Смекни!
smekni.com

Страховий ринок України (стр. 3 из 8)

- страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих, або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб. (0,4 б)

Частина 2 (2 бали)

Алгоритмічний рівень пізнання

Умови виконання завдання: визначте правильну відповідь з наведених нижче:

Питання Відповідь
1 Франшиза буває таких видів: а) проста; б) складна; в) умовна; г) умовно-постійна; д) безумовна. в, д
2 До видів обов’язкового страхування відповідальності в Україні не відносяться: а) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів; б) страхування транспортних засобів; в) страхування собак; г) страхування професійної відповідальності в
3 Існують наступні види особистого страхування: а) страхування особистого домашнього майна страхувальників; б) страхування на випадок смерті; в) шлюбне страхування; г) страхування від нещасних випадків. г
4 Майно застраховано за системою першого ризику на суму 12 тис. грн. Його дійсна вартість на момент укладення договору страхування – 16 тис. грн. Збиток, нанесений пожежею, складає 15 тис. грн. Сума страхового відшкодування складе: а) 16 тис. грн.; б) 15 тис. грн.; в) 12 тис. грн.; г) 4 тис. грн. в
5 Умовна франшиза 100 грн.; а сума збитку 160 грн. Сума страхового відшкодування дорівнює: а) 160 грн.; б) 100 грн.; в) 60 грн.; г) 260 грн.; д) не виплачується. а

Частина 3 (2 бали)

Частково творчий і алгоритмічний рівень пізнання

Умови виконання завдання: заповніть пропущені слова, вирази, числа, тощо:

1. Змішане страхування є дешевшим від аналогічних окремих договорів, бо в одному договорі об’єднується страхування від декількох видів ризиків: смерті, дожиття до певного віку, нещасного випадку, хвороби, втрати працездатності, тощо, тоді як страхові внески по сукупності договорів майже дорівнюють страховим внескам по одному договору за умови незмішаного страхування, бо страхові виплати відбуваються за кожним договором окремо. (0,4 б)

2. Існують такі види особистого страхування: страхування життя, страхування від нещасних випадків, медичне страхування. (0,4 б)

3. Якщо, застрахована за договором страхування життя на випадок смерті ,особа померла від хронічного захворювання на протязі перших 6-місяців із дня укладення договору, то страхова компанія виплачує правонаступникам померлого страхову суму у розмірі 100% ,за умови, що договір страхування був укладений без франшизи. (0,4 б)

4. Типовий договір страхування майна підприємства покриває такі види ризиків: виробничий ризик, комерційний, інвестиційний, кредитний, ризик банкрутства, діловий, ціновий ризик. (0,4 б)

5. Органом, що забезпечує платоспроможність страховиків, які здійснюють страхування відповідальності власників транспортних засобів є Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТС БУ). (0,4 б)

Частина 4 (6 балів)

Репродуктивний рівень пізнання

Умови виконання завдання: визначте, чи є правильним приведене нижче твердження.

Питання Відповідь
1 Об’єктом особистого страхування є особисте майно в усіх його видах так
2 Орендоване майно підлягає страхуванню за додатковим договором страхування так
3 Змішане страхування включає у себе страхування водія, страхування автомобіля та страхування пасажирів так
4 Диспашер складає диспаш-розрахунок за «загальною аварією» так
5 Актуарій здійснює розрахунки страхових тарифів так
6 Договір страхування набирає сили з моменту його укладання так
7 Якщо майно перемістити в інше місце, то страховий захист припиниться ні
8 Коштовності, хутряні речі, предмети колекцій мають страхуватися за додатковим договором страхування ні
9 Майно приймається на страхування лише за умови його попереднього огляду сюрвейєром так
10 Якщо заподіяні майнові збитки відшкодовуються винною особою, то страхувальник втрачає право на страхове відшкодування з боку страховика так
11 У страхуванні «Зелена картка» – це вид на проживання в США ні
12 «Каско» – це транспортне страхування, «карго» – це морське страхування так
13 При страхуванні відповідальності авіаперевізника покриваються відносно тільки тих об’єктів, що знаходяться на борту літака ні
14 Страхування відповідальності – наймолодша галузь страхування так
15 Поняття страхова сума відповідає поняттю страхове відшкодування так

Частина 5 (5 балів)

Творчий рівень пізнання

Умови виконання завдання: логічно обґрунтуйте відповідь на поставлене запитання:

1. Завдяки чому, незважаючи на достовірність події настання смерті у житті людини (її ймовірність дорівнює одиниці), існує страхування життя на випадок смерті? Завдяки тому, що людина може загинути передчасною смертю внаслідок тої чи іншої події або випадкового збігу обставин. (1 б.)

2. У чому саме полягає пенсійна реформа в Україні? Пенсійна реформа полягає в страхуванні життя пенсіонера, страхуванні на випадок втрати працездатності та страхування пенсійного забезпечення. (1 б.)

3. Поясніть, які проблеми існують в Україні щодо проблеми запровадження обов’язкового медичного страхування? Головна проблема полягає в тому, що не кожен громадянин України усвідомлює необхідність медичного страхування. Друга проблема – кошти з медичних страхових кас часто використовуються не за призначенням, що породжує недовіру громадян України до цього виду страхування.

4. З якою метою страховики у договорах страхування встановлюють франшизу? Для звільнення страховика від покриття збитку у встановленому розмірі.

5. У чому Ви бачите проблему розвитку страхування відповідальності в Україні? Головна проблема розвитку полягає в тому, що страхувальник не усвідомлює того, що внаслідок страхової події можуть постраждати треті особи.

Частина 6 (3 бали)

Частково творчий рівень з елементами алгоритмічного

Умови виконання завдання: знайдіть відповідність показників з групи А показників з групи Б:

Група А Група Б
А Поняттю «викупна сума» відповідає: 1 Страхування від нещасних випадків
Б Актуарні розрахунки 2 Добровільне страхування
В Врожай сільськогосподарських культур підпадає під 3 Назва пояснюється зеленим кольором полісу
Г Мінімальний розмір статутного фонду страховика, що здійснює страхування життя 4 Математичне обґрунтування необхідних резервних фондів страховика і джерел їх формування
Д Навмисні дії страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку, є підставою для відмови у виплаті 5 Грошова сума, яку страховик виплачує за договором страхування життя при настанні страхового випадку
Е «Зелена картка» 6 1000 тис. євро
Ж Вартість об’єкта страхування складає 1500 тис. євро. Страхова сума – 1200 тис. євро, збиток625 тис. євро. Страхове відшкодування за пропорційною системою складає: 7 500 тис. євро
З Страховий платіж 8 Вид комбінованого транспортного страхування
І Системи страхової відповідальності 9 1500 тис. євро
И На транспорті діє 10 Добуток страхового тарифу та страхової суми
К Виплата страхового відшкодування у межах встановленого рівня – це 11 Міжнародна система страхування відповідальності власників транспортних засобів
Л Медичне страхування 12 Пропорційна відповідальність
М Страхова виплата 13 Обов’язкове страхування
Н Страхове відшкодування по неповерненому кредиту в сумі 1000 тис. євро, при межі відповідальності страховика 80% сладатиме: 14 Вирахування математичної імовірності настання страхового випадку, визначення частоти і ступеня важкості наслідків заподіяння збитку
О Автокомбі 15 Страхового відшкодування
16 Система граничної відповідальності
17 Система першого ризику
18 Особисте страхування
19 Грошова сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя
20 800 тис. євро
А 19
Б 14
В 13
Г 9
Д 1
Е 3, 11
Ж 7
З 10
І 16, 17, 12
И 1, 2, 13
К 4
Л 13, 2, 18
М 5
Н 20
О 8

Заліковий модуль І. Тема 8 Страховий договір

1. Порядок підготовки та укладання страхового договору