Мир Знаний

Прибуток як основне джерело розширеного відтворення основного капіталу (стр. 1 из 7)

Курсова робота:

Тема: «Прибуток як основне джерело розширеного відтворення основного капіталу»


Мета курсової роботи полягає в аналізі використання прибутку для розширеного відтворення основного капіталу підприємств всіх форм власності.

Об'єктом дослідження є удосконалення процесу використання і розподілу прибутку підприємств для фінансування відтворення основного капіталу.

Предметом є практичні і теоретичні проблеми при розподілі і використанні прибутку підприємствами для розширеного відтворення.

Методи дослідження аналіз, статистичний, аналітичний практичне порівняння.

Завданнями курсової роботи є: дослідження суті прибутку як економічної категорії; виділення основних видів, функції, способів використання прибутку; визначення основних фондів і основних засобів як складових основного капіталу, методи їх формування; виявлення взаємозв'язку прибутку підприємства і його основного капіталу;пропозиція методів раціонального використання прибутку в діяльності підприємства.

Ключові слова: прибуток, основні фонди, відтворення основного капіталу, розподіл і використання прибутку.

Рік виконання роботи – 2009.


План

Вступ

РОЗДІЛ 1.Теоретические основи прибутку і основного капіталу

1.1 Економічна суть прибутку, її види і функції

1.2 Економічний зміст основних засобів і основних фондів підприємства

1.3 Відтворення і оновлення основного капіталу

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. Аналіз відтворення основного капіталу за рахунок прибутку підприємства

2.1 Аналіз планування прибутку

2.2 Динаміка розподілу і використання прибутку підприємства

2.3 Оцінка використання прибутку для фінансування основного капіталу промислового підприємства

Висновку до розділу 2

РОЗДІЛ 3. Перспективи підвищення ефективного використання прибутку як джерела відтворення основного капіталу

3.1 Недоліки в системі оподаткування підприємств України

3.2 Способи раціонального використання прибутку

Висновку до розділу 3

Висновок

Список літератури


Вступ

У сучасних умовах, коли економіка переживає кризу і підприємства вимушені мобілізувати всі наявні внутрішні ресурси, велику роль в цьому процесі грає аналіз формування, розподілу і використання прибутку підприємств.

Прибуток є рушійною силою діяльності будь-якого підприємства. З переходом до ринкових відносин роль прибутку значно збільшується як для економіки держави в цілому, так і для підприємства зокрема. Це і представляє на сьогодні актуальність вибраної теми.

Прибуток займає одне з центральних місць в загальній системі вартісних інструментів і важелів ринкової економіки. Від прибутку залежить фінансове положення підприємств, рівень задоволення особистих і суспільних потреб працівників. Крім того за рахунок платежів з прибутку до бюджету формується основна частина ресурсів держави, регіональних і місцевих органів влади.

Категорія прибутку є предметом дослідження багатьох вчених економістів. Великий внесок в розробку теоретичних і практичних аспектів прибутку внесли такі вчені, як Ковальов В.В., Бланк И.А., Яцюк Н.А., Чернов В.І., Шамхалов Ф.Р. та інші.

Проте прибуток є однією з найскладніших економічних категорій. Це зв'язаний, перш за все, з багатоаспектною роллю прибутку в діяльності підприємства. Прибуток є і метою, і результатом, і головним засобом діяльності підприємства, рівно як і основні фонди і засоби.

Для того, щоб відбувалося нормальне функціонування підприємства, необхідна наявність певних засобів і джерел. Основні виробничі фонди, що складаються з будівель, споруд, машин, устаткування і інших засобів праці, які беруть участь в процесі виробництва, є найголовнішою основою діяльності фірми. Без їх наявність навряд чи могло що-небудь здійснитися.

Раціональне і економне використання основних фондів є першочерговим завданням підприємства. Правильний розподіл прибутку на відтворення цих основних фондів також є основним завданням підприємства.

Метою роботи є дослідження, і аналіз використання прибутку для відтворення основного капіталу підприємств всіх форм власності.

Завдання, які при цьому необхідно вирішити: 1) досліджувати сутнісне значення прибутку як економічної категорії; 2) виділити основні види, функції, способи використання прибутку; 3) визначити, що з є основними фондами і основними засобами як що становить основного капіталу; 4) методи їх формування; 5) виявлення взаємозв'язку прибутку підприємства і його основного капіталу; 6) пропозиція методів раціонального використання прибутку в діяльності підприємства.

Об'єктом дослідження є удосконалення процесу використання прибутку підприємств як основного джерела відтворення основного капіталу.

Предметом є практичні і теоретичні проблеми при розподілі і використанні прибутку підприємствами для розширеного відтворення.

Для досягнення поставленої мети використовувалися такі методи дослідження як: аналітичний, порівняльний, статистичний, аналіз і розгляд практичного стану даної проблеми на підприємствах всіх форм власності. Також аналізувалася законодавчо - нормативна база діяльності підприємств і органів державної влади у врегулюванні питань формування і використання прибутку.

Основними джерелами первинної інформації є періодичні видання, монографії, навчальні посібники.

Полягає робота з введення, трьох розділів, восьми підрозділів, висновку і списку використаної літератури. У першому розділі розкриті теоретичні основи прибутку і основного капіталу. Другий розділ є аналізом формування основного капіталу і розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства. Третій розділ – перспективи і способи раціонального використання прибутку за рахунок розумної податкової політики держави.


РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи прибутку і основного капіталу

1.1 Економічна суть прибутку, її види і функції

Прибуток, будучи головною рушійною силою економіки ринкового типа характеризується різноманіттям змісту форм.

Розглядаючи суть прибутку, слід в першу чергу відзначити такі її характеристики:

1. Прибуток є формою доходу підприємця, що здійснює певний вид діяльності. Ця внешностная, найбільш проста форма виразу прибутку є разом з тим недостатньою для її повної характеристики, оскільки у ряді випадків активна діяльність в якій-небудь сфері може і немає пов'язаного з отриманням прибутку (наприклад, діяльність політична, добродійна і ін.).

2. Прибуток є формою доходу підприємця, що вклав свій капітал з метою досягнення певного комерційного успіху. Категорія прибутку нерозривно пов'язана з категорією капіталу – особливим чинником виробництва - і в усередненому вигляді характеризує ціну функціонуючого капіталу.

3. Прибуток не є гарантованим доходом підприємця, що вклав свій капітал в той або інший вид бізнесу. Вона є результатом тільки умілого і успішного здійснення цього бізнесу. Але в процесі ведення бізнесу підприємець унаслідок своїх невдалих дій або об'єктивних причин зовнішнього характеру може не тільки позбутися очікуваному прибутку, але і повністю або частково втратити вкладений капітал.

Тому прибуток є до певної міри і платнею за ризик здійснення підприємницької діяльності.

4. Прибуток характеризує не весь дохід, одержаний в процесі підприємницької діяльності, а тільки ту частину доходу, яка "очищена" від понесених витрат на здійснення цієї діяльності. Іншими словами в кількісному виразі прибуток є залишковим показником, що є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення підприємницької діяльності.

5. Прибуток є вартісним показником, вираженим в грошовій формі. Така форма оцінки прибутку пов'язана з практикою узагальненого вартісного обліку всіх пов'язаних з нею основних показників – вкладеного капіталу, одержаного доходу, понесених витрат і т.п., а також з діючим порядком податкового її регулювання.

З урахуванням розглянутих основних характеристик прибутку її поняття в найбільш узагальненому вигляді може бути сформульовано таким чином: «Прибуток є вираженим в грошовій формі чистим доходом підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності, що є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності».[1,с. 455-459]

У Законі України «Про оподаткування прибутку підприємства» дано визначення прибутку як зменшення суми скорригированного валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку на суму амортизаційних відрахувань. [5]

Прибуток підприємства характеризується не тільки своєю багатоаспектною роллю, але і різноманіттям облич, в яких вона виступає. Під загальним поняттям "прибуток" розуміються самі різні її види, що характеризуються в даний час декількома десятками термінів. Все це вимагає певної систематизації використовуваних термінів.

Розглянемо детальніше окремі види прибутку підприємства.

1. За джерелами формування прибутку, використовуваним в її обліку, виділяють прибуток від реалізації продукції, прибуток від реалізації майна і прибуток від внереалізационних операцій.

Прибуток від реалізації продукції – товарів, робіт, послуг – результат господарювання по основній виробничо-збутовій діяльності підприємства.

Прибуток від реалізації майна є доходом від продажу зношених або невживаних видів основних фондів і нематеріальних активів, а також надмірно куплених раніше запасів сировини, матеріалів і деяких інших видів матеріальних цінностей, зменшений на суму витрат, понесених підприємством в процесі забезпечення їх реалізації.

Прибуток від внереалізационних операцій по своєму сутнісному змісту відноситься до категорії прибутку, оскільки відображається в звітності у вигляді сальдо між одержаними доходами і понесеними витратами по цих операціях.