Смекни!
smekni.com

Визначення розміру страхового відшкодування (стр. 2 из 2)

Задача № 11(Варіант М-1)

Розрахувати бруто-ставку Т, якщо відома :

- нетто-ставка Тн2= 0,22 коп./ з 1 грн. страхової суми;

- навантаження до ведення справи Нвд = 0,66 коп/ з 1 грн. страхової суми;

- частка статей навантаження Нс(%) = 63%, що закладаються у відсотках до нетто-ставки

Рішення

1. Загальна методика розрахунку тарифної брутто-ставки (страхової брутто-премії) має наступний вигляд :

(11.1)

де Тбр – брутто-ставка;

Тн – нетто-ставка;

Н – сумарне навантаження ;

Нн – навантаження на ведення справи ( в відсотках нетто-ставки)

Нвд – статті навантаження на ведення справи, які встановлені в абсолютних сумах;

Нс– статті навантаження, закладені в тариф в відсотках до нетто-ставки;

2. З врахуванням п.1, величину брутто-ставки розрахуємо по формулі :

Задача № 12(Варіант М-1)

Використовуючі коефіцієнт Коньшина, необхідно вибрати найбільш фінансово стійку операцію, якщо:

- по страховій операції А кількість договорів страхування Кдс1 = 1700, середня тарифна ставка (в грн.) Тст1= 0,0020 грн./1 грн.страх.суми;

- по страховій операції Б кількість договорів страхування Кдс2 = 840, середня тарифна ставка (в грн.) Тст2= 0,0038 грн./1 грн.страх.суми;

Рішення

1. Згідно з формою умовного коефіцієнта Коньшина [5], найбільш фінансово стійка страхова операція визначається по мінімальному значенню коефіцієнта, який визначається за формулою:

(12.4)

де N – кількість договорів по визначеному виду страхування;

СТ - середня ставка страхової премії по даному виду страхування, виміряна в коп. / на 1 коп. страхової суми або в грн./ на 1 грн. страхової суми

Як видно з отриманих результатів, операція А – найбільш фінансово стійка по коефіцієнту Коньшина (мінімум значення).

Задача № 13(Варіант М-1)

Розрахувати коефіцієнт фінансової усталеності страхового фонду Кф, якщо :

- відома сума доходів страховика СД = 11700 грн. за тарифний період;

- сума коштів у запасних фондах З = 146000 грн.;

- сума витрат страховика за тарифний період Спп = 700 грн.

Рішення

1. Для оцінки фінансової стійкості страхових операцій як відношення доходів до витрат за тарифний період, використовується формула [7]:

, (13.1)

де КФ – коефіцієнт фінансової стійкості;

Д – сума доходів страховика за тарифний період;

n – сума витрат страховика за тарифний період;

З – сума коштів в запасних фондах.

Нормальним рівнем фінансової стійкості страховика є рівень Кф >1.

2. Для вихідних даних задачі коефіцієнт фінансової стійкості становить:

що свідчить про стійку роботу страховика у тарифному періоді.

Задача № 14(Варіант М-1)

Є два варіанти вкладення капіталу :

- за першим варіантом капітал робить за рік Коб1 = 30 оборотів, а рентабельність виробленого та реалізованого товару буде Р1 = 15%;

- за другим варіантом капітал робить за рік Коб2 = 36 оборотів, а рентабельність виробленого та реалізованого товару буде Р2= 18%;

Обґрунтувати вибір ефективного варіанта вкладення капіталу.

Рішення

Рентабельність власного капіталу ( з врахуванням 25% податку на прибуток з балансового прибутку) для 1 и 2 варіантов розраховується за формулами:

Таким чином РК1 = 293,48 % , а РК2 = 411,86 %, тобто вкладення капіталу по Варіанту № 2 – більш вигідне.


Список використаної літератури

1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про страхування» (Законом України від 4 жовтня 2001 року N 2745-III цей Закон викладено у новій редакції) // із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 15 грудня 2005 року N 3201-IV

2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про оподаткування прибутку підприємств» (Вводиться в дію Постановою Верховної Ради України від 28 грудня 1994 року N 335/94-ВР) // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 19 грудня 2006 року N 489-V

3. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 c.

4. Гвозденко А.А. Основы страхования. М.: Финансы и статистика, 1998 – 228 c.

5. Основы страховой деятельности: Учебник /Отв. Ред. Проф. Т.А. Федорова. . М.: Издательство БЕК, 1999. - 776 с.

6.Основи актуарних розрахунків: Навчально-методичний посібник/ С.М. Лаптев, В.І. Грушко, М.П. Денисенко. - К.: Алерта, 2004. - 328 с

7. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов.- М.: Страховой полис. ЮНИТИ, 1997.- 311 с.

8. Шумелда Я. Страхування: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ Я. Шумелда. - 2-ге вид., переробл. і допов.. - Тернопіль: Джура, 2006. - 296 с.