Мир Знаний

Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ Надія Хотинського району Чернівецької області)

Від 22ве­ре­с­ня 2001 ро­куТзОВ"На­дія"

с. Ана­до­ли

Ми,що ни­ж­чепід­пи­са­ли­ся,вет. лі­карго­с­по­дар­с­т­ваФі­лі­п­чу­каВ.С., фе­ль­д­шервет. ме­ди­ци­ни Ба­ри­сь­кийІ.М.,в при­су­т­но­с­тізоо­тех­ні­каБой­ка В.І., сви­на­рів Га­м­ба­р­ню­каВ.М. та Ду­д­ча­каІ.П., скла­ли цейакт про те, щода­но­го чи­с­лабу­ла про­ве­де­налі­ку­ва­ль­наоб­ро­б­капо­го­лі­в'ямо­ло­д­ня­касви­ней у ві­цідо 4 мі­ся­цівта сви­но­ма­токі кну­рів про­тисар­ко­пто­зусви­ней.

Об­ро­б­купро­во­ди­лиме­то­домзро­шу­ван­няз за­сто­су­ван­ням0,005% роз­чи­нубу­то­к­су.Пе­ред за­сто­су­ван­нямкон­це­н­т­ратпре­па­ра­тув ви­зна­че­нихпро­по­р­ці­яхре­те­ль­нопе­ре­мі­шу­ва­лиз во­до­ю.При­го­то­в­ле­нуему­ль­сіюна­но­си­лина ті­ло тва­ри­низа до­по­мо­гоюра­н­це­во­гооб­п­ри­с­ку­ва­чаОП-10 до лег­ко­гозмо­чу­ван­няшкі­ри.

Сви­но­ма­токта кну­рівоб­ро­б­ля­лиае­ро­зо­лемак­ро­де­к­суроз­пи­лю­ю­чипре­па­рат зба­ло­на напо­ве­р­х­нювух з від­ста­ні25-30 см., три­ва­лістьроз­пи­лен­ня4 с на ко­ж­неву­хо.

Всі ро­бо­типро­во­ди­лиз ви­ко­ри­с­тан­няза­со­бівін­ди­ві­ду­а­ль­но­гоза­хи­с­ту.

Об­ро­б­купро­во­ди­лина ви­гу­ль­нихдво­ри­ках,які по за­кін­чен­ніоб­ро­б­кибу­ли під­да­нідез­ін­ва­зії3% роз­чи­номNaOHзте­м­пе­ра­ту­рою800С.

Об­ро­б­ціпід­ля­га­ло96 го­лів мо­ло­д­ня­ка,40 го­лів сви­но­ма­токта 3 кну­ра.

Вста­но­в­ле­носпо­сте­ре­жен­нястро­ком на5 днів, ви­ко­нан­няпо­кла­де­нона фе­ль­д­ше­раве­т­.­ме­д­ци­ни.

Всьо­гона об­ро­б­куви­тра­че­но:

Кон­це­н­та­ту бу­то­к­са –50 мл.

Ае­ро­зо­люак­ро­де­к­са– 1 ба­лон.

Актскла­де­но в3-х ек­зе­м­п­ля­рах.

Під­пи­си:___________________(Фі­лі­п­чукВ.С.)

________________________(Бой­коВ.І)

___________________(Ба­ри­сь­кийІ.М)

__________________(Га­м­ба­р­нюкВ.М.)

______________________ (Ду­д­чакІ.П)

АКТ №

Від 23ве­ре­с­ня 2001 ро­куТзОВ"На­дія"

с. Ана­до­ли

Ми,що ни­ж­чепід­пи­са­ли­ся,де­з­.­і­н­с­т­ру­к­торПе­т­ров М.А.,де­зи­н­фе­к­торІль­ків П.С.,вет. лі­карго­с­по­дар­с­т­ваФі­лі­п­чукВ.С., в при­су­т­но­с­тіфе­ль­д­ше­равет. ме­ди­ци­ни Ба­ри­сь­ко­гоІ.М, сви­на­ря Га­м­ба­р­ню­каВ.М.,скла­ли цейакт про те, щода­но­го чи­с­лабу­ла про­ве­де­надез­ін­ва­зіяпри­мі­щеньпро­ти сар­ко­пто­зусви­ней.

Об­ро­б­купро­во­ди­ли3% роз­чи­номNaOHз те­м­пе­ра­ту­роюроз­чи­ну 800С,який на­но­си­лиза до­по­мо­гоюспе­ц­.­а­в­то­мо­бі­ляДУК з роз­ра­ху­н­ку1 л. роз­чи­нуна 1 м2пло­щі.

Всі ро­бо­типро­во­ди­лиз ви­ко­ри­с­тан­няза­со­бівін­ди­ві­ду­а­ль­но­гоза­хи­с­ту.

Об­ро­б­ціпід­ля­га­ло:

одинсви­на­р­никпло­щею 800 м2,

ви­гу­ль­нідво­ри­киза­га­ль­ноюпло­щею 450 м2.

Всьо­гона об­ро­б­куви­тра­че­но:

Їд­ко­гона­тру – 37,5 кг.

Актскла­де­но в3-х ек­зе­м­п­ля­рах.

Під­пи­си: _____________________(Пе­т­ровМ.А.)

_____________________(Іль­ківП.С.)

___________________(Фі­лі­п­чукВ.С.)

___________________(Ба­ри­сь­кийІ.М)

__________________(Га­м­ба­р­нюкВ.М.)


1.Вступ

Усіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­кихтва­рин ре­єст­ру­єть­сяве­ли­ка кі­ль­кістьпа­ра­зи­та­р­ниххво­роб. Прина­яв­но­с­тіве­ли­ко­гочи­с­ла хво­рихтва­рин го­с­по­дар­с­т­воне­до­от­ри­муємо­ло­ко, м'я­со,во­в­ну, яй­ця,а че­рез за­ги­бельмо­ло­д­ня­казни­жу­єть­сявід­тво­рен­няпо­го­лі­в'я.Ве­ли­кі втра­тиу тва­рин­ни­ц­т­вівід па­ра­зи­та­р­ниххво­роб зу­мо­в­лю­ють­сяїх ма­со­вимпо­ши­рен­нямі при­хо­ва­нимпро­ті­кан­ням.Осо­б­ли­ваува­га при­ді­ля­єть­сяге­ль­мі­н­то­з­нимін­ва­зі­ямоскі­ль­кипри них зна­ч­нозни­жу­єть­сяпро­ду­к­ти­в­ністьтва­рин, на­пру­жен­няіму­ні­те­тупро­ти ін­фе­к­цій­ниххво­роб тана­яв­ністьта­ко­го фа­к­ту,що ба­га­тоге­ль­мі­н­то­зівє зоо­ан­т­ро­по­з­ни­миза­хво­рю­ван­ня­ми(у тва­рин па­ра­зи­тує67 ви­дів ге­ль­мі­н­тів,що пе­ре­да­ють­сялю­ди­ні).

Алепо­ряд ізге­ль­мі­н­то­з­ни­миза­хво­рю­ван­ня­мипа­ра­зи­то­ло­гіяви­вчає щеве­ли­кий роз­ділхво­роб, щови­кли­ка­ють­сяпа­ра­зи­ти­ч­ни­миклі­ща­ми. Доцих хво­робвід­но­сить­сяі сар­ко­птозсви­ней.В ре­зуль­та­тіпе­ре­хво­рю­ван­няцим за­хво­рю­ван­няммо­ло­д­няксви­ней ви­сна­жу­єть­ся,що в по­да­ль­шо­мупри­зво­дитьдо зни­жен­няпро­ду­к­ти­в­но­с­ті,зни­жен­няне­спри­я­т­ли­во­с­тідо ін­фе­к­цій­ниххво­роб, абой до за­ги­бе­лі.

Го­с­по­дар­с­т­вопри цьо­му мо­жепо­не­с­тизна­ч­ні зби­т­киви­ра­же­нів не­до­от­ри­ман­ніпро­ду­к­ції,зби­т­ків відза­ги­бе­лі,ви­трат напро­ве­ден­няза­хо­дів полі­к­ві­да­ціїза­хво­рю­ван­ня,зби­т­ківуна­с­лі­докка­ра­н­тин­но-­об­ме­жу­ва­ль­нихза­хо­дів.

Ме­тою да­но­годо­слі­джен­няє:

 • ви­сві­т­ли­тите­о­ре­ти­ч­ніас­пе­к­тихво­ро­би.,

 • по­ка­за­тиза­хо­ди бо­ро­ть­бита про­фі­ла­к­ти­кина при­кла­дікон­к­ре­т­но­гови­па­д­ку.,

 • за­крі­пи­тизнан­ня пробіо­ло­гіюта по­ши­рен­нязбу­д­ни­ка.


2.Ха­ра­к­те­ри­с­ти­каго­с­по­дар­с­т­ва.

Го­с­по­дар­с­т­воТзОВ "На­дія",Хо­тин­сь­ко­гора­йо­ну,Че­р­ні­ве­ць­коїоб­ла­с­тіроз­мі­ще­нев ба­сей­нір.Дні­с­тер,в зо­ні по­мі­р­но­гоклі­ма­ту.Від­стань до:

 • ра­йон­но­гоцентру м.Хо­тин– 5 км.,

 • об­ла­с­но­гоцентру м.Че­р­ні­в­ці– 70 км.,

 • за­лі­з­ни­ч­ноїста­н­ціїм.Ка­м'я­не­ць-­По­діль­сь­кий– 28 км.

Ін­фо­р­ма­ціяпро еко­но­мі­ч­ніпо­ка­з­ни­киго­с­по­дар­сь­коїді­я­ль­но­с­тіТзОВ "На­дія"

Хо­тин­сь­ко­гора­йо­нуЧе­р­ні­ве­ць­коїоб­ла­с­ті


По­ка­з­ник

за 1999 рік

за2000 рік

Зе­ме­ль­напло­ща , га 1353 1353
Чи­се­ль­ністьпра­ців­ни­ків, чол 196 170
Ва­р­тістьрі­ч­ної ва­ло­воїпро­ду­к­ції, тис.грн 957,4 1211,2
Спе­ці­а­лі­за­ціяго­с­по­дар­с­т­ва зерн.ро­с­лин­ни­ц­т­воз роз­в. ско­тар­с­т­вом

Кі­ль­кістьсі­но­жа­тейі па­со­вищ, га

185

185

По­го­лі­в'я тва­рин

Ве­ли­каро­га­та ху­до­ба, всьо­го

331 307
В т. ч. ко­ро­ви 125 111
Нави­ро­щу­ван­ній від­го­ді­в­лі 206 196

Ко­нідо­ро­с­лі ,гол

16 18

Мо­ло­д­някко­ней , гол

9 9

Сви­ні, всьо­го

348 295
В т. ч.ма­то­ч­непо­го­лі­в'я 40 40
Нави­ро­щу­ван­ніі від­го­ді­в­лі 308 255

Пта­хі­в­ни­ц­т­во, всьо­го

300 100
Ку­ридо­ро­с­лі ,гол 100 100
Мо­ло­д­няк 200 -

Бджо­ляр­с­т­во, сі­мей

58 58

Де­якіпо­ка­з­ни­кикор­мо­ви­ро­б­ни­ц­т­ва

Ва­ло­вийзбір кор­мо­вихкуль­тур:Ко­ре­не­пло­ди,ц 2854 1700
Сі­но,ц 1652 2003
Зе­ле­ноїма­си ба­га­то­рі­ч­нихтрав ,ц 12621 8840

За­кла­де­но:Си­ло­су,ц 7646 6340
Сі­на­жу,ц 5179 3162

Уро­жай­ністькор­мо­вихкуль­тур:Ко­ре­не­пло­ди,ц / га 285,4 170
Зе­ле­ноїма­си ба­га­то­рі­ч­нихтрав ,ц / га 41,3 38,6
Ку­ку­ру­дзиц / га 103,7 131,9

По­тре­бав ко­р­мах , цВКО

Ве­ли­каро­га­та ху­до­ба:В т. ч.ко­ро­ви 2182 1283
Нави­ро­щу­ван­ній від­го­ді­в­лі 3907 2963

Сви­ні

2495 2372

Пти­ця

48 34

Ін.ви­ди тва­рин

812 746

За­без­пе­че­ністьвла­с­ни­мико­р­ма­ми

100 % 100 %

Ви­ро­б­ни­ц­т­вопро­ду­к­ціїтва­рин­ни­ц­т­ва

Ве­ли­каро­га­та ху­до­ба:Мо­ло­ко, ц 2585 2191
Мо­ло­ко, со­бі­ва­р­тість,тис. грн 105,2 93,3
При­плід, гол 125 118
При­ріст,ц 325 233

Сви­ні:Ма­сапо­ро­сят прина­ро­джен­ні,кг 5 3
Кі­ль­кістьвід­лу­че­нихпо­ро­сят 500 335

Пта­хи:Яй­ця,тис.шт 2,2 1,8

Бджо­ли:Мед, ц 1,9 2,1

Всьо­гови­ро­ще­ноху­до­би іпти­ці, ц ж/м

476 365

Шля­хиспо­лу­чен­няз су­сі­д­ні­миго­с­по­дар­с­т­ва­мита ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ни­мицентра­ми –грун­то­віпо­кра­ще­ніта шо­сей­ні.

Тва­ри­ниутри­му­ють­сяв ти­по­вихпри­мі­щен­нях,на­пу­ван­няцентра­лі­зо­ва­не,роз­да­ча ко­р­мів– вру­ч­ну зпід­во­ди.


3. Ха­ра­к­те­ри­с­ти­каепі­зо­о­ти­ч­ноїси­ту­а­ціїу го­с­по­дар­с­т­ві.

Го­с­по­дар­с­т­воза­без­пе­чуєсе­бе вла­с­ниммо­ло­д­ня­ком,тва­рин з ін­шихго­с­по­дарствне за­во­зять,крім змі­никну­рів-­плі­д­ни­ків,яких пі­с­ляза­во­зу ста­в­лятьна 30-ден­непро­фі­ла­к­ти­ч­нека­ра­н­ти­ну­ван­ня,де про­тя­гомцьо­го пе­рі­одудо­слі­джу­ютьна на­яв­ністьго­с­т­рих тахро­ні­ч­ниххво­роб, при­хо­ва­нено­сій­с­т­возбу­д­ни­ків.

Се­редін­ва­зій­ниххво­роб, щоре­єст­ру­ють­сяв го­с­по­дар­с­т­віма­ють мі­с­цефа­с­ці­о­льозВРХ, те­ля­зі­озВРХ, ди­к­ті­о­ка­у­льозВРХ, гі­по­де­р­ма­тозВРХ, ас­ка­ри­дозсви­ней, лі­гу­льозри­би, ехі­но­ко­коз,сар­ко­птозсви­ней.

Фа­с­ці­о­льозВРХ, те­ля­зі­озВРХ, ехі­но­ко­коз,ди­к­ті­о­ка­у­льозВРХ, гі­по­де­р­ма­тозВРХ: дже­ре­ла– хво­рі тва­ри­ниосо­би­с­то­госе­к­то­ру,шлях по­ши­рен­ня– па­со­ви­ща.,ас­ка­ри­дозта сар­ко­птозсви­ней: дже­ре­ла– хво­рі тва­ри­ни,шлях по­ши­рен­ня– ін­ве­н­тар,об­слу­го­ву­ю­чийпе­р­со­нал.,лі­гу­льоз –на­яв­ністьр.Дні­с­тер.

Се­редін­ших шля­хівпе­ре­да­чіі роз­ви­т­кузбу­д­ни­ківін­ва­зій­ниххво­роб є на­яв­ністьрі­ч­ки, яква­ж­ли­во­гопун­к­ту впо­ши­рен­ніза­хво­рю­вань.Ни­зь­ка шви­д­кістьте­чії, на­яв­ністьза­плав, бо­ло­ти­с­тихмі­л­ких бе­ре­гівство­рю­ютьспри­я­т­ли­віумо­ви дляроз­ви­т­кузбу­д­ни­ківбі­ль­шо­с­тіпа­ра­зи­та­р­нихза­хво­рю­вань.В ве­чі­р­ніго­ди­ниспо­сте­рі­га­єть­сязна­ч­ний літкро­во­си­с­нихдво­кри­лих– ко­ма­рі,мо­ш­ки.


4.Ха­ра­к­те­ри­с­ти­каза­хво­рю­ван­ня.

Ко­ро­с­та– ін­ва­зій­неза­хво­рю­ван­няшкі­ри, щови­кли­ка­єть­сяко­ро­с­тя­ни­миклі­ща­ми іха­ра­к­те­ри­зу­єть­сяура­жен­нямепі­де­р­ма­ль­но­гоша­ру шкі­ри,све­р­бе­жом,ек­зе­ма­то­з­ни­мизмі­на­ми нашкі­рі, від­ста­ван­нямв ро­с­ті по­ро­сятта зни­жен­нямвго­до­ва­но­с­тідо­ро­с­лихтва­рин.

По­ши­рен­ня:ко­ро­с­тавід­но­сить­сядо по­ши­ре­ниххво­роб. Во­наспо­сте­рі­га­єть­сяскрізь якспо­ра­ди­ч­но,так і ен­зо­о­ти­ч­но.Ве­ли­ко­гопо­ши­рен­няко­ро­с­тана­бу­ває приску­п­че­но­муутри­ман­ніта по­ру­ше­няхв го­ді­в­літва­ри­ни.

Еті­о­ло­гія:ко­ро­с­тя­ніклі­щі від­но­сять­сядо ро­ду Acariformis,ро­ди­ни Sarcoptes.Клі­щі дрі­б­ні,са­м­ці до­в­жи­ноюдо 0,2 мм.,са­м­кидо 0,5 мм. Ті­лоокру­г­лоїфо­р­ми, блі­до- сі­ро­го ко­льо­ру.Ку­ти­ку­ласму­га­с­тав по­пе­реч­но­муна­пря­м­ку,на спин­но­мубо­ці має лу­со­ч­киі ще­ти­н­киспря­мо­ва­ніна­зад. Ла­п­кико­ро­т­кі,тов­с­ті,ко­ну­со­по­ді­б­ні,ма­ють при­со­с­кина двох не­чле­ни­с­тихсте­же­нь­ках.У са­мок за­д­няпа­ра ла­покбез при­со­сок,має ще­ти­н­ки,у са­м­ців натре­тій па­ріла­пок є до­в­гіще­ти­н­ки.Хо­бо­ток –гри­зу­чий,ко­ро­т­кий,під­ко­во­по­ді­б­ний,скла­да­єть­сяз то­н­киххе­лі­цер ітри­чле­ни­с­тихпальп. Очівід­су­т­ні.Ди­хан­няпро­хо­дитьче­рез шкі­ру.

Яй­цяве­ли­кі, до­в­жи­ною0,15 – 0,25 мм., ова­ль­ні,не­зрі­лі, ма­ютьдво­ша­ро­вуобо­ло­н­ку.

Роз­ви­ток:кла­д­ка яєцьмо­ж­ли­вали­ше привід­по­ві­д­нійте­м­пе­ра­ту­ріті­ла тва­ри­ни,во­на про­хо­дитьу Sarcoptesвсе­ре­ди­ніхо­дів, за­гли­б­леньв епі­де­р­мі­сі,в во­ло­ся­нихсум­ках. Ви­хідли­чи­нокпро­хо­дитьпри­бли­з­ноче­рез 68 го­динпі­с­ля яй­це­кла­д­ки(Ф.Гу­ті­ра,І.­Ма­рек),пі­с­ля чо­гоше­с­ти­но­гали­чи­н­капро­тя­гом 3– 4 днів стаєво­сь­ми­но­гоюні­м­фою, якаче­рез де­кі­ль­кали­ньок ( 7 – 12 днів)стає ста­те­во­з­рі­лимклі­щем. Та­кимчи­ном по­внийроз­ви­токпро­хо­дитьза 2–3 ти­ж­ні.

Три­ва­лістьжит­тя Sarcoptesна ті­лі тва­ри­нидо­ся­гає: са­м­ки– 3-6 ти­ж­нів,са­м­ці – 5-6 ти­ж­нів.По­за ті­ломтва­ри­ни клі­щіза­ли­ша­ють­сяжи­ви­ми (всіста­дії роз­ви­т­ку)най­бі­ль­шетри ти­ж­ні(екс­пе­ри­ме­н­та­ль­но– 18 днів). Пред­ме­тита при­мі­щен­няін­ва­зо­ва­ніклі­ща­ми Sarcoptesна­дій­нозне­шко­джу­ють­сяче­рез 4 ти­ж­ні;в су­ху те­п­лупо­го­ду лі­томдля цьо­годо­ста­т­ньоде­ся­ти днів(Ф.Гу­ті­ра,І.­Ма­рек).

Епі­зо­о­ти­ч­ніда­ні:за­ра­жен­няпро­хо­дитьшля­хом ко­н­та­к­туз хво­ри­митва­ри­на­ми,при цьо­му нашкі­ру тва­ринмо­жуть по­тра­п­ля­тироз­ви­ну­тіклі­щі, ні­м­фи,ли­чи­н­ки таяй­ця. Фа­к­то­ра­мипе­ре­да­чімо­жуть бу­ти:пред­ме­тидо­гля­ду,під­сти­л­ка,ру­ки та ча­с­ти­ниодя­гу об­сло­ву­ю­чо­гопе­р­со­на­лу,а при осо­б­ли­вихумо­вах – мі­с­цядля ку­пан­ня,гній. Пе­в­нуроль мо­жеві­ді­гра­ва­тиі са­мо­стій­непе­ре­су­ван­няклі­щів, яків те­п­ло­мупри­мі­щен­ні мо­жуть ру­ха­тисьзі шви­д­кі­с­тю1 мм за се­ку­н­ду.Осо­б­ли­везна­чен­няма­ють но­сії,чи пе­ре­хво­рі­в­шітва­ри­ни нашкі­рі якихмо­жуть зна­хо­ди­ти­сяклі­щі. Пе­ре­носклі­щів де­ко­лимо­жуть спри­чи­ню­ва­тидрі­б­ні тва­ри­ни,му­хи­(­Хольц,1955).

Спри­я­ю­чіфа­к­то­ри:до­в­гийво­ло­ся­нийпо­крив, не­до­ста­т­нійдо­гляд зашкі­рою, хо­ло­д­ната си­ра по­раро­ку, не­до­ста­т­няго­ді­в­ля.

Сприй­ня­т­ли­вість:ко­ро­с­таза­зви­чайпо­ши­рю­єть­сяв ме­жах тва­ринод­но­го ви­ду,в рі­д­кихви­па­д­кахмо­ж­ли­веза­ра­жен­нятва­рин рі­з­нихви­дів, алепро­цес но­ситьспри­я­т­ли­вийха­ра­к­тері про­яв­ля­єть­сяло­ка­ль­ни­миура­жен­ня­ми.

Па­то­ге­нез: Клі­щіSarcoptesза­ли­ша­ють­сяі при­крі­п­лю­ють­сяна мі­с­ціпо­па­дан­няі зві­д­ки по­тімі по­ши­рю­ють­сяна ін­ші ді­ля­н­ки,при­чо­муза­плі­д­не­ніса­м­ки че­резко­ро­т­кийчас по­чи­на­ютьпро­ро­б­ля­тихо­ди в шкі­рі,в той час ко­лире­ш­туклі­щі­в­(­п­ро­хо­дя­чихрі­з­ні ста­діїроз­ви­т­ку)ру­ха­ють­сяна шкі­рі і прицьо­му мо­жутьдо­ла­ти до­во­ліве­ли­кі від­ста­ні.Клі­щі Sarcoptesжи­в­лять­сямо­ло­ди­миклі­ти­на­миепі­де­р­мі­су,лі­м­фою татка­нин­ноюрі­ди­но­ю.

Хво­ро­бо­т­во­р­нийвплив ко­ро­с­тя­нихклі­щів зу­мо­в­лю­єть­сяв пе­р­шу чер­гувве­ден­нямрі­з­ко по­дра­з­ню­ю­чоїре­чо­ви­ни­(­мо­ж­ли­восли­ни) міжнад­гри­зе­нітка­нин­ніеле­ме­н­тивер­х­ньо­гоша­ру шкі­ри;ме­ха­ні­ч­но­гопо­дра­з­нен­нявна­слі­докгри­зен­ня табу­рін­няепі­де­р­мі­су;тра­в­ма­ти­ч­но­говпли­ву вна­слі­докте­р­тя, роз­чу­ху­ван­нюта по­дря­пи­нампри роз­чу­ху­ван­нютва­ри­ноюура­же­нихмісць.

Роз­ви­токзмін на шкі­ріпри ура­жен­ніSarcoptesпо­чи­на­єть­сяз утво­рен­няма­ле­нь­ко­гову­з­ли­ка намі­с­ці ушко­дже­но­гоепі­де­р­мі­сувна­слі­доксе­ро­з­но-­клі­тин­ноїін­фі­ль­т­ра­ці­ї.Тка­нин­нарі­ди­на, щопро­со­чи­ла­сяна по­ве­р­х­нюшкі­ри, ра­зомз злу­ще­ни­милу­со­ч­ка­миутво­рює скле­ю­ю­чукі­р­ку. В ре­зуль­та­тіхі­мі­ч­но­гопо­дра­з­нен­няви­ни­каєпа­ра­ке­ра­ти­ч­незро­го­він­ня.Про­ду­к­тижит­тє­ді­я­ль­но­с­тісе­н­си­бі­лі­зу­ютьшкі­ру. За­па­ль­наін­фі­ль­т­ра­ціяі по­ру­шен­нятро­фі­киво­ло­ся­ноїци­бу­ли­нипри­зво­дитьдо ви­па­дін­няво­лос­ся, анад­мі­р­незро­го­він­ня,утво­рен­някі­рок та ску­п­чен­няін­фі­ль­т­ра­туви­кли­каєпо­то­в­щен­няшкі­ри з утво­рен­нямна ній скла­док.

Клі­ні­ч­ніозна­ки:яв­но за­хво­рю­ва­ютьтіль­ки мо­ло­дітва­ри­ни тапо­ро­ся­та-­си­су­ни,які за­хво­рі­ва­ютьуже в ві­ціде­кі­ль­кохднів чи ти­ж­нів.Пе­р­ші сим­п­то­ми,щосу­про­во­джу­ють­сяси­ль­нимсве­р­бе­жемча­с­то з'яв­ля­ють­сяна го­ло­ві­(­ву­ха,об­ластьочей),на спи­ні,бо­ках, вну­т­рі­шнійпо­ве­р­х­ністе­гон. За­хво­рю­ван­няха­ра­к­те­ри­зу­єть­сяпо­явою на шкі­ріву­з­ли­ків,пу­хи­р­ців,які ло­па­ють­сяі утво­рю­ютькі­ро­ч­ки.Спо­сте­рі­га­єть­сяви­па­дін­няво­лос­ся. Уза­не­дба­нихви­па­д­ках– об­ли­сін­ня,сто­в­щен­няі скла­д­ча­тістьшкі­ри, осо­б­ли­вов ді­ля­н­цішиї, а та­кожсху­д­нен­ня,зни­жен­няпро­ду­к­ти­в­но­с­тіта за­ги­бель.

Ді­а­г­ноз:ста­ви­мо заклі­ні­ч­ни­миозна­ка­ми­(­с­ве­р­біж,по­ява ву­з­ли­ківі мі­ху­р­цівна шкі­рі),епі­зо­о­то­ло­гі­ч­ни­мида­ни­ми­(­пе­ре­за­ра­жен­нятва­рин), ла­бо­ра­то­р­но­годо­слі­джен­ня­(­ви­я­в­лен­няклі­щів в зі­ско­бахзі шкі­ри).

4.1.Осо­би­с­тіспо­сте­ре­жен­ня:

Вмо­є­му ви­па­д­кусар­ко­птозсви­ней ви­никсе­ред по­го­лі­в'ямо­ло­д­ня­касви­ней у ві­цідо 4 мі­ся­ціві про­яв­ля­в­сяпо­явою насте­г­нах таче­ре­в­нійсті­н­ці зо­нигі­пер­еміїз ву­з­ли­ка­мита пу­с­ту­ла­ми,цесу­про­во­джу­ва­лосьси­ль­нимсве­р­бе­жемв зо­ні ура­жен­ня,по­ро­ся­тароз­чу­ху­ва­лиура­же­ніді­ля­н­ки,си­ль­но не­по­ко­ї­лись.При па­ль­па­ціїура­же­нихді­ля­ноквід­чу­ва­ла­сяре­ль­є­ф­ністьта кі­р­ко­по­ді­б­ніна­ша­ру­ван­ня.

Зме­тою по­ста­но­в­киді­а­г­но­зута йо­годи­фе­ре­н­ці­ю­ван­няпро­во­диввід­бір пробна до­слі­джен­няв ла­бо­ра­то­ріюве­те­ри­на­р­ноїме­ди­ци­ни.Про­би від­би­равшля­хом гли­бо­коїска­ри­фі­ка­ціїшкі­ри­(­докро­ві)на ура­же­нихді­ля­н­каху трьох по­ро­сят.Про­би по­мі­щаву про­бі­р­куі щіль­но за­кри­в­шина­кле­ївети­ке­т­куі на­пра­виву ла­бо­ра­то­рі­ю.

Ді­а­го­нозвста­но­вивви­ко­ри­с­то­ву­ю­чиклі­ні­ч­ніозна­ки тала­бо­ра­то­р­непід­тве­р­джен­ня.


5.Лі­ку­ва­ль­но-­про­фі­ла­к­ти­ч­нізаходи.

Календарнийплан заходівпо ліквідації

саркоптозусвиней на свиноферміТзОВ "Надія".

№ п\п Назвазаходів Те­р­мінви­ко­нан­ня Хто ви­ко­нує Хто ко­н­т­ро­лює При­мі­т­ка
1.Організаційнізаходи

Провестиобстеженнясвиноферми

до17.09.

2001 р.

зав.

фермою,

зоотехнік

вет.спе-ціалістс\ферми.

Головн.лікар

господар-стваВідновитиогорожу навколоферми

до20.09.

2001 р.

буд.бригада Зав.фермою.

Вста­но­ви­тиса­н­.­п­ро­пу­с­к­никз де­з­ба­р'є­ра­мипри вхо­ді нате­ри­то­ріюс/фе­р­ми іслід­ку­ва­тиза кі­ль­кі­с­тюде­з­за­со­бів.

до21.09.

2001 р.

вет.фельдшер

вет.лікар

г-ва.За­без­пе­чи­тиоб­слу­го­ву­ю­чийпе­р­со­налспе­ц­.­о­дя­гомта слід­ку­ва­тиза йо­го ста­ном.

до18.09.

2001 р.

зав.

фермою.

вет.лікар

г-ва.За­без­пе­чи­тиоб­слу­го­ву­ю­чийпе­р­со­налне­об­хід­ноюкі­ль­кі­с­тюза­со­бівосо­би­с­тоїгі­гі­є­ни.

до18.09.

2001 р.

зав.

фермою.

вет.лікар

г-ва.Провестирозрахунокта закупитипрепаратидля обробкитварин тадезінвазіїприміщень.

до19.09.

2001 р.

вет.лікар

г-ва.

головн.вет. лікар району.

Про­ве­с­тиз об­слу­го­ву­ю­чимпе­р­со­на­ломроз'­яс­ню­ю­чубе­сі­ду проза­хо­ди бо­ро­ть­биз сар­ко­пто­зомсви­ней.

до18.09.

2001 р.

вет.фельдшер

вет.лікар

г-ва.


2.Загально-профілактичнізаходи
1. За­бо­ро­ни­тинеконтрольованіпе­ре­гру­пу­ван­нятва­рин нас/фе­р­мі.

з15.09.

2001 р.

зав.

фермою,

зоотехнік

вет.лікар

г-ва.


2. Про­ве­с­тиклі­ні­ч­нийогляд по­го­лі­в'яна на­яв­ністьхво­рих тано­сі­їв. до16.09. 2001 р.

вет.фельдшер

вет.лікар

головн.вет. лікар району.
3. Ізолюватихворих, призначитиза ними окремовиділенийперсонал тапредмети догляду.

до17.09.

2001 р.

вет.фельдшер вет.лікар
4. Про­ве­с­тиві­та­мі­ні­за­цію мо­ло­д­ня­касви­ней ком­пле­к­с­ни­мипре­па­ра­та­миві­та­мі­нів.

до17.09.

2001 р.

вет.фельдшер вет.лікар
5. Збалансуватираціон по поживнихречовинах.

до16.09.

2001 р.

зав.

фермою,

зоотехнік

вет.лікар

г-ва.


3.Спеціальнізаходи
1. Про­ве­с­тиклі­ні­ч­нийогляд ура­же­но­гопо­го­лі­в'я,важ­ко­хво­рихта ви­сна­же­нихвід­ді­ли­тив окре­му гру­пу.

до21.09.

2001 р.

вет.фельдшер вет.лікар
2. Про­ве­с­тиви­про­бу­ван­няро­бо­чо­гороз­чи­нуака­ри­ци­дуна 2-х осла­б­ле­нихпо­ро­ся­тах.

21.09.

2001 р.

вет.фельдшер вет.лікар
3. Про­ве­с­тиоб­ро­б­куура­же­но­гопо­го­лі­в'явід сар­ко­пто­зу,ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи 0,005 %-ну во­д­нуему­ль­сіюбу­то­к­су.Об­ро­б­купро­ве­с­тишля­хом роз­пи­лен­няро­бо­чо­гороз­чи­ну наура­же­німі­с­ця задо­по­мо­гоюра­н­це­во­гооб­п­ри­с­ку­ва­чаОП – 10.

22.09.

2001 р.

вет.спеціа-лісти

г-ва.

головн.вет. лікар району.
4. Про­ве­с­тиоб­ро­б­куву­ш­них ра­ко­виндо­ро­с­ло­госви­но­по­го­лі­в'яза до­по­мо­гоюае­ро­зо­люак­ро­де­к­су.Стру­міньін­се­к­ти­ци­дуспря­мо­ву­ва­тина ура­же­нуді­ля­н­купро­тя­гом2-3 с.

22.09.

2001 р.

вет.спеціа-лісти

г-ва.

головн.вет. лікар району.
5.

Про­ве­с­тидез­ін­ва­зіюпри­мі­щеньде утри­му­ють­сятва­ри­ни танав-ко­ли­ш­ньоїте­ри­то­ріїфе­р­ми. Длядез­ін­ва­зіїви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли3% роз­чин NaOHприте­м­пе­ра­ту­рі

800С.Ма­ло­цін­нізне­особ­ле­ніпред­ме­тидо­гля­ду –спа­ли­ти.

23.09.

2001 р.

Дез.загін головн.вет. лікар району.
6. Про­ве­с­типовторнуоб­ро­б­куура­же­но­гопо­го­лі­в'явід сар­ко­пто­зу,ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи 0,005 %-ну во­д­нуему­ль­сіюбу­то­к­су.Об­ро­б­купро­ве­с­тишля­хом роз­пи­лен­няро­бо­чо­гороз­чи­ну наура­же­німі­с­ця задо­по­мо­гоюра­н­це­во­гооб­п­ри­с­ку­ва­чаОП – 10.

1.10.

2001 р.

вет.спеціа-лісти

г-ва.

головн.вет. лікар району.
7. Про­ве­с­тико­н­т­ро­ль­нізі­ско­би змісць ура­жен­няі на­пра­ви­тиїх у ла­бо­ра­то­ріюдля ви­клю­чен­нясар­ко­пто­зу.

до5.10.

2001 р.

вет.фельдшер вет.лікар
8. Впо­да­ль­шо­мудо­три­му­ва­тисьпра­вил вво­зутва­рин вго­с­по­дар­с­т­во,про­во­ди­типро­фі­ла­к­ти­ч­нека­ра­н­ти­ну­ван­нятва­рин, пе­рі­оди­ч­недо­слі­джен­нятва­рин нахво­ро­бизгі­д­но пла­нудо­слі­джень. 2001 - 2002рр. вет.фельдшер вет.лікар

6. Аналізпроведенихзаходів та їхнаукове обгрунтування.

Припо­ста­но­в­ціді­а­г­но­зубу­ло за­сто­со­ва­нола­бо­ра­то­р­нуді­а­г­но­с­ти­ку,за до­по­мо­гоюякої бу­лопід­тве­р­дже­ноклі­ні­ч­нийді­а­г­ноз.

Згі­д­но"Ін­стру­к­ціїпро за­хо­дипо по­пе­ре­джен­нюі лі­к­ві­да­ціюсар­ко­пто­зусви­ней" п. 4.3.якої за­зна­чає,що за­хо­дипо лі­к­ві­да­ціїсар­ко­пто­зупе­ред­ба­ча­ютьлі­ку­ван­няхво­рих і пі­до­зрі­лихв за­хво­рю­ван­нітва­рин тазни­щен­нязбу­д­ни­каза­хво­рю­ван­няна ті­лі тва­ри­ниі в зо­в­ні­ш­ньо­мусе­ре­до­ви­щіз од­но­ча­с­нимпід­ви­щен­нямре­зи­с­те­н­т­но­с­тіор­га­ні­з­мутва­ри­ни, бувроз­ро­б­ле­нийплан за­хо­дівв яко­му ви­зна­че­ношля­хи лі­к­ві­да­ціїда­но­го за­хво­рю­ван­няна сви­но­фе­р­міТзОВ "На­дія".

Впла­ні бу­ловра­хо­ва­набіо­ло­гіяроз­ви­т­купа­ра­зи­тато­му об­ро­б­кутва­рин здій­с­ню­ва­лидві­чі з ін­тер­ва­лом10 днів, що за­без­пе­чи­лона­дій­незни­щен­няпа­ра­зи­тана ті­лі тва­рин.

Прилі­к­ві­да­ціїза­хво­рю­ван­нябу­ли ви­ко­ри­с­та­нісу­час­ніпре­па­ра­ти,які за­сто­со­ву­ють­сядля бо­ро­ть­биз па­ра­зи­ти­ч­ни­миклі­ща­ми. Згі­д­ноте­о­ре­ти­ч­нихда­них про­во­ди­ласьоб­ро­б­ка якмо­ло­д­ня­ка,так і до­ро­с­лихтва­рин – но­сі­ївзбу­д­ни­каін­ва­зії("Ін­стру­к­ція…" п.4.3.1).

Па­ра­зи­ти­ч­нихклі­щів зни­щу­ва­лиі в зо­в­ні­ш­ньо­мусе­ре­до­ви­щі,вра­хо­ву­ю­чивчен­няак­.­К­.­І­.­С­к­ря­бі­напро де­ва­с­та­цію,ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чидля цьо­гога­ря­чий роз­чиндез­ін­фе­к­та­н­та.Пра­ви­ль­непо­єд­нан­няте­о­ре­ти­ч­нихзнань і прак­ти­ч­нихдо­слі­дженьда­ло мо­ж­ли­вістьлі­к­ві­ду­ва­тиза­хво­рю­ван­няпо­го­лі­в'ямо­ло­д­ня­касви­ней.


7.Технікабезпеки.

Щоб за­без­пе­чи­тиспо­кій­нийстан тва­ри­нипри ді­а­г­но­с­ти­ч­нихдо­слі­джен­нях,опе­ра­ти­в­но­мувтру­чан­ній ін­ших лі­ку­ва­ль­нихпри­йо­махтва­рин по­пе­ре­дньофі­к­су­ють.Ви­бір спо­со­буфі­к­са­ціїза­ле­жить уко­ж­но­муокре­мо­муви­па­д­ку відви­ду тва­ри­ни,її ста­ну,ха­ра­к­те­рулі­ку­ва­ль­но­гочи ді­а­г­но­с­ти­ч­но­гопри­йо­му, ата­кож відспо­со­бузне­бо­лю­ван­ня.При фі­к­са­ціїсви­ней не­об­хід­ноубез­пе­чи­тисе­бе від уку­су.Для цьо­го сви­ніна­кла­да­ютьпет­лю на вер­х­нюще­ле­пу по­за­дуікол. Ві­ль­нийкі­нець мо­ту­з­киза­крі­п­лю­ютьна ос­но­вівко­па­но­гов під­ло­густо­в­па чикі­ль­ця. Дляне­три­ва­лихма­ні­пу­ля­ційпо­мі­ч­ни­кивтри­му­ютьтва­ри­ну захвіст і мо­ту­з­куза­крі­п­ле­нуза вер­х­нюще­ле­пу.

При ро­бо­тіз ака­ри­ци­да­мине­об­хід­ностро­го до­три­му­ва­тиськон­це­н­т­ра­ціїді­ю­чої ре­чо­ви­ни,так як ці ре­чо­ви­нилег­ко всмо­к­ту­ють­сяне ли­ше припо­тра­п­лян­нів ШКТ, а й че­резшкі­ру і сли­зо­віобо­ло­н­ки,ви­кли­ка­ю­чиот­ру­єн­няу лю­дей, щопро­во­дятьоб­ро­б­ку. Припро­ве­ден­ніоб­ро­б­киза­бо­ро­ня­єть­сяку­ри­ти, при­йма­тиїжу.

При про­ве­ден­ніро­біт з ае­ро­зо­ля­мине­об­хід­нопо­пе­ре­ди­типо­тра­п­лян­няцих ре­чо­винін­га­ля­цій­нимшля­хо­м.

То­му не­об­хід­нови­ко­ри­с­то­ву­ва­тиза­хи­с­ніру­ка­ви­ч­ки,за­хи­с­ніоку­ля­ри, дляза­хи­с­туор­га­нів ди­хан­няви­ко­ри­с­то­ву­ютьре­с­пі­ра­торти­пу РУ-60М зпа­т­ро­ном"А".

Те­р­мін ка­ре­н­ції:

"Бу­токс" –за­бій до­зво­ля­єть­сяче­рез 20 днівпі­с­ля за­сто­су­ван­няпре­па­ра­ту;

"Ак­ро­декс"- за­бій до­зво­ля­єть­сяче­рез 12 днівпі­с­ля за­сто­су­ван­няпре­па­ра­ту.


8.Підсумки.

В ре­зуль­та­тіпро­ве­де­но­годо­слі­джен­нямо­ж­на ви­кла­с­тина­сту­п­не:

1. Тва­ри­низна­хо­дять­сяв сви­на­р­ни­кахз по­ру­ше­ниммі­к­ро­клі­ма­том,в при­мі­щен­няхпо­ру­ше­наве­н­ти­ля­ція,то­му про­хо­дитьско­пи­чен­няшкі­д­ли­вихга­зів, що в своючер­гу не­га­ти­в­новпли­ва­ютьна ор­га­нізмтва­ри­ни.

2. Рі­вень го­ді­в­ліі на­пу­ван­няє за­до­ві­ль­ним.

3. Дже­ре­ла­миін­ва­зії мо­ж­нана­зва­тидо­ро­с­лесви­но­по­го­лі­в'я,яке пе­ре­хво­рі­ваєла­те­н­т­но.В по­ши­рен­нізбу­д­ни­капе­в­ну рольві­ді­гра­ютьпред­ме­тидо­гля­ду таоб­слу­го­ву­ю­чийпе­р­со­нал,який пе­ре­но­ситьйо­го на одя­зіта ін­ших пред­ме­тах.

4. Ді­а­г­нозбу­ло по­ста­в­ле­ноі під­тве­р­дже­новча­с­но, щода­ло змо­гуви­яви­ти ілі­к­ві­ду­ва­тиви­па­докза­хво­рю­ван­нямо­ло­д­ня­касви­ней насар­ко­птоз.

5. В ре­зуль­та­тіпра­ви­ль­ноїпо­ста­но­в­киді­а­г­но­зуста­ло мо­ж­ли­вимсвоє­ча­с­нороз­ро­би­тиі ви­ко­на­типлан за­хо­дівпо лі­к­ві­да­ціїхво­ро­би, щов свою чер­гузме­н­ши­лоеко­но­мі­ч­нізби­т­киго­с­по­дар­с­т­вавід цьо­гоза­хво­рю­ван­ня.


9.Пропозиціїгосподарству.

 1. По­кра­щи­тиумо­ви утри­ман­нятва­рин, зме­н­ши­тиску­че­ність,но­р­ма­лі­зу­ва­тиумо­ви мі­к­ро­клі­ма­ту,по­кра­щи­тистан з при­би­ран­нямгно­ю.

 2. В лі­т­нійпе­рі­одви­ко­ри­с­то­ву­ва­тиви­па­сан­нятва­рин напід­го­то­в­ле­нихді­ля­н­кахпа­со­вищ. Взи­мо­вий пе­рі­одпри від­су­т­но­с­тіси­ль­нихмо­ро­зівви­пу­с­ка­титва­рин нави­гу­ль­німай­да­н­чи­ки.

 3. По­кра­щи­тиза­без­пе­че­ністьоб­слу­го­ву­ю­чо­гопе­р­со­на­луспец. одя­гом,за­со­ба­миосо­би­с­тоїгі­гі­є­ни іко­н­т­ро­лю­ва­тистан ви­ко­ри­с­тан­няцьо­го одя­гу.

 4. До­три­му­ва­тисьпла­ну про­фі­ла­к­ти­ч­нихдо­слі­дженьі об­ро­боктва­рин.

 5. Про­во­ди­типе­рі­оди­ч­нуде­зи­фе­к­ціюта де­за­ка­ри­за­ціюпри­мі­щень,де утри­му­ють­сятва­ри­ни.

 6. Не до­пу­с­ка­тиза­во­зу вго­с­по­дар­с­т­восви­ней зго­с­по­дарствне­бла­го­по­лу­ч­нихпо сар­ко­пто­зу.

 7. Ре­гу­ля­р­нопро­во­ди­тиогляд по­го­лі­в'яі по не­об­хід­но­с­тіпро­во­ди­тимі­к­ро­ско­піюзі­ско­бів.

 8. Дві­чі на рік(ве­с­ною іво­се­ни) про­во­ди­типро­фі­ла­к­ти­ч­ніоб­ро­б­киву­ш­ні ра­ко­ви­ниу кну­рів тасви­но­ма­токроз­чи­на­мичи ае­ро­зо­ля­миака­ри­ци­дів.


Список використаноїлітератури

1. А­л­фи­мо­ваА.В. Про­до­л­жи­те­ль­ностьжи­з­ни во­з­бу­ди­те­лязу­дне­войче­со­т­ки вовне­ш­ней сре­де– На­у­ч­ныетру­ды УНИ­И­ЭВ,М.,1956г.,том. XXIII,с.287-302.

2. Ве­те­ри­на­р­наяэн­то­мо­ло­гияи ака­ро­ло­ги­я.-­Все­со­ю­з­наяака­де­мияс.х. на­уким­.­В­.­И­.­Ле­ни­на.,М,1983г.

3. Га­латВ.Ф.,Єв­с­та­ф'є­ваВ.О. Ака­ри­ци­д­наефе­к­ти­в­ністьпре­па­ра­тівпри сар­ко­пто­зісви­ней //Ві­с­никПол­та­в­сь­ко­гоДер­жа­в­но­гос/г ін­сти­ту­ту– 2000р. - №6 – с.44-45.

4. Гу­ти­ра Ф.,Ма­рекИ.,Ман­ни­н­герР.,Мо­чи И. Ча­с­т­наяпа­то­ло­гияи те­ра­пиядо­ма­ш­нихжи­во­т­них.,т.2.,к.4.,Сель­хо­зи­з­дат.,М.,1963.-584 с.

5. До­ві­д­никве­те­ри­на­р­но­голі­ка­ря//вид.2,до­по­в­не­неі пе­ре­ро­б­ле­не.,підре­д­.­Ро­то­ваВ.І.,Че­р­ну­хиВ.К.,К.,Уро­жай.,1976.,-592с.

6. И­н­с­т­ру­к­цияо ме­ро­п­ри­я­ти­яхпо пред­уп­ре­ж­де­ниюи ли­к­ви­да­циисар­ко­пто­засви­ней //Ве­те­ри­на­р­ноеза­ко­но­да­те­ль­с­т­во.-1988.-т.4.

7. Спра­во­ч­никпо охра­не тру­даи ТБ в жи­во­т­но­вод­с­т­ве//Подре­д­.­Ба­к­ше­е­ваП.Д.-2-е изд.,доп.и пе­ре­ра­б.-­К.­У­ро­жай,1985.-200с.

8. Хме­ль­ни­ць­кийГ.О.,та ін.//Ве­те­ри­на­р­нафа­р­ма­ко­ло­гі­я.-­Ха­р­ків.,"Па­рі­тетЛТД",1995.-480 с.

9. http://www.novovet.narod.ru/skin/skin3.html


17


МіністерствоАграрної ПолітикиУкраїни

ПодільськаДержавнаАграрно-ТехнічнаАкадемія

Факультетветеринарноїмедицини


Кафедраінфекційних

та інвазійниххвороб


КУ Р С О В А Р О БО Т А


натему:"Комплекслікувально– профілактичнихзаходів присаркоптозісвиней в ТзОВ"Надія" Хотинськогорайону Чернівецькоїобласті".


Виконав:

студент4 СП курсу

факультетуветеринарноїмедицини

ШаріковМихайло В'ячеславович


м.Кам'янець-Подільський

2001 рік

План

1.Вступ.3

2.Ха­ра­к­те­ри­с­ти­каго­с­по­дар­с­т­ва.4

3.Ха­ра­к­те­ри­с­ти­каепі­зо­о­ти­ч­ноїси­ту­а­ціїу го­с­по­дар­с­т­ві.6

4.Ха­ра­к­те­ри­с­ти­каза­хво­рю­ван­ня.7

4.1.Осо­би­с­тіспо­сте­ре­жен­ня10

5.Лі­ку­ва­ль­но-­про­фі­ла­к­ти­ч­нізаходи.10

6.Аналізпроведенихзаходів та їхнаукове обгрунтування.13

7.Технікабезпеки.14

8.Підсумки.15

9.Пропозиціїгосподарству.15

Додатки

Списоквикористаноїлітератури