Мир Знаний

Розрахунок можливості використання сховищ для укриття робітників та службовців на об'єктах господарської діяльності ВАТ в надзвичайних ситуаціях (стр. 1 из 3)

Міністерство освіти і науки України

Херсонський національний технічний університет

Перекопський факультет

цикл «Цивільна оборона»

Курсова робота

Розрахунок можливості використання сховищ для укриттяробітників та службовців на об'єктах господарської діяльностіВАТ "" в надзвичайних ситуаціях

Виконав студент

групи 5пА Бородін Є.

Провірив

доцент Глухов Г.М.

Армянськ—2005


Вихідні данні

1. Помешкання для людей, яких необхідно сховати, площею Sn= 340 м2;

2. Місце для сан.посту, площею Sсп= 4 м2;

3. Тамбур, шлюз, площею S= 10 м2 ;

4. Допоміжні помешкання, площею Sдоп= 85 м2 ;

5. Висота помешкання сховища h=2,5 м;

6. Кількість найбільшої працюючої зміни N=720 чол;

7. Очікувана потужність ядерних боєприпасів, q = 0.1 Mт=100 кт;

8. Вид вибуху - наземний ;

9. Відстань від центру вибуху до об'єкта L=3км;

10. Швидкість середнього вітру Uсp=50 км/г;

11. Напрямок середнього вітру 2250 ;

12. Конструкції захистку розраховані на динамічні навантаження, утворювані надлишковим тиском ΔРф.зах =100 кПа

13. Перекриття сховища: бетон h1= 50 см; ґрунт h2= 25 см.

14. Система повітропостачання має 4 комплекта ФВК—1 та 2шт. електроручний вентилятор ЕРВ-72-2.

15. Режим роботи системи повітропостачання—2.

16. Кліматична зона розміщення об’єкта—3 -тя

17. Очікувані пожежі—сильні.

18. Водопостачання забезпечується від міської водопровідної системи.

19. Аварійний запас в проточних міскостях—2700 літрів.

20.Тривалість укривання—3 діб.

21. В санвузлах встановлено унітазів—7 шт.

22. В санвузлах встановлено пісуарів—2 шт.

23. Аварійний резервуар для стічних вод—3400 літрів.

24. В складі жінок, яких треба укрити—35 %.

25. Аварійне джерело енергії від дизельної електростанції.

26.Електропостачання сховища забезпечується від міської електричної мережі.

27. Розташування робочих відділів відносно сховища:

а) відділок №1 на відстані—200 м;

б) відділок №2 на відстані—300 м.

28. Час на захист людей—8 хвилин.


Реферат

Пояснювальна записка: стр.; рис.; літературних джерел.

В пояснювальній записки робиться:

1. оцінка захисних споруджень по місткості, де визначається місткість захисних споруджень об'єкта відповідно до норм об'ємно-планувальних рішень і по кількості місць оцінюють можливість укриття найбільшої працюючої зміни.

2. Оцінка захисних споруджень по захисним властивостями по ударній хвилі та по радіоактивному випромінюванню

3. Оцінка систем життєзабезпечення захисних споруджень і осіб, що вкриваються по повітропостачанню, водопостачання, санітарно-технічної системи, електропостачання.

4. Оцінка захисних споруджень по своєчасному укриттю робітників та службовців.

Розрахунки ведуться згідно вихідним даним.


Вступ

За результатами оцінки інженерного захисту робітників службовців об'єкта роблять висновки:

1. На підставі приватних показників роблять висновок про надійність інженерного захисту робітників та службовців КИЗ по мінімальному значенню з приватних показників.

2. Визначають слабкі місця в інженерному захисті виробничого персоналу і передбачають шляхи і заходи щодо удосконалювання інженерного захисту: посилення захисних властивостей, підвищення можливості системжиттєзабезпечення до необхідної, будівництво відсутніх або ШБС (або захистків) у місцях зосередженого розташуваннявиробничого персоналу і т.п.


1.ОЦІНКА ЗАХИСНИХ СПОРУДЖЕНЬ ПО МІСТКОСТІ

Місткість захисних споруджень об'єкта визначається відповідно до норм об'ємно-планувальних рішень. По кількості місць оцінюють можливість укриття найбільшої працюючої зміни.

Виявляємо наявність основних і допоміжних помешкань, установлюємо відповідність їхніх розмірів нормам об'ємно-планувальних рішень.

Визначаємо кількість місць для розміщення людей у сховищі (М) на наявній площі помешкань (Sn) з урахуванням таких норм на одну людину: Si=0,5м /особу при використанні двох'ярусних нар, Si= 0.4 м2/особу при установці триярусних нар (для помешкань висотою h= 2.9 м і більш). У нашому випадку Si=0,5 м2/особу, тоді розрахункова кількість місць у захисної споруди

М =Sn/Si= 340/0.5=680особи

Знайдене число визначає місткість сховища за умови, що обсяг помешкань у розрахунку на одну людину, що вкривається не менше 1.5 м3 /особу.

Перевіряємо відповідність обсягу помешкань у зоні герметизації на одну людину, що вкривається по встановленій нормі. Для цього розраховують об'єм усіх помешкань у зоні герметизації (Vгер.), крім помешкань ДЕС, тамбурів і розширювальних камер, де - Тоді обсяг на одну особу, що вкривається складе:

V1 людину = Vгер/ М, де

Vгер—об'єм усіх помешкань у зоні герметизації, м3/особу;

М—розрахункова кількість місць у захисної споруди

Vгер=Sгер.h, де

Sгер—загальна площа помешкань у зоні герметизації, м2;

h—висотапомешкань, м.

Sгер.= Sn+Sсп+Sдоп=340+ 4+ 85= 429 м2

Vгер=429· 2.5=1072.5 м3, тоді

V1 людину= 1072.5/ 680=1.58 м3/особу > 1.5 м3/особу

Таким чином, місткість сховища відповідає розрахунковій кількості місць М1=680 особи.

Визначаємо кількість нар для розміщення людей у сховищі. Висота помешкання (h=2.5 м ) дозволяє встановити двух'ярусні нари (на 5 чоловік одна нари) необхідно встановити:

H= M1/5= 680/5=136 нари

Визначаємо коефіцієнт укриття Км, що характеризує захисні спорудження по місткості - можливість укриття, найбільшої працюючої зміни

Км=М/N=(680/720)·100%=94 %де

М - загальне число місць у захисних спорудженнях,людей; М=680 чол

N - чисельність найбільшої працюючої зміни, N= 720 осіб.

ВИСНОВКИ

Сховище дозволяє прийняти 94 % робітників та службовців найбільшої працюючої зміни.

Для розміщення людей в сховищі необхідно встановити 136 двох’ярусних нар.


2. ОЦІНКА ЗАХИСНИХ СПОРУДЖЕНЬ ПО ЗАХИСНИМ ВЛАСТИВОСТЯМ

В цьому розділі визначаємо властивості захисних споруджень і оцінюємо можливість захисту осіб, що укриваються від впливу надлишкового тиску, радіоактивних випромінювань, очікуваних на об'єкті.

Дані про захисні властивості по ударній хвилі беруть із характеристик сховища (ПРУ) по розміру надлишкового тиску (ΔРф.зах), або знайдені розрахунковим шляхом.

Визначення необхідних захисних властивостей

а) по ударній хвилі

Розраховуємо максимально надлишковий тиск ударної хвилі, очікуваний на об'єкті при ядерному вибуху. По додатку. 1 с.228 [1] при L=3км, q=100 кт, для наземного вибуху і порівнюємо з надлишковим тиском ΔРф.зах =100 кПа, на який розраховані конструкції захистку

ΔPmax=ΔPф.потреб= 20 кПа

Наша конструкція витримає ударну хвилю, тому що ΔPф.потреб< ΔРф.зах

б) по радіоактивному випромінюванню.

Визначаємо необхідний коефіцієнт ослаблення радіації по формулі:

Кос.пот=Дозmax/50=

, де

Р1 - максимальний рівень радіації, очікуваний на об'єкті, обумовлений по додатку 12, с.249 [1] при L=3км, Uсp=50 км/г, потужності

q=1000 кт, якщо об'єкт виявиться на осі сліду, то Р1=6675 Р/г;

Дозmax – Доза отримана на відкритій місцевості за 4 доби;

tH-час початку зараження;

tК- час закінчення опромінення, г;

50 - безпечна доза опромінення, Р;

tвип—час випадання РР (в середньому tвип=1 година)

Кос.пот

=

Дія проникаючої радіації на об'єкті частково очікується, бо відстань від центру вибуху до об'єкта L=3 км < 4 км (додаток .9 с 246[1]).

Визначення захисних властивостей сховища

а) від ударної хвилі.

Відповідно до вихідних даних Рф.зах=100 кПа.

6) від радіоактивного зараження.

Визначаємо максимальний коефіцієнт ослаблення радіації сховища по формулі:

Кос.схвр

По вихідним даним перекриття захистку складається з двох прошарків (n=2): прошарку бетону h1=50см і прошарку ґрунту h2=25 см.

Коефіцієнт Кр, що враховує розташування захистку, знаходимо потабл.11.3 с. 123 [1]. Для сховища, розташованого в районі забудови Кр~ 8;

для бетону di=5.7, для ґрунту di=8.1, тоді:

Кос.схв=

Порівнюючи Рф.зах=100 кПа і ΔPф.потреб= 20 кПа отримуємо, що міцність конструкції від ударної хвилі забезпечена.

Кос.схв=32768, Кос.пот=392.4 , Кос.схв> Кос.пот—захисні властивості сховища забезпечують захист людей при ймовірних значеннях параметрів вражаючих чинників ядерного вибуху.

Висновок: Захист людей, що вкриваються забезпечений на 100%.

Визначаємо показник, котрий характеризує інженерний захист людей по захисним властивостям.

По міцності:

Кміц= ΔРф.зах /ΔPф.потреб=100/20=5

По проникаючий радіації

Кпр= Кос.схв/ Кос.пот=32768/392.4=83.5

Висновок: Захисні властивості сховища забезпечують захист людей, яких необхідно вкрити на100% по міцності і захищають від радіоактивного випромінювання на 100 %.


3. ОЦІНКА СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУДЖЕНЬ

Для забезпечення життєдіяльності осіб, що вкриваються, захисні спорудження обладнують системами повітропостачання, водопостачання, санітарно-технічною системою, електропостачання.