Смекни!
smekni.com

Бюджетна ситема України (стр. 2 из 3)

Реалiзацiя законодавчих i нормативних актiв по бюджетних повноваженнях вiдповiдних рад вiдбувається шляхом складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетiв усiх ланок бюджетноi системи. Чiтко регламентований нормативними актами цей порядок має назву бюджетного процесу.

У бюджетному процесi задiяно багато суспiльних вiдносин, що регулюються вiдповiдними законодавчими та нормативними актами i якi через них набувають форми бюджетних вiдносин.

Бюджетний процес вiд початку складання проекту бюджету i до затвердження звiту про виконання бюджету проходить пiд контролем Верховноi Ради України і мiсцевих органiв влади. Це дисциплiнує всi органи управлiння, якi виконують бюджети вiдповiдних рiвнiв.

Розглядаючи законодавчi i нормативнi акти, якi регламентують бюджетний процес, в останньому можна видiлити такi етапи:

- складання проекту бюджету;

- розгляд бюджету;

- затвердження бюджету;

- виконання бюджету;

- складання, розгляд i затвердження звiту про виконання бюджету.

Складанню бюджету передує забезпечення вiдповiдними даними бюджетiв рiзних рiвнiв. Кабiнет Мiнiстрiв України доводить до мiсцевих рад народних депутатiв та iх виконавчих органiв iнструктивнi листи про особливостi складання розрахункiв до проектiв бюджетiв на наступний бюджетний рiк.Вiдповiдно виконавчi органи Автономноi Республiки Крим, областей у встановлений iх радами строк доводять до мiсцевих рад народних депутатiв нижчого рiвня та iх виконавчих органiв вiдповiднi вказiвки щодо розробки проектiв бюджетiв. Практика роботи останнiх рокiв показала, що мiсцевi органи влади не можуть збалансувати своi доходи з нормативами мiнiмальних внескiв через те, що iхня дохiдна база дуже мала, тому вони потребують вiдрахувань вiд загальнодержавних доходiв до мiсцевих бюджетiв, - вони направляють до Кабiнету Мiнiстрiв України розрахунки щодо обгрунтуванням нормативiв вiдрахувань вiд доходiв, розмiрiв дотацiй, данi про змiни складу об'єктiв, що пiдлягають бюджетному фiнансуванню. Мiнiмально необхiднi видатки обчислюються за єдиними фiнансовими нормами та нормативами, при цьому враховуються iндекси iнфляцii та фiнансовi можливостi держави.

Для складання проекту мiсцевих бюджетiв рiзних рiвнiв Кабiнет Мiнiстрiв України доводить до мiсцевих органiв влади i управлiння такi показники:

- нормативи (відсотки) вiдрахувань вiд регульованих доходiв та сум контингентiв цих доходiв;

- розмiри дотацiй i субвенцiй, якi передбачається надати з Державного бюджету за цiльовим призначенням;

- перелiк видаткiв, якi передбачається передати з Державного бюджету на фiнансування з мiсцевих бюджетiв.

Аналогiчнi показники доводять виконавчi органи вищого рiвня органам влади та управлiння нижчого рiвня. Складанню проектiв бюджету передує розробка основних програмних макроекономiчних показникiв економiчного i соцiального розвитку України на плановий рiк, зокрема щодо обсягу валового внутрiшнього продукту, зведеного балансу фiнансових ресурсiв, балансу доходiв i витрат населення, платiжного балансу, валютного плану.

Складання проекту Державного бюджету має бути пiдпорядкованим принципу, що Державний бюджет забезпечує необхiдними коштами фiнансування заходiв економiчного розвитку держави. Через нього здiйснюється перерозподiл частини фiнансових ресурсiв мiж адмiнiстративно-територiальними одиницями задля вирiвнювання їх фiнансового стану i належного забезпечення. Верховна Рада України не пiзнiше 15 червня поточного року розробляє і надсилає Президентовi України спецiальну постанову (бюджетну резолюцiю) про основнi напрями бюджетноi полiтики на наступний рiк. Кабінет Міністрів України організує складання проекту Державного бюджету відповідно до тих засад державного регулювання економічного i соціального розвитку України на плановий рік, які визначені у бюджетній резолюції.

Попередній проект зведеного бюджету України складає Міністерство фінансів на основі прогнозних макроекономічних показників економічного i соціального розвитку України на плановий рік i доводить відповідні прогнозні показники до міністерств, відомств та інших органів державної влади, які розглядають ці показники i в двотижневий термін подають Міністерству фінансів пропозиції з вiдповiдними розрахунками i обгрунтуваннями. Мiнiстерство фiнансiв пiсля розгляду пропозицiй готує проекти зведеного та Державного бюджетiв України і подає iх на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв разом з викладом питань, якi не вдалося узгодити з мiнiстерствами i вiдомствами. Кабiнет Мiнiстрiв розглядає на своєму засiданнi проекти зведеного і Державного бюджетiв, приймає остаточне рiшення щодо проекту закону про Державний бюджет України i подає останнiй на розгляд Президентовi України, котрий розглядає його i, в разi згоди, вносить до Верховноi Ради України.

До проекту Закону додаються: основнi прогнознi макропоказники економiчного і соцiального розвитку України на плановий рiк, зведений баланс фiнансових ресурсiв України, основнi напрями бюджетноi i податковоi полiтики, пропозицii по взаємовiдносинах з бюджетами бюджетноi системи, обсяги централiзованих капiтальних вкладень з розрахунками i обгрунтуваннями по окремих позицiях i загальнi показники зведеного бюджету України. Крiм того, до проекту Закону про Державний бюджет України додаються необхiднi iнформацiйнi матерiали. Аналогiчнi етапи проходить процес складання проектiв бюджетiв мiсцевих органiв влади.

Другою ланкою бюджетного процесу i розгляд Верховною Радою проекту Закону про Державний бюджет України. З доповiддю про проект Закону виступає Мiнiстр фiнансiв. Проект Державного бюджету до винесення його на пленарне засiдання Верховної Ради розглядається в ii постiйних комiсiях. Верховна Рада затверджує:

- граничний розмiр дефiциту Державного бюджету та джерела його покриття;

- суми доходiв Державного бюджету вiдповiдно до бюджетноi класифiкацii;

- суми видаткiв Державного бюджету щодо кожного розпорядника коштiв вiдповiдно до бюджетноi класифiкацii;

- суми дотацiй, субвенцiй та розмiри вiдрахувань вiд регульованих доходiв до бюджетiв Автономноi Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя;

- розмiр оборотноi касовоi готiвки Державного бюджету.

До Державного бюджету включаються також доходи i видатки цiльових загальнодержавних фондiв; вони затверджуються по кожному фонду окремо. Є це i третьою ланкою бюджетного процесу. Слiд вiдзначити, що Закон забороняє витрачати кошти Пенсiйного фонду на iншi цiлi, крiм передбачених положенням про цей фонд.

Поточнi витрати iнших цiльових загальнодержавних фондiв (Чорнобильського, зайнятостi) затверджуються Верховною Радою України в межах доходiв цих фондiв, однак видатки з цих фондiв, якi спрямовуються на розвиток даних фондiв, можуть бути скороченi й направленi на фiнансування iнших статтей Державного бюджету.

Затвердження республiканського бюджету Автономноi Республiки Крим та мiсцевих бюджетiв провадиться за поданням вiдповiдних органiв виконавчої влади Верховною Радою Автономноi Республiки Крим та мiсцевими радами народних депутатiв. У разi, коли Верховна Рада Автономної Республiки Крим чи мiсцева рада народних депутатiв не затвердить свiй бюджет до 30 грудня року, що передує тому, на який складено бюджет, то набувають чинностi тi показники бюджету, якi поданi на затвердження Урядом Автономноi Республiки Крим чи виконавчим органом рад народних депутатiв або вiдповiдною державною адмiнiстрацiєю.

3. Пропозиції щодо поповнення місцевого бюджету з відповідними розрахунками, та шляхи зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування.

Бюджет - це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів.

1)ЗАКОН УКРАЇНИ Про бюджетну систему України (ст.1)

м. Київ, 5 грудня 1990 року N 512-XII ( 512-12 )

Бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) - план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування.

3) ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні (ст.1)

м. Київ, 21 травня 1997 року N 280/97-ВР ( 280/97-ВР )

Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети згідно з цим Законом та законом про бюджетну систему.

Районні та обласні ради затверджують районні та обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм, контролюють їх виконання.

Складання і виконання районних і обласних бюджетів здійснюють відповідні державні адміністрації згідно з цим Законом та законом про бюджетну систему.

Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до закону.

Втручання державних органів у процес складання,затвердження і виконання місцевих бюджетів не допускається, за винятком випадків, передбачених цим та іншими законами.

Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів

Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснює контроль за законним, доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та належним їх обліком. Вона гарантує органам місцевого самоврядування доходну базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. У випадках, коли доходи від закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків та зборів перевищують мінімальний розмір місцевого бюджету, держава вилучає із місцевого бюджету до державного бюджету частину надлишку в порядку, встановленому законом про державний бюджет.