Смекни!
smekni.com

Стратегія управління валютними ризиками банку (стр. 7 из 7)

У зв'язку з тим, що курси абсолютно усіх валют, у тому числі і резервної валюти – долара США, піддані періодичним коливанням унаслідок різних об'єктивних і суб'єктивних причин, практика міжнародних економічних відносин виробила підходи до вибору стратегії захисту від валютних ризиків. Сутність цих підходів полягає в тому, що приймаються рішення про необхідність спеціальних заходів для страхування валютних ризиків, виділяється частина зовнішньоторговельного, контракту чи кредитної угоди – відкрита валютна позиція, яка буде страхуватись та вибирається конкретний спосіб і метод страхування ризику.

В другому розділі даної роботи була зроблена діагностика системи управління валютним ризиком АКБ «Базис», яка полягала в оцінці схильності банку до валютного ризику та в характеристиці стратегій і методів управління валютним ризиком в банку. В результаті дослідження були виявлені такі прийоми зниження валютного ризику, як: надання позички в одній валюті з умовою її погашення в іншій з урахуванням форвардного курсу, зафіксованому в кредитному договорі, хеджування за допомогою деривативів (форвардних контрактів, ф'ючерсів, опціонів), диверсифікація коштів банку в іноземній валюті, страхування валютного ризику.

В третьому розділі викладені шляхи вдосконалення управління валютними ризиками банку. По-перше, це удосконалення механізму грошових переказів в іноземній валюті. Зазначені удосконалення дозволили би уникнути зовнішніх шоків та втримати інфляцію, незважаючи на динамічне зростання монетарних агрегатів, зростання світових цін на енергоносії та негативні результати в аграрному секторі. Номінальний обмінний курс гривні залишався ціновим якорем для економіки та цільовим орієнтиром для проведення Національним банком України грошово-кредитної політики Така політика суттєво впливала би на зростання сальдо поточного рахунку платіжного балансу, а відтак і на збільшення надходжень валюти в Україну.

По-друге, удосконалення стратегії управління валютним ризиком у банку. Було визначено, що рівень валютного ризику банку залежить не тільки від власної позиції банку, яка може бути обчислена досить точно, а й від ринкової кон'юнктури, прогнозування якої є серйозною проблемою. Міжнародний досвід свідчить, що навіть у порівняно благополучних країнах банкіри останнім часом надають перевагу стратегіям мінімізації ризиків. У цьому разі модель валютного метчингу слугує інструментарієм аналізу та обґрунтування внутрішніх лімітів валютного ризику і допустимих діапазонів зміни фінансових результатів діяльності банку.

Розвиток банківської справи на Україні досяг певного рівня, який призводить до необхідності виявлення, аналізу та управління банківських ризиків, що давно використовується у зарубіжній банківській практиці і тільки починає свій розвиток в Україні.

Всі ці проблеми стосуються всіх банків України і мають вплив на всю банківську систему в цілому. При їх вирішенні необхідно спиратись на досвід економічно стійких країн, але враховувати індивідуальність становлення та розвитку банківської системи України.


Список використаних джерел

1. Конституція України. – К.: Вікар, 2006.

2. Декрет Кабинета Министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 16 января 2003г. № 436.

3. Алехин Б. Форекс. - М.: Просвещение, 2002. – 258 с.

4. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 с.

5. Банковское дело / Под. ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. -М.: Финансы и статистика, 2006. – 586с.

6. Береславська О. Тенденції розвитку фінансових ринків у 2006 році та їх вплив на економіку України // Вісник НБУ. – 2006. - №2. – С.50-55.

7. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – 1-4те вид., виправ. і доп. – К.: Знання, 2004.

8. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система. – К.: LIBRA, 2003. – 96 с.

9. Григоренко О. Міжнародна економіка. – К.: КІМО, 2004.

10. Калініченко О.О. Сучасний стан планування у банках: основні аспекти, методологія // Банківська справа.- 2005.- № 4.- C. 76-80.

11. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 432 с.

12. Козьменко С.М., Шпіг Ф.І., Волошко І.В. Стратегічний менеджмент банку. –Суми:»Університетська книга», 2003

13. Козьменко С.М. Стратегічний менеджмент банку. – Суми: „Університетська книга», 2003. – 732 с.

14. Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. – М., - С.-Пб., - Нижний Новгород, - Воронеж, 2003.- 188 с.

15. Кох Т.У. Управление банком / Пер.с англ.: в 5-ти кн. – Уфа: Спектр, 1993.

16. Лютий О.І. Грошово-кредитна політика та її реалізація в Україні // Фінанси України. – 2006. - № 1. – С.20 – 24.

17. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело / Пер.с англ. – М.: ИНФРА - М, 2000. – 856с.

18. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / А.С.Філіпенко, В.І.Мазуренко, В.Д.Сікора та ін.; за ред. А.С.Філіпенка. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.

19. Нестерова Т.Н. Банковские операции. – М.: Инфра-М, 2006. – 603с.

20. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 304 с.

21. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. - 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.

22. Редхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками / Пер.с англ. – М.: ИНФРА - М, 1996. – 288 с.

23. Річний звіт НБУ. – 2006. - №1. – с. 45 - 50.

24. Роуз П.С. Банковский менеджмент / Пер.с англ. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 768 с.

25. Селті Дж. Національний банк України і банківський нагляд. // Вісник НБУ. - 2002.-№ 12. - С. 50.

26. Синки Дж. Управление кредитным портфелем / Пер.с англ. – М.: Catallaxy, 1994. – 820 с.

27. Терещенко В. Тенденції у діяльності пунктів обміну іноземної валюти // Вісник НБУ. – 2003. - №3. – С. 48-52

28. Чернецький В. Євро проти долара // Вісник НБУ. – 2002. - № 12. – с.21-30.

29. Эдгар М. Управление финансами в коммерческих банках / Пер.с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 208с.

30. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. посібн. –К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 359с.

31. Річний звіт АКБ «Базис»2006р.

32. http: // www. bank. gov. ua

33. http: // www. nau. kiev. ua