Мир Знаний

Застосування власного капіталу. Інвестиційна діяльність підприємства (стр. 1 из 4)

Кафедра статистики і аналізу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни:

«Організація і методика економічного аналізу»

ПЛАН

Теоретична частина

1. Оцінка ефективності застосування власного капіталу

2. Організація і методика аналізу інвестиційної діяльності підприємства

Практична частина

Теоретична частина

1. Оцінка ефективності застосування власного капіталу

Аналіз використання капіталу підприємства доповнюється, як правило, оцінкою ефективності використання власного і позиченого капіталу. Для оцінки ефективності використання капіталу використовуються три основних показники доходності:

1. Загальна рентабельність інвестованого капіталу;

2. Ставка рентабельності позиченого капіталу;

3. Ставка рентабельності власного капіталу.

Перший показник – загальна рентабельність інвестованого капіталу розраховується за формулою:

______Прибуток_________,

Інвестований капітал

цей показник розраховується:

а) до виплати податків:

ІК =____П____,

ВК+ПК

де:

ІК – ставка доходності на інвестований капітал до виплати податків;

ВК – власний капітал;

ПК – позичений капітал.

б) після виплати податків:


ІК =_ЧП+ФВ_,

ВК+ПК

де:

ЧП – чистий прибуток;

ФВ – фінансові витрати по обслуговуванню кредиторської заборгованості;

ВК – власний капітал;

ПК – позичений капітал.

Другий показник – ставка рентабельності позиченого капіталу розраховується за формулою:

РПК = __Сума виплачених процентів за кредити інвесторам___,

Середньорічна сума боргових зобов'язань підприємств

де:

СП – ставка кредитного процента, передбачена контрактом;

РПК – рентабельність позиченого капіталу.

Рентабельність позиченого капіталу, розрахована за цією формулою, не зовсім реально відображає вартість предметів підприємства, оскільки не враховує податкову економію, яка зменшує реальну вартість боргів.

Третій показник ефективності використання капіталу – рентабельність власного капіталу розраховується за формулою:

РВК = ЧП,

ВК

де:

РВК – рентабельність власного капіталу;

ЧП – чистий прибуток;

ВК – власний капітал.

Різниця між рентабельністю власного капіталу і рентабельністю інвестиційного капіталу після виплати податків одержується за рахунок ефекту фінансового важеля ЕФВ, який розраховується за формулою:

ЕФВ = ІК * ((1 – Кн) – СП) * ПК, (1)

ВК

де:

ЕФВ – ефект фінансового важеля;

ІК – ставка доходності на інвестований капітал після вплати податків;

Кн – коефіцієнт оподаткування (відношення суми податків до суми прибутку);

СП – ставка кредитного проценту.

Ефект фінансового важеля показує, на скільки процентів збільшується рентабельність власного капіталу в результаті залучення позичених коштів в оборот підприємства. Він виникає в тих випадках, коли економічна рентабельність вище кредитного проценту.

Ефект фінансового важеля складається з двох компонентів:

- різниці між рентабельністю інвестиційного капіталу після виплати податків;

- ставки процента за кредити, тобто відношення ПК/ВК.

Позитивний ефект фінансового важеля виникає, коли ІК(1–Кн) – СП>0. Наприклад, рентабельність інвестованого капіталу після виплати податків становить 15%, тоді як ставка за кредитні ресурси – 10%. Різниця між вартістю позиченого і розміщеного капіталу дозволить збільшити рентабельність власного капіталу. В таких випадках вигідно збільшувати плече фінансового важеля, тобто частку капіталу.

Коли вникає ситуація, що ІК(1 – КН) – СП < 0, то це означає, що на підприємстві – негативний ефект фінансового важеля, що свідчить про зменшення власного капіталу. Ситуація веде до зменшення з ефектом фінансового важеля, коли при розрахунку податків враховуються фінансові витрати по обслуговуванню боргу. Тоді за рахунок податкової економії реальна ставка проценту за кредит зменшиться і буде рівною СП(1 – КН). Тоді ефект фінансового важеля можна розрахувати за формулою:

ЕФВ = ІК(1-Кн) – СП(1-Кн)ПК = (ІК-СП)(1-Кн)ПК. (2)

ВК ВК

Для того, щоб краще зрозуміти сутність ефекту фінансового важеля і різницю між формулами 2 і 1, розглянемо дві ситуації, коли проценти за кредитні ресурси не враховуються і враховуються при розрахунках податків (таб.1).

Таблиця 1

Показники Підприємство 1 Підприємство 2 Підприємство 3
1. Середньорічна сума капіталу, в.ч. 1000 1000 1000
- позиченого капіталу - 500 750
- власного капіталу 1000 500 250
2. Прибуток до сплати податку 200 200 200
3. Загальна рентабельність інвестиційного капіталу, % 20 20 20
4. Податок (30%) 60 60 60
5. Прибуток після сплати податку 140 140 140
6. Сума процентів за кредит - 50 75
7. Чистий прибуток 140 90 65
8. Рентабельність 14 18 26
9. Ефект фінансового важеля - + 4 + 12

За даними таблиці 1 можна розрахувати ефект фінансового важеля для підприємства 2:

ЕФВ2 = [20(1 – 0,3) - 10]500/500 = +4%;


для підприємства 3:

ЕФВ3 = [20(1 – 0,3) - 10]750/250 = +12%,

тобто підприємство 2, використовуючи позичені кошти, збільшило рентабельність власного капіталу на 4% за рахунок того, що за кредитні ресурси підприємство платить за контрактною ставкою 10%, а рентабельність інвестованого капіталу після виплати податків 14%.

Підприємство 3 одержало більший ефект за рахунок більш високої частки позиченого капіталу.

Потім необхідно розглянути другу ситуацію, коли проценти враховуються (таб.2).

Таблиця 2.

Показники Підприємство 1 Підприємство 2 Підприємство 3
1. Середньорічна сума капіталу, в.ч. 1000 1000 1000
- позиченого капіталу - 500 750
- власного капіталу 1000 500 250
2. Прибуток до виплати податку 200 200 200
3. Загальна рентабельність інвестиційного капіталу, % 20 20 20
4. Сума процентів за кредит (при ставці 10%) - 50 75
5. Оподаткований прибуток 200 150 125
6. Податок (30%) 60 45 37,5
7. Чистий прибуток 140 105 87,5
8. Рентабельність 14 21 35
9. Ефект фінансового важеля - + 7 + 21

Як видно з наведених даних, фіскальний облік фінансових витрат по обслуговуванню боргу дозволив підприємству 2 збільшити ефект фінансового важеля з 4 до 7%, а підприємству 3 – з 12 до 21% за рахунок податкової економії.

Таким чином, основна відмінність при розрахунку ефекту фінансового важеля по першій формулі в тому, що в основу закладена контрактна процентна ставка (СП), а по другій – ставка СП(1 - КН), скоригована на пільги по оподаткуванню. Контрактна ставка замінюється реальною з врахуванням фінансових втрат.

Розглянувши сутність ефекту фінансового важеля, бачмо, що він залежить від трьох факторів:

1. Різниці між загальною рентабельністю інвестованого капіталу після виплати податків і контрактної процентної ставки:

ІК(1 - Кн) – СП = 20(1 – 0,3) – 10 = + 4%.

2. Зменшення процентної ставки через податкову економію:

СП – СП(1 - Кн) – СП = 10 – 10(1 – 0,3) = + 3%.

3. Плеча фінансового важеля ПК/ВК = 750/250 = 3.

Таким чином, для підприємства 3 ЕФВ = (4 + 3)3 = 21%.

Ці всі розрахунки наведено без врахування темпів інфляції. В умовах інфляції, коли борги і проценти по них не індексуються, ефект фінансового важеля і рентабельність власного капіталу збільшуються, оскільки обслуговування боргу і сам борг оплачується знеціненими грішми. Скориговану на темп інфляції суму прибутку можна одержати за формулами:

Пск = [ІК * ВК *(1 + І) + ІК*ПК*(1 + І) – СП*ПК]*(1 - Кн) + І*ПК, (3)

де І – темп інфляції.

Переоцінена ставка рентабельності (доходності) власного капіталу, очищена від інфляції, розраховується шляхом ділення (відношення скоригованої) суми прибутку на суму переоціненого власного капіталу:


Якщо в балансі підприємства сума власного капіталу проіндексована з врахуванням інфляції, то ефект фінансового важеля розраховується за формулою:

Наприклад, у звітному періоді рівень інфляції становив 50%. Скоригуємо вищенаведені дані на рівень інфляції.

Таблиця 3.

Показники Підприємство 1 Підприємство 2 Підприємство 3
1.Скоригована сума власного капіталу 1500 750 375
2. Позичений капітал - 500 750
3. Загальна сума капіталу 1500 1250 1125
4. Скоригований прибуток до оподаткування 300 300 300
5. Загальна рентабельність інвестованого капіталу, % 20 24 26,67
6. Сума процентів за кредит (при ставці 10%) - 50 75
7. Оподаткований прибуток 300 250 225
8. Податок (30%) 90 75 67,5
9. Чистий прибуток 210 175 157,5
10. Прибуток від позиченого капіталу (ПК*І) - 250 375
11. Загальна сума прибутку 210 425 532,5
12. Рентабельність власного капіталу 14 56,66 142
13. Ефект фінансового важеля - + 42,66 +128
14. Приріст ЕФВ за рахунок інфляції, % - + 35,66 + 107

Ефект важеля з врахуванням інфляції буде: