один одному. В ході перевірки проаналізовано фінансовий стан підприємства. Розрахунок показників платоспроможності та фінансової стабільності підприємства станом на 01.01.2008 року проводився з урахуванням активів та пасивів, відображених в формах звітності.

Таким чином, що під час перевірки зібрано достатньо інформації для висновку, яким підтверджується, що фінансова звітність підприємства відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики; в усіх суттєвих аспектах достовірно, реально та повно відображає фінансовий стан підприємства на 1 січня 2008 року; надає реальну інформацію згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні про реальний склад активів та пасивів підприємства; господарсько-фінансова діяльність здійснюється згідно з чинним законодавством; прийнята система бухгалтерського обліку в 2007 році відповідала законодавчим і нормативним вимогам.

Таким чином, організація аудиту фінансового стану ФОП „Ганжа О.І.” проводиться в першу чергу внутрішньо фірмовими організаційними структурами, зокрема працівниками бухгалтерії, однак, більш достовірну оцінку фінансовому стану ФОП „Ганжа О.І.” може дати лише зовнішній аудит.

Доповідь

Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є глобальні економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку і аудиту, одним із центральних елементів яких є облік та аудит доходів, витрат і фінансових результатів. Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого ряду нерозв’язних облікових питань. Зокрема це є теоретичні та методологічні аспекти обліку та аудиту доходів, витрат і фінансових результатів.

Фінансові результати діяльності підприємства значною мірою залежать від рівня управління його фінансами, що обумовлює необхідність розвитку інформаційної системи фінансового менеджменту, удосконалення її організаційної структури, визначення принципів утворення та умов розподілу і поєднання інформаційних потоків.

В умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення рентабельної діяльності суб’єкта господарювання є необхідною складовою, яка обумовлює зростання ринкової вартості підприємства. Як основний узагальнюючий показник фінансових результатів діяльності підприємства, прибуток є важливим джереломформування його капіталу, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності.

У загальному визначенні доход – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання капіталу (за винятком зростання, обумовленого внесками власників до статутного капіталу). Це визначення відповідає вимогам до визнання та класифікації доходу від звичайної діяльностіпідприємства, які містяться у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 „Доход”.

Ефективне управління доходами базується на їх класифікаціїза попередньо обґрунтованими ознаками.

Основою класифікації доходів є розподілення їх за видом діяльності, наслідком якої є утворення відповідних доходів. За цією ознакою прийнято розрізняти доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Витрати є другим важливим чинником утворення прибутку підприємства.

Облік витрат підприємства здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”. Згідно з П(С)БО 16. витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Ефективне управління витратами передбачає здійснення класифікації другого рівня, яке вимагає розподілу витрат за напрямами використання (витрачання) коштів.

Для вивчення і дослідження теми дипломної роботи обране приватне підприємство "Ганжа О.І.".

Обране підприємство є суб'єктом малого підприємництва, та застосовує спрощену систему обліку та звітності.

Динаміка основних показників діяльності ФОП "Ганжа О.І." наведена в дод. 1. Як свідчать дані дод.1, в 2007 році спостерігається зменшення виручки від реалізації на 2 тис. грн. (2,02%) в порівнянні з 2006 роком, а в 2007 році в порівнянні з 2005 р. зменшення виручки від реалізації на 3 тис. грн. (3%). Сума валового прибутку в 2007 р., порівняно з 2006 р. залишилась без змін, проте, порівняно з 2005 р., сума валового прибутку збільшилась на 1 тис. грн. (3,33%). Собівартість реалізованих товарів в 2007 р., порівняно з 2006 р., зменшилася на 2 тис. грн. (2,94%), а порівняно з 2005 р. – на 4 тис. грн. (5,71%).