Смекни!
smekni.com

Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ) (стр. 4 из 5)

Адвокатура по судових статутах була двох категорій. Адвокатами вищої категорії були присяжні повірники, що об'єднувалися в корпорації по округах по округах судових палат. Присяжні повірники обирали Рад, що відав прийомом нових членів і наглядом за діяльністю окремих адвокатів.

Другу, нижчу категорію адвокатури складали приватні повірники. Вони займалися незначними справами і могли виступати в тих судах, при яких состояли.

Велике значення для затвердження нових демократичних принципів судочинства мала і реорганізація прокуратури. Після судової реформи прокуратура звільнилася від функції загального нагляду, її діяльність обмежувалася тільки судовою сферою. Якщо до судової реформи прокурор повинен був виступати в суді «як стягувач покарання і водночас захисник безвинності», то тепер головним його завданням ставав нагляд за дізнанням і слідством і підтримка державного обвинувачення в суді. Нова прокуратура створювалася при судах.

Відповідно до судових статутів засновувалися посади прокурора судової палати і його товаришів. Організація прокуратури будувалася на принципах суворої ієрархічності, єдиноначальності і взаємозамінності в процесі. Прокурорський нагляд здійснювався під вищим керівництвом міністра юстиції як генерал-прокурор. Обер-прокурори Сенату і прокурори судових палат безпосередньо підпорядковувалися генерал-прокурору, прокурори окружних судів діяли під керівництвом прокурорів судових палат. Число товаришів прокурора і розподіл їхніх обов'язків залежали від розмірів судового округу. Безумовно, прокурори знаходилися в набагато більшій залежності від уряду й у силу їхнього прямого підпорядкування міністру юстиції, і тому, що на них не поширювався принцип незмінюваності.

Перше покоління робітників прокуратури дечим поступалося своїм колегам-супротивникам - адвокатам і в дотриманні норм судової етики, і в прагненні встановити в справі істину, а не доводити провину подсудимого що б не сталося. Прокуратура ні в перші роки свого існування, ні в майбутньому не була схильна корупції. До честі прокуратури варто віднести виграну справу мільйонера Овсяннікова, справу ігумені Митрофанії, так називані банківські процеси й інші.

Між обвинуваченням і захистом відбувалися привселюдні змагання в правильному розумінні і застосуванні закону, в смекалки, у блиску фраз і в розумінні найтонших зигзагів людської душі. Прокуратура хизувалася «безпристрасністю», захист брала спритністю і патетикою. Таким чином, судова реформа створила не тільки новий суд, але і нову систему правоохоронних органів, більш того, нове розуміння й уявлення про законність і правосуддя.

Заснуванням судових установлень (ст.237 і 239) передбачалося, що основою внутрішньої самостійності судів слугують тривалість суддівських посад і рівність судів: у них не може бути начальників; члени всіх судових інстанцій як судді рівні між собою, а самі судді розрізняються тільки по ступені влади - суди першої і вищих інстанцій. Прогресивними були і такі важливі принципи, закріплені в Судових статутах, як колегіальність суду, незмінюваність судів і дисциплінарної відповідальності їх тільки перед судом, несумісність судової служби з іншими професіями[14] .

Губернатор уже не міг, як раніше, заарештувати судью за невідповідний його уявленню про закон вирок, а підсудні і потерпілі, позивачі і відповідачі були урятовані від необхідності піддобрювати судових чиновників. Мирові судді, що обираються прийшли на зміну поліцейським чиновникам. Провину підсудного потрібно було доводити гласно, у боротьбі з адвокатурою перед лицем представників населення - присяжних засідателів. Суд присяжних зробив потужний сприятливий вплив на всю судову систему і навіть, у деякій мірі, на політичну систему Росії.

Перші кроки нових судів, і особливо суду присяжних були зустрінуті схваленням і уряду, і преси[15] .

5. судові статути (20 листопада 1864 року).

Судові статути, у Росії законодавчі положення, прийняті 20 листопада 1864 року склали основу судової реформи 1864 року.

Судові статути - у дореволюційної Росії офіційна назва законів, затверджених 20 листопада 1864 року: «Заснування судових установлень», «Устав про покарання, що накладаються світовими суддями», «Устав карного судочинства», «Устав цивільного судочинства». Судові статути оформили проведення судової реформи 1864 року.

Відповідно до «Заснування судових установлень» (закон про судоустрій), судова влада належала мировим суддям, з'їздам мирових судів, окружним судам, судовим палатам і Сенату (верховний касаційний суд). Мирові судді вирішували справи одноосібно. Вони знаходилися при мировому окрузі (повітовому, міському), що ділилися на декілька дільниць. У мировому окрузі були також почесні мирові судді, що разом із мировими дільничними суддями даного округу утворювали вищу інстанцію - з'їзд мирових судів. У окружний суд, що засновувався на декілька повітів, входили голова і члени суду.

Судова палата засновувалася в окрузі, що об'єднував декілька губерній або областей (по особливому розкладу). Вона ділилася на департаменти, що складалися з голови і членів департаменту. Для завідування судовою частиною в Сенаті були збережені в якості верховного касаційного суду касаційні департаменти по карних і цивільних справах. Прокурорський нагляд здійснювали обер-прокурори, прокурори і їхні товариші і здійснювався під спостереженням міністра юстиції як генерал-прокурора.

«Устав про покарання, що накладаються світовими суддями» являвся кодексом, у який були виділені з «Укладення про покарання карних і виправних» менше серйозні злочини (проступки), підвідомчі мировим суддям.

Статут складався з 13 глав. Перша глава містила загальні положення і перелік покарань за злочини, передбачені статутами. Глави 2-9 були присвячені дрібним злочинам проти суспільного і політичного ладу, проступкам проти порядку управління і т.д. У главах 10-13 говорилося про проступки проти особистої безпеки, проти сімейної честі і т.д.

«Устав карного судочинства» (кримінально-процесуальний кодекс) визначав компетенцію судових органів по розгляду кримінальних справ, загальні положення, порядок виробництва у мирових установленнях, порядок виробництва в загальних судових місцях, вилучення з загального порядку карного судочинства.

Відповідно до статуту, мировий суддя розглядав кримінальні справи в межах відведеної йому компетенції, проте справи деяких осіб (наприклад, духівництва) підлягали відомству інших судів; із компетенції мирового судді виключалися справи таких осіб, притягнення яких до відповідальності змінювало склад злочинного діяння або спричиняло посилення покарання.

Основними стадіями в карному процесі, відповідно до Статуту, були: попереднє розслідування, передання суду, підготовчі розпорядження до суду, розгляд справи, виконання вироку. Розрізнялися такі вироки: остаточні (який підлягали перегляду тільки в касаційному порядку, тобто не по суті, а лише по питанню про їхню законність або незаконність) і неостаточні (що допускали можливість перегляду справи по суті, тобто в порядку апеляції).

«Устав цивільного судочинства» (цивільний процесуальний кодекс) розрізняв судочинство цивільних справ у мирових і судово-адміністративних установленнях (у суді земських начальників і повітових з'їздів) і судочинство в загальних судових місцях. У Статуті, що відбив основні принципи буржуазного права, найбільш послідовно здійснені початки змагальності, сторони в ньому повинні були забезпечувати докази. Нижчою інстанцією був окружний суд, апеляційною - судова палата. Слухання справи відбувалося у відкритому судовому засіданні.

Судові статути ввели суд присяжних і інститут судових слідчих, була реорганізована прокуратура, заснована адвокатура і проголошені такі буржуазно-демократичні принципи судочинства, як гласність, усність, змагальність. Деякі судові органи (мирова юстиція) стали виборними, була створена більш чітка система судових інстанцій.

Проте судові статути зберегли значною мірою риси феодалізму. Селянство і національні меншини («інородці») по маловажних карних і цивільних справах позивалися в особливих судах, головним чином на основі феодальних звичаїв; існували особливі суди для духівництва; склад судових працівників був в основному із середовища дворянства. Селяни і робітники не тільки не могли бути суддями, їх не припускали навіть у якості присяжних засідателів. Зовнішньо прикритий демократичними принципами дворянсько-буржуазний суд дореволюційної Росії був знаряддям гноблення і придушення трудящих[16] .

6. ВИСНОВОК

Судова реформа мала прогресивне значення, тому що нова судова система замінила собою вкрай роздрібнену систему судів (суди по станах, по роду справ, із безліччю інстанцій, де справи велися на основі інквізиційного процесу, при закритих дверях, слідчі функції здійснювала поліція і т.п.). Проте значення судової реформи 1864 року применшувалося поруч положень судових статутів: вилученням деяких категорій справ із компетенції суду присяжних (у т.ч. про державні злочини), зберіганням системи заохочень судів місцевими адміністраціями, що подавали їх до чергових чинів і орденів і т.д.

З 70-х років у період реакції почався відступ від проголошених принципів.

Судова реформа була піддана корінному перегляду раніше інших реформ 60-х років. У 1866 році з веденням суду присяжних були вилучені справи про пресу; законом 19 травня 1871 року були затверджені Правила про порядок дії членів корпусу жандармів по дослідженню злочинів, що передали дізнання по справах про державні злочини у ведення жандармерії. 7 червня 1872 року була прийнята нова редакція розділу про судочинство по державних злочинах «Статуту карного судочинства», що закріпила створення Особливої присутності Сенату, що управляє, (за участю станових представників) для розгляду цієї категорії справ законом від 9 травня 1878 року «Про тимчасову зміну підсудності і порядку виробництва справ по деяких злочинах». Було різко скорочене коло справ, що розглядалися судом присяжних; законами від 9 серпня 1878 року і 8 квітня 1879 року розгляд справ про державні злочини й особо небезпечних злочинах проти порядку управління було передано військовим судам. Прийняте 14 серпня 1881 року «Положення про міри охорони державного порядку і суспільного спокою» ще більш розширило компетенцію військових судів і звузило коло процесуальних гарантій у загальних судових установленнях. Завершенням судової «контрреформи» постала судово-адміністративна реформа 1889 року[17] .