Смекни!
smekni.com

Міжнародні розрахунки в банку (стр. 3 из 5)

До компетенції наглядової ради належить прийняття рішень щодо:

- визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання;

- затвердження річних результатів діяльності банку, включаючи його дочірні підприємства;

- затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;

- інвестування у статутні фонди юридичних осіб (у вигляді придбання акцій, часток, паїв);

- випуску акцій банку на підставі актів Кабінету Міністрів;

- розподілу прибутку та покриття збитків;

- затвердження положення про правління банку та визначення кількісного складу правління;

- призначення і звільнення голови правління банку, укладення з ним контракту;

- контроль за діяльністю правління банку;

- визначення зовнішнього аудитора;

- заслуховування звітів правління з основних питань діяльності банку та затвердження зведеного балансу банку;

- укладення договору про відкриття Кабінетові Міністрів України рахунка в цінних паперах;

- призначення розпорядників рахунка у цінних паперах з наданням їм повноважень на підписання відповідно до рішень, прийнятих Кабінетом Міністрів України, розпоряджень про зарахування цінних паперів, обмеження їх обігу та інших розпоряджень;

Наглядова рада має право делегувати окремі повноваження правлінню банку.

Наглядова рада утворюється у кількості п’ятнадцяти осіб, які призначаються Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів строком на п'ять років відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Члени наглядової ради згідно із законодавством несуть відповідальність за захист інтересів держави і банку, збереження банківської таємниці та іншої конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв'язку із здійсненням своїх повноважень.

Постійно діючим виконавчим органом банку є правління. Правління здійснює керівництво оперативною (поточною) діяльністю банку, формуванням фондів і несе відповідальність за ефективність його роботи згідно зі Статутом та положенням про правління.

Правління діє від імені банку в межах компетенції, передбаченої законодавством та Статутом, на підставі положення, що затверджується наглядовою радою і яким визначається кількісний склад правління, та підзвітне наглядовій раді.

Голова правління банку керує роботою його виконавчого органу і має право представляти банк без доручення. Членами правління банку можуть бути тільки його працівники.

До складу правління банку входять голова правління, заступники голови за посадою та інші члени правління.

Голова правління призначається на посаду та звільняється з посади наглядовою радою. Заступники голови правління та інші члени правління призначаються на посаду та звільняються з посади наглядовою радою, в тому числі за поданням голови правління. Кандидатури голови правління, його заступників та інших членів правління узгоджуються з Національним банком України відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність».

До компетенції правління банку належить:

- організація виконання рішень наглядової ради щодо діяльності банку;

- підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з питань, які відповідно до законодавства, Статуту та рішень наглядової ради підлягають розгляду та вирішенню наглядовою радою банку;

- розгляд проектів документів банку, затвердження яких належить до компетенції наглядової ради;

- затвердження стратегічних та поточних планів діяльності банку, бізнес-плану, планового балансу та бюджету;

- розгляд річного фінансового звіту і балансу банку, подання їх на затвердження наглядовій раді;

- затвердження організаційної структури центрального апарату та типової структури філій банку;

- контроль за дотриманням законодавства працівниками банку;

- затвердження порядку встановлення відсоткових ставок за активними і пасивними операціями, розмірів комісійних та інших винагород за послуги та/або встановлення таких відсоткових ставок, розмірів комісійних та інших винагород;

- визначення основних засад ведення активних та пасивних операцій;

- затвердження кредитних договорів (угод), які віднесені регламентом про надання банком кредитів юридичним особам та комерційним банкам, що затверджений наглядовою радою, до компетенції правління;

- виконання делегованих наглядовою радою повноважень та інше.

Рішення правління проводяться в життя постановами, наказами та розпорядженнями банку.

Голова правління банку:

- здійснює керівництво діяльністю правління банку і несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань;

- без довіреності діє від імені банку, представляє інтереси банку в усіх установах та організаціях як в Україні, так і за її межами;

- розпоряджається майном та коштами банку відповідно до законодавства та Статуту;

- розподіляє обов'язки між заступниками голови та іншими членами правління, визначає їх функціональні повноваження і має право у межах своїх повноважень, визначених Статутом банку, делегувати окремі повноваження своїм заступникам;

- видає довіреності від імені банку, підписує договори (угоди, контракти), в тому числі зовнішньоекономічні, укладає від імені адміністрації банку колективний договір, має право встановлювати інший порядок підписання договорів (угод, контрактів) та інших зобов'язань і документів від імені банку;

- приймає рішення про укладення угод на відчуження основних засобів відповідно до законодавства та Статуту банку на суму, що не перевищує 5 відсотків розміру статутного капіталу банку;

- підписує позовні заяви від імені банку;

- видає накази та розпорядження у межах повноважень, визначених Статутом та законодавством;

- затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату банку;

- затверджує правила, порядок здійснення процедур та інші внутрішні нормативні і методичні документи, затвердження яких не віднесено до компетенції правління;

- здійснює інші повноваження від імені банку.

Голова правління виконує також інші функції за дорученням наглядової ради та правління банку.

Правлінням банку створено постійно діючі робочі органи – комітети, яким делеговані окремі повноваження правління, зокрема:

Комітет з управління активами і пасивами (КУАП).

КУАП є колегіальним робочим органом, який визначає політику управління активами та пасивами в межах визначеної стратегії та політики банку. Діє на підставі Положення про комітет з управління активами і пасивами ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 29 липня 2003 р. (із змінами та доповненнями).

Головне завдання КУАП полягає у забезпеченні виконання поточних завдань та планів банку з метою досягнення стратегічних цілей банку, шляхом визначення його політики з управління активами і пасивами, впровадження відповідних методів, засобів керування і контролю за ризиками, які генеруються зовнішнім середовищем та структурою активів та пасивів банку.

В обов’язковому порядку до складу КУАП, крім голови правління та його заступників, входять керівники (їх заступники) наступних підрозділів:

· підрозділу, що виконує фінансово-економічні функції;

· підрозділу, що виконує казначейські функції;

· підрозділу, що виконує функції ризик-менеджменту;

· підрозділу, що виконує функції обслуговування корпоративних клієнтів;

· підрозділу, що виконує функції залучення депозитів.

До складу КУАП можуть входити представники й інших структурних підрозділів.

До основних функцій КУАП відносяться: визначення, моніторинг та впровадження політики управління активами та пасивами банку:

- розподіл капіталу банку та підтримка адекватної платоспроможності з оглядом на балансові, ринкові та інші ризики;

- моніторинг та управління активами та пасивами банку відповідно до коротко -, середньо – та довгострокових бізнес-планів банку;

- визначення та управління ризиками банку, зокрема ризиком процентної ставки, ризиком курсової різниці та ризиком зміни ринкової вартості цінних паперів.

- контроль за операціями казначейства;

Члени КУАП несуть відповідальність за належне виконання завдань та функцій, визначених Положенням про комітет з управління активами і пасивами ВАТ «Ощадбанк».

Комітет тарифної та продуктової політики (КТПП).

КТПП є постійно діючим колегіальним робочим органом, що діє на підставі Положення про Комітет тарифної та продуктової політики, затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 30 січня 2007 р. №15 (із змінами та доповненнями).

Основні завдання КТПП полягають у забезпеченні проведення зваженої цінової політики банку з метою досягнення стратегічних цілей та виконання поточних планів діяльності в частині розвитку, вдосконалення номенклатури та асортименту банківських продуктів і послуг, а також шляхів їх просування на ринку.

КТПП формується з числа членів правління та висококваліфікованих працівників профільних структурних підрозділів банку. Кількісний склад КТПП визначається правлінням банку.

До складу КТПП в обов’язковому порядку мають входити керівники (висококваліфіковані працівники) таких підрозділів:

· фінансово-економічного департаменту;

· департаменту роздрібного бізнесу;

· департаменту корпоративного бізнесу;

· департаменту грошового обігу та валютних операцій;

· департаменту правового забезпечення;

· департаменту бухгалтерського обліку;

· департаменту платіжних систем;

· головного операційного управління.

Голова та члени КТПП несуть відповідальність за діяльність КТПП та прийняті ним рішення.