Смекни!
smekni.com

Споживче кредитування населення (стр. 8 из 8)

19. Андреева Г.В. Скоринг как метод оценки кредитного риска // Журнал “Банковские технологии”, № 6, 1999 // http://www.cfin.ru

20. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороз. — К.: КНЕУ, друге видання. — 2002. — 476 с.

21. Банковское дело: Учебник /Под ред. О.И.Лаврушина – Москва, «Финансы и статистика», 1998 – 576 с.

22. Банківські операції: Підручник/ А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред.д-ра екон.наук,проф.А.М.Мороза.- К.: КНЕУ, 2000.- 384с.

23. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 471 с.

24. Бергер Айке, Банковские операции для физических лиц,- К.:Укр. Финансово-банковская шк. в сотрудничестве с группой европейских сберега-тельных банков, 1997.- 135 с.

25. Гриджук Д.М. Забезпечення кредитних зобов"язань у діяльності банків/ Д.М.Гриджук, В.О.Олійник.- Київ: Істина, 2001.- 256с.

26. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. — 578 с.

27. Кредитний ризик комерційного банку. Навч. посіб./ В.В.Вітлінський, О.В.Пернарівський, Я.С.Наконечний, Г.І.Великоіваненко; за ред В.В.Вітлінського.- К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.- 251с.

28. Огляд ринку іпотечного кредитування країн Європейського Союзу // Українська національна іпотечна асоціація, 2002

29. Орлов А. Скоринговая модель: возможность стать ближе к клиенту стоит недешево – 25.04.2006 // http://www.uabanker.net

30. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — КНЕУ, 2002.— 316 с.

31. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ. 2004. — 468 с.

32. Офіційний сайт Асоціації банків України // WWW.AUB.COM.UA

33. Офіційний сайт НБУ // www.bank.gov.ua

34. Офіційний сайт ТОВ “Банк Ренесанс капітал” // WWW.RCC.COM.UA

Додаток А

Таблиця А.1

Динаміка агрегатів балансу ТОВ „Банк Ренесанс капітал” за 2006 -2008 рокиДодаток Б

Таблиця Б.1

Динаміка агрегатів доходів та витрат ТОВ „Банк Ренесанс капітал” за 2006 -2008 роки


Таблиця Б.2

Динаміка показників ефективності діяльності ТОВ „Банк Ренесанс капітал” за 2006 -2008 роки


Додаток В

Звітність по кредитному ризику та резервуванню в за 2006 -2007 роки