Мир Знаний

Організація грошових розрахунків на підприємстві (стр. 1 из 3)

Тема 2. Організація грошових розрахунків на підприємстві

1. Грошові розрахунки в діяльності підприємств.

2. Види рахунків, що відкриваються в установах банків.

3. Форми безготівкових розрахунків.

4. Готівково-грошові розрахунки.

5. Розрахунково-платіжна дисципліна.


1. Грошові розрахунки в діяльності підприємств

Здійснюючи господарську діяльність, підприємство стикається з необхідністю проводити грошові розрахунки, які здійснюються за розподілу та перерозподілу грошових коштів. Сукупність усіх платежів створює грошовий оборот.

Грошовий оборот – це виявлення сутності грошей у русі. На обсяг і структуру грошового обороту на підприємстві впливають стадії виробництва та споживання.

Грошові розрахунки можна класифікувати на внутрішні – пов’язані з виплатою заробітної плати та підзвітних сум працівникам, дивідендів акціонерам та ін.; та зовнішні – обумовлені фінансовими взаємовідносинами у процесі реалізації продукції (робіт, послуг), закупівлі сировини та матеріалів, сплати податків та платежів до позабюджетних фондів, отримання та повернення кредиту та ін.

Грошовий оборот класифікується на безготівковий та готівковий. Це розмежування грошового обороту стає інструментом регулювання об’єкта грошового обороту – грошової маси.

Більша частина грошового обороту припадає на безготівковий оборот, який охоплює всі сфери господарських відносин. Безготівковий оборот, як правило, здійснюється через банківські установи.

Грошовий оборот на підприємстві пов’язаний з такими основними напрямками:

· забезпечення процесу виробництва;

· реалізація продукції (відшкодування витрат, формування доходів);

· сплата податків, обов’язкових відрахувань, зборів;

· забезпечення спільної діяльності підприємств;

· забезпечення функціонування кредитних договорів.


2. Види рахунків, що відкриваються в установах банків

У відповідності з діючим законодавством суб’єктам підприємницької діяльності дозволено відкривати більше одного розрахункового рахунку, але не більше чим в двох установах банків. З моменту відкриття наступного (2) рахунку підприємство визначає один з рахунків як основний. На основному рахунку враховується заборгованість, яка списується в безспірному порядку. Підприємство повідомляє номер основного рахунку податковій адміністрації та банкам, в яких відкриті інші рахунки.

Види рахунків, які відкриваються в установах банків регулює Інструкція №146 “Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті” від 14.04.2000 року.

Для зберігання грошових коштів та проведення всіх видів розрахунків, кредитних і касових операцій банки відкривають підприємствам наступні види рахунків:

· в національній валюті: поточний, поточний бюджетний, депозитний та кредитний рахунки;

· в іноземній валюті: поточний, розподільчий, депозитний.

Поточний рахунок відкривається підприємствам усіх видів та форм власності, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України.

Поточні бюджетні рахунки відкриваються підприємствам, організаціям, установам, які утримуються за рахунок бюджетів.

Кредитні рахунки відкриваються юридичним і фізичним особам в будь-якому банку, який має право видавати кредити. Такі рахунки призначені для обліку кредитів, які надаються шляхом оплати розрахункових документів та перерахування на розрахунковий рахунок отримувача кредиту відповідно до умов кредитної угоди.

Депозитні рахунки відкриваються підприємствам усіх форм власності на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та установою банку на визначений в угоді строк. Кошти на депозитні рахунки підприємств та їх відокремлених підрозділів перераховуються з поточного рахунку і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок.

Поточний валютний рахунок відкривається підприємствам для здійснення розрахунків в готівковій та безготівковій іноземній валюті при проведенні поточних операцій так для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Розподільчий рахунок відкривається при відкритті поточного валютного рахунку. Кошти, які поступають на поточний рахунок через розподільчий:

· готівка від нерезидентів згідно з експортним контрактом;

· готівка, що відмічена в митній декларації;

· готівка, як сплата за державне мито;

· благодійні внески нерезидентів;

· за платіжними документами з-за кордону;

· перерахована з-за кордону гуманітарна допомога та ін.

Кошти, які безпосередньо поступають на поточний рахунок в іноземній валюті:

· кошти, куплені власником рахунку;

· перераховані з кредитного рахунку;

· перераховані з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на рахунок добувача та ін.

Порядок відкриття рахунків.

Документи на відкриття усіх банківських рахунків суб’єктів підприємницької діяльності особисто подають в банк особи, які мають право першого та другого підписів. Необхідні документи передаються до юриста банку, який переконується у законності реєстраційних документів і правильності оформлення заяви на відкриття рахунку та карток із зразками підписів цих осіб і їх повноваження.

Документи, які подаються до установ банку суб’єкти підприємницької діяльності в залежності від форми власності.

Види документів Юридичні особи за формами власності Фізичні особи
Державні Приватні Товариства Повні та ін. Новостворені ТОВ
Заява на відкриття рахунку х х х х х х
Копія свідоцтва про державну реєстрацію х х х х - х
Копія статуту (положення) х х х - - -
Копію документа про реєстрацію в ДПІ х х х х - х
Картка із зразками підписів х х х х х х
Довідка про реєстрацію в органах пенсійного фонду х х х х - х
Копія довідки про внесення до ЄДРПОУ х х х х - -
Довідка про реєстрацію в органах ФССНВВУ х х х х - х
Копія протоколу загальних зборів засновників про призначення керівника - - х х х -
Копія наказу власника про призначення керівника х - - - - -
Копія рішення власника про призначення керівника - х - - - -
Наказ керівника про призначення головного бухгалтера х х х х - -
Копія установчого договору - - х х х -
Копія паспортів та ідентифікаційних кодів керівника та головного бухгалтера х х х х х х

Х – документи подаються

- – документи не подаються


Після вивчення фінансового стану підприємства і поданих документів банк приймає рішення про відкриття поточного рахунку клієнту або відмову. У разі позитивного рішення курівник банку передає до бухгалтерії розпорядження про відкриття рахунку разом з усіма необхідними документами.

3. Форми безготівкових розрахунків

Принципи організації безготівкових розрахунків.

1. Обов’язковість зберігання підприємствами грошових коштів на рахунках в установах банків.

2. Підприємство має право вибору установи банку для відкриття рахунків.

3. Підприємство самостійно обирає форми розрахунків.

4. Кошти з рахунку підприємства списуються тільки з розпорядження його власника.

5. Поточні рахунки суб’єктам підприємницької діяльності відкриваються тільки за умови повідомлення про це податкового органу.

6. Термінове здійснення платежів.

7. Платежі здійснюються в межах залишків коштів на рахунку платника.

8. Розрахунки між підприємствами можуть здійснюватись готівкою.

Безготівкові грошові розрахунки – це грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коло кошти списуються з рахунка платника і переказуються на рахунок отримувача коштів.

Безготівкові розрахунки в Україні регламентуються Інструкцією №368 “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” від 25.04.2001 р.

В інструкції відзначаються загальні принципи організації безготівкових розрахунків у національній валюті України, їх форми, стандарти документів та порядок їх обігу.

Загальні правила документообороту:

· розрахункові документи складаються на бланках, форми яких визначені Інструкцією;

· відповідальність за правильність заповнення несе особа, яка оформляла цей документ;

· розрахунковий документ виписується в кількості примірників (за винятком чеку), потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків;

· платежі з розрахунків клієнтів банк здійснює в межах залишків коштів на цих рахунках.

Безготівкові розрахунки в господарському обороті України здійснюються з використанням наступних форм розрахункових документів: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, акредитиви, векселі, платіжні вимоги, інкасові доручення.

Всі розрахункові документи, які подаються в банк в паперовій формі, повинні відповідати вимогам встановлених стандартів і мати ряд обов’язкових реквізитів.

Крім того можливе подання до банку розрахункових документів в електронній формі – у вигляді електронних розрахункових документів каналами зв’язку.

Платіжне доручення – це письмове розпорядження платника банку про списання з його рахунку та зарахування на рахунок отримувача конкретну грошову суму.