Смекни!
smekni.com

Страхування в Україні (стр. 2 из 3)

Страховий бізнес, безумовно, дуже перспективний та прибутковий вид діяльності. Страхування відповідає як загальноекономічним так і соціальним потребам економічного розвитку держави, є невід’ємною частиною сучасного українського ринку капіталу. Перспективність страхового ринку України обумовлюється такими чинниками, як: існування вільних коштів у населення, високий попит на надійні засоби інвестування, ненасиченість ринку альтернативними послугами, незакінчений перерозподіл сил страхового ринку України та відсутність державних програм достатнього пенсійного забезпечення.

Незважаючи на всі недоліки та труднощі у становленні ринкових відносин в Україні, за останні шість років страховий ринок зазнав значного розвитку та реструктуризації — від хаотичного нагромадження фінансових пірамід до структурованого та певним чином сформованого ринкового середовища.


Графік страхових премій та виплат

І зараз страховий ринок України продовжує динамічно розвиватися. В цьому — програма розвитку страхового ринку України, затверджена Постановою KM України від 2.02.2001 р. № 98, своєчасна.

На кінець року СК/ (СК "life") Страховіброкери
2003 357/ (30) 80
2004 387/ (45) 78
2005 398/ (50) 69
2006 411/ (55) 67
2007 446/ (65) 65
2008 469/ (73) 57

Кількість СК та страхових брокерів на ринку 2003-2008рр.

Група лідерів ринку. Серед лідерів за рівнем стійкості опинилися великі компанії з хорошим рівнем зовнішньої підтримки. Як і минулого року, рейтинг стійкості очолила НАСК "Оранта", що зібрала в 2008 році рекордний обсяг премій у розмірі понад 1 млрд. грн. Поки що не відомо, чи вдасться компанії повторити рекорд минулого року в 2009 р., але, як бачимо, лідерство за обсягами бізнесу їй забезпечене. За підсумками першого півріччя НАСК "Оранта" зібрала майже 375 млн. грн. валових премій, залишаючись, як і раніше, абсолютним рекордсменом серед компаній, які брали участь у рейтингу. Агентство відзначає, що, попри загальний спад у галузі, Оранта успішно утримує свою ринкову позицію та нарощує частку ринку.

Також до групи найстійкіших компаній увійшли: Generali Garant, QBE Україна, ЛЕММА, Allianz Україна, PZU Україна, СК "НОВА", АХА Україна, Міська страхова компанія, АХА Страхування, АСКА, Українська акціонерна страхова компанія, VSK Insurance Group, Універсальна, Страхова Група "ТАС", НАСТА, Кримська страхова компанія, СК "БУСІН" та інші.

Структура валових страхових премій 2008р.

Сумарні надходження 216 компаній із 469 які на кінець 2008 року діяли на ринку становили 97,8% (або 23,5 млрд.грн.) від загальних по ринку.

Решта компаній (253) отримували порівняно незначні надходження - сумарно 0,5 мрд.грн., або 2,2% від загальних премій по ринку.

За бездіяльність на ринку Держфінпослуг анулювала ліцензій в 2008 році 7 СК (19 ліцензій), в 2009 2 СК (8 ліцензій)


Страхові виплати/відшкодування

Структура валових страхових виплат

Активи і капітал 2006 р. 2007 р. 2008 р. Темпи приросту
2007/2006 2008/2007
Загальні активи страховиків 23 995,0 32 213,0 41 930,5 34,2% 30,2%
Активи, визначені ст. 31 Закону України „Про страхування" 17 488,2 19 330,3 23904,9 10,5% 23,7%
Власний капітал 17 488,9 21 070,6 26 518,4 20,5% 25,9%
Обсяг сплачених статутних фондів 8 391,2 10 633,6 13 206,4 26,7% 24,2%

Активи страховиків

Тим часом подальше становлення національного страхового ринку стримується цілою низкою об’єктивних макроекономічних та суб’єктивних соціальних факторів, а саме.

Об’єктивні фактори:

- існуюча законодавча та нормативно-правова бази не встигають за розвитком реальних ринкових відносин на страховому ринку (виплата страхових відшкодувань не зменшує рівень оподаткування. Зрозуміло, що це не стимулює страховиків до виплати відшкодувань);

- неврегульованість механізмів захисту вітчизняного страхового ринку від експансії потужних іноземних страховиків;

- деформований платоспроможний попит. Хоча у 1999 р. припинилось падіння обсягів надходження страхових платежів, що розпочалося ще у 1997 p., але на сьогодні платоспроможний попит на страхові послуги в Україні складає тільки 700—800 млн. грн., що можна порівняти зі страховим ринком такої країни, як Латвія де працює лише 20 страхових компаній. Через відсутність ефективних державних заходів стимулювання попиту на страховому ринку маємо деформовану структуру платоспроможного попиту;

- постійне зниження надходжень від страхування життя та довгострокового накопичувального страхування (відсутність дозволу підприємствам відносити платежі по страхуванню співробітників на валові затрати), різке падіння страхових платежів одночасно з високим рівнем виплат. Брутто-норма збитковості за останні чотири роки постійно перевищує 10%. Тому лише дев’ять вітчизняних страхових компаній цілеспрямовано займаються страхуванням життя.

Суб’єктивні фактори:

- недовіра населення до страхових компаній;

- незмінність принципів роботи директорів вітчизняних підприємств, до яких не входило обов’язкове страхування працівників, відповідальності та майна;

- відсутність відповідної страхової культури населення;

- погіршення демографічної ситуації;

- недостатність кваліфікованих страхових кадрів, спроможних розробити та реалізувати маркетингову стратегію компанії.


3. Вирішення проблем страхового бізнесу України

Перш ніж вносити пропозиції щодо вирішення проблем страхового ринку України, хочу згадати про такий чинник як Світова економічна криза.

Вплив світової фінансової кризи на економіку України:

- від’ємне сальдо торгівельного балансу -$18,5 млрд. (2008 р.) (проти "мінус" $11,3 млрд. у 2007р.).

- валовий зовнішній борг - $103,2 млрд. з них борги:

$39,4 млрд. банків; $14,6 млрд. державного управління; $44,5 млрд. інших секторів економіки; $4,7 млрд. транш кредиту МВФ.(у 2007 ВЗБ - $182,2 млрд.),

- курс гривні до долара США за 2008 р. знизився на 52,5%

Девальвація гривні значно позначилась на страховому ринку шляхом: зростання збитковості, скороченням "класичного страхування", різким зниженням платоспроможності СК.

Відповідно, зросла кількість ризиків у 2009:

• "падіння" фондового ринку;

• збільшення ризиків, пов’язаних з інвестуванням активів фінансових установ, та неповернення наданих позик (кредитів);

• недовіра населення до фінансових установ, в тому числі з причин затягування або відмови виконання фінансовою установою своїх зобов‘язань за укладеними договорами;

• валютно-курсова нестабільність;

• ризик відсутності взаємодії між банками та небанківськими фінансовими установами щодо забезпечення доступу останніх до коштів розміщених на депозитних рахунках;

• збереження негативних інфляційних очікувань населення;

• небезпека подальшої тінізації економіки;

• переоцінка вартості інвестиційних активів через валютний, кредитний та інші ризики може призвести до зменшення обсягів чистих активів фінансових установ та, як наслідок, може критично вплинути на здатність виконання установою своїх зобов‘язань.

За результатами 2008 року:

- 3 компанії були неплатоспроможними (фактичний запас платоспроможності був меншим за нормативний).

- Гарантійний фонд сформовали 441 СК (на заг.суму 13,2 млрд.грн.), з них у 43 компаній він був меншим 5 тисяч гривень.

- Вільні резерви, які мають бути сформовані страховими компаніями з метою забезпечення платоспроможності сформували тільки 81 СК (на заг.суму 2,8 млрд.грн.)

Взагалі, розвиток страхового ринку в Україні потребує вирішення необхідних засад вдосконалення державної політики в галузі страхування, а саме:

- подальший розвиток законодавчої і нормативної баз;

- створення спілок страховиків з найважливіших проблем страхування;

- подальшої інтеграції України в міжнародні структури, що визначають міжнароднуполітику в галузі страхування;

- створенні оптимальної структури співвідношення між обов’язковим і добровільним страхуванням;

- залученням страхового ринку до вирішення найважливіших питань соціального страхування;

- створенні комплексної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

- посиленням впливу держави на проведення інвестиційної політики з боку страховиків.

Сьогодні держава не в змозі вирішувати такі важливі соціальні питання як медичне обслуговування, виплата пенсій, надання допомоги по безробіттю, відшкодування витрат по травматизму на виробництві і т. ін. лише за рахунок державного бюджету. Отже, потрібно залучати кошти підприємств, роботодавців, працівників. Якщо таке залучення здійснювати прямо, то це фактично означатиме введення нових видів податків. Крім того, кошти, які залучаються, мають деякий час розмішуватися так, щоб приносити додатковий прибуток. Це може виконати тільки страховий ринок, як це робиться в розвинутих країнах. Але для цього вкрай необхідно законодавчо визначити місце, що має посідати страховий ринок у соціальних програмах, і прийняти необхідні рішення щодо його входження в ці програми. Це дуже актуально для страхового ринку взагалі, тому що на сьогодні страховики в Україні не можуть здійснювати свою найважливішу функцію — інвестування тимчасово вільних грошових ресурсів в економіку України, що дає страховикам в усьому світі колосальні повернені грошові кошти, а суспільству — нові робочі місця.