Мир Знаний

Склад, структура і економічна характеристика банківських ресурсів (стр. 1 из 12)

Міністерство аграрної політики України

Вінницький національний аграрний університет

Факультет економіки Кафедра фінансів та

та підприємництва кредиту

Доповідь

з дисципліни „Банківська справа” на тему:

„Склад, структура і економічна характеристика банківських ресурсів”.

Виконала: студентка 5-го курсу денної форми навчання групи 51-ОА

Голдзіцька В.В.

Науковий керівник: Фаюра Н. Д.

ВІННИЦЯ 2010


ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні дослідження складу, структури і економічної класифікації банківських ресурсів

1.1 Огляд літератури

1.2 Нормативно-правове забезпечення

Розділ 2. Склад, структура і економічна класифікація банківських ресурсів

2.1 Банківські ресурси, їх види і класифікація

2.2 Власний капітал банку, його склад і джерела формування

2.3 Характеристика залучених і запозичених банківських ресурсів

2.4 Управління ресурсами комерційного банку на макрорівні і на мікрорівні

2.5 Страхування вкладів на Україні та зарубіжний досвід

Розділ 3. Шляхи вдосконалення формування і використання банківських ресурсів

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури


ВСТУП

В умовах переходу економіки нашої країни до ринкових відносин вирішальне значення має розвиток удосконалення діяльності комерційних банків, формування й використання інших ресурсів.

Банківські ресурси – це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утворення ресурсів і надання позик перебувають у тісному взаємозв’язку. Тому розуміння економічного змісту банківських ресурсів, значення проблем пов’язаних із їх ефективним формуванням і доцільним використанням, надзвичайно важливе, особливо для українських комерційних банків. Саме нашим, вітчизняним, комерційним банкам надзвичайно важко вирішувати це питання – формування ресурсів банків тому, що українська банківська система ще дуже молода, вона тільки на початковому етапі свого розвитку. За часів Радянського союзу перед банками не існувало такої проблеми як формування своїх ресурсів, все робилося централізовано. Тому не було необхідності досліджувати цю тему, яка не сьогоднішній день є дуже актуальною, так як при створенні комерційного банку – це перше питання яке постає перед його засновниками.

Актуальність теми “Склад, структура і економічна характеристика банківських ресурсів” в тому, що я вважаю це питання дуже поширеним в банківській діяльності. Так як перед кожним комерційним банком на протязі його діяльності зустрічаються такі питання як: “Які краще залучити кошти? Як оптимально їх сформувати? Яку депозитну політику вигідніше застосовувати?” та інші не менше важливі питання. Комерційний банк може не здійснювати операції з векселями, не надавати лізинговий кредит, не здійснювати міжнародні розрахунки за дорученням своїх клієнтів – ці операції не суттєво вплинуть на подальшу діяльність комерційного банку, на його надійність, ліквідність. Я не вважаю, що банк повинен обмежити або не звертати уваги на інші банківські операції та послуги, навпаки він має розширювати спектр своїх банківських послуг для зміцнення своєї конкурентної здатності і розширення клієнтської бази. Але все ж таки відповідною точкою для здійснення різноманітних банківських операцій і надання послуг є ресурси цього банку, які він повинен розміщувати з найефективнішим результатом. Очевидно, під впливом змін у регулюванні банківської діяльності, зрушень у макроекономічній, мікроекономічній динаміці, ситуації на грошово-кредитному ринку, структурних коливань у доходах юридичних та фізичних осіб тощо, можливості формування ресурсної бази комерційного банку не залишаються стабільними. Враховуючи це актуальним є моделювання кожним окремо комерційним банком шляхів і джерел ресурсного забезпечення його діяльності.

Питання складу банківських ресурсів та становлення нової банківської системи, адаптованої до міжнародних стандартів, постійно перебувають в центрі наукових дискусій. Зокрема цьому присвячені праці Васильченко З. М., Леончук І.Д. Косова Т. Д. , Заруцька О. Л, Івасів Б. С, Герасимова Л. та інших. В працях цих авторів висвітлюються питання особливостей складу, структури і економічної характеристики банківських ресурсів.

Усе це визначає актуальність даної теми в даний час. Виходячи з тематики в даній роботі були поставлені задачі:

- дослідити склад і структуру банківських ресурсів;

- розглянути основні джерела їх надходження;

- дослідити способи управління ресурсами;

- розглянути страхування вкладів на Україні та зарубіжний досвід;

- визначити шляхи вдосконалення надходження і використання банківських ресурсів.

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, матеріали науково-практичних конференцій, інформація Інтернет-видань та веб-сайтів.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ, СТРУКТУРИ І ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ

1.1 Огляд літератури

Дослідження складу, структури і економічної класифікації банківських ресурсів в комерційних банках – це частина загального процесу реформування банківської системи в Україні. Їі становлення в державі переживало немало етапів спаду і росту, в ньому приймали участь як і видатні професори та спеціалісти, так і звичайні люди. Розвитку теорії та практики становленню банківських ресурсів, забезпеченню їх інформаційної бази сприяли праці таких вчених як: Васильченко З. М., Леончук І.Д. Косова Т. Д., Заруцька О. Л, Івасів Б. С, Герасимова Л. та інших. Економічні джерела забезпеченості банків ресурсами наведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

Огляд економічних джерел складу, структури банківських ресурсів

№ п/п Літературне джерело Короткий зміст Сфера використання
1 2 3 4
1 Васильченко З. М. Комерційні банки : реструктуризація та реорганізація . – Монографія. – К.: Кондор, 2004. – 528 с. Висвітлюється створення банківського капіталу в умовах реструктуризації та реорганізації комерційних банків. Досліджено основні теоретичні засади банківського капіталу за умов ринкової економіки. Розкрито та проаналізовано механізми формування основних складових банківського капіталу - власного, залученого та позиченого. Теоретичні аспекти здійснення банківських операцій
2 Висін В. В. Роль депозитів населення у формуванні ресурсної бази банку// Регіональна економіка.- 2007.- С41-44. У статті розкривається питання роль депозитів населення у формуванні ресурсної бази банку, а також умови надання депозитів громадянам, підписання депозитної угоди між банком та клієнтом та додаткові надходження грошей. Регулювання діяльності банку
3 Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Банківська справа: Навч. Посібник. – Львів: „Новий Світ – 2000”, 2008. – 560с. У підручнику висвітлено основні теоретичні засади банківського капіталу в умовах ринкової економіки, розкрито та проаналізовано механізми формування основних складових банківського капіталу — власного, залученого та позиченого капіталів і викладено конкретні пропозиції щодо вдосконалення існуючої практики формування банківського капіталу. Фінансово- економічна сутність банківських ресурсів
4 Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд . – Львів: „Новий Світ-2000”, 2005. – 472с. Передбачається, що банківське регулювання є однією із функцій НБУ, яка полягає в створенні системи норм, що регулюють діяльність банків та визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду і відповідальність за порушення банківського законодавства. Регулювання діяльності комерційних банків
5 Волошин І. Модель пропозиції роздрібних вкладів банку з урахуванням ефекту переконання// Банківська справа.- 2010.- №5.- С. 9-17. Розглянуто модель пропозиції роздрібних вкладів банку з урахуванням ефекту переконання. Фінансово- економічна сутність банківських ресурсів
6 Герасимова Л. А. Інвестиційний потенціал банківської системи України// Актуальні проблеми економіки.- 2010.- №8.- С. 247-250. Розкривається суть інвестиційного потенціалу банківської системи України, а також з метою забезпечення контролю за прямими інвестиціями банків та обмеження можливих втрат із інвестицій здійсненя нормативи інвестування НБУ в рамках забезпечення економічних нормативів діяльності банків. Банківські ресурси як інвестиційний інструмент управління банком
7 Герасимович А .М. Аналіз банківської діяльності / А .М Герасимович , М.Д Алексеєнко // Підручник. - К. : КНЕУ, 2004 р. - 599 с. Аналізуються банківські ресурси на всіх стадіях їх створення і розвитку банківської системи в цілому. Аналіз показників діяльності банків України
8 Гринько О. Л. Формування і розподіл банківських ресурсів на іпотечне кредитування// Фінанси України.- 2005.- №7.- С. 32-37. Розглядається суть ресурсів банку на іпотечне кредитування, а також проблеми їх формування і розподілу в ситемі банківських відносин. Здійснення кредитних операцій банку
9 Дзюблюк О. С. Оптимізація формування ресурсної бази комерційних банків// Банківська справа.- 2008.- №5.- С. 87-79. Вказується, що ресурси комерційного банку — це сукупність грошових коштів, що перебувають у його розпорядженні і використовуються для виконання активних операцій. Регулювання діяльності комерційного банку
10 Демківський А.В., Івасів Б. С. Основи банківської справи : Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. У посібнику детально аналізуються різні аспекти функціонування комерційних банків: організаційна структура банку та управління ним; порядок реєстрації; ліцензування банківських операцій; доходи, витрати і прибуток банку; економічні нормативи, що регулюють діяльність комерційного банку; склад і структура ресурсів комерційного банку; формування власного капіталу банку; операції по залученню вкладів і депозитів; міжбанківський кредит; управління ресурсами комерційного банку тощо. Фінансово- економічна сутність банківських ресурсів
11 Заруцька О. Л. Рівновага залучених та розміщених банкіських ресурсів як необхідна умова стабільного розвитку // Вісник Національного банку України.- 2007.- №4.- С. 20-27. Передбачається, що для здійснення комерційної і господарської діяльності банки повинні мати у своєму розпорядженні певну суму грошових коштів, тобто ресурсів . Згідно з існуючими у банківській практиці традиціями ресурси комерційних банків поділяють на власні, залучені та позичені кошти. Розглядається рівновага залучених та розміщених банкіських ресурсів як необхідна умова стабільного розвитку. Теоретичні аспекти надання банківських послуг,
12 Заславська Н. Особливості формування ресурсного банківського сектору регіону та їх розміщення в реальній економіці // Вісник Національного Банку України.- 2009.- №4.- С. 56-59. Розкривається зміст розміщення мобілізованих ресурсів банку з метою отримання прибутку і забезпечення ліквідності, визначається склад його активів або зміст операцій в реальній економіці. Теоретичні аспекти надання банківських послуг
13 Єпіфанов А . О ., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків : Навчальний посібник. - Суми: ВТД „Університетська книга”, 2007. - 523 с. У посібнику висвітлюються такі важливі питання як: ліцензування банківських операцій; доходи, витрати і прибуток банку; економічні нормативи, що регулюють діяльність комерційного банку; склад і структура ресурсів комерційного банку; формування власного капіталу банку; операції по залученню вкладів і депозитів; міжбанківський кредит; управління ресурсами комерційного банку тощо. Регулювання діяльності комерційного банку
14 Копилюк О. І, Музичка О. М. Теоретичні підходи до позкриття сутності банківських ресурсів// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- №5.- С. 89-95. У статті висвітлено теоретичні підходи до позкриття сутності банківських ресурсів, проблеми їх формування та о’єктивні шляхи вирішення цих проблем. Фінансово- економічна сутність банківських ресурсів
15 Косова Т.Д. Циганов О.Р. Банківські операції : Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури 2008. – 372 с. Розглядаються три групи операцій банку: пасивні, активні та операції, пов'язані із розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтури (розрахункові та касові операції). Пасивні операції спрямовані на створення кредитних ресурсів . У свою чергу активні операції — це операції з розміщення кредитних ресурсів з метою отримання прибутку та забезпечення ліквідності. Розрахунково-касові операції банків дають змогу клієнтам здійснювати розрахунки в безготівковій формі та отримувати готівкові кошти з поточних рахунків. Теоретичні аспекти надання банківських послуг
16 Косова Т. Д.Аналiз банкiвської дiяльностi [Текст] : нав-чальний посібник / Т. Д. Косова ; Мін-во освіти і науки України, Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - К. : ЦУЛ, 2008. - 486 с. Аналізуються банківські ресурси на всіх стадіях їх створення і розвитку банківської системи в цілому.Досліджуються теоретичні і практичні проблеми аналізу банківської діяльності. Розглянуто методологічні засади банківського аналізу та створення систем аналітичного забезпечення інтегрованого управління фінансами банку. Пропонуються методики аналізу банківських портфелів з позицій співвідношення дохідності й ризику, що в свою чергу впливає на структуру банківського капіталу. Аналіз показників діяльності банків в Україні
17 Леончук І.Д. Операції центрального банку : Навч. посіб./ І.Д. Леончук ; Нац. банк України, Львівський банківський ін-т. -К.: Алерта, 2005.-144 c. У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи діяльності НБУ як центрального банку . Розглянуто принципи його економічної діяльності, а також функції з допомоги врозвитку іншим банкам на основі міжбанківського кредиту. Теоретичні аспекти надання банківських послуг
18 Любунь О . С ., Любун В. С ., Іванець І. В. Національний Банк України : основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності. – Київ: Центр навч. л-ри Ун-т екон. та права "КРОК", 2004. – 351 c.; С . 208-209 У навчальному посібнику розглядаються основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності. А також здійснення управління банківськими ресурсами - це діяльність, пов'язана із залученням грошових коштів вкладників та інших кредиторів, визначенням розміру і відповідної сторін. Грошово-кредитна політика НБУ
19 Майба В. В. Ресурсна політика комерційних банків: аналіз динаміки та структури // Інвестиції: практика та досвід.- 2010.- №9.- С. 56-61. Вказується, що ресурси комерційного банку — це сукупність грошових коштів, що перебувають у його розпорядженні і використовуються для виконання активних операцій. Регулювання діяльності комерційного банку
20 Мельниченко А. О. Страхування депозитів як антикризовий метод банківської системи// Інвестиції: практика та досвід.- 2010.- №11.- С. 53-55. Досліджується суть та значення страхування депозитів як антикризовий метод банківської системи для успішного здійснення своїх операцій. Теоретичні аспекти надання банківських послуг
21 Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку.- К.: ЦУЛ, 2007.- 608 c. У посібнику детально аналізуються різні аспекти функціонування комерційних банків: організаційна структура банку та управління ним; ліцензування банківських операцій; доходи, витрати і прибуток банку; економічні нормативи, що регулюють діяльність комерційного банку; склад і структура ресурсів комерційного банку; формування власного капіталу банку; операції по залученню вкладів і депозитів; міжбанківський кредит. Регулювання діяльності комерційного банку
22 Міщенко В.І., Слав'янська Н.Г., Коренєва О.Г. Банківські операції : Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 796. Усі комерційні банки незалежно від форми власності, обсягу капіталу та спеціалізації виконують три групи операцій: пасивні, активні та операції, пов'язані із розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтури (розрахункові та касові операції). Фінансово- економічна сутність банківських ресурсів
23 Мороз А. М. Банківські операції : Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. / А .М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пудовкіна та ін.; За заг. ред. А .М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2008. - 608с. Викладена методика здійснення банківських операцій, пов’язаних із формуванням ресурсів, готівковими і безготівковими розрахунками, кредитуванням, вексельним обігом, емісією та розміщенням цінних паперів, інвестиційною діяльністю, купівлею і продажем іноземної валюти, нетрадиційними банківськими послугами. Розглянуто питання створення, реєстрації і ліцензування комерційних банків, забезпечення їх фінансової стійкості. Аналіз показників діяльності банків в Україні
24 Набок Р. Оцінка гібридного капіталу банку: теорія та практика// Банківська справа.- 2010.- №5.- С. 12-23. Проводиться оцінка гібридного капіталу банку: теорія та практика. Теоретичні аспекти банківських ресурсів
25 Наумов Д. Залучення фінансових ресурсів для розвитку інфраструктурних проектів в умовах економічної кризи 2008-2009р.р.// Банківська справа.- 2010.- №3.- С. 14-19. Висловлюється думка про показники залучення фінансових ресурсів для розвитку інфраструктурних проектів в умовах економічної кризи 2008-2009р.р Фінансово- економічна сутність банківських ресурсів
26 Остапишин Т. П. Основи банківської спpави : Куpс лекцій / Міжpегіон. акад. упp. пеpсоналом; [Відп. pед. І. В. Хpонюк]. — К., 2001. — 106 с. У підручнику висвітлено основні теоретичні засади банківського капіталу в умовах ринкової економіки, розкрито та проаналізовано механізми формування основних складових банківського капіталу — власного, залученого та позиченого . Теоретичні аспекти банківських ресурсів
27 Павлюк С. М., Стефанов С. Є. Сутність ресурсів комерційного банку // Фінанси України.- 2004.- №12.- С. 78-85. Вказується, що ресурси комерційного банку — це сукупність грошових коштів, що перебувають у його розпорядженні і використовуються для виконання активних операцій. Фінансово- економічна сутність банківських ресурсів
28 Прокопенко І .Ф., Ганін В. І ., Соляр В.В., Маслов С. І . Основи банківської справи : Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005. У посібнику детально аналізуються різні аспекти функціонування комерційних банків: організаційна структура банку та управління ним; склад і структура ресурсів комерційного банку; формування власного капіталу банку; операції по залученню вкладів і депозитів; міжбанківський кредит. Організаційна структура банку
29 Романова М . І ., Устюгова Ж.В. Основи банківської справи : Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2007 У посібнику викладено основні аспекти діяльності комерційного банку у формуванні та розміщенні банківських ресурсів, роль банківських установ у обслуговуванні платіжного обігу країни. Приділяється значна увага менеджменту та маркетингу комерційного банку. Регулювання діяльності комерційних банків
30 Рябініна Л. Ліквідність банківської системи та роль НБУ в її підтримці// Банківська справа.- 2010.- №4.- С. 51-59. Визначенв ліквідність банківської системи та роль НБУ в її підтримці. Теоретичні аспекти банківських ресурсів
31 Савлук С. М. Економічні засади аналізу руху власного капіталу банків // Формування ринкових відносин в Україні.- 2010.- №5.- С. 58-61. В статті обгрунтовується організація управління власним капіталом , загальна методика аналізу власного капіталу, оцінювання достатності банківського капіталу, аналіз банківського капіталу, інформаційне забезпечення аналізу .А також висвітлюються економічні засади аналізу руху власного капіталу банків. Аналіз показників діяльності банківських ресурсів
32 Сизіна О. Л. Формування і використання ресурсної бази банку// Фінанси України.- 2006.- №3.- С.56-60. Досліджується актуальне питання фнкціонування банківської системи - формування і використання ресурсної бази банку для безперебійної діяльності і уникнення ліквідації, банкрутства банку. Фінансово- економічна сутність банківських ресурсів
33 Терещенко Г. М., Машкова М. М. Особливості ресурсного забезпечення банківського іпотечного кредитування // Фінанси України.- 2009.- №3.- С. 78-86. Розглядається суть ресурсів банку на іпотечне кредитування, а також проблеми їх формування і розподілу в ситемі банківських відносин. Регулювання діяльності комерційних банків
34 Ткачук Н. О. Фактори впливу на дохідність акціонерного капіталу банку після операцій злиття і проглинання// Банківська справа.- 2010.- №4.- С. 21-29. В даній статті наведено фактори впливу на дохідність акціонерного капіталу банку після операцій злиття і проглинання, визначається структуру банківської системи, економічні, організаційні і правові засади створення, діяльності, реорганізації і ліквідації банків. Тетою статті є забезпечення стабільного розвитку і діяльності банків в Україні і створення належного конкурентного середовища на фінансовому ринку, забезпечення захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, Теоретичні аспекти банківських ресурсів
35 Чернявський К.М. Формування попиту на кредитні ресурси // Банківська справа.- 2008.- №1.- С. 34-39. Розглядаються ринки ресурсів ,вони, як і всі інші, регулюються силами попиту і пропонування. Закон попиту так само справедливий для ринку ресурсів , як для ринку готової продукції: чим вищою є ціна ресурсу , тим меншим за інших рівних умов буде обсяг попиту на нього. Проте формування попиту на ресурси зазнає впливу багатьох специфічних факторів, пов’язаних насамперед з похідним характером попиту . Попит на ресурси залежить від: попиту на готову продукцію; технології, яку фірма обирає для виробництва продукції; співвідношення продуктивності і ціни ресурсу . Теоретичні аспекти надання банківських послуг
36 Якімлюк Я. Я. Фінансові ресурси комерційних банків// Ринок цінних паперів України.- 2006.- №11/12.- С. 33-36. Вказується, що ресурси комерційного банку — це сукупність грошових коштів, що перебувають у його розпорядженні і використовуються для виконання активних операцій. Фінансово- економічна сутність банківських ресурсів

Аналізуючи дану таблицю ми бачимо, що питання лізингу на сьогоднішній день є досить актуальним і широко розглядається в економічній літературі. Вище наведенні автори розглядають банківські ресурси з різних позицій і трактується по-різному. Ними вивчаються проблеми формування банківського капіталу в сучасній банківській системі, а також шляхи вирішення цих проблем. Саме нашим, вітчизняним, комерційним банкам надзвичайно важко вирішувати це питання – формування ресурсів банків тому, що українська банківська система ще дуже молода, вона перебуває тільки на початковому етапі свого розвитку.