Смекни!
smekni.com

Парламенты Украины и демократических стран мира

Вступ


Розділ1. Структурапарламентівдемократичнихкраїн світу

1.1 Загальніриси

1.2 Апарат

1.3Дослідницькіслужби парламентів

1.4Контрольніслужби парламентів

Розділ2. Проблемабікамералізмув Україні


Розділ3. Стислий історичнийнарис становленняпарламентаризмув Україні

Розділ 4.Структура Верховної РадиУкраїни

4.1Голова ВерховноїРадиУкраїни та йогозаступники

4.2Комітети ВерховноїРади України

4.3Тимчасовіспеціальніі слідчі комісіїВерховної РадиУкраїни

4.4Аппарат ВерховноїРади України

4.5РахунковаПалата

4.6УповноваженийВерховної РадиУкраїни з правлюдини

Розділ5.Основні функціїпарламентівсвіту

5.1Законодавчіфункції парламентів

5.2Контрольніфункції парламентів

5.3Установчіфункції парламентів

5.4Бюджетно-фінансовіфункції парламентів

5.5Внутрішньополітичніфункції парламентів

5.6Зовнішньополітичніфункції парламентів


Висновок


Додаток(схема)


СписоквикористаноїлітературиВступ

Парламент- це виборнийколегіальнийорган, який маєпере­важніправа у сферізаконотворчості.Завдяки парламентуу країні створюються,розвиваютьсяі зберігаютьсядемократичніформи прав-ління.Рольпарламентув житті суспільствакожної країниє різною. Протеу діяльностіпарламентівсвіту є багатоспільного, щозаслу­говуєна вивченняі використаннянабутого досвідув діяльностіінших законодавчихорганів.

Перш за всеслід усвідомити,що ідеалисправедливості,при­роднихправ і свободлюдини можутьбути втіленіу життя тількитоді, коли державабазується напринципахнародовладдяі розпо­ділудержавної владина законодавчу,виконавчу тасудову. Ці прин­ципи,вперше проголошеніШ.Монтеск'є іЕ.Сієсом, булизафік­сованіу КонституціїСША, прийнятійу 1787році. Вони сталинаріжним каменемдля конституційкраїн Європи,що створюва­лисяв результатібуржуазнихреволюційXIX століття.Як пока­завдосвід державрозвинутоїдемократії,саме парламентиє підва­линоюдемократичнихсвобод суспільства,ефективнимиінсти­туціями,що протидіютьузурпації владиоднією особоючи гру­пою осіб.Парламентиє центромідеологічноїсфери, ареноюдля постійнихдебатів щодосуспільно-політичногоустрою держави,на якій партійнілідери та суспільнідіячі маютьможливістьпо­стійнопереконувативиборців унеобхідностізмін у відповідностідо своїх програм,щоб в результатідемократичноїборотьби от­римативладу із рукнароду.


ВИСНОВОК

Підсумовуючироботу,зазначимо, щохоча парламентськийспосіб прийняттяКонституціїУкраїни певноюмірою зберігзако­нодавчугілку від тогоусіченогодержавно-правовогостатусу, якийбув змодельованийпрезидентськимпроектом ОсновногоЗакону і намічавсядля прийняттяйого непарламентськимшляхом, черезреферендум,перспективаподоланняВерховною Радоюантидемо­кратичноїтенденціїзниження їїролі в системірозподілу владі на базі новоїКонституціїпов'язана здуже великимитруднощами.Як свідчитьздійсненийаналіз, конституційнийаспект проблемив недосконалості,прогалинахта обмеженостіконституційнихгарантій розвиткуукраїнськогопарламентаризму.

Зміцненняпозицій ВерховноїРади вимагаєінтенсивних,кон­структивнихта всебічнихзусиль, покликанихдобудуватита вдоско­налитиправовий фундаментстановленняі розвиткупарламентськихінститутівшляхом:1) змін тадоповненьКонституції;2) розробкиі прийняттяконституційнихзаконів таінших актів;3) тлумаченняКонституції,особливо системного.Цілісна системаправовогозабез­печеннядіяльностіВерховної Радимає вибудуватиміцний засліннаступу і натискуна парламентаризм,закріпитивсебічні, суворіі повні нормативнігарантії, якіб, з одного боку,гарантувалипровідне місцезаконодавчоївлади в державномумеханізмі, аз іншого— забезпечувалиповнокровнеі ефективнезідйсненняВерховною Радоюзагальновизнанихсвітом парламентськихпрерогатив,зокрема: прийняттязаконів, бюджетната структуроутворюючасфери, пар­ламентськийконтроль.

Інший напрямокзміцненняпарламентськихінститутівв існуючихумовах правовогополя міститьсяв практичнійплощині. І всеж таки не звертаючиуваги на недоліки,недосконалістьі прогалининор­мативноїбази, необхіднонаполегливоі динамічнорозгортатиширо­ку і ефективнудіяльністьВерховної Радиу всіх сферах,що класичнопритаманніпарламентам.Конкретніпозитивнірезультатипрактич­ноїроботи загальнодержавногооргану народногопредставництванеодміннозмінять співвщношенняконституційноїмоделі ВерховноїРади і фактичноїна користьостанньої.

В теоретичномуплані просуванняу вирішенніскладної,багато-аспектноїі актуальноїпроблеми динамізаціїукраїнськогопарламентувикликає нагальнунеобхідністьрозгортанняі поглибленнянаукових дослідженьу цій сфері, атакож виданнявідповіднихпраць. В такомуплані дивує,що підготовленаі рекомендованадо друку вченоюрадою Інститутудержави і правамонографія"Законодавчавлада України"ніякого просуваннядо видання неодержала.

Рішення такогомасштабногозавдання, якимє становленняі розвитокукраїнськогопарламентаризму,потребує зусильвсього суспільства.В такому руслікорисним іраціональнимуявляєтьсястворенняконструктивного,широкого рухуза формування,зміц­ненняі розвитокпарламентськихінститутівв Україні. Вінміг би об'єднатинародних депутатів,вчених, державнихі громадськихдіячів, представниківвсіх прогресивнихверств суспільства.


53


Розділ 1.Структурапарламентівдемократичнихкраїн світу

1.1 Загальніриси

Парламентє представницькиморганом державиу багатьохкраїнах, вінмає іншу назву:НаціональніЗбори (Франція),Великі НародніЗбори (Китай),Верховна Рада(Україна), Бундестаг(ФРН), Ріксдаг(Швеція), Стортінг(Норвегія),Фолькетінг(Данія), Альтінг(Ісландія), Сейм(Польща), Скупщина(Югославія),Меджліс (Туреччина).

 • Парламентвідіграє важливуроль в управліннікраїною, уформуванніїї державноїполітики, аледля цього потрібно,щоб виконувалисятакі умови:

 • Парламентповинен бутиздатним доефективногофункціонування,уникати внутрішніхконфліктіві чітко дотримуватисясвого регламенту,тобто своїхвласних правилгри.

 • Парламентповинен володітивсебічноюінформацієюпро стан справу державі натому ж рівні,що й виконавчавлада, яка маєу своєму розпорядженнівеличезнуінфраструктуру.Такої інфраструктурипарламент матине може тому,очевидно, вінповинен отримуватиінформаціюне тільки відсвоїх служб,а й безпосередньовід виконавчоївлади.

 • Парламентповинен матиструктури, якіб забезпечувалипостійні комітети,парламентаріваналітичнимиматеріаламиз різних проблемдержавногобудівництва,політики, економіки,культури, освіти,медицини, новітніхтехнологій.

Парламентикраїн світує однопалатнимиабо двопалатними.Двопалатнийпарламент єприроднім дляфедеративнихдержав. Вважається,що верхня палата(сенат) представляєінтереси суб’єктівфедерації.Існують унітарнідержави здвопалатнимипарламентами.У них верхняпалата традиційноє поміркованоюі стримує революційнірішення нижньоїпалати (палатипредставників).Часто депутативерхньої інижньої палатобираютьсяза різнимиправилами. Убагатьох країнахвони обираютьсяна різні терміни.Так, у США депутатинижньої палатиобираютьсяна два роки, аверхньої— на шість.

На чолі палатистоїть голова,який в англомовнихкраїнах називаєтьсяспікером. Вінпроводитьзасідання імає одного абодвох заступників.Голова парламентуабо палатиобираєтьсядепутатами,а в деяких країнахпризначаєтьсямонархом. УСША, наприклад,головою Сенатує віце-президент,а для веденнязасідань Сенатобирає тимчасовогоголову. У багатьохкраїнах головаутримуєтьсявід голосування,не бере участіу дебатах, призупиняєчленство упартії. В ішихкраїнах, наприклад,у США, він, навпаки,представляєпартійну більшість.

У більшостікраїн парламентом,палатою керуєколегіальнийорган (президія,правління,бюро). Це, якправило, нечисленнийорган, але єкраїни, де віндуже громіздкийІталія — 16 осіб(кожна з двохпалат), Франція— 22 (Національнізбори) і 20 (Сенат).Колегіальніоргани— це робочіоргани палат,які не маютьправа прийматибудь-які рішеннязамість палатияк під час сесії,так і під часканікул.

Крім колегіальнихорганів, деякіпарламентиформують спеціальніоргани дляпідготовкипорядку денногосесії: конференціяголів (Бельгія),рада старійшин(ФРН).

Всі депутатипарламентупрацюють упостійнихкомітетахвідповіднодо свого фахуабо своїх уподобань.Комітети відіграютьпровідну рольу законотворчійроботі парламентів.

Роботу парламентіві постійнихкомітетівзабезпечуєапарат, якийможе бути доситьчисленним.Обслуговуючийперсонал комітетівскладаєтьсязі службовців-фахівцівта секретарів.Вони готуютьнеобхідніматеріали івирішують всіорганізаційніпитання.

Парламентиможуть матирозгалуженідослідницькіслужби і контрольніслужби, якізабезпечуютьпарламентарівнеобхіднимианалітичнимиматеріаламиі матеріаламипро ефективністьдіяльностівиконавчоївлади.

1.2 Апарат

Усі парламентипотребуютьпідтримкиапарату длязабезпеченняїх послугами,приміщеннямий технічнимизасобами таджереламиінформації.Існують триголовні послуги,які апарат моженадаватизаконодавцям:науково-досліднаробота, підготовкадокументаціїта адміністративнадопомога Удеяких парламентахдепутатамнадаються всітри типи послуг,в інших— лишедва з них доступні,і дуже нечастоіснує лише одинз типів послуг(як правило,адміністративнадопомога).

Майже всіпарламентисвіту маютьпарламентськібібліотеки,чимало з якихнадають науково-дослідніпослуги. У невеликихбібліотекахпрацюють лишеодні бібліотекарі,у більших, крімбібліотекарів,й інші фахівціз широкого колагалузей науки,які виконуютьдля законодавцівдослідженняі забезпечуютьїх спеціальнимианалітичнимиматеріалами.

Деякі парламентиутримуютьвеликі постійніштати працівниківапарату і можутьмати додатковийперсонал наінших рівнях.У КонгресіСполученихШтатів, наприклад,кожен сенаторі конгресменмає свій власнийапарат; коженкомітет наймаєсвій окремийапарат, причомучастина працівниківпризначаєтьсяпартійноюбільшістю, аінша частина— меншістю.

Особистийапарат

Законодавцібагатьох парламентівмають особистийапарат, якийпрацює з виборцями,обробляєкореспонденцію,збирає інформаціюз питань державноїполітики, абоконсультуєчленів парламентуз питань законодавства,представництваабо політики.

Працівниківособистогоапарату можутьприймати нароботу якконсультантиз бюро працевлаштування,так і законодавці,враховуючирівень освітикандидатів,їхній попереднійдосвід і рівеньпрофесійнихнавичок. Питанняпро прийняттякандидатівдо свого апаратуостаточновирішуютьзаконодавці.

У кожномупарламентікількістьпрацівниківособистогоапарату різнаі залежить віднаявних фінансовихресурсів.Здебільшого,це число перебуваєв межах від1 до20. Особистийапарат утримуєтьсяза рахунокпарламентських,особистих тапартійнихкоштів.

Парламентибез особистогоапарату

У деякихпарламентахапарат закріплюєтьсяза партійнимиабо парламентськимигрупами і обслуговуєлише цю групудепутатів.Послуги, якінадаютьсяапаратом партійнихгруп, можутьоплачуватисяза рахуноккоштів парламенту,особистихкоштів законодавця(або тих і інших),партійнихкоштів абобудь-якогоіншого законногофінансовогоджерела.

Незалежновід чисельностіпарламентуі наявних фінансовихресурсів функціїапарату в ньомуможуть активновиконуватидобровольці.Серед добровольцівзвичайно можнапобачити студентів,молодих науковцівз університетівабо партійнихактивістів.Добровольцівприваблює такаробота тому,що вона вважаєтьсяпочесною тапрестижною.Це дає їм досвідзаконодавчоїроботи і поліпшуєперспективислужбовогозростання.

Апараткомітетівзаконодавчогооргану

Комітетичасто маютьсвої власніапарати. Професійніпрацівникиапарату комітетівздійснюютьаналіз політичноїстратегії,надають допомогу,сприяють прискореннюроботи комітетів.У деяких парламентахпрацівникиапарату комітетіввиконуютьадміністративніта науково-дослідницькіфункції, готуютьдокументацію(Польща). В іншихпарламентахсекретаріатиможуть виконуватиодну (як правило,адміністративну)або дві (звичайноадміністративнуй з підготовкидокументації)функції.

Кількіснийсклад апаратукомітетів дужерізний залежновід країни.Наприклад, упарламентіАвстрії комітетине мають постійнихапаратів. Замістьцього коженкомітет маєсекретаря, якийпрацює неповнийробочий тиждень.У Конгресі СШАапарат кожногоз постійнихкомітетівСенату налічуєвід 22до 153осіб. У Палатіпредставниківкількіснийсклад апаратукожного з комітетівналічує від30 до 140осіб, становлячив середньому70 у кожномукомітеті. УФранції, Німеччиніта Швеції коженкомітет маєапарат кількістюЗ-б працівників,однак і ці показникиз року в рікміняються.

У багатьохзаконодавчихорганах апараткомітетів єчастиноюадміністративногоперсоналупарламенту(Австрія). У цихпарламентахкерівник апаратунаймає кадридля апаратівкомітетів. Вінших парламентахкомітети формуютьцілком окреміапарати (Німеччина).Як правило,питання прийняттяна роботу новихпрацівниківапарату вирішуєтьсяголовою комітету.Інколи працівникиапарату наймаютьсявідділом кадрів(СловацькаРеспубліка).У цьому випадкуостаточнерішення пронаймання працівниківапарату приймаєкерівник відділукадрів. У деякихпарламентахапарати комітетівформуютьсяіз самих членівкомітетів,інакше кажучи,сам комітетвирішує, хтобуде працівникомапарату.

Професійнапідготовкаапарату

Для підвищеннякоефіцієнтукорисної діїапарату впродукуванніінформаціїі передачі їїдепутатампарламент можеорганізуватипрограми професійноїпідготовкипрацівниківапарату. Програмипрофесійноїпідготовкидопомагаютьновим працівникамапарату набутизнання з конкретнихпитань поточноїпарламентськоїроботи, а отже,роблять роботуапарату більшефективною.

Професійнапідготовкане повиннаобмежуватисялише апаратом.Законодавцямтакож слідзнати, як ефективноскористатисяпослугамиапарату. Томупроведенняустановчихзасідань длязаконодавців(щодо того, яквони могли бефективнокористуватисяпослугамиапарату), можезробити їхнюроботу більшпродуктивною.

Керівникапарату

Звичайно,адміністративнийперсоналпідпорядковуєтьсякерівниковіапарату удвопалатномупарламенті,кожна палатанайчастішемає власногокерівникаапарату, якийнаглядає заадміністративнимперсоналомі консультуєз процедурнихі законодавчихпитань.

У більшостіпарламентівкерівник апаратує ключовоюфігурою у наданніапаратом послуг.Завдання керівникаапарату— дбатипро те, щоб депутатимали у своємурозпорядженнівсі засоби, якімогли б допомогтиїм виконуватисвої обов’язки.Керівник апаратуконтролює всіадміністративніі секретарськіслужби, у томучислі бібліотеку,службу постачання,забезпеченняприміщеннямиі бухгалтерію.

Звичайно,керівник апаратумає знання йдосвід, якідають йомувладу й впливу парламентіТому його призначеннямає особливезначення дляпарламентськоїпрактики. Наприклад,у Великобританіїкерівник апаратупризначаєтьсямонархом, уФранції— парламентськимибюро, в Ізраїлі—головою і заступникомголови парламенту,у Німеччині— головамиРади. У небагатьохкраїнах керівникпарламентськогоапарату призначаєтьсяурядом.

Адміністративнийперсонал

В усіх парламентахсвіту існуєадміністративнийперсонал. Йогообов’язкамиє зберіганняпротоколів,ведення фінансовихсправ, управліннякадрами (набір,підвищенняпо службі,підтриманнядисципліни,розподіл обов’язківі т. д. ), консультуванняголовуючогоі членів парламентуз питань парламентськоїпроцедури.Адміністративнийперсонал такожпіклуєтьсяпро забезпеченнязаконодавцівприміщеннями,засобами зв’язку,транспортом.У парламентахз обмеженимифінансовимиресурсами абоу парламентах,де законодавціне мають особистогоапарату, адміністративнийперсонал можетакож виконуватинауково-дослідніроботи і готуватидокументацію.

На закінченняслід зауважити,що у парламентахсвіту існуютьрізні формиорганізаціїроботи апарату.Кожен парламентшукає і запроваджуєсвою власну,єдину у своємуроді системуорганізаціїапарату. Особливостіцієї системизалежать відчисельногоскладу парламенту,наявних фінансовихресурсів, цілейта пріоритетівзаконодавчогооргану.

Так, КонгресСША складаєтьсяз 535 осіб, користуєтьсяпідтримкоюі допомогоюапарату чисельністюбільше як 27 000чоловік. Хочай трапляютьсянарікання нанадмірну роздутістьапарату Конгресу,насправдінайбільш обізнаніспостерігачідоводять, щоапарат Конгресунеобхіднийі здебільшогоналежним чиномвикористовується.

1.3 Дослідницькіслужби парламентів

До структурипарламентівбагатьох країнвходять дослідницькіслужби, основнимзавданням якихє сприяннязаконодавчомупроцесу. Ціслужби забезпечуютькомітети іокремих депутатівнеобхіднимиматеріалами,інформацієюта аналітичнимидослідженнями,на яких базуютьсяполітичнірішення депутатів.

Прикладомефективноїдослідницькоїслужби парламентуможе бутидослідницькаслужба КонгресуСША. До цієїслужби, якадопомагаєКонгресовіу законотворчійроботі, приєднаніще три організації:

 • бюджетнаслужба Конгресу,яка надає йомуінформацію,пов’язану збюджетом, витратамита їх ефективністю,

 • служба загальногообліку ВонадопомагаєКонгресовіу питанняхнагляду ікоординаціїдіяльностіуряду, а такожпроводитьнезалежніаудиторськіперевірки,дослідженнята оцінкуфедеральнихпрограм,

 • службатехнологічнихдосліджень,яка готує дляКонгресу матеріализ питань запровадженнянових технологій

У наведенихвище дослідницькихслужбах працюєбільше як6 000 працівників.Конгресовадослідницькаслужба маєрічний бюджет45 млн. дол. і щорокувідповідаєна близько500000 запитів відконгресменів,комітетів іпрацівниківапарату. Службанадає відповідіу формі доповідей,бюлетнів,бібліографій,інформаційнихповідомлень,семінарів,аудіо та відеозаписів,інформаціїз автоматичноїбази даних іконсультаційтелефоном.Конгресовадослідницькаслужба є позапартійноюорганізацією

Дослідницькаслужба Конгресу,яка є підрозділомБібліотекиКонгресу,безпосередньообслуговуєКонгрес, маєчисленнийпрофесійнийта допоміжнийапарат, що немає нічогоспільного ізсамостійнимиорганізаціямиСенату і Палатипредставників.

1.4 Контрольніслужби парламентів

Парламентибільшості країнмають спеціальніслужби, якіконтролюютьдіяльністьвиконавчоївлади. У Франціїконтрольніфункції виконуєЛічильна палата.Вона є незалежноюяк від уряду,так і від парламентуі допомагаєїм у перевірціналежноговиконаннябюджету. РевізориЛічильноїпалати маютьдоступ до всіхдокументів,пов’язанихз фінансовимиопераціями,до особистихархівів таконтрактів.Лічильна палата,щоб поінформуватиПрезидентареспубліки,парламент інарод, подаєщорічну доповідьпро “Закон пробюджетнерегулювання”.Вона ревізуєбудь-які установий організації.Про випадкибезгосподарностіабо порушенняфінансовихнорм доповідаєтьсячерез генеральногопрокуроракерівниковіустанови, а привипадки шахрайства— генеральномупрокурору, щобпорушити судовусправу.

У Німеччиніконтрольниморганом є Федеральнаконтрольнапалата, якаперевіряєзвітністьФедеральногоуряду щодофінансовихоперацій, атакож їх економічністьта правильність.Федеральнаконтрольнапалата є незалежноювід уряду і відпарламенту.

Контрольниморганом в Італіїє Ревізійнапалата. Вонамає не тількиконтрольніфінансовіфункції, а йфункції судовоївлади. Палатаможе проголоситинезаконнимидії будь-якогооргану. Такірішення передаютьсяпарламентовіі міністрові,якому цей органпідпорядкований.Ревізійнапалата є арбітромзаконності,тому може вивчатиматеріально-правовіаспекти суперечок.Вона надаєвисновки щодовсіх правовихпропозиційпарламенту.Ці висновкиформулюютьсяГенеральноюасамблеєю зпитань контролюі судовимиколегіямиРевізійноїпалати.

У Швеціїконтрольніфункції виконуєДержавне ревізійнеуправління(ДРУ). Під часревізій ДРУперевіряєдокументи ірезультативністьдіяльностівсіх урядовихвідомств тадержавнихпідприємств,компаній тафундацій. Кожногороку ДРУ виконуєобов’язковуревізію річнихзвітів усіхвідомств. Воновивчає всіаспекти результативностій ефективностідіяльностіцентральнихурядових органіві готує річнийзвіт із цихпитань.

У Великобританіївідповідальністьза проведенняревізій несе.Державна контрольнапалата на чоліз Генеральнимконтролером,який дає дозвілна виділеннядержавнихкоштів, оскількивін є розпорядникомвидатків казначействаі ревізоромдержавнихрахунків. Вінмає обов’язкизатверджуватизвіти всіхурядових міністерствта інших органівдержавногосектора і складаєзвіти про результатисвоїх перевірокдля Парламенту.

У США Конгресконтролюєагентства іпрограми черезрозподіл бюджетнихасигнувань.Конгрес запровадивпосади генеральнихінспекторіву більшостіфедеральнихміністерстві відомств, якіза останні 5років заощадилибільше як71 млрд.дол. і провели16000 розслідувань.Конгресомстворено1921 рокуГоловну контрольнуслужбу (ГКС).Під керівництвомГенеральногоконтролеравона перевіряєвиконавчіоргани і програмина вимогу комітетіві членів Конгресу.ГКС є провідноюконтрольноюслужбою Конгресу.Вона подаєКонгресовіщороку до1000 доповідей,де йдеться провипадки марнотратства,шахрайствав урядовихструктурахі програмах.РозслідуванняГКС закінчуютьсявнесенням новихзаконопроектів,слуханнямиу Конгресі.Керівник службипризначаєтьсяПрезидентомна єдинийп’ятнадцятирічнийтермін за погодженняміз Сенатом.

Контрольніфункції Конгресуповинні бутиурівноваженіз потребоювиконавчихорганів матисвободу дійпри виконанніпрограм. НадмірневтручанняКонгресу можезашкодитисправі. З іншогобоку, якщо Конгресбуде нехтуватисвоєю контрольноюфункцією, товиконаннязаконів залежатимецілковито відчиновниківвиконавчоївлади.


Розділ2. Проблемабікамералізмув Україні


ВерховнаРада України— однопалатнийпарламент.Закріплю­ючипарламентоднопалатниморганом, новаКонституціяреалізує принципспадкоємностіконституційноїрегламентації.ПопереднійОсновний Законтакож закріплюваводнопалатнуВерховну Раду.

Конституційнийсклад ВерховноїРади —450 народнихдепутатівУкраїни (ст.76): зберігаєтьсята чисельністьпарламентарів,яка закріплюваласьпопереднімголовним актом.

Народнідепутати Україниобираютьсяна основі загального,рівного і прямоговиборчого правашляхом таємногоголосуваннястроком начотири роки.Конституціязакріплюєумови, яким маєвідповідатидепутат. Насампередвін —громадянинУкраїни, якийпроживає вУкраїні протягомостанніх п'ятироків. На деньвиборів депутатмає досягтидвадцяти одногороку. Депутатомможе бути тількигромадянин,що має правоголосу.

Конституційнезакріпленообмеження: доВерховної Радине може бутиобраним громадянин,який має судимістьза вчиненняумисного злочину,якщо ця судимістьне погашенаі не знята увстановленомузаконом порядку.

Конституційневирішенняпитання просклад і структуруукраїн­ськогопарламентусупроводжувалосьгострими дискусіями.Мабуть, найбільшуувагу приверталапроблема: якимбути парламенту— однопалатнимчи двопалатним(бікамеральним)?

Дана проблема— новапроблема теоріїі практикиукраїнськогоконституціоналізму,її розробка— важливезавдання вітчизняноїюридичноїнауки.

В сучаснихдержавахвикористовуютьсядва вида бікамеральнихпарламентів— бікамеральніпарламентиунітарних іфедеративнихкраїн. В останніхбікамералізмпояснюєтьсябажанням забезпечитив одній палатіпредставництвоінтересівнароду в цілому,а в другій— представництвоінтересівсуб'єктів федерації.Двопалатнітьунітарнихдержав ставитьза мету обмеженнявпливу одноїпалати на політичнежиття з допомогоюмеханізмівконтролю зарішеннями, яківона приймає.

Процес підготовкиі прийняттяКонституціїУкраїни позначивсянаявністюрізних позиційщодо прийнятностідля нашої республікидвопалатногопарламенту.

Вичленовуючиструктурнийаспект конституційнихзасад побу­довиВерховної РадиУкраїни, слідпозитивнооцінити туобставину, щона завершальнійстадії конституційногопроцесу, на часпарла­ментськогодоопрацювання,розгляду іприйняттяпроекту Основ­ногоЗакону буловідкинутобікамералізм,сконструйованийпрези­дентськимваріантомпроекту Конституції.Гостра боротьбаз приводу структуриукраїнськогопарламентузавершиласьпобудовоюоднопалатноїВерховної Ради.З позицій становленняі розвиткупарламен­таризмув умовах Україниоднопалатнийорган народногопредстав­ництває більш бажаним.У сучаснихукраїнськихреаліях двопалатнаструктура цьогоінституту моглаб виступатипотужним знаряддямруйнуванняпарламентуяк цілісногозаконодавчогооргану.

Опонуючиприхильникамбікамералізму,важливо проаналізу­ватисвітовий досвідконституційноїправотворчості.Він свідчить,що еволюціяструктурипарламентіввиявила тенденціюдо відмови відверхніх палат.У Новій ЗеландіїліквідованоЗаконодавчуРаду Парламенту(1950 р.); КонституціяДанії інституювалаоднопалатнийфолькетинг(1953 р.); в1971 р. скасовановерхню палатушведськогопарламенту;КонституціяПортугалії1976 р. передбачилаоднопа­латніЗбори Республіки;аналогічнеявище характернедля грецькихконституцій1952 р. та1975 р.

А що ж країнипосткомуністичногосвіту? Як правило,тут збу­дованіоднопалатнізагальнодержавніоргани народногопредставництва.Але в деякихвипадках створеніабо відроджені— двопалатні(Росія, Польща,Румунія, Чехія).В цьому контексті,на мій погляд,можна простежитизв'язок міжтенденцієюпосилення владипрезидентуриі реформуваннямоднопалатногопарламентув двопалатний.Він рельєфновідображенийв РеспубліціКазахстан.Основний Закон1993 р.конституюваводнопалатнуВерховну Раду.Стрімке нарощу­ванняелементівтрансформуванняінститутупрезидентау надвладукардинальнозмінило організаціюдержавноїструктури, щоі було оформленоКонституцією1995 р. ВонавідкинулаоднопалатнуВерховну Раду,а інституювалаінший орган— парламент,що скла­даєтьсяз двох палат.

Прибічникидвопалатногопарламентув Україні чомусьне оперуютьнаведенимита іншими фактичнимиданими, якірозкри­ваютьтенденціювідмови післявоєннихконституційбагатьох країнсвіту відбікамералізму.Не згадується,чи замовчуєтьсятакож інша,відносно новатенденціясвітовоїконституційноїзаконотворчості.Йдеться прочітко окресленулінію основнихзаконів назакріпленнявідкритогопідпорядкуванняверхніх палатпарламентівполітиці президентіві урядів (Франція,Німеччина).

Це дуже рельєфновідображаєфранцузькаконституція1958 р. Створеннядругої палати— Сенатуне має традиційнихпідстав у Франції,яка є унітарноюдержавою. Вонопояснюєтьсяпрагненнямвиконавчоївлади вибудуватив серединіпарламентумеханізм, якийби протистоявНаціональнимЗборам, служивзнаряддямборотьби вруках президентата уряду протинижньої палати.

Конституційнезакріплюєтьсярівність Сенатута НаціональнихЗборів у галузіприйняттязаконопроектів.Ст. 45констатує, щокожний законопроектпослідовнорозглядаєтьсяв обох палатахдо прийняттяідентичноготексту («законодавчийчовник»). Якщож палати недійдуть згоди,прем'єр-міністрможе створитизмішану паритетнукомісію дляпідготовкинового текстуіз спірнихпитань. За умови,коли комісіїне вдастьсяприйняти узгодженийтекст або колицей текст небуде прийнятозгідно з передбаченоюпроцедурою,уряд післянового читанняв обох палатахможе зажадативід НаціональнихЗборів прийнятиостаточнерішення. Такимчином, Сенатбуло створеноз метою побудовив серединіпарламентуструк­тури,яка б протистоялаНаціональнимЗборам. ТворціП'ятої рес­публікисконструювалиСенат як знаряддяв руках урядупроти нижньоїпалати. Сенатпотрібен виконавчійвладі для того,щоб гальмуватиприйняттянебажаних їйзаконопроектів.Разом з тим вінвиступає інструментомпроведенняурядом своїхінтересів упарламенті.

Якщо рішенняСенату не прийнятнеурядові, вінвводить узгоджувальнупроцедуру. Колиж НаціональніЗбори можутьприй­нятинебажані урядовізаконопроекти,він не втручаєтьсяу стосункипалат. Навітьза умови прийняттяпалатами остаточноготексту виконавчавлада має важелівпливу на долюзакону: правопрези­дентазажадати повторногорозгляду законупарламентом(ст. 10);

право президентата прем'єр-міністразвертатисядо КонституційноїРади щодоконституційностіприйнятогозакону (ст.61, 62).

Верхня палатаконституційноможе бути механізмомреалізаціїінтересів урядутакож шляхомприйняття неюзаконів, обминаючинижню палату.Такий варіантгарантує ОсновнийЗакон ФРН1949 р. Згіднозі ст. 81верхня палата— Бундасратможе прийнятизакон в обхіднижньої палати— Бундестагу.

Заперечуючиавторам, щосповідуютьбікамералізмв Україні, вартозагостритиувагу на тому,що двопалатнийзаконодавчийорган не єраціональниму складнихумовах життєдіяльностінаселення,суспільстваі держави. Асаме ці реальностісьогодні наявнів Україні.

Аналізованаантидемократичнатенденціятриває в новітнійісторії. Проце свідчитьКонституціяРеспублікиКазахстан1995 р. Верхняпалата заснованогонею двопалатногопредставницькогооргану, замістьпопередньогооднопалатного,змодельованатаким чином,що Сенат служитьпотужною перешкодоюна шляху прий­няттясхваленогонижньою палатою(Мажилісом)законопроекту.

Це досягаєтьсяпередбаченимиконституцієюпроцедурниминормами, щозабезпечуютьявну перевагуверхньої палатинад нижньою.Згідно з п.4 ст.61 законопроект,схваленийбільшістюголосів відзагальноїкількостідепутатівМажилісу, передаєтьсядо Сенату, дерозглядаєтьсяу строк, що неперевищуєшістдесятиднів. Коли йогоприйнято більшістюголосів відзагальногоскладу Сенату,то він стаєзаконом і протягомдесятьох днівпередаєтьсяна підписПрезидентові.У разі ж йоговідхиленняпроект повертаєтьсядо нижньоїпалати. За умовисхваленняпроекту останньою,тепер уже більшістюв дві третиниголосів, вінзнову передаєтьсядо Сенату дляобговоренняі голосування.Повторно відхиленийпроект законуне може бутизнову внесенийу період тієїсамої сесії.

Закріпленіконституційневажелі придушеннянижньої палатидуже істотнодоповнюютьсяможливостями,які закладеніу складі Сенату,що досягаєтьсяспособом йогоформування.Відповіднодо ст. 50КонституціїСенат складаютьдепутати, обраніпо два пред­ставникивід кожноїобласті, містареспубліканськогопідпорядку­ваннята столиціКазахстануна спільномузасіданнідепутатіввідпо­віднихпредставницькихорганів. СімдепутатівСенату, крімтого, призначаєПрезидент.

Спосіб формуваннянижньої палатикардинальновідрізняєтьсявід наведеноговище. ДепутатиМажиліса(67 депутатів)обираютьсяза одномандатнимитериторіальнимивиборчимиокругами.

Зрозуміло,що встановленийпорядок формуванняСенату міс­титьпотенційніможливостідля використанняїх Президентомта урядом зметою проведеннясвоїх інтересіву парламентіКазахстану.

Всуперечнегативнимтенденціямсвітовоїконституційноїзако­нотворчості,що характеризуютьпіслявоєннийта новітнійбікамералізм,його впровадженняпрогнозувалосяі в Україні. Уформалізо­ваномувигляді цевтілювалосяу деяких проектахнової Конституції.Особливо наполегливоідея двопалатногопарламентунасаджуваласяу зв'язку з проектомОсновногоЗакону в редакції24 лютого1996 р. Офіційноце був проектконституційноїкомісії, аленазва «прези­дентський»,що утвердиласяв періодичнійпресі та виступахнарод­нихдепутатів,відбивала тойфакт, що з точкизору складуконсти­туційноїкомісії перевагабула на боціПрезидента.Ця обставина,так само, як іте, що Президентбув співголовоюконституційноїкомісії, цілкомзакономірноекстраполювалисяна змісті проектуОсновногоЗакону, якийвибудовувавконституційно-правовийстатус, з одногобоку,— всевладногоглави держави,а з іншого— безпорад­ногобікамеральногопарламенту.

Парламент— НаціональніЗбори— фіксуваласт. 72названогопроекту Конституції,—складаєтьсяз двох палат:Палати депутатіві Сенату. Проектпередбачавгарантії іпроцедурипримату верхньоїпалати наднижньою, багатов чому аналогічніконституціямдержав, аналізяких зробленовище. Їхня сукупністьзагрожувалазруйну­ваннямзаконодавчогооргану як цілісного,єдиного утвору.Сенат моделювавсямеханізмом,який забезпечувавнеможливістьподоланняпарламентомполітики Президентаі КабінетуМіністрів, щов умовах і безтого слабкогоукраїнськогопарламентаризму,наступу нанього структурвиконавчоївлади малоантидемократичнуспрямованість.

ДвопалатніНаціональніЗбори, всерединіяких —Сенат, прямоі опосередкованофактичнопідпорядкованийвиконавчійвладі, з точкизору прогнозурозвиткупарламентськихінститутівв Україні булиб неприйнятніі навіть небезпечні,про що свідчитьсвітовий досвід.

Окрім наведенихмотивів, надзвичайноважливо те, щонавіть у державах,які мають двопалатнийпарламент,останній нерозгля­даєтьсяяк раціональнийі несхитнийу випадкунадзвичайнихумов. За такихумов бікамеральнийпарламент ФРНтрансформуєтьсяв однопалатнийорган, а сампроцес відмовивід однопалатногопарламентумає конституційнезакріплення.Основний ЗаконФРН встановлюєцілком чіткоі недвозначно:коли ситуаціявимагає негайнихдій у той час,як Бундестагі Бундесратскликати неможливо,парламентськіповноваженнянадаютьсяЗагальномукомітету (ст.115-а/1),115-а/2). Загальнийкомітет формуєтьсязавчасно увідповідностізі ст. 53-а/І) з депутатівБундестагута членів Бундесратуобома палатамипарламенту.

Досвід Німеччинивельми важливийдля Україничерез труд­нощі,які переживаєреспублікау перехіднийперіод.

Але, заперечуючиавторам, прихильникамбікамералізмув Ук­раїні, вартозупинитисяна внутрішніхумовах тапередумовах,які могли бстворити сприятливийгрунт для посиленняшкідливихнаслідків уразі реалізаціїідеї про заснуваннядвопалатногопар­ламенту.В такому планізаслуговуєна увагу аспектспіввідношенняпершої і другоїгілок влади,котрий у досліджуваномуконтекстіпереважнооминається.Зміст і спрямованістьцих відносинпере­конливозасвідчують,що на нашомугрунті двопалатнийпарламентслугував бивипробуванимзнаряддямпридушеннявиконавчоювладою представницькогооргану народу,перетворенняйого на безвольнеі безпораднеутворення. Такаперспективазакладаласяне тільки нормамипрезидентськогопроекту Конституції.Вона булапідготовленапрактикоювзаємин законодавчоїта виконавчоїгілок владипротягом кількохроків. А післяприйняттяОсновногоЗакону і ВерховнаРада, і Президентзберегли своїповноваження,вибори новихорганів непроводилися.

Починаючиз 1992р., Президенті Кабінет Міністрівпостійно врізних формахвимагали делегуванняїм частинизаконодавчихповноважень,притаманнихВерховній Радіта закріпленихза нею конституційне.При цьому виконавчавлада незміннодосягала своєїмети, але позитивногоефекту це немало. Однак їїнаступальність,натиск наростали.Саме ця спрямованістьдругої гілкивлади булапричиною появиантиконституційногоакту, яким бувКонституційнийдоговір, укладенийміж ВерховноюРадою і Президентом.

У контекстізапереченнябікамералізмуоперуванняКонститу­ційнимдоговоромвинятковозначуще, і наце слід звернутисерйозну увагу.Адже аналогазгаданомуактові у країнахсвіту немає.Консти­туційнийдоговір уособлюєне тількибезпрецедентневилучення упредставницькогооргану народу(сторони договору)закріпленихза ним ОсновнимЗаконом загальновизнанихсвітом прерогативта наділенняПрезидента(другої сторони)величезноюкомпетенцією,що включаєсфери всіхтрьох влад.Договір містивруйнівнийпотенціалзнекровленняпарламентськихінститутівне тільки начас його дії,а й на перспективу.Верхня палатаНаціональнихЗборів, за ідеєюрозробниківпрезидентськогопроекту ОсновногоЗакону, малабути знаряддям,що перешкоджалоб укоріненнюпарламентаризмутакож в умовахнової Конституції.Зміцнілі ісформованістійкі важеліпослабленнязаконодавчоївлади виконавчимиструктурами,сформованаантидемократичнатенденціяприниженняролі ВерховноїРади у механізмідержави і зростанняза її рахунокінститутупрезидента,—це передумовизапровадженнябікамералізмуі подальшевикористанняСенату дляпосиленняповноваженьПрезидентаі КабінетуМініст­рів.Намічене, такимчином, реальнозагрожувалостановленнюі розвитковіукраїнськогопарламентаризму,поза яким неможуть гарантуватисясвободи особистостіі свободисуспільства.

Зазначимо,що ідея бікамералізмустосовно специфічнихумов і конкретнихреалій Українибула відкинутаМіжнароднимюридич­нимфорумом «НоваКонституціяУкраїни— шлях доутвердженняукраїнськоїдержавності»,про що організаторі керівникуказаногофоруму доповідавнародним депутатамна сесії ВерховноїРади у січні1996 р. Негативнеставлення доданої проблемивиражалосятакож і в іншихформах (круглістоли, семінари,прес-конференції,публікації).

Враховуючивсебічні обставини,Верховна РадаУкраїни настадії парламентськогодоопрацюванняпроекту Конституціїі обговоренняйого на сесіївідхилила ідеюбікамералізму,закріпившив новому ОсновномуЗаконі українськийпарламентоднопалатниморганом.


Розділ 3. Стислийісторичнийнарис становленняпарламентаризмув Україні


Традиціїсучасногоураїнськогопарламентаризмусягають своїмкорінням вісторію східногословянства.І складаєтьсяз кількокихетапів становлення:

 • Звичаєвевіче давньоруськоїкняжої доби(VI-XIст.)

 • КиївськазаконодавчатрадиціяПольсько-Литовськоїдоби (XIII-XVIст.)

 • ГенеральнаРада козацькоїдоби (XV-XVIIIст.)

 • ПершаконституційнаРада за гетьманатуПилипа Орлика(XVIIIст.)

 • Українськийпарламентаризмчасів Австрійськоїта Російськоїімперій (кін.XIX-початокXXст.)

 • ЦентральнаРада УкраїнськоїНародної Республіки(початок XXст.)

 • ВерховнаРада УРСР (XXст.)

 • ВерховнаРада незалежноїУкраїни.

Проміжнимнаслідком цьогопроцесу сталаВерховна РадаУкраїни в томустані в якомувона зараз є.


Розділ 4 .Структура Верховної РадиУкраїни


4.1 ГоловаВерховної РадиУкраїни та йогозаступники

КеруєВерховною РадоюУкраїни ГоловаВерховної РадиУкраїни, якийобираєтьсянароднимидепутатамитаємним голосуванням.Голова ВерховноїРади України(Стаття88 КонституціїУкраїни):

 1. веде засіданняВерховної РадиУкраїни;

 2. організовуєпідготовкупитань до розглядуна засіданняхВерховної РадиУкраїни;

 3. підписуєакти, прийнятіВерховноюРадою України;

 4. представляєВерховну РадуУкраїни у зносинахз іншими органамидержавноївлади Українита органамивлади іншихдержав;

 5. організовуєроботу апаратуВерховної РадиУкраїни;

 6. проводитьзасідання Радиголів фракційі Ради голівкомітетів, наяких обговорюєтьсяпорядок деннийсесії. Остаточнопорядок деннийроботи сесіїзатверджуєтьсяна засіданніВерховноїРади.

Голові ВерховноїРади Українидопомагаютьдва його заступники,які обираютьсянароднимидепутатамитаємним голосуваннямза пропозицієюГолови.

Роботу ГоловиВерховної РадиУкраїни і йогозаступниківзабезпечуютьвідповіднісекретаріати.


4.2 КомітетиВерховної РадиУкраїни

КонституціяУкраїни, прийнята28 червня 1996 року,у частині пер­шійта другій статті89 визначила,що ВерховнаРада Українизатвер­джуєперелік комітетівВерховної Ради,обирає голівцих комітетівКомітети здійснюютьпопереднійрозгляд питань,що віднесенідо пов­новаженьВерховної РадиУкраїни Виходячиз цих вимогКонституції,Верховна Рада5 травня 1997 рокуухвалила Постанову"Про перетво­ренняпостійнихкомісій ВерховноїРади Україниу комітети"

ПопередняКонституціяУкраїни передбачала,що ВерховнаРада обиралаз числа народнихдепутатівУкраїни постійнікомісії дляведен­нязаконопроектноїроботи, попередньогорозгляду іпідготовкипитань, що належалидо віданняВерховної Ради,а також длясприяння прове­деннюв життя законівУкраїни таінших рішень,прийнятихВерховноюРадою, контролюза діяльністюдержавнихорганів і організаційЗгідно з цієюКонституцієюпостійні комісіїбули суб'єктамиправа законодавчоїініціативиу ВерховнійРаді УкраїниНова КонституціяУкраїни цеправо за комітетамине закріпила.

Напрклад,всього у ВерховнійРаді УкраїниXIII скликаннядіяло 23комітети

з питаньправової політикиі судово-правовоїреформи,

з питаньдержавногобудівництва,діяльностіРад і самоврядування

з питаньсоціальноїполітики тапраці,

з питаньохорони здоров'я,материнстваі дитинства,

з питаньмолоді, спортуі туризму,

з питань наукита народноїосвіти

з питанькультури ідуховності,

з питаньекономічноїполітики тауправліннянароднимгосподарством

з питаньбюджету,

з питаньфінансів ібанківськоїдіяльності,

з питаньбазових галузейта соціально-економічногорозвитку регіонів

з питаньпаливно-енергетичногокомплексу,транспортуі зв'язку,

з питаньагропромисловогокомплексу,земельнихресурсів тасоці­альногорозвитку села,

з питаньекологічноїполітики,

з питаньЧорнобильськоїкатастрофи,

з питаньядерної політикита ядерноїбезпеки,

з питаньзаконностіі правопорядку,

з питаньборотьби зорганізованоюзлочинністюі корупцією

з питаньоборони і державноїбезпеки,

з питаньрегламенту,депутатськоїетики та забезпеченнядіяльностідепутатів,

з питань правлюдини, національнихменшин і міжнаціональнихвідносин,

законодавчогозабезпеченнясвободи словата засобівмасової ін­формації,

у закордоннихсправах і зв'язкахз СНД


4.3 Тимчасовіспеціальніі слідчі комісіїВерховної РадиУкраїни

ВерховнаРада Українивідповіднодо статті 89КонституціїУкраїни у межахсвоїх повноваженьможе створюватитимчасовіспеціальнікомісії дляпідготовкиі попередньогорозгляду питань,а для прове­деннярозслідуванняз питань, щостановлятьсуспільнийінтерес — тимчасовіслідчі комісії.

Організаціяі порядок діяльностіцих комісійвизначаютьсяРегла­ментомВерховної РадиУкраїни з урахуваннямвідмінностей,пов'язаних якз їх функціональноюспрямованістю,так і зі специфікоюметодів вирішеннязавдань, поставленихперед нимиВерховною РадоюУкраїни.

У своїй діяльностітимчасовіслідчі комісіїнезалежні, аоцінку їх ро­ботидає лише ВерховнаРада України.Висновки комісійне е вирішаль­нимидля суду і слідства,вони мають лишерекомендаційнийхарактер.

Відповіднодо глави2.1 РегламентуВерховна Радаобирає із чис­ланародних депутатівУкраїни Лічильнукомісію. ТимчасоваЛічильна комісіяпісля створеннякомітетівнабуває статусуЛічильноїкомісії і виконуєсвої функціїдо закінченняповноваженьВерховної Ради.

Крім того,відповіднодо статті10 ЗаконуУкраїни "Проприватиза­ціюдержавногомайна" ВерховноюРадою створюєтьсяспеціальнаконтрольнакомісія ВерховноїРади Україниз питань приватизації.Контрольнакомісія обираєтьсяна строк повноваженьВерховної Радичерговогоскликання.Народні депутати,обрані до складуКонтрольноїкомісії, неприпиняютьсвоєї діяльностів роботі постійнихкомітетів.Згідно з Положенням,що затвердженоВерховною РадоюУкраїни ЗОчервня1994 року,Контрольнакомісія здійснюєконтроль задодер­жаннямзаконодавстваУкраїни проприватизацію,виконаннямДержав­ноїпрограмиприватизації.


4.4 АппаратВерховної РадиУкраїни


Апарат ВерховноїРади Українискладають:СекретаріатВерховної РадиУкраїни (доякого входятьзагальнийсекретаріат,секретаріатикомітетівВерховної РадиУкраїни, секретаріатиГолови ВерховноїРади Україниі його заступниківта апаратдепутатськихфракцій, груп);Управліннясправами ВерховноїРади України;ІнститутзаконодавстваВерховної РадиУкраїни; ВидавництвоВерховної РадиУкраїни (Парламентськевидавництво).

Очолює апаратВерховної РадиУкраїни Керівникапарату Верхов­ноїРади України,який призначаєтьсяна посаду тазвільняєтьсяз по­сади ВерховноюРадою Україниза поданнямГолови ВерховноїРади України.Керівник апаратупідпорядковуєтьсябезпосередньоГолові ВерховноїРади України.Керівник апаратуочолює СекретаріатВерхов­ноїРади України.

1.СекретаріатВерховної РадиУкраїни

СекретаріатВерховної РадиУкраїни є складовоючастиною апаратуВерховної РадиУкраїни. Здійснюєправове, наукове,організаційне,доку­ментальне,інформаційно-аналітичне,кадрове та іншезабезпеченнядія­льностіВерховної РадиУкраїни та їїорганів, народнихдепутатівУкраїни.

До СекретаріатуВерховної РадиУкраїни входять:

СекретаріатГолови ВерховноїРади України

СекретаріатПершого заступникаГолови ВерховноїРади України

СекретаріатЗаступникаГолови ВерховноїРади України

Управлінняорганізаційноїроботи з комітетами

Юридичнеуправління

Науково-експертнеуправління

Науково-аналітичнеуправління

Відділ зв'язківз органамиправосуддя

Відділобслуговуванняпленарнихзасідань ВерховноїРади України

Відділ контролю

Загальнийвідділ

Відділ редагуваннястенографічнихматеріалів

Відділінформаційно-бібліотечногозабезпечення

Відділ технічноїроботи з документамиПерший відділ

Управліннякомп'ютеризованихінформаційнихсистем та мереж

Відділ позв'язках з місцевимиорганами владиі самоврядування

Відділ зпитань зверненьгромадян

Відділміжпарламентськихзв'язків

Прес-служба

Відділ кадрів

Сектормобілізаційноїроботи

СекретаріатикомітетівВерховної РадиУкраїни

Апарат депутатськихфракцій, груп

Комісіяу справах колишніхпартизанівВеликої Вітчизняноївійни 1941 -1945рр. приВерховній РадіУкраїни

2. Управліннясправами ВерховноїРади України

Управліннясправами ВерховноїРади Україниє складовоючасти­ною апаратуВерховної РадиУкраїни. Управліннясправами очолюєКе­руючийсправами, якийодночасно єзаступникомКерівникаапарату ВерховноїРади Україниз фінансовихта господарськихпитань. На Управліннясправами покладаєтьсяфінансово-господарськеі матері­ально-технічнезабезпеченнядіяльностіВерховної РадиУкраїни та їїапарату, забезпеченнясоціально-побутових,житлових таінших умовдіяльностінародних депутатівУкраїни тапрацівниківапарату. Дляздійсненняцих функційу підпорядкуванніУправліннясправами знахо­дятьсявиробничі,господарськіта соціально-побутовіструктури, щоза­безпечуютьдіяльністьВерховної РадиУкраїни, якідо складу їїпарату не входять.

Безпосередньодо Управліннясправами ВерховноїРади Українивходять

Відділбухгалтерськогообліку, фінансівта економічногоаналізу

Загальнийвідділ

Відділ правовоїроботи та взаємодіїз народнимидепутатамиУкраїни

Відділ медичного,санаторногота побутовогообслуговування

Відділ забезпеченняпротокольнихзаходів тагосподарськогооб­слуговування

Відділ зв'язкута телерадіосистем

Відділ будівництва,капітальногоремонту і технічногонагляду

Відділматеріально-технічногопостачання

Сектор забезпеченнякомп'ютернихпрограм і обробкиінформації


3. ІнститутзаконодавстваВерховної РадиУкраїни

ІнститутзаконодавстваВерховної РадиУкраїни енауково-дослід­нимприкладнимструктурнимпідрозділому складі апаратуВерховної РадиУкраїни, основнимзавданням якогоє здійсненнянауково-методичногозабезпеченнязаконодавчогопроцесу таорганізаціяроз­робки абопроведенняекспертизинайважливішихзаконопроектівза дорученнямкерівництваВерховної РадиУкраїни координаціянаукових дослідженьз питань формуваннянаціональноїсистеми законодавстваУкраїни

ОчолюєІнститутзаконодавствадиректор, якийпідпорядковуєтьсяГолові ВерховноїРади України,а з оперативнихпитань координаціїді­яльності— Керівникуапарату ВерховноїРади України.У структуріІнститутузаконодавстваутворюютьсятакі підрозділи

Відділ теоріїта методологіїзаконодавчоїдіяльностіі систематиза­ціїзаконодавства

Відділконституційногозаконодавствата державногобудівництва

Відділадміністративногота фінансовогозаконодавства

Відділ цивільногота господарськогозаконодавства

Відділ трудовогота соціальногозаконодавства

Відділ кримінальногота виправно-трудовогозаконодавства

Відділ міжнародногота порівняльногозаконодавства

Відділінформаційногота організаційно-технічногозабезпечення

Секторбухгалтерськогообліку, економікита аналізу

Договірно-правовийсектор

Редакційно-видавничийсектор

4. ВидавництвоВерховної РадиУкраїни (Парламентськевидавництво)

Парламентськевидавництвоє структурнимпідрозділомапарату ВерховноїРади Українина яке покладаєтьсявидання офіційнихдокументівпарламенту,редакційнезабезпеченняпублікаторськоїдіяльностікомітетів,інформаційниханалітичнихта науково-дослід­нихпідрозділівапарату ВерховноїРади України,випуск наукової,інформаційно-довідковоїта методичноїлітературиз питань держав­ногобудівництваі правова підготовкабібліографічнихта рекламно-інформаційнихвидань

Очолює видавництвокерівник видавництва,який підпорядкову­єтьсяГолові ВерховноїРади України,а з оперативнихпитань коорди­націїдіяльності— Керівникуапарату ВерховноїРади України

У структурівидавництвадіють такіпідрозділи

Відділ підготовкита випускуофіційнихвидань

Відділ підготовкита випускунаукових ідовідково-інформаційнихвидань

Відділ технічногозабезпеченнята економіки

Відділорганізаційно-правовогота інформаційногозабезпечення


4.5 РахунковаПалата

Одним ізструктурнихпідрозділівВерховної РадиУкраїни є Рахунковапалата.

Відповіднодо ст. 1 ЗаконуУкраїни "Прорахунковупалату":

Рахунковапалата Верховної Ради України (далі - Рахунковапалата) є постійно діючим вищим органом державного,фінансово-економічногоконтролю, якийутворюєтьсяВерховною РадоюУкраїни, підпорядкований і підзвітний їй. Рахункова палата здійснюєсвою діяльністьсамостійно,незалежно відбудь-яких іншихорганів держави.

Рахунковапалата є юридичною особою, має свою печаткуіз своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України.МісцезнаходженнямРахунковоїпалати є містоКиїв.

ОсновнимизавданнямиРахунковоїпалати є(ст.2Закону України "Про рахунковупалату):

організаціяі здійснення контролю засвоєчаснимвиконаннямдоходної та видаткової частин Державного бюджету України,витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштівзагальнодержавнихцільових фондівза обсягами, структурою та їх цільовимпризначенням;

здійсненняконтролю заутвореннямі погашеннямвнутрішньогоі зовнішньогоборгу України, визначенняефективностіта доцільностівидатків державних коштів, валютних та кредитно-фінансовихресурсів;

контрольза фінансуванням загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурногорозвитку, охоронидовкілля,використаннямоб'єктів прававласності, якіне підлягаютьприватизації;

контрольза дотриманням законності щодо надання Україною позик, економічної та іншої допомоги іноземним державам, міжнародниморганізаціям,а також щодоукладання угодпро державніпозики і кредити, здійсненняконтролю завикористанням кредитів, одержаних Україною від іноземнихдержав, банківта міжнароднихфінансовихорганізацій, і позик, які не передбачені Державнимбюджетом України;

контрольза законністюта своєчасністюруху коштівДержавногобюджету України та коштів позабюджетних фондів в установахНаціональногобанку Українита уповноваженихбанках;

здійсненняконтролю за грошовою емісією, використаннямзолотого запасу, дорогоціннихметалів, каміння,наданням кредитівта здійсненням операцій по розміщенню золотого і валютногорезервів;

аналізвстановлених відхилень від показників Державногобюджету Українита підготовкапропозиційпро їх усунення, а також проудосконаленнябюджетногопроцесу в цілому;

регулярнеінформуванняВерховної РадиУкраїни, її комітетів про хід виконання Державного бюджету Українита стан погашеннявнутрішнього і зовнішнього боргу України, про результатиздійсненняінших контрольнихфункцій;

виконанняінших завдань, передбаченихдля Рахункової палати чиннимзаконодавствомУкраїни.


4.6 УповноваженийВерховної РадиУкраїни з правлюдини


УповноваженийВерховної РадиУкраїни з правлюдини керуєінституцією,яка не входитьдо структуриВерховної Ради.Це само­стійнийконституційнийорган влади.Він функціонуєпри ВерховнійРаді незалежновід державнихорганів тапосадових осіб.По відно­шеннюдо нього ВерховнаРада виступаєяк вищий органуправлін-

ня. Його діяльність"доповнюєіснуючі засобизахисту конституцій­нихправ і свободлюдини і громадянина,не відміняєїх і не тягнепереглядукомпетенціїдержавнихорганів, якізабезпечуютьзахист і поновленняпорушених праві свобод" (стаття4 закону"Про Упов­новаженогоВерховної РадиУкраїни з правлюдини").

У Законі, якийбуло прийнятоВерховною Радою23 грудня1997 року,зазначається,що "парламентськийконтроль задодержаннямконституційнихправ і свободлюдини і громадянината захист правкожного натериторіїУкраїни і вмежах її юрисдикціїна постійнійоснові здійснюєУповноваженийВерховної РадиУкраїни з правлю­дини"(стаття1).

Метою парламентськогоконтролю, якийздійснюєУповнова­женийє:

• захист праві свобод людиниі громадянина,проголоше­нихКонституцієюУкраїни, законамиУкраїни таміжна­роднимидоговорамиУкраїни;

• додержаннята повага доправ і свободлюдини і громадя­нинасуб'єктами,зазначенимиу статті2 цьогоЗакону;

• запобіганняпорушеннямправ і свободлюдини і громадя­нинаабо сприянняїх поновленню;

• сприянняприведеннюзаконодавстваУкраїни проправа і свободилюдини і громадянинау відповідністьз Консти­туцієюУкраїни, міжнароднимистандартамиу цій галузі;

• поліпшенняі подальшийрозвиток міжнародногоспівробіт­ництвав галузі захиступрав і свободлюдини і громадянина;

• запобіганнябудь-яким формамдискримінаціїщодо реалі­заціїлюдиною своїхправ і свобод;

• сприянняправовійінформованостінаселення тазахист конфіденційноїінформаціїпро особу.

УповноваженийВерховної РадиУкраїни з правлюдини маєправо (за статтею13 Закону):

• невідкладногоприйому вищимипосадовамиособами дер­жави,керівникамиорганів місцевогосамоврядування;

• бути присутнімина засіданняхВерховної Ради,Кабінету міністрів,КонституційногоСуду, ВерховногоСуду, суддівзагальноїюрисдикції;

• безперешкодновідвідуватиоргани державноївлади, орга­нимісцевогосамоврядування,підприємств,установ і організаційнезалежно відформ власності;

• на ознайомленняз документами,включаючидокументиорганів прокуратуриі судів;

• вимагативід посадовихосіб органівдержавної владиі органів місцевогосамоврядуванняпроведенняперевірокдіяльностіпідконтрольнихїм підприємств,установ іорган­ізацій;

• запрошуватипосадових осібі громадянУкраїни дляот­риманнявід них поясненьщодо обставин,що перевіря­ються;

• відвідуватимісця попередньогоув'язнення іустанови відбуванняпокарань засудженими,установи примусовоголікування;

• бути присутнімина засіданняхсудів усіхінстанцій;

• перевірятистан додержаннявстановленихправ людиниі громадянинадержавнимиорганами, щоздійснюютьопе-ративно-розшуковудіяльність

УповноваженийВерховної Радиз прав людинипредставляєВерховній РадіУкраїни щорічнудоповідь простан додержаннята захисту праві свобод людиниі громадянинав Україні органамидер­жавноївлади, органамимісцевогосамоврядування,підприємства­ми,установамита організаціяминезалежно відформ власності.


Розділ5. Основніфункції парламентівсвіту

5.1 Законодавчіфункції парламенту.

Розробказаконів таінших законодавчихактів є безпосереднімобов'язкомпарламентуі його діяльністю,що відбуваєтьсяпостійно. Справав тому, що постійназміна суспільнихвідносин вимагаєпост­ійноговдосконаленняправової системисуспільства.Тому парламен­тивсіх країнбезперервнопрацюють надтим, щоб їхнізакони відпов­ідаливимогам часу.Як показуєісторичнийдосвід, представницькіоргани, обранінародом, найкращевиконуютьфункцію законотворен­ня,хоч у деякихкраїнах (Франція,Іспанія) урядитакож маютьделе­гованіповноваженнявидавати законодавчіакти -ордонанси.

ПарламентиприймаютьКонституціюкраїни, вносятьдо неї зміни,приймаютьконституційніі звичайнізакони, щорічнізакони продержавнийбюджет і поправкидо них.

Законодавчийпроцес у різнихкраїнах маєсуттєві відмінності,які обумовленів першу чергуполітичноюсистемою, традиціями,правовою культурою,та економічноюситуацією вкраїні. Протезаконотворчіпро­цедуриу різних парламентахмають багатоспільного. Їхпотрібно вивча­тиі використовуватидля удосконаленняроботи власногопарламенту.

Етапи законотворчоїдіяльностіє зазвичайциклічними.Зако­нопроектиспершу розглядаютьсяпарламентськимкомітетом,потім сесієюпарламенту(палата), зновукомітетом ізнову парламентом.Якщо парламентдвопалатний,то послідовністьпроходженнязако­нопроектуповторюєтьсяу кожній палаті.Але тоді післярозглядузаконопроектупотрібно щеузгодити розбіжностіміж обома палатами.Якщо глававиконавчоївлади має правонакладати вето,то пар­ламентпри використанніним цього праваповинен ще йздолати цевето, як правило,проголосувавшидвома третинамиголосів. Аль­тернативнимваріантом єзгода з главоюдержави.

Важливиметапом законотворенняє підготовказаконопроектів.Більшістьгромадян переконана,що законопроектиготує парламент.Насправдісуб'єктомзаконодавчоїініціативиє не лише парламент,а й інституціїта установивиконавчоївлади (президент,міністерстватощо).

Особливоважливі законопроектиу деяких країнахперед розг­лядому парламентідоводятьсядо відома громадянчерез засобима­сової інформації.У Великій Британії,наприклад, цяпроцедурави­конуєтьсячерез публікацію"білої книги"з законопроектами,де будь-хто згромадян можепознайомитисязі змістомзаконопроектуі вис­ловитисвої зауваженнячи пропозиції(формальніконсультації).Пе­ред поданнямдо парламентузаконопроектрозглядаютьтакож заці­кавленігрупи, партії,державна скарбниця,національніта міжнародніагентства(неформальніконсультації).

Поданнязаконопроектівдо парламентує простою процедурою.Вони без обговоренняпередаютьсяна розгляд укомітети. Керівництвопарламенту,як правило,визначає комітет,якому дає дорученняпідготува­тизаконопроектдля розглядуу парламенті(палаті). Комітетпісля аналізузаконопроектуможе його відхилитиабо доповістиу парламенті(палаті).

Комітет, якомудоручено підготуватизаконопроект,узгоджує поправкиі зауваженняінших комітетіві депутатіві готує єдинийтекст законопроекту,що затверджуєтьсябільшістю йогочленів. Го­ловаабо один з членівкомітету презентуєзаконопроекту парламенті(палаті). У такихпарламентахяк шведськийРіксдаг чиКонгрес СШАбільшістьподаних законопроектівкомітетаминавіть нерозглядаєть­ся,тому що тутдепутати маютьнеобмеженеправо вноситивласні законопроекти.Наприклад,конгресменамиСША за дворічнийпері­од подаєтьсяблизько20000 законопроектів.

Процедурирозгляду іголосуваннязаконопроектіву різних парламентахможуть суттєвовідрізнятисяв залежностівід партійноїструктуризаконодавчогооргану. Протекінцевим результатомє зав­жди прийняттяабо відхиленняязаконопроекту.

В УкраїніВерховна Радаможе прийматизакони з будь-якихпитань за виняткомтих, що приймаютьсявсеукраїнськимреферен­думом(наприклад,зміна територіїУкраїни). Виключнозаконами Українивизначаютьсянаступні питання(стаття92):

• Права ісвободи людиниі громадянина;

• Набуттягромадянства,статус іноземціві осіб безгрома­дянства;

• Права коріннихнародів інаціональнихменшин;

• Порядокзастосуваннямов;

• Порядоквикористанняприроднихресурсів,континенталь­ногошельфу, космічногопростору, транспорту,зв'язку;

• Основисоціальногозахисту;

• Засадизовнішніхзносин, митноїсправи;

• Засадиутворення ідіяльностіполітичнихпартій;

• Організаціяі діяльністьорганів виконавчоївлади;

• Територіальнийустрій України;

• Судоустрій,судочинство,статус суддів,організаціяі діяльністьпрокуратури,органів дізнання,нотаріату,адвокатури;

• Засадимісцевогосамоврядування;

• Основинаціональноїбезпеки, організаціяЗбройних СилУкраїни;

• Правовийрежим державногокордону, воєнногоі надзви­чайногостану;

• Організаціяі порядок проведеннявиборів іреферендумів;

• Організаціяі порядок діяльностіВерховної РадиУкраїни, статуснародних депутатівУкраїни.

• ЗаконамиУкраїни встановлюються:

• Державнийбюджет і бюджетнаситема України,ситема оподаткування,податки і збори,статус національноїва­люти таіноземнихвалют, порядокутворення іпогашеннядержавноговнутрішньогоі зовнішньогоборгу;

• ПорядокнаправленняпідрозділівЗбройних СилУкраїни доінших держав,порядок допускута умови перебуванняпідрозділівзбройних силінших державна територіїУкраїни;

 • Порядоквстановленнядержавнихстандартів;

 • Порядоквстановленняі захисту державнихсимволів;

 • Державнінагороди, військовізвання, дипломатичніранги;

 • Державнісвята;

 • Порядокутворення іфункціонуваннявільних таінших спеціальнихзон.

Пріоритетноюзаконодавчоюфункцією ВерховноїРади є вне­сеннязмін до КонституціїУкраїни. Законопроектпро внесеннязмін до Конституціїможе бути внесенийПрезидентомУкраїни абоне менш як третиноюконституційногоскладу депутатівВерховної Ради.Законопроектпро зміни доКонституціїприймаєтьсяна сесії більшістюголосів, а потімна наступнійсесії- конституційноюбільшістю.

Внесеннязмін до розділівІ, III, XIIIКонституціїУкраїни, щостосуютьсяоснов конституційноголаду, подаєтьсяПрезидентомабо не менш якдвома третинаминародних депутатіввід конституційно­госкладу ВерховноїРади, і повиненбути затвердженимВсеукраї­нськимреферендумом,який призначаєПрезидентУкраїни.


5.2 Контрольніфункції парламенту

Поряд ззаконодавчими,контрольніфункції є важливоюсфе­рою діяльностіпарламенту.В парламентахрізних країнконтрольніповноваженняможуть бутинадзвичайнорізноманітними.Це зале­житьвід ролі, якувідіграє парламентпевної країниу системі дер­жавногоуправління.

Для виконанняконтрольнихфункцій парламентповинен матидоступ до необхіднихджерел інформації.Конституціяі закони краї­ниповинні надаватипарламентуі його комітетамповноваження,що зобов'язуютьоргани виконавчоївлади, організаціїі приватнихосіб надаватиінформаціюна запит парламентарів.

Конституціїі закони країнрозвинутоїдемократіїнадають пар­ламентамнайрізноманітнішізасоби дляздійсненняїх контрольнихфункцій: положенняпро письмовізвіти урядовихустанов передпарламентом,можливістьвиклику державнихчиновниківдо комітетівчи парламентудля наданнясвідчень з тогочи іншого питання,депу­татськийзапит, годиназапитань івідповідей,день уряду,можливістьстворенняспеціальнихконтрольнихорганів, щорічнийзвіт уряду,звіти урядупро виконанняокремих програмз різноманітнихна­прямківдіяльності,можливістьведення депутатськихрозслідуваньтощо. Правакомітетівпроводитирозслідуваннямають особливувагу для міжвладногобалансу в питаннях,що стосуютьсямарнотратства,шахрайствачи зловживанняслужбовимстановищемокремих пред­ставниківвиконавчоївлади.

Визначальнимфактором ефективногозаконодавчогоконтро­люнайчастішеє ті обсягифінансовихта технічнихресурсів, щоможуть надаватисяпарламентомурядові длявиконанняурядових програм.Державне управлінняв сучаснихумовах вимагаєвисокої професійностіяк від законодавцівтак і від служб,що сприяютьдіяль­ностізаконодавчогооргану. Парламентськаструктурапередбачаєвикористанняцих служб длядопомогипарламентаряму виконанніконтрольнихфункцій, аледля цього необхіднависока кваліфікаціяі професійністьапарату, щозабезпечуєпарламентськийорган як тех­нічнимизнаннями, такі досвідом.

Органи виконавчоївлади, як правило,не зацікавленіу наданні повноїінформаціїпарламенту.Тому, скажімо,в комітетахКонгресу СШАвсе частішевикористовуютьсяписьмові свідченняурядовців підприсягою. Цезначно прискорюєпроцес розслідувань.

Закони країнитакож повинніпередбачатинорми відповідальностісвідків завідмову надатиінформаціюабо за наданнянеправдивоїінфор­мації.У багатьохкраїнах такінорми відсутні.Дуже добре цяпроцеду­равідпрацьованау США. Там свідокза наданнянеправдивоїінфор­маціїможе бути притягнутийдо відповідальностіза неповагудо не­від'ємногоправа Конгресуна отриманняінформації.Згідно зівстанов­леноюпроцедуроюособа, що надаланеправдивісвідченняприводить­сяпарламентськимприставом доПалати представниківчи Сенату, якірозглядаютьйого справу,після чого йогоможуть ув'язнитиу в'язниці Капітолію.Там він можеутримуватисяпротягом всьоготерміну по­вноваженьКонгресу покине погодитьсявиконати поставленівимоги.

Окрім процедурипритягненнядо відповідальностіна основіневід'ємногоправа Конгресув США такожзапровадженопроцеду­рупритягненнядо відповідальностіза злочиннунеповагу наоснові закону.Відповіднодо цієї процедуриособа, яку викликанодля на­даннясвідчень чидокументівПалаті представниківчи Сенату, іяка цього незробила вважаєтьсявинною і караєтьсяштрафом у1000 доларівабо ув'язненнямна термін доодного року.

У США практикуєтьсятакож правопритягненнядо відпові­дальностіза неповагу,що не є образоюгідності. Цюпроцедурузас­тосовуєлише Сенат. Вінзвертаєтьсяу федеральнийокружний суд,який має видатинаказ щодоособи, котравідмовляєтьсяпідкоритисявикликові доСенату. Ця процедуране передбачаєкримінальногопереслідуваннявідповідноїособи.

В Українінайбільш важливіконтрольнісанкції ВерховнаРада може застосуватидо Кабінетуміністрів. Цеправо передбаченестат­тею87 КонституціїУкраїни. Згідноз цим ВерховнаРада за пропози­цієюне менш як однієїтретини народнихдепутатів можеприйняти резолюціюнедовіри Кабінетуміністрівбільшістюконституційногоскладу. Ця процедураможе бути застосованапарламентомне рані­ше ніжчерез рік післясхваленняВерховною Радоюпрограми діяль­ностіКабінету міністрів.

Контрольза діяльністюКабінету міністрівздійснюєтьсяче­рез заслуховуваннязвітів Кабінетуміністрів надні уряду чипід час парламентськихслухань з тогочи іншого питання.Контроль задодержаннямконституційнихправ і свободлюдини і громадя­ниназдійснюєтьсяВерховною Радоючерез УповноваженогоВер­ховноїРади України.Контрольбюджетно-фінансовоїдіяльностідержавнихустанов здійснюєтьсяВерховною Радоючерез Рахун­ковупалату.

ВерховнаРада Українитакож здійснюєконтроль задіяльні­стюпрокуратури.Для контролюз окремих питаньвона може ство­рюватитимчасовіспеціальніі тимчасовіслідчі комісії.

Контрольніфункції ВерховноїРади унормованіне тількиКон­ституцією,а й регламентомта законом "Пропостійні комісіїВер­ховноїРади України".


5.3 Установчіфункції парламенту

В країнахрозвинутоїдемократіїзаконодавча,виконавча ісу­дова гілкивлади є незалежними.Проте ця незалежністьне є повною хочби тому, що владине є незалежнимиу призначеннісвоїх посадо­вихосіб. Парламенти,як і глави держав,беруть участьу призна­ченніпосадових осібвиконавчоївлади і суддів.Ця процедурає важ­ливимелементомсистеми стримуваньі противаг, щовстановлюєть­сяв державі длязабезпеченнянеможливостіконцентраціївлади яко­юсьз трьох незалежнихгілок.

Роль парламентуу призначенніпосадових осібвиконавчоївла­ди відрізняєтьсязалежно відтого, який державнийустрій існуєв країні- парламентськачи президентськареспубліка.Загалом, впар­ламентськихсистемахпрем'єр-міністрі кабінет можутьу будь-якиймомент бутивідправленіу відставкубільшістюголосів членівпар­ламенту.Там зазвичайголови урядуповинні заручитисяналежною підтримкоюз боку парламентуі політичнихпартій ще досвого при­значення.Фактично цедає можливістьчленам парламентуі особли­вопредставникампартій більшостіотримуватиістотний впливна наступнірішення прем'єр-міністрана своїй посаді.

В президентськихсистемах головавиконавчоївлади обираєтьсяна основі загальноговиборчогоправа, перебуваєна посаді протягомвизначеноготерміну, маєможливістьбути незалежниму своїх діях,тому для балансуміжвладнихвідносин дужеважливо, щобпарла­ментмав певні важелівпливу на посадовихосіб виконавчоївлади, якихпризначаєпрезидент.

В ПівденнійАмериці устрійбільшості країнбазується напре­зидентськійсистемі, а процесзатвердженняпарламентомкандида­турна урядовіпосади як засібпарламентськогоконтролю частовідсутній. Такасистема встановлюваласьтам на протязідовгого часуза домінуваннявиконавчоївлади, що частоспиралася напотужну підтримкуармійськихформувань.Таким чином,президентине відчу­валипотреби дослухатисядо думки законодавчихорганів.

У змішанихпрезидентсько-парламентськихсистемах механіз­мипарламентськогоконтролю надпризначенняпосадових осібвиконавчоївлади зазвичайобмеженийокремими положеннями.Наприк­лад,в Німеччиніпарламентпризначаєвиконавчихосіб судовихорганів, першза все, КонституційногоСуду. Кандидатурина посади останньогопропонує Міністрюстиції, а їхзатвердженнявідбуваєтьсяв обох палатахпарламенту.Комісія з питаньвисуненнякандидатур,що допомагаєМіністровіюстиції у призначенніна суддівськіпоса­ди судівзагальноїюрисдикції,також обираєтьсяпарламентом.

В Перу Сенатпризначає абозатверджуєпризначеннясуддів Верхов­ногосуду, Генеральногопрокурора.Уповноваженогоу справах банківі стра­хування,Генеральногоревізора зперевіркирахунків, атакож вищихофі­церівзбройних сил.Судді обираютьсяна спільнихзасіданняхобох палат.

В МексиціСенат санкціонуєпризначенняміністрів,диплома­тичнихпредставників,керівниківзбройних силі суддів Верховногосуду. СенатАргентини маєаналогічніповноваження.

У Швейцаріїобидві палатиспільно обираютьчленів Федераль­ноїради (кабінету),ЗО суддівФедеральноготрибуналу(Верховногосуду) і дев'ятьсуддів Федеральногосуду у справахстрахування.

В ПортугаліїЗбори республікиобирають десятьсуддів Кон­ституційногосуду, а такожінших вищихсуддів, уповноваженогоз прав людини,голову Національноїради з питаньпланування,а та­кож членіврізних державнихорганізацій.

Особливоскладною єсистема контролюКонгресу СШАза при­значеннямпосадових осібвиконавчоївлади. Тут цейпроцес ставнад­звичайноважливим елементомпарламентськогоконтролю. Близько2500урядових чиновниківпідлягаютьперевірці ізатвердженнюСе­натом, щоє частиноюпроцесу призначення.До них належать800 вищихпосадових осібвиконавчоївлади (міністри,їхні заступникий помічники),150 послів,800 федеральнихсуддів,200 прокурорівта керівниківсистеми судовихвиконавціві приблизно500 членіврад, що функціонуютьна непостійнійоснові. Повноваженнявідхиленнякандидатурє достатньореальним, іСенат частозастосовуєйого у випадках,коли має вагоміпідстави длясумнівів щодоадекватностізапропонованоїкандидатуривідповіднійпосаді. Затвердженічлени кабінетує підзвітнимиголові виконавчоївлади, президентукраїни. Процесзатвердженняпосадових осібу США вимагає,щоб кандидатзаповнив двідетальні анкети(одну для виконавчоївлади, яку вивчаєвідомство зпитань урядовоїетики, другудля відповідно­гопрофільногокомітету Сенату).Анкети заторкуютьпрофесійні,фінансові таетичні моментибіографіїкандидата.Перевіркапода­них ванкетах відомостейздійснюєтьсяФедеральнимбюро розслі­дувань.Після цьоговідбуваютьсяслухання навідкритомузасіданні, якіпроводитьвідповіднийкомітет Сенату.

Слуханняможуть бутидуже короткимиабо тривалимизалеж­но відступеню суперечливостікандидатурина урядовупосаду. Якщойдеться продуже суперечливікандидатури,слухання можутьрозтя­гуватисяна тижні і навітьмісяці. Фактичновони є парламентськимзасобом змуситипрезидентазняти кандидатуру.

Затвердженнязаконодавчиморганом кандидатів,поданих пре­зидентомна урядовіпосади відіграєважливу рольу збереженніаме­риканськоїполітичноїсистеми. Новообранийпрезидентшвидко пе­реконується,що ефективнадіяльністьуряду вимагаєтісної співпраціміж законодавчоюта виконавчоюгілками влади.Крім того, оскількиу США частовиконавча йзаконодавчавлади контролюютьсярізними політичнимипартіями, товідсутністьз боку президентареальногобажання ефективноспівпрацюватиз опозиційноюпартією, а такожіз законодавчоювладою, робитьадміністраціюнездатноюефективнофункціонувати.Очевидно, щоособи, що отримуютьпризначенняна посади вуряді за допомогоюпроцедурисхваленняпарламентом,повинні більшуважно зважатина вимогизаконодавчоївлади.

В УкраїніВерховна Радамає наступніустановчіфункції відпо­віднодо статті85 Конституції:

• наданнязгоди на призначенняПрезидентомУкраїни прем'єр-міністраУкраїни;

• призначенняна посади тазвільненняз посад Головита інших членівРахунковоїпалати;

• призначенняна посаду тазвільненняз посади Уповнова­женогоВерховної РадиУкраїни з правлюдини;

• призначенняна посаду тазвільненняз посади ГоловиНаціо­нальногобанку Україниза поданнямПрезидентаУкраїни;

• призначеннята звільненняполовини складуРади Націо­нальногобанку України;

• призначенняполовини складуНаціональноїради Україниз питань телебаченняі радіомовлення;

• призначенняна посади таприпиненняповноваженьчленів Центральноївиборчої комісіїза поданнямПрезидентаУк­раїни;

• наданнязгоди на призначенняна посади тазвільненняз посад ПрезидентомУкраїни ГоловиАнтимонопольногокомітету України,Голови Фондудержавногомайна Украї­ни,Голови Державногокомітету телебаченняі радіомов­ленняУкраїни;

• наданнязгоди на призначенняПрезидентомУкраїни напо­саду ГенеральногопрокурораУкраїни; висловленнянедо­віриГенеральномупрокуроровіУкраїни, що маєнаслідком йоговідставку зпосади;

• призначеннятретини складуКонституційногоСуду України;

• обраннясуддів безстрокове;

• призначенняна посаду тазвільненняз посади керівникаапарату ВерховноїРади України.

Важливоюдержавотворчоюфункцією ВерховноїРади є при­значеннявиборів ПрезидентаУкраїни, якийобираєтьсягромадяна­мина основі загального,рівного і прямоговиборчого правашляхом таємногоголосуваннястроком нап'ять років.Верховна Радамає право такожусунути ПрезидентаУкраїни з постаз застосуваннямпроцедуриімпічментуу випадку вчиненняним державноїзради або іншогозлочину.

Відповіднодо статті92 КонституціїУкраїни ВерховнаРада може виключночерез закониунормовуватиструктуру ідіяльністьорганів виконавчоївлади, національноїбезпеки, суду,прокуратури,органів дізнанняі слідства,нотаріату,органів і установвиконанняпокарань, адвокатури,статистикита інформатики.

ВерховнаРада Українивизначаєтериторіальнийустрій Украї­ни,статус столиціУкраїни, спеціальнийстатус містУкраїни.

ВерховнаРада Українимає право достроковоприпинитипо­вноваженняВерховної РадиАвтономноїРеспублікиКрим за вис­новкомКонституційногоСуду про порушеннянею КонституціїУк­раїни абозаконів України.

ВерховнаРада Українизатверджуєструктуру,чисельність,функції ЗбройнихСил України,Служби безпекиУкраїни іМіністер­ствавнутрішніхсправ України.

5.4Бюджетно- фінансовіфункції парламенту

Бюджетно-фінансовіфункції парламентуполягають урозробці ізатвердженнінаціональногобюджету. Цеправо обумовлюєтьсяКон­ституцієюкраїни, регламентомпарламентуі законодавчимиактами.

Парламентприймає Бюджетнурезолюцію, якавстановлюєос­новні показникиприбутковоїі видатковоїчастин бюджету.Відпові­днодо прийнятоїпарламентомБюджетноїрезолюції урядрозробляєДержавнийбюджет, у якомучітко визначаєджерела і рівеньфінан­совихнадходжень,а також всінеобхіднівитрати запевними катего­ріямиі розподілфінансів міжрегіональнимибюджетами.

Бюджет, розробленийурядом і узгодженийз бюджетнимкомі­тетом,подається нарозгляд парламенту.Парламент маєпевні часовімежі для йогорозгляду іприйняття.Неприйняттябюджету парла­ментому багатьохкраїнах призводитьдо відставкиуряду.

Складенняі затвердженнябюджету є копіткоюсправою, щопо­в'язана звирішеннямпитань раціональностірозподілубюджетнихкоштів за категоріямивидатків таміж регіональнимибюджетами. Вумовах дефіцитуресурсів ірозмаїття цілейполітичнихдіячів, задіянихв процесі прийняттядержавногобюджету важкодосягти оптимальностірозподілугрошей міжвідомствами,установами,регіонами тощо.

Державнийбюджет складаєтьсяу відповідностідо бюджетноїсистеми країни,системи оподаткування,рівня податківі зборів, за­садстворення іфункціонуванняфінансового,грошового,кредитно­гота інвестиційногоринків, порядкуутворення іпогашеннядер­жавноговнутрішньогоі зовнішньогоборгу, а такожпорядку випус­кута обігу державнихцінних паперів.

Організаціядержавнихнадходженьі видатківчерез бюджетнадає можливістьпарламентуздійснюватипостійнийконтроль діяльностіуряду.

5.5 Внутрішньополітичніфункції парламенту

Внутрішньополітичніфункції парламентувизначаютьсякон­ституцієюдержави. Вониобумовлюютьсятими повноваженнямипарламенту,які надаютьсяйому для забезпеченняполітичних,еко­номічних,соціальних,культурнихі екологічнихправ громадян.

ВерховнаРада Українимає в цій сферінаступніповноваження:

• затвердженнязагальнодержавнихпрограм економічного,соціального,національно-культурного,науково-технічно­горозвитку, охоронидовкілля;

• затвердженняпереліку об'єктівправа державноївласності, щоне підлягаютьприватизації;

• визначенняправових засадвилученняоб'єктів правапри­ватноївласності;

• прийняттявідповіднихзаконів щодооснов соціальногоза­хисту, формиі виду пенсійногозабезпечення,засад регу­люванняпраці і зайнятості,шлюбу сім'ї,охорони дитин­ства,материнства,виховання,освіти, культури,охорони здоров'я,екологічноїбезпеки.

5.6 Зовнішньополітичніфункції парламенту

Парламентможе мати суттєвийвплив на веденняміжнарод­нихсправ країною.В обсяг йогоповноваженьвходить визначенняосновних засадзовнішньоїполітики. Однакпарламентинепридатнідля веденняповсякденноїроботи у сферіміжнароднихвідносин, дляцього відповідніповноваженнянадаютьсяспеціальнимдержавнимустановамвиконавчоїгілки влади(наприклад,Міністерствузакор­доннихсправ).

Виконавчавлада відповідаєза веденняміжнароднихсправ, бо навітьпрогнозованийперебіг подійна міжнароднійарені потребує

негайноїреакції. Міжнародніпереговори,як правило,потребуютьфахівців-дипломатіві конфіденційногообговорення.Парламент утакому режимідіяти не може.Проте він слідкуєза діями урядуна міжнароднійарені, можеобговорюватиполітику і діїуряду, і навітьініціюватисвої власнірозслідуванняз приводу міжнароднихпроблем.

До повноваженьпарламентівналежить такожратифікаціяміжнароднихдоговорів. Убільшості країнз двопалатнимипарла­ментамидоговоризатверджуютьсяна засіданняхнижньої палати.У Мексиці цеправо належитьСенатові, а вПеру договоризатверджу­ютьсяна спільнихзасіданняхобох палат. УШвейцаріїнайважливішіміжнароднідоговори повиннівиноситисяна референдумна виогу неменше50000 громадян.Інші угоди абодоговори можутьвиноси­тисьна референдумза рішеннямФедеральнихзборів. Питанняпро участь утаких організаціях,як ОрганізаціяОб'єднанихНацій (00Н), підлягаютьобов'язковомувирішенню черезреферендум.

Ратифікаціяміжнароднихдоговорів, якправило, здійснюєтьсяпростою більшістюголосів. Однакє й винятки.Наприклад,Сенат США, якиймає особливовеликі повноваженняу сфері ратифікаціїміжнароднихдоговорів,кожний договір,укладенийпрезидентом,повинен схвалитибільшістю удві третиниголосів. Так,після Пер­шоїсвітової війниСенат не ратифікувавВерсальськийдоговір.

Ратифікованіміжнароднідоговори інодівимагаютьвнесення зміну діюче законодавство.Тому при розглядітаких договорівпар­ламентиперш за всеаналізуютьїх на відповідністьконституціїі дію­чомузаконодавству.При невідповідностіконституційнимнормам договірне може бутиратифікованим,що й мало місцепри розглядіВерсальськогодоговору СенатомКонгресу США.

Більшістьпарламентівстворює комітетиз закордоннихсправ, а в країнахз двопалатнимипарламентамитакі комітетистворюють­сяздебільшогокожною з палат.Ці комітетиможуть провадитирозс­лідуванняміжнароднихі відомчихпроблем, а такожвикликатиміністрів іпідлеглих їмпосадових осібдля свідчень.

Більшістьконституційкраїн розвинутоїдемократіїнадають урядовіправо оголошуватинадзвичайнийстан. В умовахнадзви­чайногостану урядповинен матиможливостідіяти швидкобез узгодженнясвоїх дій зпарламентом.В деяких країнах,наприклад,Австрії, Мальті,Мексиці і СполученихШтатах Америки,право ого­лошувативійну належитьтільки законодавчомуорганові. Однакце положенняв деяких звищезазначенихкраїн можнапроцедурнеоб­ійти. Так,США вели корейськуі в'єтнамськувійни без їхоголошен­няКонгресом.Внаслідок цьогов 1973році Конгресприйняв Законпро військовіповноваження,який надавКонгресу більшихможли­востейв сфері контролюза відправленнямвійськ за кордон.

ВерховнаРада Українив областізовнішньополітичнихвідно­син маєнаступніповноваження:

• визначеннязасад зовнішньоїполітики;

• наданнязгоди на обов'язковістьміжнароднихдоговорів;

• денонсаціяміжнароднихдоговорів;

• прийняттязаконів прозовнішньополітичнуі зовнішньое­кономічнудіяльність;

• оглошенняза поданнямПрезидентастану війниі укладаннямиру;

• схваленнярішення Президентапро використанняЗброй­них СилУкраїни таінших формуваньу разі агресіїпроти України;

• схваленнярішення пронадання військовоїдопомоги іншимдержавам;

• про направленняпідрозділівЗбройних силдо інших держав;

• про допускпідрозділівінших державна територіюУкраїни;

Основа зовнішніхполітико-правовихвідносин Українизакла­денау Деклараціїпро державнийсуверенітетУкраїни, якоюпрого­лошенорівноправністьу зовнішніхзносинах інамір статинейтраль­ноюпозаблоковоюдержавою, якабезпосередньобере участьу за­гальноєвропейськомупроцесі ієвропейськихструктурахта визнає пріоритетзагальноприйнятихнорм міжнародногоправа.

Відповіднодо Деклараціїпро державнийсуверенітетВерховна Радаприйняла Постанову"Про реалізаціюДеклараціїпро держав­нийсуверенітету сфері зовнішніхзносин" і зобов'язалаКабінет міністрівпередбачитив Державномубюджеті статтювидатків назов-

нішньополітичнудіяльність,розробити йподати на розглядВерхов­ноїРади проектизаконів, щомають регулюватизовнішньополітичніта зовнішньоекономічнівідносини зіншими державами,а також ство­ритисистему підготовкикадрів дляорганів зовнішніхзносин.

З часу здобуттянезалежностіУкраїни ВерховнаРада прийня­ланизку законіву сфері зовнішньополітичноїі зовнішньоекономіч­ноїдіяльності:

• Про зовнішньоекономічнудіяльність(16.04.1991р.);

• Про захистіноземнихінвестиційв Україні(10.09.1991 р.);

• Про діюміжнароднихдоговорів натериторіїУкраїни (10.12.1991р.);

• Про внесеннязмін до законуУкраїни "Проіноземні інвес­тиції"(14.10 1992р.);

• Про міжнароднідоговори України(22.12.1993 р.);

• Про режиміноземногоінвестування(10.03.1996 р.);

• Про вступУкраїни доМіжнародноговалютного фонду(03.06.1992р.);

• Про вступУкраїни доМіжнародногобанку реконструкціїта розвитку(03.06.1992 р.);

• Про вступУкраїни доМіжнародноїфінансовоїкорпорації(03.06.1992р.);

• Про вступУкраїни доМіжнародноїасоціаціїрозвитку табагатосторонньогоагенства погарантіяхінвестицій(03.06.1992р.);

• Про міжнароднийкомерційнийарбітраж(24.02.1994 р.).

Укладеніі ратифікованіВерховною Радоюміжнароднідогово­ристановлятьневід'ємнучастину законодавстваУкраїни.

ВерховнаРада Україниприєдналасядо 6міжнароднихконвенцій зпитань боротьбизі злочинністю,до конвенційі договорівз проблем екології.Верховна РадаУкраїни прийнялазакони проприєднаннядо Договорупро нерозповсюдженняядерної зброївід 1липня1968 року,Віденськоїконвенції процивільнувідповідальністьза ядерну шкоду,Генеральноїугоди про привілеїта імунітетРади Європи1949 року.

ВерховнаРада Україниплідно співпрацюєз міжнароднимиорганізаціями,такими як ОрганізаціяОб'єднанихНацій, РадаЄвро­пи, Організацієюз безпеки таспівробітництвав Європі (ОБСЄ),ПарламентськоюАсамблеєюЧорноморськогоекономічногоспівро­бітництва(ПАЧЕС), МіжпарламентськоюАсамблеєю країнСпівдружностіНезалежнихДержав (МПА)тощо.

Виконуючироботу у відповіднихкомітетахВерховної РадиУкраїни, народнідепутати маютьможливістьбрати участьу роботі міжнароднихпарламентськихасоціацій. Ціасоціаціїорганізуютькон­ференції,семінари, провадятьінші види діяльності,під час якихпар­ламентарікраїн-членівцієї оргнанізаціїотримуютьнагоду зустріча­тисязі своїми колегами,знайомитисяз проблемамиодне одногой обговорюватипитання, щостановлятьспільний інтерес.Такі зустрічіможуть впливатина рішення, щоприймаютьсяВерховноюРадою.


РОЗДІЛII. ПАРЛАМЕНТИУ СИСТЕМІ ОРГАНІВДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

2.1.ПРАВОВІ ОСНОВИДІЯЛЬНОСТІПАРЛАМЕНТІВ2.1.1. Законодавчіакти, що регулюютьдіяльністьпарламентів

Парламентиє структурноскладнимиустановами,що зумов­ленонеобхідністюорганізаціїїх ефективноїроботи. Закониі поста­новив них приймаються,як правило,більшістю абоконституцій­ноюбільшістюголосів післяобговоренняпитання. Завідсутностічітко встановленихправил за такихумов дискусіїз певних спірнихпитань ніколине привели бдо позитивногорезультату.Тому прави­лароботи парламентівобумовлюютьсяКонституцією,регламентом,окремимизаконодавчимиактами, чи навітьтрадиціями.

Конституціявизначає порядокформуванняпарламенту,його структуру,порядок роботи,повноваження,а також праваі обов'язкидепутатів.

Регламент- це збірникпроцедурнихправил роботипарламен­тупри вирішеннірізних питань:відкриттяпершої і наступнихсесій, виборикерівництва,формуваннякомітетів,слідчих і контрольнихкомісій, формуванняорганів виконавчоїі судової влади,розгляд за­конопроектів,розгляд бюджету,розгляд звітууряду, прийняттярішень, постановта інших законодавчихактів, здійсненняконт­рольнихфункцій тощо.

Протеі в цьому випадкує винятки. ПарламентВеликої Британіїпрацює в умовахвідсутностіписаної конституції.Порядок йогороботи визначаєтьсязвичайнимизаконами, деякіправила знаходятьсяв кон­ституційнихугодах, а єдиногодокументу- регламенту- не існує.

Основнимджерелом процедурПалати громадє постійніпра­вила. ВониприймаютьсяПалатою і можутьбути відміненіу будь-якийчас. Крім постійнихправил приймаютьсятакож сесійніправи­ла, якідіють під часроботи сесії.У зв'язку зприйняттямпевного законуПалата можеприйняти тимчасовеправило асіНос. Закон пропарламент1949 року встановивправила розглядуфінансовихзако­нопроектіві актів делегованогозаконодавства.

103Депутатипарламентукористуютьсязбірникомправил парла­ментськоїпроцедури"Трактат ЕрскінаМея про право,діяльністьі звичаї парламенту".Цей трактатбуло виданов XIX століттіі він витримав20 видань.

Навідміну відВеликої Британіїв Австрії порядокроботи На­ціональноїРади визначаєтьсярегламентом,що є федеральнимзако­ном іприймаєтьсяконституційноюбільшістю у2/3 депутатівПала­ти. Задотриманнямрегламентуслідкує 5секретарів-депутатіві три депутати,які обираютьсядля наглядуза дотриманнямрегламенту.

ВІталії основидіяльностіпарламентувиписані вКонституції,де сформульованіосновні принципидіяльностіобох палат.Стаття 64Конституціїпроголошує:"Кожна Палатаприймає свійрегла­ментабсолютноюбільшістюголосів своїхчленів". Такимчином, регламентне є законом,але приймаєтьсяяк спеціальнийзакон з до­держаннямвідповіднихнорм Конституції.Кожна палатамає свій регламент,хоча основніїх положеннязагалом співпадають.

УПортугаліїдіяльністьоднопалатногопарламенту,Асамблеї Республіки,також регламентуєтьсяКонституцією,але крім тогоще й Органічнимзаконом проАсамблею Республіки,РегламентомАсам­блеїРеспублікиі законом простатус депутата.

ПарламентФінляндії маєназву Едускунта.Його діяльністьрегулюєтьсяАктом про Едускунту1928 року.

ПарламентФранції є двопалатнимі складаєтьсяз Національ­нихзборів і Сенату.Його діяльністьвизначаєтьсяКонституцією,Ор­донансом№ 58 - 1100 від 17листопада1958 року продіяльністьпа­лат парламентуі регламентамиНаціональнихзборів і Сенату,а також Генеральнимиінструкціями,які приймаютьБюро кожноїз палат.

Порядокроботи ВерховноїРади Українирегулюється:

• КонституцієюУкраїни (Статтірозділу IV);

•діючим РегламентомВерховної РадиУкраїни;

• законом "Пропостійні комісіїВерховної РадиУкраїни";

• законом "Простатус народногодепутата України";

• законом "Проповедінкународногодепутата України(дек­лараціяпро доходи)";

• законом "Пропопередженнякорупції".

КонституціяУкраїни визначаєосновні моментиоргані­заціїроботи ВерховноїРади України,підкреслюючи,що "поря­докроботи ВерховноїРади УкраїнивстановлюєтьсяКонсти­туцієюУкраїни тазаконом "ПроРегламентВерховної РадиУкраїни".Конституціявизначає, коливідкриваютьсячергові (першийвівторок лютогоі вересня) іпозачерговісесії ("скли­каютьсяГоловою ВерховноїРади на вимогуне менше третининародних депутатівУкраїни відконституційногоскладу Вер­ховноїРади Україниабо на вимогуПрезидентаУкраїни"), колипроводитьсязакрите засідання(за рішеннямбільшості відкон­ституційногоскладу ВерховноїРади України).Конституціявиз­начає праваі обов'язкидепутатівВерховної Ради,Голови Вер­ховноїРади, встановлюєпорядок організаціїкомітетів,спеціаль­нихі слідчих комісій,порядок законодавчоїроботи, порядокприйняттябюджету і порядокконтролю завикористаннямкоштів Державногобюджету.

Регламентє одним ізнайважливішихактів, що регулюютьроботу ВерховноїРади. Він, відповіднодо вимог статті82 Консти­туціїУкраїни, повиненбути законом.Це дуже серйознавимога. Аджерегламент єокремим закономабо складовоючастиною законупро парламентлише у кількохкраїнах: Австрії,Естонії, Латвії,Литві, Молдові,Словенії, Фінляндії,Чехії та Швеції.В більшостіж країн регламентє внутрішнімдокументомпарламенту,а не діючимзако­ном. Очевидно,що розробникиКонституціїУкраїни, враховуючипопереднійдосвід роботиВерховної Ради,намагалисяпосилити ос­новнімоменти внутрішньоїорганізаціїїї роботи івпорядкуватиос­новні моментиїї взаємодіїз структурамивиконавчоївлади, коливиписувалицю вимогу.

ПрийняттяРегламентуяк закону наділяєйого великоюсилою, але зменшуєавтономіюпарламенту.Це чітко видноіз статей Ордо­нансу№ 58 - 1100 про діяльністьпалат парламенту,прийнятогоуря­дом Франціїу 1958 році.

Узв'язку з вищенаведеним,очевидно, щонорми закону"Про регламентВерховної РадиУкраїни", щов даний часзнаходитьсяв стадії розробки,не повинні бутизанадто деталізованими.

ДіючийрегламентВерховної РадиУкраїни є доситьоб'ємним документом(194 сторінки).Сутність цьогодокументувизначає стаття1.0.2:

"РегламентВерховної РадиУкраїни маєсилу закону,який вста­новлюєпорядок скликанняі проведеннясесій ВерховноїРади України,її засідань,формуванняорганів державноївлади, виз­начаєзаконодавчупроцедуру,порядок здійсненняконтрольноїдіяльності,процедуруокремих видівдіяльностіВерховної Ради,її органів іорганізацій,народних депутатів,посадових осібта інші процедури,а також функціїорганів ВерховноїРади Українита її посадовихосіб, які випливаютьз їх повноважень,встановленихКонституцієюУкраїни."

КерівництвоВерховної Радиі депутатиповинні діятиу строгійвідповідностіз регламентом.У деяких країнах,наприклад, уКонг­ресі СШАзапровадженаспеціальнаслужба парламентарія,в обо­в'язкиякої входитьконтроль задотриманнямрегламентута запобі­ганняйого порушенняз боку спікераПалати. В Австріїпарламентобирає трьохдепутатів длянагляду задотриманнямРегламенту.

Закон"Про постійнікомісії ВерховноїРади України"є третім зазначеннямдокументом,який унормовуєдіяльністьВер­ховноїРади України(прийнято рішенняпро прийняттянового зако­ну"Про комітетиі комісії ВерховноїРади України"і постійнікомісії перейменованоу комітети, аленовий законпоки що не прийнято).Цей закон посуті унормовуєдіяльністьробочих органівВерховної Ради.Відповіднодо нього всінародні депутатирозподіляютьсяпо комітетах,які опікуютьсязаконодавствому певній сферідержавот­воренняі суспільногожиття. Депутатиподають заявипро бажанняпрацювати упевному комітетіза власнимвибором абоза рекомен­дацієюфракцій. Мінімальнаі максимальнакількістьдепутатів уко­мітетахобмежена, томурішення прочленство депутатіву певних комітетахприймає ВерховнаРада.

Утвореннякомітетіввносить допевної міридезорганізуючийструмінь уперіод організаціїкерівногоскладу парламенту.Справа в тому,що переліккомітетів іїх юрисдикціяне визначеніні Конститу­цієюні регламентом,тому кожнескликанняВерховна Радапочинає з того,що визначає,які комітетидоцільно утворитиі які функціїїм надати. Безсумніву, задляефективнішоїроботи слідбуло б визначи­тирегламентомперелік таюрисдикціюкомітетів.Важливе значеннямає і те, що призбереженнікомітетів уновому скликанніВерховної Радипри них залишаютьсяпрацюватифахівці секретаріату,які вже набулипевного досвідуроботи.

Однак,варто зазначити,що аргументина користьвстановлен­няпереліку комітетіві їх юрисдикціїу регламентіне є беззаперечни­ми.З часом пріоритетидержавноїполітики можутьзмінюватися,а отже і комітетиповинні отримувативідповіднуюрисдикцію.Так, палатиКонгресу СШАкожного скликанняпереглядаютьрегламент своєїроботи і можутьзмінюватикількість іюрисдикціюкомітетів.Мабуть перелікі юрисдикціюкомітетів вартовизначити,надавши правоновообранійВерховній Радівносити певнізміни.

Закон"Про статуснародногодепутата України"є також важливиму сфері унормуваннядіяльностіВерховної Ради.Він ви­магає,щоб народнийдепутат не вівніякої діяльності,окрім депу­татської,і постійнопідвищувавсвою кваліфікацію.Проте ця вимогазакону дужечасто депутатамиігнорується.Особливо цемає місце тоді,коли народногодепутата призначаютьна посаду уструктуривиконавчоївлади.

Цяпроблема виникаєтакож завждиз обраннямнового парла­менту.Новообранідепутати неможуть себеуявити безсвоїх попе­редніхобов'язків.Особливо цестосуєтьсяуспішних бізнесменів,що стали депутатами.Природно, щовони не можутьзалишити заняттясвоїм бізнесом,їх продовжуєцікавити накопиченнякапіталу.

Важливоюнормою закону"Про статуснародногодепутата України"була недоторканністьнародних депутатівУкраїни. Прак­тичнобудь-яке порушеннягромадськогопорядку народнимдепута­томзалишалосябез покарання.Проблеманедоторканностінарод­нихдепутатівУкраїни постійнодискутуваласяу пресі, а такожна­роднимидепутатамиу ВерховнійРаді України.Це викликалопостійні збуренняу ВерховнійРаді і впливалона її імідж.16 квітня

2000року на Всеукраїнськомуреферендумібуло проголосованоза відмінудепутатськоїнедоторканності.

2.1.2.Деякі проблемиурегулюваннядіяльностіВерховної РадиУкраїни

Вищенаведеніакти, якимирегулюєтьсяпорядок роботиВер­ховноїРади, вимагаютьвнесення зміну зв'язку зприйняттямКон­ституціїУкраїни у1996 році. Наприклад,міжпартійністосунки уВер­ховнійРаді не відповідаютьнормам, закріпленихрегламентом.Закон "Пропостійні комісіїВерховної Ради"не встановлюєграничноїкількостікомітетів іїх можливуюрисдикцію.Закони щододеклараціїпро доходи іпопередженнякорупції єдекларативнимиі не змушуютьнародногодепутата чидержавногослужбовцявказуватиджерело за­декларованихкоштів чи вказувативідповідністьсплати податків.

Дляпроведенняпостійногодіалогу міжзаконодавчоюі вико­навчоюгілками владирегламентВерховної Радипередбачаєзвіту­ваннячиновниківна пленарнихзасіданнях,слухання укомітетах іписьмові відповідіна запити народнихдепутатів.Зважаючи науста­лені нормиі процедури,існуючий діалогвлад не можнавважати ефективним.Можна назватикілька проблем,які варто булоб унор­муватидля плідноїроботи ВерховноїРади України,базуючись надосвіді роботипарламентівсвіту:

• ввести "годинуусних запитаньі відповідей"членів уряду;

• запровадитиефективнусистему слуханьу комітетах(ця робота вжепочинає розгортатисяза допомогиПрограми сприянняпарламентуУкраїни таінших неурядовихі гро­мадськихорганізацій);

• визначити рольфракцій узаконодавчомупроцесі;

• надати більшеповноваженьі ресурсів длярозбудовидос­лідницькоїслужби;

"Годиназапитань івідповідей"членів урядує ефективнимзасобом проведеннядіалогу міжгілками влади,яка з успіхомвикористовуєтьсяу багатьохпарламентах.Наприклад, упарламентіВе­ликої Британіїміністри щоденнопротягом однієїгодини відповіда­ютьна запитаннядепутатів. ЗаКонституцієюФранції кожнапалата Парламентупроводить однезасідання втиждень длязапитань івідпо­відейуряду. Регламентпередбачаєдві норми уснихзапитань- без дебатіві з дебатами.

Насьогодні вВерховній Радіунормованимспілкуваннямде­путатівз урядовимичиновникамиє тільки спілкуванняна "Дні Уря­дуУкраїни", яке,на жаль, відбуваєтьсяодин раз намісяць і у формірозлогих доповідей,а не діалогу.

Проведенняслухань у комітетахзабезпечуєне тількиефек­тивністьзаконотворення,а й виконанняконтрольнихфункцій пар­ламенту.Комітети парламентуопікуютьсяпроблемамипевних на­прямківі часто їх юрисдикціяспівпадає зюрисдикцієюпевних міністерств,з якими комітетиповинні вестипостійнийдіалог і кон­тролюватиїх діяльністьу межах своїхповноважень.

Відповіднодо процедурипроведенняслухань у комітетахпред­ставникивиконавчоївлади відповідаютьна будь-якіпитання стосов­носвоєї службовоїдіяльностіі надають депутатамнеобхідніматеріа­лиі документи.Слухання укомітетахвідбуваютьсяу присутностізап­рошенихпредставниківнаукових ігромадськихорганізацій,установ, підприємств,органів місцевогосамоврядуванняі засобів масовоїінформації.Все це створюєчітку системувзаємодії владі робить сутьїї діяльностізрозумілоюдля широкогокола громадськості.

Нажаль, сьогодніслухання укомітетахВерховної РадиУкраїни проводятьсябез визначеноїсистеми, а їхпроцедура неє напрацьова­ною,тому ефективністьцього заходуне дуже висока.Необхідноформа­лізуватипроцедуру інаполегливовпроваджуватиїї у практикуроботи комітетів.Прес-службапарламентуповинна постійноопікуватисятим, щоб громадськістьзнала про питання,які будутьрозглядатисяу коміте­тахі на слуханняхзадля того, щобїї представникимогли взятиучасть.

Щобнорми регламентущодо слуханьстали дійовими,слід, очевидно,передбачитисанкції допосадових осібвиконавчоївлади за неявкудо комітетуна слухання,а також за ненаданнянеобхідноїінформаціїі документівна вимогукомітету.Фракціїу парламентівідіграютьвизначальнуроль в органі­заціїроботи і виборікерівництвавсіх його ланок.Вони поряд зком­ітетамиберуть участьу законотворчійроботі, маютьпевні можли­востівпливати назаконотворчудіяльністьчерез своїхчленів, яківходять у комітетиза квотамипропорційногопредставництвафракцій. Прикладомефективноїдіяльностіфракцій у парламентіє діяльністьфракцій у БундестазіНімеччини.

Фракціїу ВерховнійРаді відіграютьважливу рольу сфері організаціїкерівних органівВерховної Ради,формуваннікомітетів,контрольнихі слідчих комісій.

Дослідницькаслужба маєособливо важливезначення дляроботи парламенту.Вона забезпечуєдепутатівнеобхіднимидовід­ковимиі аналітичнимиматеріалами,без яких діяльністьдепутатів неможе бути ефективною,тому що законотворчістьпарламентусто­суєтьсявсіх сфер діяльностілюдини, а кожнийдепутат можебути фахівцемлише у своїйвузькій ділянці.

Прикладомефективноїдослідницькоїслужби парламентує дослідницькаслужба КонгресуСІЛА. Вона єпідрозділомБібліоте­киКонгресу, маєчисельнийпрофесійнийапарат і безпосередньообслуговуєКонгрес. Доцієї служби,яка допомагаєКонгресові,при­єднаніще три організації:

•Бюджетна службаКонгресу, яканадає йомуінформацію,пов'язану збюджетом, витратамита їх ефективністю.

• Служба загальногообліку. ВонадопомагаєКонгресовіу питанняхнагляду і координаціїдіяльностіУряду, прово­дитьнезалежніаудиторськіперевірки,дослідженнята оц­інкуфедеральнихпрограм.

• Служба технологічнихдосліджень.Ця Служба готуєдля Ко­нгресуматеріали зпитань запровадженнянових технологій.

Удослідницькихслужбах Конгресупрацює понад6000 прац­івників.Вони відповідаютьщороку на близько500000 запитів відКонгресменів,комітетів іпрацівниківапарату. Відповідінадаються уформі доповідей,бюлетенів,бібліографій,інформаційнихповідом­лень,семінарів,аудіо- та відеозаписів,консультаційтелефоном тощо.

110

Потужноїдослідницькоїслужби у ВерховнійРаді не існує.Парламентськабібліотекане має кадрівдля виконанняаналітичнихдослідженьдля депутатів.Бюджетноїслужби у ВерховнійРаді немає, якнемає і службидля проведенняаудиторськихперевіроквиконан­няурядових програм.

Дляефективноїроботи парламентунеобхіднатакож чіткайого структуризація.При цьомуструктуризаціяу вигляді простогопод­ілу парламентуна фракціїнічого не вирішує.Жодна фракціябез зго­ди іншихфракцій неможе "проштовхнути"своє рішення.Щоб про­водитицілеспрямованувласну політикуфракції парламентуповинні об'єднатисяу парламентськубільшість іопозицію звизначенимиобов'язкамиі правами.

Чіткоі ефективноця проблемавирішуєтьсяу країнах здво­партійноюсистемою (США,Велика Британія).Партія, щоперемог­лана виборах,утворює парламентськубільшість, апереможенапартія утворюєпарламентськуопозицію. Більшістьотримує великіправа у формуваннікерівних органівпарламентуі бере на себевідпові­дальністьза втіленняпевної політики.Вона може формуватиуряд (Великобританія)або даватизгоду на призначеннячленів уряду(Спо­лученіШтати Америки).

Утворенняпарламентськоїбільшості українах збагатопартій-ноюсистемою єсправою набагатоскладнішою.Як прикладможна навестиформуваннябільшості вЕдускунтіФінляндії. Тампарла­ментськубільшістьпротягом багатьохроків складаєДемократич­нийсоюз народуФінляндії, доякого входитьКомпартія,Соціал-де-мократичнапартія. Партіяцентру, Шведськанародна партія.Лібе­ральнанародна партіяі Національнакоаліційнапартія. Вонифор­муютькоаліційнийуряд, який ідеу відставкупри розвалібільшості, щовикликає розпускпарламентупрезидентом.

Фракціїменшості формуютьопозицію, якамає всі необхідніправа дляоприлюдненнясвоєї точкизору з будь-якихпитань, щорозглядаютьсяпарламентом,проголошуєзаяви з певнихполітичнихчи соціально-економічнихнапрямків іможе пропонуватипарламен­тупроголосуватиза відповіднурезолюцію.Опозиція небере участіу формуванніуряду.

УВерховній РадіУкраїни 3скликанняфракції, відповіднодо пропорційногопредставництва,сформуваликерівні органи.Розподіл фракційна парламентськубільшість іменшість невідбувся. Длята­кого об'єднанняне було об'єктивнихпричин, томущо за Конститу­цієюВерховна Радане формує Кабінетміністрів, вінформуєтьсяпрезидентом.За цих умов всічні 2000 рокуутвориласяпарламен­тськабільшість, щопідтрималапрограму уряду.Після свогоство­реннябільшістьзайняла керівніпосади ВерховноїРади.

2.2.ОСНОВНІ ФУНКЦІЇПАРЛАМЕНТІВ2.2.1. Законодавчіфункції парламенту.

Розробказаконів таінших законодавчихактів є безпосереднімобов'язкомпарламентуі його діяльністю,що відбуваєтьсяпостійно. Справав тому, що постійназміна суспільнихвідносин вимагаєпост­ійноговдосконаленняправової системисуспільства.Тому парламен­тивсіх країнбезперервнопрацюють надтим, щоб їхнізакони відпов­ідаливимогам часу.Як показуєісторичнийдосвід, представницькіоргани, обранінародом, найкращевиконуютьфункцію законотворен­ня,хоч у деякихкраїнах (Франція,Іспанія) урядитакож маютьделе­гованіповноваженнявидавати законодавчіакти - ордонанси.

ПарламентиприймаютьКонституціюкраїни, вносятьдо неї зміни,приймаютьконституційніі звичайнізакони, щорічнізакони продержавнийбюджет і поправкидо них.

Законодавчийпроцес у різнихкраїнах маєсуттєві відмінності,які обумовленів першу чергуполітичноюсистемою,традиціями,правовою культурою,та економічноюситуацією вкраїні. Протезаконотворчіпро­цедуриу різних парламентахмають багатоспільного. Їхпотрібно вивча­тиі використовуватидля удосконаленняроботи власногопарламенту.

Етапизаконотворчоїдіяльностіє зазвичайциклічними.Зако­нопроектиспершу розглядаютьсяпарламентськимкомітетом,потім сесієюпарламенту(палата), зновукомітетом ізнову парламентом.Якщо парламентдвопалатний,то послідовністьпроходженнязако­нопроектуповторюєтьсяу кожній палаті.Але тоді післярозглядузаконопроектупотрібно щеузгодити розбіжностіміж обома палата-

112

ми.Якщо глававиконавчоївлади має правонакладативето, то пар­ламентпри використанніним цього праваповинен ще йздолати цевето, як правило,проголосувавшидвома третинамиголосів. Аль­тернативнимваріантом єзгода з главоюдержави.

Важливиметапом законотворенняє підготовказаконопроектів.Більшістьгромадян переконана,що законопроектиготує парламент.Насправдісуб'єктомзаконодавчоїініціативиє не лише парламент,а й інституціїта установивиконавчоївлади (президент,міністерстватощо).

Особливоважливі законопроектиу деяких країнахперед розг­лядому парламентідоводятьсядо відома громадянчерез засобима­сової інформації.У Великій Британії,наприклад, цяпроцедурави­конуєтьсячерез публікацію"білої книги"з законопроектами,де будь-хто згромадян можепознайомитисязі змістомзаконопроектуі вис­ловитисвої зауваженнячи пропозиції(формальніконсультації).Пе­ред поданнямдо парламентузаконопроектрозглядаютьтакож заці­кавленігрупи, партії,державна скарбниця,національніта міжнародніагентства(неформальніконсультації).

Поданнязаконопроектівдо парламентує простоюпроцедурою.Вони без обговоренняпередаютьсяна розгляд укомітети.Керівництвопарламенту,як правило,визначає комітет,якому дає дорученняпідготува­тизаконопроектдля розглядуу парламенті(палаті). Комітетпісля аналізузаконопроектуможе його відхилитиабо доповістиу парламенті(палаті).

Комітет,якому дорученопідготуватизаконопроект,узгоджує поправкиі зауваженняінших комітетіві депутатіві готує єдинийтекст законопроекту,що затверджуєтьсябільшістю йогочленів. Го­ловаабо один з членівкомітету презентуєзаконопроекту парламенті(палаті). У такихпарламентахяк шведськийРіксдаг чиКонгрес СШАбільшістьподаних законопроектівкомітетаминавіть нерозглядаєть­ся,тому що тутдепутати маютьнеобмеженеправо вноситивласні законопроекти.Наприклад,конгресменамиСША за дворічнийпері­од подаєтьсяблизько20000 законопроектів.

Процедурирозгляду іголосуваннязаконопроектіву різних парламентахможуть суттєвовідрізнятисяв залежностівід партійноїструктуризаконодавчогооргану. Протекінцевим результатомє зав­жди прийняттяабо відхиленняязаконопроекту.

ВУкраїні ВерховнаРада може прийматизакони з будь-якихпитань за виняткомтих, що приймаютьсявсеукраїнськимреферен­думом(наприклад,зміна територіїУкраїни). Виключнозаконами Українивизначаютьсянаступні питання(стаття 92):

•Права і свободилюдини і громадянина;

• Набуття громадянства,статус іноземціві осіб безгрома­дянства;

•Права коріннихнародів інаціональнихменшин;

• Порядок застосуваннямов;

• Порядок використанняприроднихресурсів,континенталь­ногошельфу, космічногопростору,транспорту,зв'язку;

• Основи соціальногозахисту;

• Засади зовнішніхзносин, митноїсправи;

• Засади утворенняі діяльностіполітичнихпартій;

• Організаціяі діяльністьорганів виконавчоївлади;

• Територіальнийустрій України;

• Судоустрій,судочинство,статус суддів,організаціяі діяльністьпрокуратури,органів дізнання,нотаріату,адвокатури;

• Засади місцевогосамоврядування;

• Основи національноїбезпеки, організаціяЗбройних СилУкраїни;

•Правовий режимдержавногокордону, воєнногоі надзви­чайногостану;

• Організаціяі порядок проведеннявиборів іреферендумів;

• Організаціяі порядок діяльностіВерховної РадиУкраїни, статуснародних депутатівУкраїни.

• Законами Українивстановлюються:

•Державнийбюджет і бюджетнаситема України,ситема оподаткування,податки і збори,статус національноїва­люти таіноземнихвалют, порядокутворення іпогашеннядержавноговнутрішньогоі зовнішньогоборгу;

• Порядок направленняпідрозділівЗбройних СилУкраїни доінших держав,порядок допускута умови перебуванняпідрозділівзбройних силінших державна територіїУкраїни;

114

Порядоквстановленнядержавнихстандартів;

Порядоквстановленняі захисту державнихсимволів;

Державнінагороди, військовізвання, дипломатичніранги;

Державнісвята;

Порядокутворення іфункціонуваннявільних таінших спеціальнихзон.

Пріоритетноюзаконодавчоюфункцією ВерховноїРади є вне­сеннязмін до КонституціїУкраїни. Законопроектпро внесеннязмін до Конституціїможе бути внесенийПрезидентомУкраїни абоне менш як третиноюконституційногоскладу депутатівВерховноїРади. Законопроектпро зміни доКонституціїприймаєтьсяна сесії більшістюголосів, а потімна наступнійсесії -конституційноюбільшістю.

Внесеннязмін до розділівІ, III, XIII КонституціїУкраїни, щостосуютьсяоснов конституційноголаду, подаєтьсяПрезидентомабо не менш якдвома третинаминародних депутатіввід конституційно­госкладу ВерховноїРади, і повиненбути затвердженимВсеукраї­нськимреферендумом,який призначаєПрезидентУкраїни.

2.2.2.Контрольніфункції парламенту

Порядз законодавчими,контрольніфункції є важливоюсфе­рою діяльностіпарламенту.В парламентахрізних країнконтрольніповноваженняможуть бутинадзвичайнорізноманітними.Це зале­житьвід ролі, якувідіграє парламентпевної країниу системідер­жавногоуправління.

Длявиконанняконтрольнихфункцій парламентповинен матидоступ до необхіднихджерел інформації.Конституціяі закони краї­ниповинні надаватипарламентуі його комітетамповноваження,що зобов'язуютьоргани виконавчоївлади, організаціїі приватнихосіб надаватиінформаціюна запит парламентарів.

Конституціїі закони країнрозвинутоїдемократіїнадають пар­ламентамнайрізноманітнішізасоби дляздійсненняїх контрольнихфункцій: положенняпро письмовізвіти урядовихустанов передпар-

115

ламентом,можливістьвиклику державнихчиновниківдо комітетівчи парламентудля наданнясвідчень зтого чи іншогопитання, депу­татськийзапит, годиназапитань івідповідей,день уряду,можливістьстворенняспеціальнихконтрольнихорганів, щорічнийзвіт уряду,звіти урядупро виконанняокремих програмз різноманітнихна­прямківдіяльності,можливістьведення депутатськихрозслідуваньтощо. Правакомітетівпроводитирозслідуваннямають особливувагу для міжвладногобалансу в питаннях,що стосуютьсямарнотратства,шахрайствачи зловживанняслужбовимстановищемокремих пред­ставниківвиконавчоївлади.

Визначальнимфактором ефективногозаконодавчогоконтро­люнайчастішеє ті обсягифінансовихта технічнихресурсів, щоможуть надаватисяпарламентомурядові длявиконанняурядових програм.Державне управлінняв сучаснихумовах вимагаєвисокої професійностіяк від законодавцівтак і від служб,що сприяютьдіяль­ностізаконодавчогооргану. Парламентськаструктурапередбачаєвикористанняцих служб длядопомогипарламентаряму виконанніконтрольнихфункцій, аледля цього необхіднависока кваліфікаціяі професійністьапарату, щозабезпечуєпарламентськийорган як тех­нічнимизнаннями, такі досвідом.

Органивиконавчоївлади, як правило,не зацікавленіу наданні повноїінформаціїпарламенту.Тому, скажімо,в комітетахКонгресу СШАвсе частішевикористовуютьсяписьмові свідченняурядовців підприсягою. Цезначно прискорюєпроцес розслідувань.

Законикраїни такожповинні передбачатинорми відповідальностісвідків завідмову надатиінформаціюабо за наданнянеправдивоїінфор­мації.У багатьохкраїнах такінорми відсутні.Дуже добре цяпроцеду­равідпрацьованау США. Там свідокза наданнянеправдивоїінфор­маціїможе бутипритягнутийдо відповідальностіза неповагудо не­від'ємногоправа Конгресуна отриманняінформації.Згідно зівстанов­леноюпроцедуроюособа, що надаланеправдивісвідченняприводить­сяпарламентськимприставом доПалати представниківчи Сенату, якірозглядаютьйого справу,після чогойого можутьув'язнити ув'язниці Капітолію.Там він можеутримуватисяпротягом всьоготерміну по­вноваженьКонгресу покине погодитьсявиконати поставленівимоги.

116

Окрімпроцедурипритягненнядо відповідальностіна основіневід'ємногоправа Конгресув США такожзапровадженопроцеду­рупритягненнядо відповідальностіза злочиннунеповагу наоснові закону.Відповіднодо цієї процедуриособа, яку викликанодля на­даннясвідчень чидокументівПалаті представниківчи Сенату, іяка цього незробила вважаєтьсявинною і караєтьсяштрафом у1000 доларів абоув'язненнямна термін доодного року.

УСША практикуєтьсятакож правопритягненнядо відпові­дальностіза неповагу,що не є образоюгідності. Цюпроцедурузас­тосовуєлише Сенат.Він звертаєтьсяу федеральнийокружний суд,який має видатинаказ щодоособи, котравідмовляєтьсяпідкоритисявикликові доСенату. Ця процедуране передбачаєкримінальногопереслідуваннявідповідноїособи.

ВУкраїні найбільшважливі контрольнісанкції ВерховнаРада можезастосуватидо Кабінетуміністрів. Цеправо передбаченестат­тею87 КонституціїУкраїни. Згідноз цим ВерховнаРада за пропози­цієюне менш як однієїтретини народнихдепутатів можеприйняти резолюціюнедовіри Кабінетуміністрівбільшістюконституційногоскладу. Ця процедураможе бутизастосованапарламентомне рані­ше ніжчерез рік післясхваленняВерховноюРадою програмидіяль­ностіКабінету міністрів.

Контрольза діяльністюКабінету міністрівздійснюєтьсяче­рез заслуховуваннязвітів Кабінетуміністрів надні уряду чипід час парламентськихслухань з тогочи іншого питання.Контроль задодержаннямконституційнихправ і свободлюдини і громадя­ниназдійснюєтьсяВерховноюРадою черезУповноваженогоВер­ховноїРади України.Контрольбюджетно-фінансовоїдіяльностідержавнихустанов здійснюєтьсяВерховноюРадою черезРахун­ковупалату.

ВерховнаРада Українитакож здійснюєконтроль задіяльні­стюпрокуратури.Для контролюз окремих питаньвона можество­рюватитимчасовіспеціальніі тимчасовіслідчі комісії.

Контрольніфункції ВерховноїРади унормованіне тількиКон­ституцією,а й регламентомта законом"Про постійнікомісії Вер­ховноїРади України".

117

Установчіфункції парламенту

Вкраїнах розвинутоїдемократіїзаконодавча,виконавча ісу­дова гілкивлади є незалежними.Проте ця незалежністьне є повноюхоч би тому,що влади не єнезалежнимиу призначеннісвоїх посадо­вихосіб. Парламенти,як і глави держав,беруть участьу призна­ченніпосадових осібвиконавчоївлади і суддів.Ця процедурає важ­ливимелементомсистеми стримуваньі противаг, щовстановлюєть­сяв державі длязабезпеченнянеможливостіконцентраціївлади яко­юсьз трьох незалежнихгілок.

Рольпарламентуу призначенніпосадових осібвиконавчоївла­ди відрізняєтьсязалежно відтого, який державнийустрій існуєв країні -парламентськачи президентськареспубліка.Загалом, впар­ламентськихсистемахпрем'єр-міністрі кабінет можутьу будь-якиймомент бутивідправленіу відставкубільшістюголосів членівпар­ламенту.Там зазвичайголови урядуповинні заручитисяналежною підтримкоюз боку парламентуі політичнихпартій ще досвого при­значення.Фактично цедає можливістьчленам парламентуі особли­вопредставникампартій більшостіотримуватиістотний впливна наступнірішення прем'єр-міністрана своїй посаді.

Впрезидентськихсистемах головавиконавчоївлади обираєтьсяна основі загальноговиборчогоправа, перебуваєна посаді протягомвизначеноготерміну, маєможливістьбути незалежниму своїх діях,тому для балансуміжвладнихвідносин дужеважливо, щобпарла­ментмав певні важелівпливу на посадовихосіб виконавчоївлади, якихпризначаєпрезидент.

ВПівденнійАмериці устрійбільшостікраїн базуєтьсяна пре­зидентськійсистемі, а процесзатвердженняпарламентомкандида­турна урядовіпосади як засібпарламентськогоконтролю частовідсутній.Така системавстановлюваласьтам на протязідовгого часуза домінуваннявиконавчоївлади, що частоспиралася напотужну підтримкуармійськихформувань.Таким чином,президентине відчу­валипотреби дослухатисядо думки законодавчихорганів.

Узмішанихпрезидентсько-парламентськихсистемах механіз­мипарламентськогоконтролю надпризначенняпосадових осібвиконавчоївлади зазвичайобмеженийокремимиположеннями.Наприк­лад,в Німеччиніпарламентпризначаєвиконавчихосіб судовихорганів, першза все, КонституційногоСуду. Кандидатурина посади останньогопропонує Міністрюстиції, а їхзатвердженнявідбуваєтьсяв обох палатахпарламенту.Комісія з питаньвисуненнякандидатур,що допомагаєМіністровіюстиції упризначенніна суддівськіпоса­ди судівзагальноїюрисдикції,також обираєтьсяпарламентом.

ВПеру Сенатпризначає абозатверджуєпризначеннясуддів Верхов­ногосуду, Генеральногопрокурора.Уповноваженогоу справах банківі стра­хування,Генеральногоревізора зперевіркирахунків, атакож вищихофі­церівзбройних сил.Судді обираютьсяна спільнихзасіданняхобох палат.

ВМексиці Сенатсанкціонуєпризначенняміністрів,диплома­тичнихпредставників,керівниківзбройних силі суддів Верховногосуду. СенатАргентини маєаналогічніповноваження.

УШвейцаріїобидві палатиспільно обираютьчленів Федераль­ноїради (кабінету),ЗО суддівФедеральноготрибуналу(Верховногосуду) і дев'ятьсуддів Федеральногосуду у справахстрахування.

ВПортугаліїЗбори республікиобирають десятьсуддів Кон­ституційногосуду, а такожінших вищихсуддів, уповноваженогоз прав людини,голову Національноїради з питаньпланування,а та­кож членіврізних державнихорганізацій.

Особливоскладною єсистема контролюКонгресу СШАза при­значеннямпосадових осібвиконавчоївлади. Тут цейпроцес ставнад­звичайноважливим елементомпарламентськогоконтролю. Близько2500 урядовихчиновниківпідлягаютьперевірці ізатвердженнюСе­натом, щоє частиноюпроцесу призначення.До них належать800 вищих посадовихосіб виконавчоївлади (міністри,їхні заступникий помічники),150 послів,800 федеральнихсуддів, 200прокурорівта керівниківсистеми судовихвиконавціві приблизно500 членів рад,що функціонуютьна непостійнійоснові. Повноваженнявідхиленнякандидатурє достатньореальним, іСенат частозастосовуєйого у випадках,коли має вагоміпідстави длясумнівів щодоадекватностізапропонованоїкандидатуривідповіднійпосаді. Затвердженічлени кабінетує підзвітнимиголові виконавчоївлади, президентукраїни. Процесзатвердженняпосадових осібу США вимагає,щоб

кандидат заповнивдві детальніанкети (однудля виконавчоївлади, яку вивчаєвідомство зпитань урядовоїетики, другудля відповідно­гопрофільногокомітету Сенату).Анкети заторкуютьпрофесійні,фінансові таетичні моментибіографіїкандидата.Перевіркапода­них ванкетах відомостейздійснюєтьсяФедеральнимбюро розслі­дувань.Після цьоговідбуваютьсяслухання навідкритомузасіданні, якіпроводитьвідповіднийкомітет Сенату.

Слухання можутьбути дуже короткимиабо тривалимизалеж­но відступеню суперечливостікандидатурина урядовупосаду. Якщойдеться продуже суперечливікандидатури,слухання можутьрозтя­гуватисяна тижні і навітьмісяці. Фактичновони є парламентськимзасобом змуситипрезидентазняти кандидатуру.

Затвердженнязаконодавчиморганом кандидатів,поданих пре­зидентомна урядовіпосади відіграєважливу рольу збереженніаме­риканськоїполітичноїсистеми. Новообранийпрезидентшвидко пе­реконується,що ефективнадіяльністьуряду вимагаєтісної співпраціміж законодавчоюта виконавчоюгілками влади.Крім того, оскількиу США частовиконавча йзаконодавчавлади контролюютьсярізними політичнимипартіями, товідсутністьз боку президентареальногобажання ефективноспівпрацюватиз опозиційноюпартією, а такожіз законодавчоювладою, робитьадміністраціюнездатноюефективнофункціонувати.Очевидно, щоособи, що отримуютьпризначенняна посади вуряді за допомогоюпроцедурисхваленняпарламентом,повинні більшуважно зважатина вимогизаконодавчоївлади.

В Україні ВерховнаРада має наступніустановчіфункції відпо­віднодо статті85 Конституції:

• надання згодина призначенняПрезидентомУкраїни прем'єр-міністраУкраїни;

• призначенняна посади тазвільненняз посад Головита інших членівРахунковоїпалати;

• призначенняна посаду тазвільненняз посади Уповнова­женогоВерховної РадиУкраїни з правлюдини;

• призначенняна посаду тазвільненняз посади ГоловиНаціо­нальногобанку Україниза поданнямПрезидентаУкраїни;

120

• призначеннята звільненняполовини складуРади Націо­нальногобанку України;

• призначенняполовини складуНаціональноїради Україниз питань телебаченняі радіомовлення;

• призначенняна посади таприпиненняповноваженьчленів Центральноївиборчої комісіїза поданнямПрезидентаУк­раїни;

• надання згодина призначенняна посади тазвільненняз посад ПрезидентомУкраїни ГоловиАнтимонопольногокомітету України,Голови Фондудержавногомайна Украї­ни,Голови Державногокомітету телебаченняі радіомов­ленняУкраїни;

• надання згодина призначенняПрезидентомУкраїни напо­саду ГенеральногопрокурораУкраїни; висловленнянедо­віриГенеральномупрокуроровіУкраїни, щомає наслідкомйого відставкуз посади;

• призначеннятретини складуКонституційногоСуду України;

• обрання суддівбезстрокове;

• призначенняна посаду тазвільненняз посади керівникаапарату ВерховноїРади України.

Важливоюдержавотворчоюфункцією ВерховноїРади є при­значеннявиборів ПрезидентаУкраїни, якийобираєтьсягромадяна­мина основізагального,рівного і прямоговиборчогоправа шляхомтаємного голосуваннястроком нап'ять років.Верховна Радамає право такожусунути ПрезидентаУкраїни з постаз застосуваннямпроцедуриімпічментуу випадку вчиненняним державноїзради або іншогозлочину.

Відповіднодо статті92 КонституціїУкраїни ВерховнаРада може виключночерез закониунормовуватиструктуру ідіяльністьорганів виконавчоївлади, національноїбезпеки, суду,прокуратури,органів дізнанняі слідства,нотаріату,органів і установвиконанняпокарань,адвокатури,статистикита інформатики.

Верховна РадаУкраїни визначаєтериторіальнийустрій Украї­ни,статус столиціУкраїни, спеціальнийстатус містУкраїни.

Верховна РадаУкраїни маєправо достроковоприпинитипо­вноваженняВерховної РадиАвтономноїРеспублікиКрим за вис­новкомКонституційногоСуду про порушеннянею КонституціїУк­раїни абозаконів України.

Верховна РадаУкраїни затверджуєструктуру,чисельність,функції ЗбройнихСил України,Служби безпекиУкраїни іМіністер­ствавнутрішніхсправ України.

2.2.4. Бюджетне- фінансовіфункції парламенту

Бюджетно-фінансовіфункції парламентуполягають урозробці ізатвердженнінаціональногобюджету. Цеправо обумовлюєтьсяКон­ституцієюкраїни, регламентомпарламентуі законодавчимиактами.

Парламентприймає Бюджетнурезолюцію, якавстановлюєос­новні показникиприбутковоїі видатковоїчастин бюджету.Відпові­днодо прийнятоїпарламентомБюджетноїрезолюції урядрозробляєДержавнийбюджет, у якомучітко визначаєджерела і рівеньфінан­совихнадходжень,а також всінеобхіднівитрати запевними катего­ріямиі розподілфінансів міжрегіональнимибюджетами.

Бюджет, розробленийурядом і узгодженийз бюджетнимкомі­тетом,подається нарозгляд парламенту.Парламент маєпевні часовімежі для йогорозгляду іприйняття.Неприйняттябюджету парла­ментому багатьохкраїнах призводитьдо відставкиуряду.

Складення ізатвердженнябюджету є копіткоюсправою, щопо­в'язана звирішеннямпитань раціональностірозподілубюджетнихкоштів закатегоріямивидатків таміж регіональнимибюджетами. Вумовах дефіцитуресурсів ірозмаїттяцілей політичнихдіячів, задіянихв процесі прийняттядержавногобюджету важкодосягти оптимальностірозподілугрошей міжвідомствами,установами,регіонамитощо.

Державнийбюджет складаєтьсяу відповідностідо бюджетноїсистеми країни,системи оподаткування,рівня податківі зборів, за­садстворення іфункціонуванняфінансового,грошового,кредитно­гота інвестиційногоринків, порядкуутворення іпогашеннядер­жавноговнутрішньогоі зовнішньогоборгу, а такожпорядку випус­кута обігу державнихцінних паперів.

Організаціядержавнихнадходженьі видатківчерез бюджетнадає можливістьпарламентуздійснюватипостійнийконтроль діяльностіуряду.

2.2.5. Внутрішньополітичніфункції парламенту

Внутрішньополітичніфункції парламентувизначаютьсякон­ституцієюдержави. Вониобумовлюютьсятими повноваженнямипарламенту,які надаютьсяйому для забезпеченняполітичних,еко­номічних,соціальних,культурнихі екологічнихправ громадян.

Верховна РадаУкраїни маєв цій сферінаступніповноваження:

• затвердженнязагальнодержавнихпрограм економічного,соціального,національно-культурного,науково-технічно­горозвитку, охоронидовкілля;

• затвердженняпереліку об'єктівправа державноївласності, щоне підлягаютьприватизації;

• визначенняправових засадвилученняоб'єктів правапри­ватноївласності;

• прийняттявідповіднихзаконів щодооснов соціальногоза­хисту, формиі виду пенсійногозабезпечення,засад регу­люванняпраці і зайнятості,шлюбу сім'ї,охорони дитин­ства,материнства,виховання,освіти, культури,охорони здоров'я,екологічноїбезпеки.

2.2.6. Зовнішньополітичніфункції парламенту

Парламент можемати суттєвийвплив на веденняміжнарод­нихсправ країною.В обсяг йогоповноваженьвходить визначенняосновних засадзовнішньоїполітики. Однакпарламентинепридатнідля веденняповсякденноїроботи у сферіміжнароднихвідносин, дляцього відповідніповноваженнянадаютьсяспеціальнимдержавнимустановамвиконавчоїгілки влади(наприклад,Міністерствузакор­доннихсправ).

Виконавчавлада відповідаєза веденняміжнароднихсправ, бо навітьпрогнозованийперебіг подійна міжнароднійарені потребує

негайної реакції.Міжнародніпереговори,як правило,потребуютьфахівців-дипломатіві конфіденційногообговорення.Парламент утакому режимідіяти не може.Проте він слідкуєза діями урядуна міжнароднійарені, можеобговорюватиполітику і діїуряду, і навітьініціюватисвої власнірозслідуванняз приводуміжнароднихпроблем.

До повноваженьпарламентівналежить такожратифікаціяміжнароднихдоговорів. Убільшостікраїн з двопалатнимипарла­ментамидоговоризатверджуютьсяна засіданняхнижньої палати.У Мексиці цеправо належитьСенатові, а вПеру договоризатверджу­ютьсяна спільнихзасіданняхобох палат. УШвейцаріїнайважливішіміжнароднідоговори повиннівиноситисяна референдумна виогу неменше 50000громадян. Іншіугоди або договориможуть виноси­тисьна референдумза рішеннямФедеральнихзборів. Питанняпро участь утаких організаціях,як ОрганізаціяОб'єднанихНацій (00Н), підлягаютьобов'язковомувирішеннючерез референдум.

Ратифікаціяміжнароднихдоговорів, якправило, здійснюєтьсяпростою більшістюголосів. Однакє й винятки.Наприклад,Сенат США, якиймає особливовеликі повноваженняу сфері ратифікаціїміжнароднихдоговорів,кожний договір,укладенийпрезидентом,повинен схвалитибільшістю удві третиниголосів. Так,після Пер­шоїсвітової війниСенат не ратифікувавВерсальськийдоговір.

Ратифікованіміжнароднідоговори інодівимагаютьвнесення зміну діюче законодавство.Тому при розглядітаких договорівпар­ламентиперш за всеаналізуютьїх на відповідністьконституціїі дію­чомузаконодавству.При невідповідностіконституційнимнормам договірне може бутиратифікованим,що й мало місцепри розглядіВерсальськогодоговору СенатомКонгресу США.

Більшістьпарламентівстворює комітетиз закордоннихсправ, а в країнахз двопалатнимипарламентамитакі комітетистворюють­сяздебільшогокожною з палат.Ці комітетиможуть провадитирозс­лідуванняміжнароднихі відомчихпроблем, а такожвикликатиміністрів іпідлеглих їмпосадових осібдля свідчень.

Більшістьконституційкраїн розвинутоїдемократіїнадають урядовіправо оголошуватинадзвичайнийстан. В умовахнадзви­чайногостану урядповинен матиможливостідіяти швидкобез уз-

годження своїхдій з парламентом.В деяких країнах,наприклад,Австрії, Мальті,Мексиці і СполученихШтатах Америки,право ого­лошувативійну належитьтільки законодавчомуорганові. Однакце положенняв деяких звищезазначенихкраїн можнапроцедурнеоб­ійти. Так,США вели корейськуі в'єтнамськувійни без їхоголошен­няКонгресом.Внаслідокцього в 1973році Конгресприйняв Законпро військовіповноваження,який надавКонгресу більшихможли­востейв сфері контролюза відправленнямвійськ за кордон.

Верховна РадаУкраїни в областізовнішньополітичнихвідно­син маєнаступніповноваження:

• визначеннязасад зовнішньоїполітики;

• надання згодина обов'язковістьміжнароднихдоговорів;

• денонсаціяміжнароднихдоговорів;

• прийняттязаконів прозовнішньополітичнуі зовнішньое­кономічнудіяльність;

• оглошенняза поданнямПрезидентастану війниі укладаннямиру;

• схваленнярішення Президентапро використанняЗброй­них СилУкраїни таінших формуваньу разі агресіїпроти України;

• схваленнярішення пронадання військовоїдопомоги іншимдержавам;

• про направленняпідрозділівЗбройних силдо інших держав;

• про допускпідрозділівінших державна територіюУкраїни;

Основа зовнішніхполітико-правовихвідносин Українизакла­денау Деклараціїпро державнийсуверенітетУкраїни, якоюпрого­лошенорівноправністьу зовнішніхзносинах інамір статинейтраль­ноюпозаблоковоюдержавою, якабезпосередньобере участьу за­гальноєвропейськомупроцесі ієвропейськихструктурахта визнає пріоритетзагальноприйнятихнорм міжнародногоправа.

Відповіднодо Деклараціїпро державнийсуверенітетВерховна Радаприйняла Постанову"Про реалізаціюДеклараціїпро держав­нийсуверенітету сфері зовнішніхзносин" і зобов'язалаКабінет міністрівпередбачитив Державномубюджеті статтювидатків назов-

нішньополітичнудіяльність,розробити йподати на розглядВерхов­ноїРади проектизаконів, щомають регулюватизовнішньополітичніта зовнішньоекономічнівідносини зіншими державами,а також ство­ритисистему підготовкикадрів дляорганів зовнішніхзносин.

З часу здобуттянезалежностіУкраїни ВерховнаРада прийня­ланизку законіву сфері зовнішньополітичноїі зовнішньоекономіч­ноїдіяльності:

• Про зовнішньоекономічнудіяльність(16.04.1991р.);

• Про захистіноземнихінвестиційв Україні(10.09.1991 р.);

• Про дію міжнароднихдоговорів натериторіїУкраїни (10.12.1991р.);

• Про внесеннязмін до законуУкраїни "Проіноземніінвес­тиції"(14.10 1992р.);

• Про міжнароднідоговори України(22.12.1993 р.);

• Про режиміноземногоінвестування(10.03.1996 р.);

• Про вступУкраїни доМіжнародноговалютногофонду (03.06.1992р.);

• Про вступУкраїни доМіжнародногобанку реконструкціїта розвитку(03.06.1992 р.);

• Про вступУкраїни доМіжнародноїфінансовоїкорпорації(03.06.1992р.);

• Про вступУкраїни доМіжнародноїасоціаціїрозвитку табагатосторонньогоагенства погарантіяхінвестицій(03.06.1992р.);

• Про міжнароднийкомерційнийарбітраж(24.02.1994 р.).

Укладені іратифікованіВерховноюРадою міжнароднідогово­ристановлятьневід'ємнучастину законодавстваУкраїни.

Верховна РадаУкраїни приєдналасядо 6 міжнароднихконвенцій зпитань боротьбизі злочинністю,до конвенційі договорівз проблем екології.Верховна РадаУкраїни прийнялазакони проприєднаннядо Договорупро нерозповсюдженняядерної зброївід 1 липня1968 року, Віденськоїконвенції процивільнувідповідальністьза ядерну шкоду,Генеральноїугоди про привілеїта імунітетРади Європи1949 року.

126

Верховна РадаУкраїни плідноспівпрацюєз міжнароднимиорганізаціями,такими якОрганізаціяОб'єднанихНацій, РадаЄвро­пи, Організацієюз безпеки таспівробітництвав Європі (ОБСЄ),ПарламентськоюАсамблеєюЧорноморськогоекономічногоспівро­бітництва(ПАЧЕС), МіжпарламентськоюАсамблеєюкраїн СпівдружностіНезалежнихДержав (МПА)тощо.

Виконуючироботу у відповіднихкомітетахВерховної РадиУкраїни, народнідепутати маютьможливістьбрати участьу роботі міжнароднихпарламентськихасоціацій. Ціасоціаціїорганізуютькон­ференції,семінари, провадятьінші видидіяльності,під час якихпар­ламентарікраїн-членівцієї оргнанізаціїотримуютьнагоду зустріча­тисязі своїми колегами,знайомитисяз проблемамиодне одногой обговорюватипитання, щостановлятьспільний інтерес.Такі зустрічіможуть впливатина рішення, щоприймаютьсяВерховноюРадою.

2.3. ВІДНОСИНИМІЖ ЗАКОНОДАВЧОЮІ ВИКОНАВЧОЮГІЛКАМИ ВЛАДИ

2.3.1. Парламентиу системі органівдержавноївлади країнроз­винутоїдемократії

Парламентивідіграютьвизначну рольу системі державногоуп­равління.Саме вонизабезпечуютьі гарантуютьдемократичнийустрій.

Парламентимають різнийвплив на діївиконавчоїі судової влад,а отже і насуспільно-політичнежиття країни.Це обумовленополо­женнямиконституціїдержави, а саме,тими повноваженнями,які наданіпарламентуу системі державногоуправління.Як було зазна­ченовище, демократичнісуспільствазнають триформи державногоправління:парламентськареспубліка,президентськареспублікаі парламентсько-президентськареспубліка.

В Канаді главадержави(Генерал-губернатор)призначаєтьсякоролевоюВеликобританії,у Великобританіїглавою державиє монарх. Цідержави маютьпарламентськуформу правління.У них кабінетиміністрів іпарламентконтролюютьсяоднією партієюабо коаліцієюпартій. Парламентобирає прем'єр-міністра,який одно-

ВИСНОВОК

Підсумовуючиггцмдіту,зазначимо, щохоча парламентськийспосіб прийняттяКонституціїУкраїни певноюмірою зберігзако­нодавчугілку від тогоусіченогодержавно-правовогостатусу, якийбув змодельованийпрезидентськимпроектом ОсновногоЗакону і намічавсядля прийняттяйого непарламентськимшляхом, черезреферендум,перспективаподоланняВерховноюРадою антидемо­кратичноїтенденціїзниження їїролі в системірозподілу владі на базі новоїКонституціїпов'язана здуже великимитруднощами.Як свідчитьздійсненийаналіз, конституційнийаспект проблемив недосконалості,прогалинахта обмеженостіконституційнихгарантій розвиткуукраїнськогопарламентаризму.

Зміцненняпозицій ВерховноїРади вимагаєінтенсивних,кон­структивнихта всебічнихзусиль, покликанихдобудуватита вдоско­налитиправовий фундаментстановленняі розвиткупарламентськихінститутівшляхом: 1)змін та доповненьКонституції;2) розробки іприйняттяконституційнихзаконів таінших актів;3) тлумаченняКонституції,особливо системного.Цілісна системаправовогозабез­печеннядіяльностіВерховної Радимає вибудуватиміцний засліннаступу і натискуна парламентаризм,закріпитивсебічні, суворіі повні нормативнігарантії, якіб, з одного боку,гарантувалипровідне місцезаконодавчоївлади в державномумеханізмі, аз іншого —забезпечувалиповнокровнеі ефективнезідйсненняВерховноюРадою загальновизнанихсвітом парламентськихпрерогатив,зокрема:

прийняттязаконів, бюджетната структуроутворюючасфери, пар­ламентськийконтроль.

Інший напрямокзміцненняпарламентськихінститутівв існуючихумовах правовогополя міститьсяв практичнійплощині. І всеж таки не звертаючиуваги на недоліки,недосконалістьі прогалининор­мативноїбази, необхіднонаполегливоі динамічнорозгортатиширо­ку і ефективнудіяльністьВерховної Радиу всіх сферах,що класичнопритаманніпарламентам.Конкретніпозитивнірезультатипрактич­ноїроботи загальнодержавногооргану народногопредставництванеодміннозмінять співвщношенняконституційноїмоделі ВерховноїРади і фактичноїна користьостанньої.

Такий підхіддо заповненняконституційнихпрогалин нетільки можливий,але й реальний.Прикладом вдосліджуваномуконтексті можеслужити ФранцузькаРеспубліка.Адже в умовахавторитарноїКонституції1958 р. еволюціяП'ятої республікидещо пом'якшилаавторитарніриси напівпрезидентськогорежиму. Про цесвідчить

те, що післяде Голля помітнопосилилисьде-факто політичніпозиції парламенту15.Як стверджуєфранцузькийдослідникдержав­ностіП'ятої республіки,практика подолаланавіть конституційнузаборону наприйняттяпарламентомзаконів позазакритим пере­лікомпитань, окреслених— ст. 34 Конституції."Сьогодні малощо залишилосьвід принципу,який визначавсферу, що резерву­валасьзаконом,— пишепроф. Ф. Ардан.—РозробникиКонституції1958 р. намагалисьобмежити сферу,в рамках якоїпарламент мігби здійснюватисвою законотворчість,але зрештоюжодна із зацікав­ленихсторін не сталавимагати неухильноговиконання їхволі"16. Т Убільш широкомуплані проблемирозвиткуукраїнськогопар­ламентаризмуяк важливоговіддзеркаленняі водночаспідтримкисвободи суспільствапов'язуютьсяз парламентськимправом.

Юридична теорія,державно-правовапрактика, атакож право­свідомістьсуспільствасьогодні, здається,одностайносприймаютьідею щодо існуванняв Україні новоїнаукової іправової матерії.Але різні аспектиданої проблемипродовжуютьдискутуватись,відбуваєтьсяпошук рішень,пов'язаних змісцем парламентськогоправа в загальнійсистемі українськогоправа, співвідношеннямконституційного(державного)і парламентськогоправа. Найбільшможливим уявляєтьсябачення парламентськогоправа в якостіпід-галузіконституційного(державного)права.

Становленняі динамізаціяпарламентськогоправа, посиленняйого позитивноговпливу на формуванняі еволюціюпарламентськихінститутів,підвищенняефективностиїх діяльностіна сучасномуетапі і в прогностичномуплані висуваютьнагальну потребукоди­фікаціїпарламентськогозаконодавства.При цьому визначенняпарламентськогоправа підгалуззюконституційного(державного)права аж ніякне міняє висновокщодо потребикодифікаціїпарла­ментськогозаконодавства.Адже правовісистеми зарубіжнихдержав маютькодекси у більшвузькіх сферах17.

Здійсненнякодифікаціїпарламентськогоправа диктуєгостру необхідність,по-перше, розробкиконцепціїданої кодифікації.По-друге, радикальногореформуваннядіючих актів,що регламентуютьсуспільнівідносини усфері парламентськогоправа з метоюпри­веденняїх у відповідністьз ОсновнимЗаконом. По-третє,підго­товкинових правовихформ, спрямованихна регулюванняоргані­заціїта функціонуванняпарламентськихінститутів.

При цьому сліднаголосити,що реалізаціяКонституціїз точки зорупобудовизаконодавчогозабезпеченнядіяльностіВерховної

42

Ради обумовлюєпроведенняширокого фронтуробіт по створеннюнових законодавчихактів. Під такимкутом зоруназвемо тількинизку правовихформ, побудоваяких безпосередньозафіксованау розділіIV Конституції— "ВерховнаРада України"(правда, кон­кретнінайменування,на жаль, незакріплені),або витікаєіз змісту даногорозділу: законпро несумісністьдепутатськогомандату з іншимивидами діяльності(ст. 78, 81); законпро запит народногодепутата України(ст. 86); законпро УповноваженогоВерховної РадиУкраїни з правлюдини (ст.101), закон прорегламентВерхов­ноїРади та інші.

В теоретичномуплані просуванняу вирішенніскладної,багато-аспектноїі актуальноїпроблеми динамізаціїукраїнськогопарламентувикликає нагальнунеобхідністьрозгортанняі поглибленнянаукових дослідженьу цій сфері, атакож виданнявідповіднихпраць. В такомуплані дивує,що підготовленаі рекомендованадо друку вченоюрадою Інститутудержави і правамонографія"Законодавчавлада України"ніякого просуваннядо видання неодержала.

Рішення такогомасштабногозавдання, якимє становленняі розвитокукраїнськогопарламентаризму,потребує зусильвсього суспільства.В такому руслікорисним іраціональнимуявляєтьсястворенняконструктивного,широкого рухуза формування,зміц­ненняі розвитокпарламентськихінститутівв Україні. Вінміг би об'єднатинародних депутатів,вчених, державнихі громадськихдіячів, представниківвсіх прогресивнихверств суспільства.

*/********************************************************************

Л.13. УПОВНОВАЖЕНИЙВЕРХОВНОЇ РАДИЗ ПРАВ ЛЮДИНИ

Посада уповноваженогоз прав людини(омбудсмена)існує в багатьохкраїнах світу.Вона впершебула введенау Швеції в1809 році. Основноюфункцією обмундсменатоді був наглядза правосуд­дям.Тепер у переважнійбільшостікраїн основноюфункцієюом-будсменівє контроль задіяльністюадміністрацій,тобто органівви­конавчоївлади.

Уповноваженийз прав людинине втручаєтьсяу справи судуі органів місцевогосамоврядування.Він не можевидавати приписичи анулюватирішення адміністративнихорганів.

В Англії, наприклад,омбудсмен маєправо викликатислуж­бовціввиконавчоївлади і надатиїм відповіднірекомендаціїщодо захиступорушеногоправа. Відповідно,Посереднику Франції іНа­роднийзахисник вІспанії здійснюютьнагляд за діямидержавноїадміністрації.Вони маютьправо доступудо документів,дають ре­комендаціїщодо справедливоговирішенняскарг, можутьпорушува­тисправу провідповідальністьбудь-яких посадовихосіб. В деякихкраїнах (Фінляндія,Польща) омбудсменможе оскаржуватидії не­державнихорганів, опротестовуватирішення суду.

УповноваженийВерховної РадиУкраїни з правлюдини керуєінституцією,яка не входитьдо структуриВерховноїРади. Це само­стійнийконституційнийорган влади.Він функціонуєпри ВерховнійРаді незалежновід державнихорганів тапосадовихосіб. По відно­шеннюдо нього ВерховнаРада виступаєяк вищий органуправлін-

ня. Його діяльність"доповнюєіснуючі засобизахисту конституцій­нихправ і свободлюдини і громадянина,не відміняєїх і не тягнепереглядукомпетенціїдержавнихорганів, якізабезпечуютьзахист і поновленняпорушених праві свобод" (стаття4 закону "ПроУпов­новаженогоВерховної РадиУкраїни з правлюдини").

У Законі, якийбуло прийнятоВерховноюРадою 23 грудня1997 року, зазначається,що "парламентськийконтроль задодержаннямконституційнихправ і свободлюдини і громадянината захист правкожного натериторіїУкраїни і вмежах її юрисдикціїна постійнійоснові здійснюєУповноваженийВерховної РадиУкраїни з правлю­дини" (стаття1).

Метою парламентськогоконтролю, якийздійснюєУповнова­женийє:

• захист праві свобод людиниі громадянина,проголоше­нихКонституцієюУкраїни, законамиУкраїни таміжна­роднимидоговорамиУкраїни;

• додержаннята повага доправ і свободлюдини і громадя­нинасуб'єктами,зазначенимиу статті 2цього Закону;

• запобіганняпорушеннямправ і свободлюдини і громадя­нинаабо сприянняїх поновленню;

• сприянняприведеннюзаконодавстваУкраїни проправа і свободилюдини і громадянинау відповідністьз Консти­туцієюУкраїни, міжнароднимистандартамиу цій галузі;

• поліпшенняі подальшийрозвитокміжнародногоспівробіт­ництвав галузі захиступрав і свободлюдини і громадянина;

• запобіганнябудь-яким формамдискримінаціїщодо реалі­заціїлюдиною своїхправ і свобод;

• сприянняправовійінформованостінаселення тазахист конфіденційноїінформаціїпро особу.

УповноваженийВерховної РадиУкраїни з правлюдини маєправо (за статтею13 Закону):

• невідкладногоприйому вищимипосадовамиособами дер­жави,керівникамиорганів місцевогосамоврядування;

234

• бути присутнімина засіданняхВерховноїРади, Кабінетуміністрів,КонституційногоСуду, ВерховногоСуду, суддівзагальноїюрисдикції;

• безперешкодновідвідуватиоргани державноївлади, орга­нимісцевогосамоврядування,підприємств,установ іорганізаційнезалежно відформ власності;

• на ознайомленняз документами,включаючидокументиорганів прокуратуриі судів;

• вимагати відпосадових осіборганів державноївлади і органівмісцевогосамоврядуванняпроведенняперевірокдіяльностіпідконтрольнихїм підприємств,установ іорган­ізацій;

• запрошуватипосадових осібі громадянУкраїни дляот­риманнявід них поясненьщодо обставин,що перевіря­ються;

• відвідуватимісця попередньогоув'язнення іустанови відбуванняпокараньзасудженими,установи примусовоголікування;

• бути присутнімина засіданняхсудів усіхінстанцій;

• перевірятистан додержаннявстановленихправ людиниі громадянинадержавнимиорганами, щоздійснюютьопе-ративно-розшуковудіяльність

УповноваженийВерховної Радиз прав людинипредставляєВерховній РадіУкраїни щорічнудоповідь простан додержаннята захиступрав і свободлюдини і громадянинав Україні органамидер­жавноївлади, органамимісцевогосамоврядування,підприємства­ми,установамита організаціяминезалежно відформ власності.

3.14. РАХУНКОВАПАЛАТА

В більшостікраїн світупарламентамиутворені спеціальніструктури, якіпокликаніконтролювативитрачаннягрошей держа­вою.Ці структуриє незалежнимивід законодавчоїі виконавчоївла­ди інституціямиабо підвладніпарламенту.

Справа в тому,що громадяникраїни платятьподатки у виг­лядігрошей, якістають державними.У США, наприклад,надход­женнядо бюджету в1999 році становили1624 млрд. дол. Дляефек­тивногофункціонуваннясистеми державногоуправлінняці гроші повиннівитрачатисяраціонально,під контролемнезалежнихструктур.

В Україні такоюструктуроює Рахунковапалата. Воназдійснює контрольза використаннямкоштів Державногобюджету Українивід імені ВерховноїРади (стаття98 КонституціїУкраїни). ПротеРахун­ковапалата не єорганом ВерховноїРади. Це самостійнийконститу­ційнийорган, діяльністьякого регулюєтьсязаконом.

Рахунковапалата контролюєДержавнийбюджет, державнібюджетні іпозабюджетніфонди, внутрішніі зовнішніпозички. Ра­хунковапалата визначаєзаконність,ефективністьі доцільністьви­користаннякоштів.

Контрольно-ревізійнадіяльністьРахунковоїпалати направ­ленана контрольвикористанняі проходженнякоштів, починаю­чиз Державногобюджету і закінчуючиконкретнимвикористан­нямна підприємствіпромисловості,установі освіти,науки, ме­дицини.

Рахунковапалата маєсправу з державнимказначейством,постійно отримуєінформаціюпро проходженняплатежів. Вонаслідкує запропорційністюфінансуваннястатей бюджету,пропор­ційністюфінансуванняголовнихрозпорядниківкоштів, якихв Україні247.

Рахунковапалата аналізуєі контролюєвсе, що пов'язанеіз формуванням,обслуговуваннямта погашеннямдержавноговнутрі­шньогоі зовнішньогоборгу України.,проблемамиповерненнякре­дитів, утому числі ікредитів підгарантію уряду.

Рахунковапалата раз наквартал робитьаналіз виконанняДержавногобюджету і подаєматеріали уВерховну Раду.Вона здійснюєекспертизута аналіз проектуДержавногобюджету нанаступний рік.

Рахунковапалата -один з важливихінститутівдемократично­госуспільстваУкраїни.

236

КонституціяУкраїни 1996р. вперше в історіїукраїнськоїконституційноїправотворчостіінституціювалаєдиний за­гальнонаціональнийпредставницькийі законодавчийорган України— ВерховнуРаду України— парламент(ст. 75).

Парламент— невід'ємнийатрибут кожноїдемократичноїдержави і єзагальнонаціональнимпредставницькиморганом владикраїни, якийобираєтьсянаселенням(корпусом виборців),а інколи частковопризначається.Це — загально­визнанеположеннясвітовогоконституціоналізму.

В якостідержавно-правовогоінститутупарламент маєбагатовіковуісторію. Йоговиникненнясягає XII—XIIIст. Першимибули англійськийпарламент таіспанськікортеси. Історіясучасногопарламентупочинаєтьсяз епохи буржуаз­нихреволюцій, іза всі часипарламент буві залишаєтьсянайважливішоюформою опосередкованогоздійсненнянаро­дом належноїйому влади.Іншого механізмусвітова цивіліза­ціяне винайшла.

Парламентаризм— фундаментальнацінність світовоїцивілізації.Ось чому неможливопереоцінитизначення такоїісторичноїконстатації,як визначенняВерховної РадиУкраїни парламентом.Конституюваннязагальнонаціональ­ногопредставницькогооргану українськогонароду пар­ламентом— необхіднапередумоваі водночасгарантіяста­новленняі розвиткупарламентськихінститутівв Україні якна сучасномуетапі, так іна майбутнє.Важливістьі необ­хідністьпроведеннякурсу на їхзміцненняобумовленатим, що парламентаризмє одним ізстрижневихпоказниківі водночаспідтримкоюсвободи людиниі свободисуспільства,демократичногорозвитку країни.

Звідси випливає,як важливо іактуальносьогодні осмис­литипроблемижиттєдіяльностіукраїнськогопарламенту.Аналіз відповідноїпроблематикисприятимерозвитковітео­ретичногозабезпеченняреспубліканськогопарламентаризму,реалізаціїКонституції,а також допоможеподальшомуроз­ширеннюі зміцненнюправовогофундаментуорганізаціїі діяльностіВерховноїРади, її органіві депутатів,удоско­наленнюі динамізаціїпарламентськоїпрактики.

ВСТУП

Парламент- це виборнийколегіальнийорган, якиймає пере­важніправа у сферізаконотворчості.Завдяки парламентуу країні створюються,розвиваютьсяі зберігаютьсядемократичніформи прав-ління.Рольпарламентув житті суспільствакожної країниє різною. Протеу діяльностіпарламентівсвіту є багатоспільного, щозаслу­говуєна вивченняі використаннянабутого досвідув діяльностіінших законодавчихорганів.

Перш за всеслід усвідомити,що ідеалисправедливості,при­роднихправ і свободлюдини можутьбути втіленіу життя тількитоді, коли державабазується напринципахнародовладдяі розпо­ділудержавноївлади на законодавчу,виконавчу тасудову. Ціприн­ципи,вперше проголошеніШ.Монтеск'є іЕ.Сієсом, булизафік­сованіу КонституціїСША, прийнятійу 1787 році. Вонистали наріжнимкаменем дляконституційкраїн Європи,що створюва­лисяв результатібуржуазнихреволюційXIX століття.Як пока­завдосвід державрозвинутоїдемократії,саме парламентиє підва­линоюдемократичнихсвобод суспільства,ефективнимиінсти­туціями,що протидіютьузурпаціївлади однієюособою чи гру­поюосіб .Парламентиє центромідеологічноїсфери, ареноюдля постійнихдебатів щодосуспільно-політичногоустрою держави,на якій партійнілідери та суспільнідіячі маютьможливістьпо­стійнопереконувативиборців унеобхідностізмін у відповідностідо своїх програм,щоб в результатідемократичноїборотьби от­римативладу із рукнароду.

У цьому планідіяльністьВерховної РадиУкраїни дещовідрізняєтьсявід діяльностіпарламентівкраїн розвинутоїдемократії.Якщо в останніхборотьба йденавколо вдосконаленняіснуючих сус­пільнихвідносин, покращенняекономічногота екологічногостану державитощо, то у ВерховнійРаді ідеологічнідебати спрямованіна становленнянових суспільнихта владнихвідносин вумовах широ­комасштабнихполітичних,економічнихта соціальнихперетворень.Однією з характернихрис цього процесує намаганняпредставниківлівих партійповернутисядо старогосуспільноголаду.

До 1996 рокуВерховна РадаУкраїни працювалазгідно з Консти­туцією1978 року, до якоїперіодичновносилисязміни, щобвідобрази­тизміни політичногота суспільногохарактеру, щовідбувалисяна той час вУкраїні. 28червня 1996року ВерховнаРада в результатінапруже­нихдебатів схвалиланову КонституціюУкраїни, якавизначиламісце парламентув державномууправлінніі його повноваження.

Дана книга єаналітичнимвикладом досягненьі прорахунківу процесістановленніпарламентаризмув Україні наоснові діяльностіВерховної РадиУкраїни задев'ять років(1991-1999). Для кращогорозуміннядинаміки розвиткуі становленняВерховної Радияк пар­ламентуавтори використовуютьпорівняльнуметодологіюв контекстіосновних моментівдіяльностіпарламентівкраїн розвинутоїдемок­ратії,в яких парламентськапрактика розвиваласьі вдосконалюва­ласьна протязібагатьох століть.

Книга починаєтьсяз історичногоогляду становленняпарла­ментаризмуу світі загаломі становленнязаконодавчоївлади в Ук­раїнізокрема/ДіяльністьВерховноїРади, парламентськихкомітетів танародних депутатіваналізуєтьсяу порівнянніз відповіднимиінсти­туціямипарламентівкраїн розвинутоїдемократіїз метою викорис­танняв Україні їхбагаторічногодосвіду. Звичайно,зарубіжнийдосвід не можебути зразкомдля прямогозапозиченняі бездумногокопію­вання,однак застосуванняпорівняльногоаналізу дозволяєйого сприйняттяй використаннядля розвиткуВерховної Радияк одного зосновних елементівсистеми державноївлади в Україні.

Основою длянаписаннякниги сталиматеріалиПрограми сприянняпарламентовіУкраїни, перекладеніна українськумову ВікторомПоліщуком,Абрамом Волошиним,ВалентиномДави­довим,Зіною Кравець,ЛюдмилоюЛісковською,Оленою Скрип­кою,а також статтідо окремихтем, які надалиспівробітникиуніверситетуштату ІндіанаТревор Браун("ЕволюціяКонгресу США"),Едуард Рахімкулов("Процес прийняттязакону пробюд­жет", "Парламенті регіони"),Ірина Хмелько("Апарат парла­ментів"),ВолодимирПігенко ("Проблемиутворенняпарламен­тськоїбільшості","Роль Главидержави узаконодавчомупро­цесі") іСвітлана Свєтова("Роль депутатіву процесі лобіюван-Схема управління Верховної Ради України