Мир Знаний

Аналіз фінансового стану підприємства 2 (стр. 1 из 7)

Анотація

Метою виконання курсової роботи є закріплення знань з теоретичного курсу «Аналіз фінансового стану підприємства», поглиблене вивчення методики аналізу фінансового стану, придбання практичних навичок в проведенні аналізу фінансового стану та підготовці рекомендацій, спрямованих на покращення фінансової стійкості реального діючого підприємства.

В ході виконання курсової роботи були розглянуті наступні питання: характеристика майнового стану підприємства та джерел його формування, аналіз фінансової стійкості, аналіз ліквідності, факторний аналіз рентабельності, оцінка ділової активності підприємства.

При виконанні роботи було використано 18 джерел літератури. Робота містить 44 сторінки, включає 5 рисунки, 12 таблиць та 49 формул.


Зміст

Вступ

1. Загальна характеристика ЗАТ «Полісся

2. Характеристика майнового стану ЗАТ «Полісся» та джерел його формування

2.1 Аналіз балансу підприємства

2.2 Аналіз виробничого потенціалу підприємства

3. Оцінка фінансової стійкості ЗАТ «Полісся»

4. Оцінка ліквідності підприємства

5. Аналіз прибутку підприємства

6.Факторний аналіз рентабельності підприємства

7. Оцінка ділової активності ЗАТ «Полісся»

8. Аналіз власного капіталу підприємства

Висновок

Список літератури

Додатки


Вступ

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д. А це можливо лише за рахунок ретельного аналізу підприємства з усіх сторін.

Предметом даної курсової роботи є теоретичні, практичні та методологічні аспекти аналізу фінансової стійкості, ліквідності, ділової активності та рентабельності підприємства. Для цього, в пергу чергу, необхідно розглянути різноманітні методи аналізу фінансового стану підприємства, зробити аналіз за допомогою цих методів та запропонувати заходи щодо поліпшення стану.

На сучасному етапі розвитку економіки важливу роль відіграє аналіз господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.

Об’єктом курсової роботи є закрите акціонерне товариство «Полісся» та динаміка його основних фінансово-економічних показників за 2005-2006 роки.

Метою роботи є виявлення слабких місць підприємства та визначення найбільш ефективних напрямків щодо поліпшення фінансового стану.

Завданням даної роботи є оцінка фінансової стійкості підприємства, аналіз ліквідності ЗАТ «Полісся», рентабельності та ділової активності, а також шляхи поліпшення його фінансового стану.

Інформаційною базою для написання цієї роботи виступає звітність підприємства, періодичні видання і підручники, нормативно-правові акти, що регулюють господарські відносини підприємств.
1. Загальна характеристика ЗАТ «Полісся»

Закрите акціонерне товариство «Полісся» засноване керуючись Законами України «Про власність», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства» та іншим законодавством України, на підставі Установчого договору про створення та діяльність Закритого акціонерного товариства «Полісся»

Юридична адреса підприємства: 15600, м. Мена, Чернігівської області, вул. Гастелло 4.

АТ є юридичною особою за Законодавством України і здійснює на правах самостійного господарюючого суб’єкта виробничу, комерційну та іншу незаборонену законодавством діяльність.

АТ має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку,штампи, товарний знак і фірмову марку.

Метою діяльності є:

·посилення і покращення українського сільського господарства та створення його нових потенціалів;

·поширення міжнародної торгівлі конкурентоспроможною продукцією;

·насичення ринку товарами, продукцією та послугами;

·впровадження найбільш прогресивних форм господарювання;

·виробництво та впровадження продовольчих та непродовольчих товарів;

·виробництво та реалізація комбікормів та інших продуктів зерно переробки;

·будівництво.

АТ має право займатися зовнішньоекономічною діяльністю, імпортує в Україну та експортує за її межі продукцію та товари.

Майно АТ складається з основних засобів та оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображено в балансі. Форма власності на майно колективна.

В АТ створюється Статутний фонд у розмірі 20000 гривень, який поділений на 100 простих іменних акцій номінальною вартістю 200 гривень кожна.

Дивіденди – частина чистого прибутку, що щорічно розподіляється між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій.

Внутрішнє середовище підприємства є складною системою и включає в себе два взаємопов’язані елементи: трудові ресурси та організацію виробництва.

Трудові ресурси утворені найманими працівниками, які забезпечують належне функціонування підприємства.

Організація виробництва передбачає управління підприємством, а відповідно і організацію його діяльності.

Управління АТ здійснюють:

·Загальні Збори – вищий орган АТ,

·Генеральний директор АТ – виконавчий орган.

Основним конкурентом АТ є СТОВ „Укрзернопром-Полісся” та ВАТ «Зернятко».

Споживачами продукції є населення, заводи, тюрми, підприємства.

Підприємство самостійно забезпечує себе ресурсами та сировиною, вирощує сільськогосподарську продукцію, тобто зовсім не залежить від постачальників.

Щодо впливу політико-законодавчого сектору на діяльність підприємства, то його прояв має пряму, конкретну дію: закони, норми та постанови, якими влада регламентує функціонування підприємництва в нашій країні.

На діяльність ЗАТ також впливають сезонні фактори. Так, найбільш завантажені місяці – це квітень – жовтень. Мінімальна завантаженість припадає на листопад, грудень та січень.

Саме під впливом вищенаведених факторів зовнішнього та внутрішнього середовища функціонує ЗАТ «Полісся».

1. Характеристика майнового стану ЗАТ «Полісся» та джерел його формування

1.1 Аналіз балансу підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства передбачає розрахунок великої кількості показників, що заважає дослідити головні тенденції в зміні фінансового стану підприємства, тому він є досить містким і часто мало ефективним.

Порівняльний аналітичний баланс ЗАТ «Полісся» представлений в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Порівняльний аналітичний баланс ЗАТ «Полісся»

Показники Кодрядка 2005 рік 2006 рік Зміни
Абс. вел.,тис. грн. Відн.вел., % Абс. вел.,тис. грн. Відн.вел.,% В абс.велтис.грн. В структ.% Темпиросту,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
АКТИВ
1.Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 1,30 0,01 1,30 0,01 0,00 0,00 100,00
первісна вартість 011 1,30 0,01 1,30 0,01 0,00 0,00 100,00
Незавершене будівництво 020 2985,10 25,00 3222,80 23,26 237,70 -1,74 107,96
Основні засоби:
залишкова вартість 030 2671,00 22,37 2504,80 18,08 -166,20 -4,29 97,82
первісна вартість 031 4206,90 35,24 4534,70 32,73 327,80 -2,51 107,79
знос 032 1535,90 12,86 2029,90 14,65 494,00 1,79 132,16
Довгострок фін інв:
в кап ін підприємств 040 16,00 0,13 16,00 0,12 0,00 -0,01 100,00
ін фін інвестиціі 045 - - 5,70 0,04 5,70 0,04 -
Усього за розділом 1 080 5673,40 47,52 5750,60 41,50 77,20 -6,02 101,36
2. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 1338,60 11,21 1111,30 8,02 -227,30 -3,19 83,02
твар на відгодівлі 110 259,50 2,17 496,0 3,58 236,50 1,41 191,14
незавершене виробн 120 440,30 3,69 96,80 0,70 -343,50 -2,99 21,99
готова продукція 130 873,80 7,32 2603,00 18,79 1729,2 11,47 297,89
товари 140 35,40 0,30 - - -35,40 -0,30 -
Дебітор. заборг.
чиста реалізац варт 160 1488,50 12,47 1883,70 13,59 395,20 1,12 126,55
первісна вартість 161 1488,50 12,47 1883,70 13,59 395,20 1,12 126,55
Дебіт. заборг. розрах
з бюджетом 170 - - 587,70 4,24 587,70 4,24 -
за видан авансами 180 56,40 0,47 - - -56,40 -0,47 -
Інша дебітор. заборг. 210 1667,90 13,97 1205,50 8,70 -462,40 -5,23 72,28
Гр.кошти
в нац валюті 230 104,10 0,87 120,50 0,87 16,40 0,00 115,75
в іноз валюті 240 1,00 0,01 1,20 0,01 0,20 0,00 120,00
Усього за розділом 2 260 6265,50 52,48 8105,70 58,50 1840,20 6,02 129,37
3.Витрати майбутніх періодів
Баланс 280 11938,9 100 13856,3 100 1917,40 0,00 116,06
ПАСИВ
1.Власний капітал
Статутний капітал 300 20,00 0,17 20,00 0,14 0,00 -0,03 100,00
резервний капітал 340 4325,40 36,23 5481,00 39,56 1155,60 3,33 126,72
Нерозп прибуток 350 1155,50 9,68 1989,00 14,35 833,50 4,67 172,13
Усього за розділом 1 380 5500,90 46,08 7490,00 54,05 1989,10 7,97 136,16
2.Забезпечення наступних витрат і платежів
Цільове фінансув 420 - - 243,80 1,76 243,80 1,76 -
Усього за розділом 2 430 - - 243,80 1,76 243,80 1,76 -
3.Довгострокові зобовязання
Довгостр кред банк 440 278,00 2,33 278,00 2,01 0,00 -0,32 100,00
Довгостр фін зобов 450 2495,60 20,90 2397,40 17,30 -98,2 -3,60 96,07
Усього за розділом 3 480 2773,60 23,23 2675,40 19,31 -98,20 -3,92 96,46
4.Поточні зобов’язання
Короткострок кр банків 500 1090,20 9,13 1291,60 9,32 201,40 0,00 118,47
кред заборг за т.р.п. 530 1932,10 16,18 1756,50 12,68 -175,60 -0,03 90,91
Поточні з-ння за розрахунками:
з бюджетом 550 359,00 3,01 96,90 0,70 -262,10 -0,02 26,99
зі страхування 570 0,90 0,008 - - -0,90 -,00001 -
з оплати праці 580 60,40 0,51 60,00 0,43 -0,40 -0,006 99,34
Інш поточні зобов’язання 610 221,80 1,86 242,10 1,75 20,30 0,00 109,34
Усього за розділом 4 620 3664,40 30,69 3447,10 24,88 -217,30 -5,81 94,07
5.Доходт майбутніх періодів
Баланс 640 11938,9 100 13856,3 100,00 1917,40 0,00 116,06

Складемо порівняльний аналітичний баланс з урахуванням особливостей складу кожного розділу активу і пасиву балансу для більш повного та точного аналізу фінансового стану підприємства (таблиця 2.2).