Смекни!
smekni.com

Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста (стр. 1 из 5)

1. Вступ

Метою курсової роботи «Засоби поліпшення фінансово-господарського стану підприємства» є придбання навички практичного вирішення основних питань вдосконалення діяльності підприємства для поліпшення його фінансових показників на прикладі ВАТ “ Чексіл”.

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції, послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи.

У цих умовах керівник підприємства не може розраховувати тільки на свою інтуїцію. Управлінські рішення і дії сьогодні повинні бути засновані на точних розрахунках, глибокому й всебічному економічному аналізі. Вони повинні бути науково обґрунтованими, мотивованими, оптимальними. Жодне організаційний, технічний і технологічний захід не повинний здійснюватися доти, поки не обґрунтована його економічна доцільність.

Важлива роль у реалізації цих задач приділяється аналізу фінансової діяльності підприємств. З його допомогою виробляється стратегія й тактика розвитку підприємства, улаштовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.

Велика роль приділяється аналізу в справі визначення й використання резервів підвищення ефективності виробництва. Він сприяє ощадливому використанню ресурсів, виявленню і впровадженню передового досвіду, наукової організації праці, нової техніки й технології виробництва, попередженню зайвих витрат, різних недоліків у роботі. У результаті цього зміцнюється економіка підприємства, підвищується ефективність виробництва.

2. Вихідні дані:

БАЛАНС ПIДПРИЄМСТВА ВАТ “ ЧЕКСІЛ “

(тис.грн.)

Актив

Код

На 01.01.96

На 01.01.97

На 01.01.98

рядка
1.Основні засоби та інші позаоборотні активи
Основні засоби:
залишкова вартість

10

79 626,40

77 866

знос(02)

11

88 249,10

91 104

первісна вартість (01)

12

167 875,50

168 970

Нематеріальні активи:
залишкова вартість

20

5,2

6

знос(02)

21

0,6

2

первісна вартість (04)

22

5,8

8

Незавершені капітальні вкладення (33,35,61)

30

983,3

3 785

Устаткування (07)

35

65,5

145

Довгострокові фінансові вкладення (58)

40

133,4

523

Майно в аренді (11)

50

Інші позаоборотні активи

60

Всього по розділу 1

70

80 813,80

82 325

2. Запаси і затрати
Виробничі запаси (05,06,08,10)

80

3 816,50

5 303

Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)

90

Малоцінні і швидкозношувані предмети:
залишкова вартість

100

938,3

1 229

знос (13)

101

249

407

первісна вартість (12)

102

1 187,30

1 636

Незавершене виробництво (20,21,23,29,30,36,43,44)

110

3 520,10

6 683

Витрати майбутніх періодів (31)

120

2,3

Готова продукція (40)

130

1 622,20

12 227

Товари:
купівельна вартість (41)

140

690

698

торговельна націнка (42)

141

28,2

96

продажна вартість (41)

142

718,2

794

Всього по розділу 2

150

10 589,40

26 140

3. Грошові кошті, розрахунки та інші активи
Товари відвантажені, несплачені в строк (45)

160

26 266,70

462

Розрахунки здебіторами:
за товари, роботи і послуги строк сплати яких не настав (62,76)

170

9 442

за товари, роботи і послуги несплачені в срок (62,76)

180

250,5

66

по векселях одержаних (59)

190

1 614,60

912

з податкових розрахунків (67)

195

33

з бюджетом (68)

200

96,5

183

з персоналом та іншими операціями (73)

210

0,1

по авансах виданих (61)

220

0,1

з учасниками (75)

225

з дочірніми підприємствами (78)

230

23 808,30

2 813

з іншими дебіторами (63,70,71,72,73,76,84)

240

6 623,80

2 569

Короткострокові фінансові вкладення (58)

250

Грошові кошти:
каса (50)

260

0,3

Розрахунковий рахунок (51)

270

16,5

32

валютний рахунок (52)

280

25,2

інші грошові кошти (54,55,56)

290

108,6

19

Використання позикових коштів (82)

300

Інші оборотні активи

310

12 501,10

4

Всього по розділу 3

320

71 312,30

16 535

БАЛАНС (сума рядків 070,150,320)

330

162 715,50

125 000

Пасив

Код рядка

На 01.01.97

На 01.01.98

1. Джерела власних та прирівнених до ніх коштів
Статуний фонд (капитал) (85)

400

1 899,00

1 899

1899

Додатковий капитал (88)

405

86 712,40

88 835

88657

Резервний фонд (88)

410

494

Фінансування капітальних вкладень (93,94)

420

97

295

Розрахунки за майно (76)

425

Спеціальні фонди і цільове фінансування (87,88,96)

430

3 603,10

7 762

7635

Амортизаційний фонд на повне відновлення (86)

440

Відстрочена податкова заборгованість (95)

450

Доходи майбутніх періодів (83)

455

Резерви наступних витрат і платежів (89)

460

0,2

3

2

Реструкторизований борг (60)

465

Нерозподілений прибуток минулих років (98)

470

Заборгованість за майно в аренді (99)

475

Прибуток:
Нерозподілений звітного року (80)

480

використаний у звітному році (81)

481

6 179

звітного року (80)

482

6 179

Збитки :
минулих років (98)

485

15 134,30

23 388

23388

звітного року (80)

490

17513

Всього по розділу 1

495

77 080,40

75 208

58081

2. Довгострокові пасиви
Кредити банків (92)

500

22 393,80

16 665

26854

Позикові кошти (95)

510

Інші довгострокові пасиви

520

Всьго по розділу 2

530

22 393,80

16 665

26854

3. Розрахунки та інші короткострокові пасиви
Кредити банків (90)

600

1 452,20

789

Позикові кошти (95)

610

1 306,30

2 538

3962

Кредити та позики, що не погашені в строк

620

Розрахунки з кредиторами:
за товари, роботи і послуги строк сплати яких не настав (60,76)

630

13 990,20

17 007

22823

за товари, роботи і послуги несплачені в строк (60,76)

640

10 732,60

1

по векселях виданих (66)

650

1 318,20

314

по авансах одержанх (61)

660

4,5

2

з податкових розрахунків (67)

665

749

з бюджетом (68)

670

654,9

3 744

3428

по забюджетних платежах (65)

680

739,1

684

1575

по страхуванню (69)

690

493,1

1 335

581

по оплаті праці (70)

700

875,9

1 254

2001

з дочірніми підприємствами (78)

710

31 304,30

2 060

2093

з учасниками

715

111,10

250

227

з іншими кредиторами (71,76)

720

258,9

2 715

1678

Позики для працівників (97)

730

Інші короткострокові пасиви

740

Всьго по розділу 3

750

63 241,30

33 127

38689

БАЛАНС (сума рядків 495,530,750)

760

162 715,50

125 000

123624

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ