Мир Знаний

Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі (стр. 1 из 2)

Реферат на тему:

«Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі»


Статистика зовнішньої торгівлі – це частина статистики зовнішньоекономічної діяльності, що вивчає рух товарів через кордон, виконує облік виконаних робіт та послуг.

Статистика зовнішньої торгівлі збирає та аналізує дані, які характеризують досягнуий рівень товарооборотуз іншими державами, стан торговельноо балансу, обсяг експорту, імпорту реекспорту, зміни в товарній структурі експорту та імпорту. Завдяки цим даним можна проаналізувати результати розвитку економічних зв’язків з іншими країнами, темпи зміни експорту, імпорту і товарообороту, обчислити пропорції, що склалися у зовнішній торгівлі.

В Україні для обліку експорту-імпорту товарів як класифікатор застосовується Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) Товарна номентклатура побудована на базі Гармонізованої системи описання та кодування товарів (ГС) та восьмизначної Комбінованої номенклатури ЄС (КН ЄС), яка є деталізованою номенклатурою для країн ЄС.

Під товарами у міжнародній торгівлі розуміють ті товари, які додаються чи віднімаються від запису матеріальних ресурсів країни черз експортування чи імпортування. Таким чином, термін «товар» не повинен обмежуватися товарами, які є об’єктом комерційної угоди, наприклад, переходом власності, а має охоплювати ті товари, які відповідають зазначеному критерію. Зауважимо, проте, що жорстке застосування цього критерію може призвести у деяких випадках до включення в цю категорію сторонніх переміщень товарів.

Дані, що характеризують міжнародну торгівлю України у 2002 році наведені втаблиці 1. Як показують представлені дані, від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі спостерігалься лише в торгівлі товарами з країнами СНД.


Таблиця 1

Зведений зовнішньоторговельний баланс України у 2002 році (млн. доларів США)

Товари та послуги Товари Послуги
Всього Країни СНД Інші країни світу Всього Країни СНД Інші країни світу Всього Країни СНД Інші країни світу
Зовнішньо-торговельний оборот 40180,8 16071,3 24109,5 34933,9 13345,6 21588,3 5246,3 2725,7 2521,2
Експорт 22012,4 980,5 15204,9 17957,1 4377,4 13579,7 4055,3 2430,1 1625,2
Імпорт 18168,4 9263,8 8904,6 16976,8 8968,2 80008,6 1191,6 295,6 896,0
Сальдо 3844,0 -2456,3 6300,3 980,3 -4590,8 5571,1 2863,7 2134,5 729,2

В статистиці міжнародну торгівлю характеризують наступні показники:

1. Обсяг загального експорту країни (Е).

2. Обсяг загального імпорту країни (І)

Їх величинав визначається сумуванням вартості товарів і послуг відповідно експортного та імпортного потоків.

3. Експортна квота (

) – відбиває значимість експорту для національного господарства і є способом обмеження пропозиції товарів на експорт, запобігання зниження експортних цін, а отже, і доходів від експорту. Квотування експорту може спрямовуватися на забезпечення пропозиції товару всередині країни та для недопущення надмірного підвищення цін на внутрішньому ринку.

4. Імпортна квота (

) – характиризує значимість імпорту для національноо господарства і є формою нетарифних обмежень ввезення товарів у країну. Може накладатися як на окремі види товару, так і на загальну масу товарів країни чи на групи країн. Розрізняють два види імпортної квоти: абслютна – встановлена кількість товарів, дозволених для ввезення, і тарифна – дозвіл на ввезення конкретного товару протягом визначеного періоду зі сплатою мита за пониженою ставкою.

5. Сальдо зовнішньої торгівлі (

) – харктеризує експортну орієнтацію економіки країни (
) чи імпортну залежність (
)

6. Зовнішньоторговельний оборот (

)- характеризує загальний обсяг експортного та імпортного потоків.

7. Зовнішньоторговельна квота (

) – комплексний показник економіки, що характеризує частку зовнішньоторговельного оборотуу ВВП;

8. Питома вага експорту (імпорту) країни в загальному обсязі (

)) – харктеризує географічну структуру міжнародної торгівлі

9. Ступінь залежності економіки країни від міжнародної торгівлі (

) – характеризує частку зовнішньоторговельного обороту у ВНП.

Статистика зовнішньої торгівлі вивчає рух товарів через кодон, виконує облік виконаних робіт та послуг. Крім того, її завданнями є розробка системи показників, які характеризують розміри, динаміку і структуру зовнішньої торгівлі, аналіз факторів, що обумовлюють основні тенденції їх розвитку, а також вивчення взаємозв’язків між показниками зовнішньої торгівлі та іншими показниками економічної діяльності держави. Статистика збариє й аналізує дані, які характеризують обсяг товарообороту з іншими державами; стан торговельного балансу ; обсяг експорту й імпорту та зміни в їх товарній структурі; географічний розподіл зовнішньоторговельного обороту. Це дозволяє аналізувати результати розвитку економічних зв’язків з іншими країнами, пропорційність зовнішньої торгівлі, темпи зміни експортно-імпортних операцій.

Проаналізуємо торгівлю товарами по країнах СНД за період

1996, 2000, 2003, 2004 рр. Для аналіз використовуємо додаток 1

Проаналізувавши дані додатку 1 можна зробити висновок, що експорт товарів по країнах СНД за 2004 р. порівняно з 1996 р. зріс на 1151,8 млн. доларів США.

Імпорт товарів по країнах СНД за 2004 р. порівняно з 1996 р. також зріс на 4032,1 млн. доларів США і становить 15208,0 млн. доларів США.

З наведених гістограм (додаток 2) помітно, що найбільші обсяги як експорту тік і імпорту товарів по країнах СНД становлять у Російській Федерації.

Але для отримання більш точної інформаці про торгівлю товарами потрібно проаналізувати й інші країни світу. Отже, використовуючи статистичні дані додатку 3 можна дійти до висновку, що для країн Європи характерна тенденція зростання обсягів торгівлі товарами. Для країн Азії – обсяг експорту за 2004 рік значно вищий ніж за 1996 рік, а обсяг імпорту вдеяких країнах зменшується.

Стосовно країн Африки то в них спостерігається незначні обсяги експорту товарів, а імпорт товарів порівняно з іншими країнами світу набагато великі ніж в інших .

Для країн Америки, а саме для США, спостерігається велика різниця між експортом торгівлі товарами за 2004 рік порівняно з 1996 роком, а саме в 2004 р – 1506,9 млн.доларів США і відповідно 1996 р. – 376,3 млн. доларів США. Обсяги імпорту відносно стабільні.

Країни Австралії і Океаній характеризуються незначним обсягом як експорту так і імпорту торгівлі товарами по країнах.

Аналізуючи обсяги експорту –імпорту товарів за регіонами у 2004 р. в Україні табл.2.1, можна наголосити на тому, що обсяг експорту в Україні найбільший в Донецькій області, який становить 25,5 % від загального, а обсяг імпорту найбільший в Дніпропетровській області, який становить 8,1 % від загального імпорту.

Таблиця

Експорт Імпорт
Кількість підприємств вартість млн. дол.США відсотків до загального обсягу експорту Кількість підприємств вартість млн. дол.США відсотків до загального обсягу експорту
Всього 13573 32666,1 100 19545 28996,8 100
АРК 241 274,9 0,8 408 150,4 0,5
Вінницька 390 421,7 1,3 322 246 0,8
Волинська 264 272,8 0,8 340 264,6 0,9
Дніпропетровська 1126 5409,9 16,6 1690 2336 8,1
Донецька 860 8343,6 25,5 1206 2182,9 7,5
Житомирська 395 262,2 0,8 297 141,8 0,5
Закарпатська 559 605,5 1,9 576 614,4 2,1
Запорізька 529 2369,2 7,3 567 1225,6 4,2
Івано-Франківська 390 867,3 2,7 319 477,1 1,6
Київська 538 473,9 1,5 872 921,1 3,2
Кіровоградська 182 200 0,6 129 84,4 0,,
Луганська 404 1899,8 5,8 398 367,2 1,3
Львівська 835 639,7 2 1201 726,7 2,5
Миколаївська 285 654,4 2 227 327,4 1,1
Одеська 674 1053,8 3,2 1269 935,6 3,2
Полтавська 305 1381,1 4,2 392 476,6 1,6
Рівненська 249 202,6 0,6 263 224,3 0,8
Сумська 370 472,1 1,4 249 188,2 0,6
Тернопільська 150 92,9 0,3 225 67 0,2
Харківська 940 764,1 2,3 1218 877,2 3
Херсонська 235 223,5 0,7 197 77,8 0,3
Хмельницька 242 181,2 0,5 280 162 0,6
Черкаська 289 412,2 1,3 282 236,2 0,8
Чернівецька 185 85,7 0,3 174 86,2 0,3
Чернігівська 238 245,5 0,8 223 209,3 0,7

Надзвичайно важливими для аналізу зовнішньоторговельних операцій, виявлення тенденцій і перспектив їх розвитку, для орієнтації країни у світовій торгівлі є показники, що характеризують географічнмий розподіл товарообороту.