Смекни!
smekni.com

Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів (стр. 9 из 9)

12. Васюренко О. В. Банківські операції: Навчальний посібник. — К.: Т-во”Знання”, КОО, 2002. — 255 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

13. Васюренко О. В. Банківський менеджмент: посібник. — К.:Видавничий центр “Академія”, 2001. — 320 с.

14. Васюренко О. В., Сердюк Л. В., Сидоренко О. М. Облік і аудит в банках:Навчальний посібник. — К.:Знання, 2006. —С. 102—116.

15. Воронова Л. К., Кучерявенко П.Г. Финансовое право: Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. — Харьков: Легас, 2003. — 361 с.

16. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші Кредит Банки: Навчальний посібник. — Л.: Видавництво”Центр Європи”,1997. — 206 с.

17. Головач А. В., Захожай В. Б., Головач Н. А. Банківська статистика:Опорний конспект лекцій. — К.:МАУП,1999. — С. 44-53.

18. Вісник податкової служби України. — 1999. — № 21. — С. 5.

19. Гай О. М. Ризик заощаджень у комерційному банку //Фінанси України. —2004. —№ 3. —С. 118-122.

20. Дмитрієва О. А. Депозитна діяльність комерційного банку // Фінанси України. – 2004. - № 5. – С. 139-144.

21. Заверуха І. Б. Банківське право: Посібник для студентів. — Львів: Астролябія, 2002. — 222 с.

22. Кожель Н. Основні тенденції змін у структурі вкладів на українському депозитному ринку як свідчення зміцнення довіри до банків //Вісник Національного банку України. —2004.—№10. —С. 42-45.

23. Крапивина В. Как будут гарантироваться вклады граждан? // Банковское дело. — 2002. — № 5. — С. 40-43.

24. Банківська енциклопедія / За ред. А. М. Мороза. — К.:Ельтон,1993. —125 с.

25. Мороз А. М., Савлук М. І., Пуховкіна М Ф. Банківські операції:Підручник. — К.:КНЕУ,2000. —384 с.

26. Недилько А. Депозиты с плавающей ставкой, или как совместить высокий доход с низким риском //Банковская практика за рубежом. —2003. —№12. — С. 70-73.

27. Огієнко В., Раєвська Т. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб — гарант захисту "малих "вкладників в Україні // Вісник Національного банку України. — 2001. — № 6. — С. 39-44.

28. Пугачов М.І., Пугачова К.М. Фонди гарантування повернення кредитів // Фінанси України. — 1999. —№ 11. — С. 108- 113.

29. Слободян П. Обіцяє фонд півтисячі зберегти // Галицькі контракти. 1999. — М19. — С. 32.

30. Тиркало Р. І. Банківська справа:Навчальний посібник. — Тернопіль:Карт-бланш, 2001. — 314 с.

31. Ходачук О. Фонд гарантирования вкладов физических лиц // Фондовый рынок. — 2001. — № 12.

32. Широка О. Депозитна політика банківської установи // Банківська справа. — 2005. — № 2. — С. 29-36.


ДОДАТКИ


Додаток А

Структура зобов'язань банків за коштами, залученими на поточні (до запитання) рахунки, на 01.09.2008 року


Додаток Б

Структура зобов'язань банків за коштами, залученими на строкові рахунки, на 01.09.2008 року


Додаток В

Показники депозитної діяльності АППБ “Аваль”

№№ Показник Значеннястаномна 01.02.08. Значеннястаномна 01.03.08 Темп зростання,%
1 Залишок вкладів і депозитів фізичних осіб, тис. грн. 13149594 14971505 113,8
2 Населення регіону, що отримуєдохід, осіб 350000 350000 100
3 Кількість вкладників банківської установи, осіб 4396 4651 105,8
4 Кількість вкладників на 1000 осіб, щоотримують дохід, осіб((п. З/п. 2)*1000) 12 13 108,3
5 Сума вкладу на душу населення, грн.(п. 1/п. 2) 37,5 42,7 114
6 Середній вклад на 1 рахунок, грн. 4262 4853 113
7 Коефіцієнт залучення коштів у вклади ідепозити, % ((п. 5/п. 6)*100) 0,8 0,9 112,5

Додаток Д

Оптимізаціяоперацій банківської установи на прикладі СФ АППБ "Аваль" (тис. грн.)

Стаття балансу На початокперіоду(01. 01. 08) Зміни,запланованіпротягом періоду Додаткові змінипротягомперіоду На кінецьперіоду(01. 02. 08)
АКТИВИ
Каса 1330802 -812866 517936
Кореспондентський рахунок в Національному банку України 266160 34872 301032
Кредитний портфель 1079824 868227 1948051
Цінні папери 18439 37955 56394
Основні кошти і нематеріальні активи 90943 1432526 1523469
Інші активи 264477 249104 513581
Усього активів 3050645 1525842 283976 4860463
ПАСИВИ
Статутний капітал 104000 106000 210000
Нерозподілений прибуток 60327 1805 62132
Кошти до запитання 7868 -1171 6657
Строкові депозити юридичних осіб 98389 33125 131514
Строкові депозити фізичних осіб 3880 3641 7521
Кошти на рахунках “Лоро” 2854091 1640441 4494532
Інші пасиви 46339 -33872 12467
Усього пасивів 3174854 142766 1607203 4924823