Смекни!
smekni.com

Анализ резервирования кредитных операций КБ и пути повышения его результативности

1.Основипроведеннякредитнихоперацій таформуваннярезервів длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямибанків.


1.1.Кредитні операції– головне джерелодоходів комерційногобанку.

Кредитніоперації самаприбутковастаття банківськогобізнесу. В середньомудоход від кредитнихоперацій становитьвід 60% до 80% доходівкомерційнихбанків. За рахунокцього джерелаформуєтьсяосновна часткачистого прибутку,що відраховуєтьсяв резервніфонди і що йдена виплатудивідендівакціонерамбанку.

Банкинадаютькредити різнимюридичним іфізичним особамзвласних і позиковихресурсів. Коштибанку формуютьсяза рахунокклієнтськихгрошей нарозрахункових,поточних ііншихрахунках;міжбанківськогокредиту; коштів,мобілізованихбанком утимчасовекористуванняшляхом випускуборгових ціннихпаперів і т.д.

Найбільшважливиминапрямамирозміщеннякоштівбанку єпозики і інвестиції.Видача позик- одинзосновних ітрадиційнихвидів банківськихоперацій. Комерційнікредити (абокредити підприємствамбудь-якої формивласності)надаютьсяпозичальникампридотриманніпринципівцільовоговикористання:забезпеченості,терміновості,платності,поворотності.Основні напрямикредитноїполітики банкувизначаютьсяПравліннямбанку відповіднодо законодавстваУкраїни, нормативнимидокументамиНБУ. Координаціюкредитноїроботиі прийняттярішеньпро видачукредитів (абоїх пролонгації)здійснюєкредитнийкомітет - постійнийробочий органбанку, діючийвідповіднодо Положенняпро кредитнийкомітет.

Наданнябанком кредитівзасновуєтьсяна облікунеобхіднихпотреб позичальниківв позиковихкоштах,наявностідостатніхгарантій длясвоєчасногоїх повернення.Банк надаєкредити в межахвласного капіталуі залученихкоштів,забезпечуючисбалансованістьресурсів, щозалучаютьсяі що розміщуютьсяпо термінахі об'ємах.

Сутьі функції кредиту

Кредит- наданнягрошей аботоварів в борг,як правило, зісплатоюпроцентів;вартісна економічнакатегорія,невід'ємнийелемент товарно-грошовихвідносин.Виникненнякредиту пов'язанобезпосередньозісферою обміну,де власникитоварів протистоятьодин одномуяк власники,готові вступитиу економічнівідносини.

Можливістьвиникненняі розвиткукредиту пов'язаніз оборотомкапіталу. Упроцесі рушінняосновного іоборотногокапіталу відбуваєтьсявивільненняресурсів. Засобитрудавикористовуютьсяв процесі виробництватривалий час,їх вартістьпереноситьсяна вартістьготової продукціїчастинами.Поступовевідновленнявартості основногокапіталу вгрошовій форміприводитьдо того, що грошовікошти, що вивільняються,осідають нарахунках підприємств.Разом з тимна іншому полюсівиникає потребав заміні зношенихзасобівтрудаі досить великиходноразовихвитратах.Аналогічніпо своєму характерупроцеси відбуваютьсяі в рушенніоборотногокапіталу. Більштого коливанняв кругообігуі оборотітутвиявляютьсебе більшрізноманітно.Так, внаслідоксезонностівиробництва,нерівномірногопостачанняі іншого відбуваєтьсянеспівпаданнячасу виробництвата реалізаціїпродукції. Уоднихсуб'єктів з'являєтьсятимчасовийнадлишок коштів,уінших - їх нестача.Це створюєможливістьвиникненнякредитнихвідносин,тобто кредитдозволяєвідносну суперечністьміж тимчасовимосіданнямкоштіві необхідністюїх використанняв господарстві.

Місце іроль кредитув економічнійсистемі суспільствавизначаються,передусім,функціями, щовиконуютьсяним, як загального,так і селективногохарактеру:

1. Перерозподільчафункція.

2. Економіявитрат обігу.

3. Прискоренняконцентраціїкапіталу.

4. Обслуговуваннятоварообороту.

5. Прискореннянауково-технічногопрогресу.

Перерозподільчафункція

В умовахринкової економікиринок позиковихкапіталіввиступаєяк своєріднийнасос, що відкачуєтимчасововільні фінансовіресурси зоднихсфер господарськоїдіяльностіта направляєїх в інші, щозабезпечуютьбільш високийприбуток.Орієнтуючисьна диференційованийїї рівень врізних галузяхабо регіонах,кредит виступаєв ролі стихійногомакрорегулятораекономіки,забезпечуючизадоволенняпотреб об'єктівщо, динамічнорозвиваютьсяв додатковихфінансовихресурсах. Однакв деяких випадкахпрактичнареалізаціявказаної функціїможе сприятипоглибленнюдиспропорційв структуріринку, що найбільшнаочно виявилосяв Україні настадії переходудо ринковоїекономіки, деперелив капіталівзсфери виробництвав сферу звертанняприйняв загрозливийхарактер,в тому числіза допомогоюкредитнихорганізацій.Саме тому одназнайважливішихзадач державногорегулюваннякредитноїсистеми раціональневизначенняекономічнихпріоритетіві стимулюваннязалученнякредитнихресурсів в тігалузі аборегіони, прискоренийрозвиток якихоб'єктивнонеобхіднийз позиціїнаціональнихінтересів, ане виключнопоточної вигодиокремих суб'єктівгосподарювання.

Економіявитрат звертання

Практичнареалізаціяцієї функціїбезпосередньовитікає зекономічноїсутікредиту, джереломякого виступають,в тому числіфінансовіресурси, щотимчасововивільняютьсяв процесі кругообігупромисловогоі торговогокапіталів.Тимчасовийрозрив міжнадходженнямі витрачаннямгрошових коштівсуб'єктівгосподарюванняможе визначитине тільки надлишок,але і нестачафінансовихресурсів. Саметому таке широкепоширенняотрималипозики на заповненнятимчасовоїнестачі власнихоборотнихкоштів,що використовуютьсяпрактично всімакатегоріямипозичальниківі забезпечуютьістотне прискоренняоборотностікапіталу, а,отже, і економіюзагальнихвитрат звертання.

Прискоренняконцентраціїкапіталу.

Процесконцентраціїкапіталу єнеобхідноюумовою стабільностірозвитку економікиі пріоритетноюметою будь-якогосуб'єкта господарювання.Реальну допомогув рішенніцієї задачінадаютьпозикові кошти,що дозволяютьістотно розширитимасштаб виробництва(або іншоїгосподарськоїоперації) і,таким чином,забезпечитидодаткову масуприбутку. Навітьз урахуваннямнеобхідностівиділеннячастиниїї для розрахункуз кредиторомзалученнякредитнихресурсів більшвиправдане,ніж орієнтаціявиключнона власні кошти.Потрібно однакзазначити, щона стадіїекономічногоспаду (і тимбільше в умовахпереходу доринкової економіки)дорожнеча цихресурсів недозволяє активновикористатиїх для рішеннязадачі прискоренняконцентраціїкапіталу вбільшості сфергосподарськоїдіяльності.Проте, функція,що розглядаєтьсянавіть у вітчизнянихумовах забезпечилапевний позитивнийефект, дозволившиістотно прискоритипроцес забезпеченняфінансовимиресурсамивідсутніх абонадто нерозвиненихв період плановоїекономіки сфердіяльності.

Обслуговуваннятоварооберту

У процесіреалізаціїцієї функціїкредит активновпливає наприскоренняне тільки товарного,але і грошовогообігу, витісняючизнього, зокрема,готівку. Вводячив сферу грошовогообігу такіінструменти,як векселі,чеки, кредитнікартки і т.д.,він забезпечуєзаміну готівковихрозрахунківбезготівковимиопераціями,що спрощує іприскорюємеханізм економічнихвідносин навнутрішньомуі міжнародномуринках. Найбільшактивну рольв рішенніцієї задачівідіграє комерційнийкредит як необхіднийелемент сучаснихвідносинтоварообміну.Отже, кредитце економічнівідносини, яківиникають міжкредиторомі позичальникомз приводу вартості,що передаєтьсяутимчасовекористування.

Принципикредитування

Банківськекредитуванняздійснюєтьсяприсуворому дотриманніпринципівкредитування,які надаютьсобою вимогидо організаціїкредитногопроцесу.

До принципівкредитуваннявідносяться:

а) терміновість;

б) платність;

в) поверненність;

г) забезпеченістьбанківськихпозик.

д) цільовийхарактеркредиту;

Розглянемодетальнішекожний зпринципів.

Поверненістьє тієюособливістю,яка відрізняєкредит як економічнукатегорію відінших економічнихкатегорійтоварно-грошовихвідносин.Без поворотностікредит не можеіснувати, томуповоротністьє невід'ємноючастиноюкредиту, йогоатрибутом.

Поворотністьі терміновістькредитуваннязумовленатим,що банки мобілізуютьдля кредитуваннятимчасововільні грошовікошти підприємств,установ і населення.Ці коштине належатьбанкам, і, вкінцевомурезультаті,вони, прийшовшив банк з різнихсегментівринку, в них ійдуть (споживче,комерційнекредитуванняі т.д.). Головнаособливістьтаких коштівполягає в тому,що вони підлягаютьповерненнювласникам, щовклали їх вбанк на умовахстроковихдепозитів. Тому"золоте" банківськеправило свідчить,що величинаі термінифінансовихвимог банкуповиннівідповідатирозмірам ітермінамйого зобов'язань.Порушення цьогоосновоположногопринципу іприводитьдо банкрутствабанку.

Терміновістькредитуванняявляє собоюнеобхідну формудосягненняповоротностікредиту. Принциптерміновостіозначає, щокредит повиненбути не простоповернений,а поверненийв суворо певнийтермін,тобто в ньомузнаходитьконкретневираженнячинникчасу. І, отже,терміновістьє тимчасовавизначеністьповоротностікредиту. Термінкредитуванняє граничнимчасом знаходженняпозиченихкоштівв господарствіпозичальникаі виступаєтією мірою, замежами якоїкількісні зміниучасі переходятьв якісні. Якщопорушуєтьсятермінкористуванняпозикою, тоспотворюєтьсясутькредиту, вінвтрачає своєсправжнє призначення.

Забезпеченістькредиту закриваєодинзосновних кредитнихризиків - ризикнепогашенняпозики. Якбине брався доуваги цей принцип,то банківськасправа перетвориласяб в спекулятивнезаняття, девисокий ризикведення операційпривівби до різкогозростанняпроцентнихставок.

Розміриі види забезпеченнязалежать відфінансовогоположенняпозичальникаумов позики,відносин зпозичальником.

Чиннезаконодавствопередбачає,що однієюзспособівзабезпеченнябанківськихпозик єзастава. Правона заставикредитор (банк)має у разіневиконанняборжникомзабезпеченогозаставою зобов'язанняотриматизадоволеннязвартості закладеногомайна переважноперед іншимикредиторами.Задоволеннявимог комерційногобанку звартості закладеногомайна проводитьсяпо виконавчомунапису,рішеннюсуду або арбітражу(господарськогосуду).

У забезпеченняпозики банкиможуть приймативід позичальниківв заставу будь-якемайно позичальника,в тому числібудівлі, споруди,товарно-матеріальніцінності, дорогоцінніі банківськіметали, товаророзпорядчідокументи,векселі і іншіборгові зобов'язання,цінніпапери (акції,облігації,казначейськізобов'язаннята інші), іноземнувалюту.

У заставуприймаєтьсятільки майно,вільне відзастави, якезнаходитьсяу власностіпозичальникаабо належитьйому на правіповногогосподарськоговедення. Товари,що Приймаютьсябанком в заставуповиннібути застрахованіза рахунокпозичальника.

Платністьбанківськихпозик означаєвнесення одержувачамикредиту певноїплати за тимчасовекористуваннядля своїх потребгрошовимикоштами. Реалізаціяцього принципуна практиціздійснюєтьсячерез механізмбанківськогопроцента.Ставка банківськогопроцентаце свого роду«ціна» кредиту.

Банкуплатністькредиту забезпечуєпокриття йоговитрат,пов'язаних зсплатоюпроцентівза залученів депозитичужих коштів,витратза змістомсвого апарату,а також забезпечуєотриманняприбутку длязбільшенняресурснихфондів кредитування(резервного,статутного)і використанняїх на власніпотреби.

Прирозгляді питаннярозміру платиза кредит, банкиповиннівраховуватинаступнічинники:

 • ставкарефінансуванняНБУ;

 • середняпроцентнаставка залучення(ставка залученняміжбанківськихкредитів абоставки, щосплачуєтьсябанком по депозитахрізного вигляду);

 • структуракредитнихресурсів (чимвище частказалученихкоштів, тимдорожче повиненбути кредит);

 • попит накредит з бокупотенційнихпозичальників(чим менше попит,тим дешевшекредит);

 • термін,на який запозичуєтьсякредит, виглядкредиту, а точнішемірайого ризикудля банку взалежностівід забезпечення;

 • стабільністьгрошовогообігу в країні(чим вище темпінфляції, тимдорожче повиннабути плата закредит, так якубанку підвищуєтьсяризик втратитисвої ресурсичерез знеціненнягрошей).

Процентніставки за кредитможуть бутифіксованимиі плаваючими,що передбачаєтьсяв кредитномудоговорі. Фіксованіпроцентніставки залишаютьсянезміннимипротягом всьоготермінупозики.

Плаваючіставки коливаютьсяв залежностівід умов грошовогоринку, змінирозміру процентівпо депозитах,попиту, щоскладаєтьсяі пропозиціїна кредитніресурси, а такожстануекономіки іфінансів позичальникаі можуть переглядатисябанком протягомтермінукредитуванняз обов'язковимповідомленнямпозичальника.

Сукупнезастосуванняна практицівсіх принципівбанківськогокредитуваннядозволяє додержатияк макроекономічніінтереси, такі інтереси намікрорівніобох суб'єктівкредитноїоперації- банку і позичальника

1.2. Формуваннястраховогорезерву – головнийчинник зниженнякредитногоризику.


З метоюпідвищеннянадійностіта стабільностібанківськоїсистеми, захистуінтересівкредиторіві вкладниківбанків Національнимбанком України(далі - Національнийбанк) установлюєтьсяпорядок формуваннята використаннярезерву длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямибанків.

Резервдля відшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямибанків (далі- резерв підкредитні ризики)є спеціальнимрезервом,необхідністьформуванняякого обумовленакредитнимиризиками, щопритаманнібанківськійдіяльності.

Створеннярезерву підкредитні ризики- це визнаннявитрат длявідображенняреальногорезультатудіяльностібанку з урахуваннямпогіршенняякості йогоактивів абопідвищенняризиковостікредитнихоперацій.

Бухгалтерськийоблік формуваннята використаннярезервів здійснюєтьсявідповіднодо Правилбухгалтерськогообліку формуванняі використаннярезервів убанках України,затвердженихпостановоюПравлінняНаціональногобанку Українивід 11.07.2001 №268 і зареєстрованиху Міністерствіюстиції України25.07.2001 за №634/5825. Податковийоблік регулюєтьсяЗаконом України"Про оподаткуванняприбутку підприємств"та змінами донього. (Абзацтретій пункту1.1 із змінами,внесенимизгідно з ПостановоюНаціональногобанку №502 від07.12.2001)


1.2.1.Загальні положення

Порядокформуваннята використаннярезерву длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямибанків затвердженийна підставізаконів України"Про Національнийбанк України,"Про банки ібанківськудіяльність","Про підприємствав Україні", "Прозаставу", "Прогосподарськітовариства"та нормативно-правовихактів Національногобанку.

З метоюнедопущеннязбитків віднеповерненняборгу черезнеплатоспроможністьпозичальників(контрагентівбанку) оцінкакредитнихризиків здійснюєтьсяза всіма кредитнимиопераціямита коштами, щорозміщені накореспондентськихрахунках, яківідкриті вінших банкахяк у національній,так і в іноземнійвалюті.

Банкисамостійновизначаютьрівень ризикукредитнихоперацій, оцінюютьфінансовийстан позичальників(контрагентівбанку) та вартістьзастави в межахчинного законодавства(згідно з пунктом1.3 в редакціїПостановиНацбанку №418від 24.10.2000)

Дозаборгованостіза кредитнимиопераціями,що становлятькредитнийпортфель банку,належать:

 • строковідепозити, якірозміщені вінших банках,та сумнівназаборгованістьза ними (№1510-1512, 1515,1517, 1581);

 • кредити,які наданііншим банкам,та сумнівназаборгованістьза ними (№1520-1527,1582);

 • рахункисуб'єктівгосподарськоїдіяльностіза овердрафтом,за факторинговимиопераціямита простроченазаборгованістьза факторинговимиопераціями(№2000, 2030, 2037); кошти, щонадані суб'єктамгосподарськоїдіяльностіза операціямирепо (№2010); кредити,що надані уформі врахуваннявекселів, тасумнівназаборгованістьза ними. Заборгованістьза такими кредитамивизначаєтьсяяк різниця міжномінальноюсумою векселяі сумою неамортизованогодисконту (№2020мінус №2026, №2027,№2092); (Абзац шостийпункту 1.4 в редакціїПостановиНацбанку №418від 24.10.2000);

 • кредитисуб'єктамгосподарськоїдіяльностіза внутрішнімиторговельнимиопераціями,за експортно-імпортнимиопераціями,у поточнудіяльність,в інвестиційнудіяльність(№2040, 2045-2047, 2050, 2055-2057, 2061, 2062, 2065-2067,2070, 2071, 2073-2077);

 • сумнівназаборгованістьза кредитами,що надані суб'єктамгосподарськоїдіяльності(№2090, 2091, 2093-2097, 2099);

 • кредити,які наданіцентральнимі місцевиморганам державногоуправліннята сумнівназаборгованістьза цими кредитами(№2100, 2105-2107, 2110, 2115-2117, 2190, 2191, 2198, 2199);

 • кредитив інвестиційнудіяльністьі на поточніпотреби, якінадані фізичнимособам (№2200-2202,2205-2207, 2210, 2211, 2213, 2214, 2216, 2217);

 • сумнівназаборгованістьза кредитами,що надані фізичнимособам (№2290, 2291,2299);

 • гарантії,акцепти таавалі, що наданібанкам (№9000, 9002,9003);

 • сумнівназаборгованістьза виплаченимигарантіями,виданими іншимбанкам (№1589);

 • гарантіїта авалі, щонадані клієнтам(№9020, 9023);

 • сумнівнігарантії, щонадані банкамта клієнтам(№9090, 9091);

 • зобов'язанняз кредитування,які наданібанкам та клієнтам(№9100, 9129).

З метоюрозрахункурезерву підкредитні ризикибанки маютьздійснюватикласифікаціюкредитногопортфеля закожною кредитноюоперацієюзалежно відфінансовогостану позичальника,стану обслуговуванняпозичальникомкредитноїзаборгованостіта з урахуваннямрівня забезпеченнякредитноїоперації. Зарезультатамикласифікаціїкредитногопортфеля визначаєтьсякатегоріякожної кредитноїоперації:"стандартна","під контролем","субстандартна","сумнівна"чи "безнадійна".

Загальназаборгованістьза кредитнимиопераціямистановитьваловий кредитнийризик для кредитора.

Дляцілей розрахункурезервів напокриття можливихвтрат за кредитнимиопераціямивизначаєтьсячистий кредитнийризик (в абсолютнихпоказниках)шляхом зменшеннявалового кредитногоризику, класифікованогоза ступенямиризику, на вартістьприйнятногозабезпечення.Банки зобов'язаністворюватита формуватирезерви длявідшкодуванняможливих втратна повний розмірчистого кредитногоризику за основнимборгом, зваженогона відповіднийкоефіцієнтрезервування,за всіма видамикредитнихоперацій унаціональнійта іноземнихвалютах.

Нездійснюєтьсяформуваннярезерву забюджетнимикредитами-1, закредитнимиопераціямиміж установамив системі одногобанку-2, а такожза операціямифінансовоголізингу, якщооб'єктом цихоперацій єнерухоме майно.

1 Бюджетнікредити - бюджетнікошти, які розміщенібанком у виглядікредитів напідставі договоруз розпорядникомцих коштів, заякими банк ненесе кредитногоризику.

2Для банків із100% іноземнимкапіталом - закредитнимиопераціямиз материнськоюкомпанією, якщоця компаніямає кредитнийрейтинг ненижчий ніж"інвестиційнийклас".

У разіконсорціумногокредитуваннярезервуваннюв провідномубанку підлягаєтільки та частинакредиту, щонадана безпосередньоцим банком.

Закоштами, щомістяться накореспондентськихрахунках, яківідкриті вінших банках,а також депозитамидо запитанняв інших банках(№1500) і сумнівноюзаборгованістюза коштами дозапитання вінших банках(№1580) банки зобов'язаніформуватирезерв: за коштами,розміщенимив банках-нерезидентах,- з урахуваннямризику країни;за коштами,розміщенимив банках (резидентахі нерезидентах),які визнанібанкрутамиабо ліквідовуютьсяза рішеннямуповноваженихорганів, абоякі зареєстрованів офшорнихзонах - на всюсуму цих коштів.

Резервпід кредитніризики поділяєтьсяна резерви підстандартнута нестандартнузаборгованістьза кредитнимиопераціями.Резерви піднестандартнузаборгованістьформуютьсяза кредитнимиопераціями,класифікованимияк "під контролем","субстандартні","сумнівні",а також "безнадійні".

Резервпід кредитніризики формуєтьсяв тій валюті,у якій враховуєтьсязаборгованість.

Резервпід кредитніризики використовуєтьсялише для покриттязбитків занепогашеноюпозичальникамизаборгованістюза кредитнимиопераціямиза основнимборгом, стягненняякої є неможливим.

Банкизобов'язаніздійснюватирозрахунокрезервів підстандартнута нестандартнузаборгованість(з урахуваннямстроків погашенняборгу за кредитнимиопераціями)протягом місяця,у якому здійсненокредитну операцію(або укладеноугоду на їїздійснення-3).Формуваннярезервів банкизобов'язаніздійснюватищомісячно вповному обсязінезалежно відрозміру їхдоходів загрупами ризикувідповіднодо сум фактичноїкредитноїзаборгованостіза станом наперше числомісяця, наступногоза звітним, довстановленогостроку дляподання місячногобалансу.

3Угода про наданнягарантії тощо.

Розмірфактично сформованогорезерву закредитнимиопераціямибанків контролюєтьсяза даними місячногобалансу-4.

4 Контрольза даними місячногобалансу означає,що формуваннярезерву здійснюєтьсяз урахуваннямкоригуючихпроводок відповіднодо Порядкуформуваннякоригуючихпроводок, щоздійснюютьсякомерційнимибанками Україниз метою забезпеченняреальної фінансовоїзвітності,затвердженогопостановоюПравлінняНаціональногобанку Українивід 10.09.98 №358 (із змінамиі доповненнями).

Безнадійнакредитназаборгованістьсписуєтьсябанком за рахунокрезерву піднестандартнузаборгованістьза рішеннямправліннябанку.

Банкизобов'язанірозробити тазатвердитиза рішеннямвідповідногооргану банкувнутрішньобанківськеположення пропорядок проведеннякредитнихоперацій таметодику проведенняоцінки фінансовогостану позичальника(контрагентабанку). Ці документиповинні подаватисяна вимогувповноваженихпрацівниківНаціональногобанку для перевіркидостовірностіоцінки фінансовогостану позичальників,правильностіїх класифікаціїта достатностірезервів підкредитні ризики.Відсутністьчи неподанняцих документівдля ознайомленняуповноваженимпрацівникамНаціональногобанку вважаєтьсяпідставою длянегативнихвисновків щодоякості активівта управліннябанку.


1.2.2.Оцінка фінансовогостану позичальника


Критеріїоцінки фінансовогостану позичальникавстановлюютьсякожним банкомсамостійнойого внутрішнімиположеннямищодо проведенняактивних операцій(кредитних) таметодикоюпроведенняоцінки фінансовогостану позичальника(контрагентабанку) з урахуваннямвимог положенняНаціональногобанку про порядокформуваннята використаннярезерву длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямибанків (Показники,що наведенів п.4.3, ураховуютьсяобов'язково.Додатковоможуть використовуватисяй інші показники,які визначаютьсябанками самостійноз урахуваннямособливостейвиробничихпроцесів урізних галузяхгосподарювання.),у яких маютьбути визначеніґрунтовні,технічно виваженікритерії економічноїоцінки фінансовоїдіяльностіпозичальників(контрагентівбанку) на підставіаналізу їхбалансів ізвітів профінансовірезультатив динаміцітощо. Методикапроведенняоцінки фінансовогостану позичальника(контрагентабанку), якарозробленабанком, є невід'ємнимдодатком довнутрішньобанківськогоположення банкупро кредитування.

Оцінкуфінансовогостану позичальника(контрагентабанку) з урахуваннямпоточного стануобслуговуванняпозичальником(контрагентомбанку) кредитноїзаборгованостібанк здійснюєв кожному випадкуукладаннядоговору проздійсненнякредитноїоперації, анадалі - не рідшеніж один разна три місяці,а для банків- не рідше ніжодин раз намісяць.

Банкимають правосамостійновстановлюватидодатковікритерії оцінкифінансовогостану позичальника,що підвищуютьвимоги до показниківз метою адекватноїоцінки кредитнихризиків таналежногоконтролю заними.

Банкисамостійновстановлюютьнормативнізначення тавідповіднібали для кожногопоказниказалежно відйого вагомості(значимості)серед іншихпоказників,що можуть свідчитипро найбільшуймовірністьвиконанняпозичальником(контрагентомбанку) зобов'язаньза кредитнимиопераціями.

Вагомістькожного показникавизначаєтьсяіндивідуальнодля кожноїгрупи позичальників(контрагентівбанку) залежновід кредитноїполітики банку,особливостейклієнта (галузьекономіки,сезонністьвиробництва,обіговістькоштів тощо),ліквідностібалансу, становищана ринку тощо.

Класпозичальника(контрагентабанку) за результатамиоцінки йогофінансовогостану визначаєтьсяна підставіосновних показниківта коригуєтьсяз урахуваннямдодаткових(суб'єктивних)показників.

Дляздійсненняоцінки фінансовогостану позичальника- юридичноїособи банк маєвраховуватитакі основніекономічніпоказники йогодіяльності:

 • платоспроможність(коефіцієнтимиттєвої, поточноїта загальноїліквідності);

 • фінансовастійкість(коефіцієнтиманевреностівласних коштів,співвідношеннязалучених івласних коштів);

 • обсягреалізації;

 • оборотиза рахунками(співвідношеннянадходженьна рахункипозичальникаі суми кредиту,наявністьрахунків вінших банках;

 • наявністьнеплатежів- у динаміці);

 • складта динамікадебіторсько-кредиторськоїзаборгованості(за останнійзвітний тапоточний роки);

 • собівартістьпродукції (удинаміці);

 • прибуткита збитки (удинаміці);

 • рентабельність(у динаміці);

 • кредитнаісторія (погашеннякредитноїзаборгованостів минулому,наявністьдіючих кредитів).

Платоспроможністьпозичальникавизначаєтьсяза такимипоказниками:

коефіцієнтмиттєвої ліквідності(КЛ1), що характеризуєте, як швидкокороткостроковізобов'язанняможуть бутипогашенівисоколіквіднимиактивами:

КЛ1 =Ав/ Зп

де Ав- високоліквідніактиви, до якихналежать грошовікошти, їх еквівалентита поточніфінансовіінвестиції,

Зп -поточні (короткострокові)зобов'язання,що складаютьсяз короткостроковихкредитів ірозрахунківз кредиторами.

Оптимальнетеоретичнезначення показникаКЛ1 - не менше0,2;

коефіцієнтпоточної ліквідності(КЛ2), що характеризуєможливістьпогашеннякороткостроковихзобов'язаньу встановленістроки:

КЛ2 =Ал/ Зп

де Ал- ліквідні активи,що складаютьсяз високоліквіднихактивів, дебіторськоїзаборгованості,векселів одержаних,

Зп -поточні (короткострокові)зобов'язання,що складаютьсяз короткостроковихкредитів ірозрахунківз кредиторами.

Оптимальнетеоретичнезначення показникаКЛ2 - не менше0,5;

коефіцієнтзагальноїліквідності(КП), що характеризуєте, наскількиобсяг короткостроковихзобов'язаньі розрахунківможна погаситиза рахунок усіхліквіднихактивів:

КП =Ао/ Зп

де Ао- оборотні активи,

Зп -поточні (короткострокові)зобов'язання,що складаютьсяз короткостроковихкредитів ірозрахунківз кредиторами.

Оптимальнетеоретичнезначення показникаКП - не менше2,0.

Фінансовастійкістьпозичальникавизначаєтьсяза такимипоказниками:

коефіцієнтманевреностівласних коштів(КМ), що характеризуєступінь мобільностівикористаннявласних коштів:

КМ =(Вк – Ан)/ Вк

де Вк- власний капіталпідприємства,

Ан -необоротніактиви.

Оптимальнетеоретичнезначення показникаКМ - не менше0,5;

коефіцієнтнезалежності(КН), що характеризуєступінь фінансовогоризику:

КН =Зк/ Вк

де Зк- залучені кошти(довгостроковіта поточнізобов'язання),

Вк -власний капітал.

Оптимальнетеоретичнезначення показникаКН - не більше1,0.

Рентабельністьпозичальникавизначаєтьсяза такимипоказниками:

рентабельністьактивів:

Р = Пч/А

де Пч- чистий прибуток,

А - активи;

рентабельністьпродажу:

Р = Пч/Ор

де Пч- чистий прибуток,

Ор -обсяг реалізаціїпродукції (безПДВ).

Аналізгрошових потоківпозичальникамає здійснюватисяз урахуваннямтакого показника:

співвідношеннячистих надходженьна всі рахункипозичальника(у тому числівідкриті вінших банках)до суми основногоборгу за кредитноюоперацією тавідсоткамиза нею з урахуваннямстроку діїкредитної угоди(для короткостроковихкредитів):

К = [(Нсмx n) - (Зм x n) – Зі] / Ск

де Нсм- середньомісячнінадходженняна рахункипозичальникапротягом трьохостанніх місяців(за виняткомкредитнихкоштів),

Ск -сума кредитута відсоткиза ним,

n - кількістьмісяців діїкредитноїугоди,

Зм -щомісячніумовно-постійнізобов'язанняпозичальника(адміністративно-господарськівитрати тощо),

Зі -податковіплатежі та сумаінших зобов'язаньперед кредиторами,що мають бутисплачені зрахунку позичальника,крім сум зобов'язань,строк погашенняяких перевищуєстрок дії кредитноїугоди (за данимиостанньогобалансу).

Длясуб'єктівгосподарськоїдіяльності,діяльністьяких пов'язаназ сезоннимхарактеромвиробництва,середньомісячнасума надходженьвизначаєтьсяза 12 місяців.

Оптимальнетеоретичнезначення показникаК - не менше 1,5.

Такожможуть бутиврахованісуб'єктивнічинники, щохарактеризуютьсятакими показниками:

ринковапозиція позичальниката його залежністьвід циклічнихі структурнихзмін в економіціта галузіпромисловості;

наявністьдержавнихзамовлень ідержавна підтримкапозичальника;

ефективністьуправлінняпозичальника;

професіоналізмкерівництвата його діловарепутація;

іншаінформація.

Оцінкафінансовогостану позичальника-банкуздійснюєтьсяне рідше ніжодин раз намісяць на підставі:

 • інформаціїпозичальника-банкупро дотриманняекономічнихнормативіві нормативуобов'язковогорезервуваннякоштів;

 • аналізуякості активіві пасивів;

 • аналізуприбутків ізбитків;

 • інформаціїпро виконаннябанком зобов'язаньу минулому;

 • інформаціїпро надані таодержаніміжбанківськікредити;

 • щорічногоаудиторськоговисновку.

Приздійсненніоцінки фінансовогостану позичальника- фізичної особимають ураховуватися:(загальнийматеріальнийстан клієнта(доходи і витрати,майно, правовласності наяке засвідчуєтьсязгідно з чиннимзаконодавствомУкраїни; відповідніпідтверджувальнідокументи),соціальнастабільністьклієнта, тобтонаявністьпостійноїроботи, сімейнийстан, вік клієнта,інтенсивністькористуваннябанківськимикредитами(гарантіямитощо) у минуломута своєчасністьпогашення їхі відсотків(комісій тощо)за ними, а такожкористуванняіншими банківськимипослугами тощо,ділова репутація,інша інформація.

Класифікаціяпозичальниківза результатамиоцінки їх фінансовогостану здійснюєтьсяз урахуваннямрівня забезпеченняза кредитнимиопераціями:

Клас"А" -фінансовадіяльністьдуже добра(прибутковата рівеньрентабельностівищий ніжсередньогалузевий,якщо такийвизначається),що свідчитьпро можливістьсвоєчасноговиконаннязобов'язаньза кредитнимиопераціями,зокрема погашенняосновної сумиборгу та відсотківза ним відповіднодо умов кредитноїугоди;

 • економічніпоказники вмежах установленихзначень (відповіднодо методикиоцінки фінансовогостану позичальника,затвердженоївнутрішнімидокументамибанку);

 • вищекерівництвопозичальникамає відміннуділову репутацію;

 • кредитнаісторія позичальника- бездоганна.

Забезпеченняза кредитноюоперацією маєбути першокласним(До першокласногозабезпеченняналежать: заставамайнових правна грошовідепозити; безумовнігарантії: урядівкраїн категорії"А", Міжнародногобанку реконструкціїта розвитку,Європейськогобанку реконструкціїта розвитку,банків з рейтингомне нижче ніж"інвестиційнийклас"; забезпеченігарантії банківУкраїни, а такожінше ліквіднезабезпечення,що користуєтьсявисоким попитомна ринку таможе бути швидкореалізоване(згідно виносці7 в редакціїПостановиНацбанку №418від 24.10.2000; із змінами,внесенимизгідно з ПостановоюНаціональногобанку №502 від07.12.2001 ). Немає жоднихсвідчень можливихзатримок зповерненнямосновної сумиборгу та/абозі сплатоювідсотків.Одночасно можназробити висновок,що фінансовадіяльністьі надалі проводитиметьсяна такому жвисокому рівні.

До цьогокласу за незабезпеченими(бланковими)кредитамиможуть належати:позичальники- банки (нерезиденти),що мають кредитнийрейтинг ненижче ніж показникА, підтвердженийу бюлетеніоднієї з провіднихсвітових рейтинговихкомпаній (Fitch IBCA,Standard & Poor's, Moody's тощо);позичальники– банки (резиденти),які дотримуютьсяекономічнихнормативів,що встановленіІнструкцієюпро порядокрегулюваннята аналіз діяльностікомерційнихбанків (затвердженоюпостановоюПравлінняНаціональногобанку Українивід 14.04.98 №141, із змінамиі доповненнями),за умови, щозначення нормативівплатоспроможності(Н3) і достатностікапіталу (Н4)становлятьвідповідноне менше ніж15% та 8%.

Клас"Б"- фінансовадіяльністьпозичальникацієї категоріїблизька захарактеристикамидо класу "А"(тобто фінансовадіяльністьдобра або дужедобра, рентабельністьна середньогалузевомурівні, якщотакий визначається,окремі економічніпоказникипогіршилисьабо мають незначнівідхиленнявід мінімальноприйнятнихзначень), алеймовірністьпідтримуванняїї на цьомурівні протягомтривалого часує низькою.Позичальники(контрагентибанку), які віднесенідо цього класу,потребуютьбільшої увагичерез потенційнінедоліки, щоставлять підзагрозу достатністьнадходженькоштів дляобслуговуванняборгу та стабільністьодержанняпозитивногофінансовогорезультатуїх діяльності.

Забезпеченнякредитноїоперації немає викликатижодних сумнівів(щодо оцінкийого вартості,правильностіоформленняугод про забезпеченнякредитнихоперацій тощо).

Зарезультатамиоцінки фінансовогостану позичальниквідноситьсядо відповідногокласу. Якщорівень забезпеченняза окремоюкредитноюоперацією невідповідаєумовам визначеногокласу, то позичальникаслід віднестина клас нижче,а якщо забезпеченняє першокласним,то клас позичальникаможна підвищити(згідно до абзацусьомому пункту4.6 в редакціїПостановиНацбанку №418від 24.10.2000 )

Недолікив діяльностіпозичальників,які віднесенідо класу "Б",мають бути лишепотенційними.За наявностіреальних недоліківклас позичальникапотрібно знизити.До цього класуза незабезпеченими(бланковими)кредитамиможуть належати:позичальники- банки (нерезиденти),що мають кредитнийрейтинг ненижче ніж"інвестиційнийклас", що підтвердженийу бюлетеніоднієї з провіднихсвітових рейтинговихкомпаній (Fitch IBCA,Standard & Poor's, Moody's тощо);позичальники- банки (резиденти),які дотримуютьсявстановленихекономічнихнормативів,за умови, щозначення нормативівплатоспроможності(Н3) і достатностікапіталу (Н4)становлятьвідповідноне менше ніж10% та 6%. (згідно допункту 4.6 в редакціїПостановиНацбанку №418від 24.10.2000 )

Клас"В"- фінансовадіяльністьзадовільна(рентабельністьнижча, ніжсередньогалузевийрівень, якщотакий визначається,деякі економічніпоказники невідповідаютьмінімальноприйнятнимзначенням) іпотребує більшдетальногоконтролю.

Надходженнякоштів і платоспроможністьпозичальникасвідчать проймовірністьнесвоєчасногопогашеннякредитноїзаборгованостів повній суміі в строки,передбаченідоговором, якщонедоліки небудуть усунені.Проблеми можутьстосуватисястану забезпеченняза кредитнимиопераціями,необхідноїдокументації,що свідчитьпро наявністьі ліквідністьзастави, тощо.Одночасноспостерігаєтьсяможливістьвиправленняситуації іпокращенняфінансовогостану позичальника.

До цьогокласу за незабезпеченими(бланковими)кредитамиможуть належатипозичальники-банки(нерезиденти),що мають кредитнийрейтинг ненижчий за показникВ, підтвердженийу бюлетеніоднієї з провіднихсвітових рейтинговихкомпаній (Fitch IBCA,Standard & Poor's, Moody's тощо), атакож можутьналежатипозичальники-банки(резиденти),які дотримуютьсявстановленихекономічнихнормативів.

Клас"Г"- фінансовадіяльністьнезадовільна(економічніпоказники невідповідаютьустановленимзначенням) іспостерігаєтьсяїї нестабільністьпротягом року;є високий ризикзначних збитків;ймовірністьповного погашеннякредитноїзаборгованостіта відсотківза нею є низькою.

Припроведеннінаступноїкласифікації,якщо немаєбезсумнівнихпідтвердженьпокращитипротягом одногомісяця фінансовийстан позичальникаабо рівеньзабезпеченняза кредитноюоперацією,позичальникапотрібнокласифікуватина клас нижче(клас "Д").

Позичальника,якому виданокредит підсумнівне забезпеченняабо без забезпеченнята якого віднесенодо цього класуна підставіоцінки йогофінансовогостану, потрібнокласифікуватина клас нижче(клас "Д").

Клас"Д"- фінансовадіяльністьнезадовільна,є збитки; кредитнаоперація незабезпеченаліквідноюзаставою (абобезумовноюгарантією),показники невідповідаютьустановленимзначенням,імовірністьвиконаннязобов'язаньз боку позичальника/контрагентабанку практичновідсутня.

Якщозабезпеченняза кредитноюоперацією єпершокласним,то клас позичальникаможна підвищити.

Класпозичальниказа овердрафтомвизначаєтьсябез урахуваннярівня забезпечення,якщо за оцінкоюфінансовогостану йоговіднесено докласу "А" або"Б".

У разівідсутностідостовірноїфінансовоїзвітності, щопідтверджуєоцінку фінансовогостану позичальника,а також належнимчином оформленихдокументів,на підставіяких здійснюваласякредитна операція,такі позичальникимають класифікуватисяне вище класу"Г".

Якщона час укладеннядоговору пролонгаціїкредитноїоперації (крімугод за кредитнимиопераціями,строк дії якихперевищує двароки) не спостерігаєтьсяпогіршенняфінансовогостану позичальника(контрагентабанку), якоговіднесено докласу "А" або"Б", і відсоткисплачуютьсясвоєчасно, тотака операціявважаєтьсястроковою,тобто пролонгованоюбез пониженнякласу позичальника(контрагентабанку). Загальнийстрок такоїпролонгаціїне повиненперевищуватиодин рік. Прицьому надходження(крім кредитнихкоштів) на рахункипозичальника(контрагентабанку) протягомпервісногостроку користуваннякредитнимикоштами згідноз кредитноюугодою маютьперевищуватирозмір заборгованостіза кредитомне менше ніжу два рази тазасвідчуватисядокументально.


1.2.3.Визначеннягрупи кредитнихоперацій застаном обслуговуванняпозичальникомборгу за ними


Оцінкустану обслуговуванняборгу банкизобов'язаніздійснюватищомісяця.

Застаном погашенняпозичальником(контрагентомбанку) кредитноїзаборгованостіза основнимборгом (у т.ч.за строковимидепозитамита операціямирепо) та відсотківза ним на підставікредитноїісторії позичальниківта їх взаємовідносинз банком обслуговуванняборгу вважається:

"добрим":

якщозаборгованістьза кредитомі відсотки(комісії таінші платежіз обслуговуванняборгу) за нимсплачуютьсяв установленістроки або змаксимальноюзатримкою досеми календарнихднів;

абокредит пролонгованобез пониженнякласу позичальниката відсоткиза ним сплачуютьсяв установленістроки або змаксимальноюзатримкою досеми календарнихднів;

абокредит пролонгованоз пониженнямкласу позичальникадо 90 днів тавідсотки заним сплачуютьсяв установленістроки або змаксимальноюзатримкою досеми календарнихднів;

"слабким":

якщозаборгованістьза кредитомпростроченавід 8 до 90 днівта відсоткиза ним сплачуютьсяз максимальноюзатримкою від8 до 30 днів;

абокредит пролонгованоз пониженнямкласу позичальникана строк від91 до 180 днів, алевідсотки сплачуютьсяв строк або змаксимальноюзатримкою до30 днів;

"незадовільним":

якщозаборгованістьза кредитомпростроченапонад 90 днів;

абокредит пролонгованоз пониженнямкласу позичальникапонад 180 днів.

Якщоодна з вимогкожного підпункту,що характеризуєгрупу кредитноїоперації, невиконується,то така операціявідноситьсядо групи наодин рівеньнижчий.

Обслуговуванняборгу не можевважатися"добрим", якщозаборгованістьза кредитноюоперацієювключає залишокрефінансованоїзаборгованості,тобто якщовідбуваєтьсяпогашеннястарої заборгованостіза рахуноквидачі новогокредиту.

Привизначеннігрупи кредитноїоперації такожмають ураховуватисязміни початковихумов кредитноїугоди щодо сумі строків погашенняосновного боргуі відсотківза ним (якщотакі змінивідбулися зпогіршеннямумов для кредитора).

Якщопозичальникмає заборгованістьодночасно закількома кредитами,то оцінкаобслуговуванняпозичальникомборгу ґрунтуєтьсяна кредитнійзаборгованості,що віднесенадо нижчої групи.

Зобов'язанняза наданимигарантіями,поруками таавалями застаном обслуговуванняборгу вважається"добрим" дочасу їх виконання.


1.2.4.Класифікаціякредитногопортфеля


Відповіднодо перелічениху попередніхглавах критеріївздійснюєтьсякласифікаціякредитногопортфеля заступенем ризикута визначаєтьсякатегоріякредитноїоперації такимчином:


Табл.1.2.5.1 Класифікаціякредитногопортфеля

Фінансовийстан позичальника

Обслуговуванняборгу позичальником

(клас)

"добре"

"слабке"

"незадовільне"

А

Стандартна

підконтролем

Субстандартна

Б

Підконтролем

Субстандартна

Сумнівна

В

Субстандартна

Сумнівна

Безнадійна

Г

Сумнівна

Безнадійна

Безнадійна

Д

Безнадійна

Безнадійна

Безнадійна


Докатегорій"стандартних"та "під контролем"кредитнихоперацій неможуть відноситисяпільгові кредити.

Пільговимикредитамивважаютьсякредити, щонадані позичальникамна більш сприятливихумовах, ніж цевстановленовнутрішнімидокументамибанку, що визначаютьйого кредитнута обліковуполітику.

Прикласифікаціїоперацій заврахованимивекселямивраховуєтьсястрок погашенняборжникомзаборгованості,а саме:

"стандартна"- заборгованість,за якою строкпогашення чиповернення,передбаченийвекселем, щене настав;

"сумнівна"- заборгованістьза простроченимивекселями зістроком простроченняне більше ніж30 днів;

"безнадійна"- заборгованістьза простроченимивекселями зістроком простроченнябільше ніж 30днів.

Привизначеннірозміру резервуза врахованимивекселями сума,що підлягаєрезервуванню,визначається,виходячи зврахованоївартості векселя(суми фактичнонаданих кредитнихресурсів заврахованимивекселями)незалежно відйого виду (дисконтнийабо процентний).

Заборгованістьза виданимкредитом можебути оформлена(погашена) векселямив порядку,передбаченомучинним законодавствомУкраїни.

Вексель,отриманий напогашеннякредиту, зараховуєтьсядо портфеляцінних паперів(на продаж чина інвестиції)на підставірішення повноважногооргану банкупро погашеннякредитноїзаборгованостівекселем(підтвердженоговідповідноювипискою ізпротоколузасідання цьогооргану) та додатковоїугоди з позичальникомпро замінукредитноїзаборгованостівексельнимзобов'язанням.

Прикласифікаціїкредитнихоперацій заступенямиризику і віднесенніїх до груп, заякими розраховуєтьсярезерв зафакторингом,наданимизобов'язаннями(аваль), виконанимигарантіямита поруками,враховуєтьсястрок погашеннязаборгованості,а саме:

"стандартна"- заборгованість,за якою строкпогашення чиповернення,передбаченийдоговірнимиумовами (завекселем), щене настав, абозобов'язання(у т.ч. аваль), строквиконання заякими ще ненастав;

Якщоза наданимигарантіямиі поруками заоцінкою фінансовогостану позичальникавіднесено докласу "Б" інижче, то категоріяоперації визначаєтьсявідповіднодо класу позичальника

"сумнівна"- заборгованістьза факторинговимиопераціями(за основнимборгом чи черговимплатежем) таза виконаними(сплаченими)банком гарантіямиі поруками (ут.ч. авалем)становить до90 днів з днявиконаннязобов'язання(платежу), передбаченогодоговірнимиумовами (векселем);

Якщона час виконаннябанком зобов'язанняза наданимигарантіямита порукамитаке зобов'язаннябуло класифікованез урахуваннямоцінки фінансовогостану контрагентаяк "безнадійне",то після виконаннябанком зобов'язанняза наданимигарантіямита порукамитака кредитназаборгованістькласифікуєтьсятакож як "безнадійна",якщо фінансовадіяльністьтакого контрагентане покращиласьабо забезпеченняне є першокласним.

"безнадійна"- заборгованістьза факторинговимиопераціями(основним боргомчи черговимплатежем) таза гарантіямиі поруками (ут.ч. авалем),виконаними(сплаченими)банком, за якимиклієнт не виконавсвоїх зобов'язаньіз строкомбільше ніж 90днів післянастання строкуплатежу, передбаченогодоговірнимиумовами (векселем).

1.2.5.Критерії прийняттязабезпеченняза кредитнимиопераціямипри розрахункурезервів


Привизначеннічистого кредитногоризику длярозрахункурезерву сумавалового кредитногоризику за кожноюкредитноюоперацієюокремо можезменшуватисяна вартістьприйнятногозабезпечення(гарантій тазастави майнаі майновихправ).

Безумовнігарантії, щоберуться дорозрахункурезерву підкредитні ризики:

КабінетуМіністрівУкраїни;

банків,які мають офіційнийкредитнийрейтинг ненижчий, ніж"інвестиційнийклас" (Інвестиційнийклас - кредитнийрейтинг, підтвердженийу бюлетеніоднієї з провіднихсвітових рейтинговихкомпаній (Fitch IBCA,Standard & Poor's, Moody's тощо);

урядівкраїн категорії"А" (див. далі);

міжнароднихбагатосторонніхбанків (Міжнароднийбанк реконструкціїта розвитку,Європейськийбанк реконструкціїта розвитку);

забезпеченігарантії банківУкраїни.

Предметизастави (майнота майновіправа позичальникачи третіх осіб- майновихпоручителів),що берутьсядо розрахункурезерву підкредитні ризики:

 • майновіправа на грошовідепозити, щорозміщені вбанку, якиймає офіційнийкредитнийрейтинг ненижчий, ніж"інвестиційнийклас";

 • майновіправа на грошовідепозити, щорозміщені вбанку-кредиторі,за умови безперечногоконтролю тадоступу банку-кредиторадо цих коштів,обумовленогодоговором, уразі невиконанняпозичальникомзобов'язаньза кредитом;

 • дорогоцінніметали, якіналежатьпозичальникуі знаходятьсяна зберіганнів банку-кредиторі,та за умовибезперечногоправа зверненнябанком-кредиторомстягнення,обумовленогодоговором, наці метали вразі невиконанняпозичальникомзобов'язаньза кредитом;

 • державніцінні папери;

 • недержавніцінні папери- акції та облігаціїпідприємств,ощадні сертифікати,інвестиційнісертифікати;

 • зареєстрованенерухоме майно;рухоме майно;інші майновіправа.

Розподілкраїн за групамиризику.

Група№1 Австралія,Австрія, Бельгія,Канада, Данія,Фінляндія,Франція, Німеччина,Італія, Японія,Люксембург,Нідерланди,Нова Зеландія,Норвегія, Португалія,Іспанія, Швеція,Швейцарія,Тайвань, Великобританія,США.

Група№2. Чілі, Чехія,Греція, Ісландія,Ізраїль, Кувейт,Словенія, Китай,Угорщина, КорейськаРеспубліка,Малайзія, Польща,Катар, Туніс,Естонія, Латвія.

Група№3. Хорватія,Єгипет, Оман,ЮАР, Таіланд,Трінідад іТобаго, Уругвай,Литва.

Група№4. Аргентіна,Колумбія, Сальвадор,Індія, Мексіка,Марокко, Перу,Філіпіни, Словакія,Хорватія.

Група№5. Болівія, Ліван,Іорданія.

Група№6. Бразілія,Болгарія,ДомініканськаРеспубліка,Папуа НоваГвінея, Туреччина,Казахстан.

Група№7. Ямайка, Монголія,Пакістан, Парагвай,Румунія, Сурінам,Венесуела,Росія, Молдова,Азербайджан,Туркменістан,Беларусь, Україна,Гватемала,Гондурас, Кенія,Нікорагуа,ІІІрі Ланка.

Група№8

8.1. Індонезія,Бангладеш,Еквадор, В'єтнам.

8.2.Перелік офшорнихзон: Британськіострови регіони:Гібралтар,Олдерні, ОстрівГернсі, ОстрівДжерсі, ОстрівМен; БлизькийСхід: Бахрейн,Дамаск; Центральната ПівденнаАмерика: Беліз,Коста - Ріка,Панама; Європа:Андорра, Ірландія,Кампіоне, Кіпр,Ліхтенштейн,Мадейра, Мальта,Монако, Чорногорія;Карибськийрегіон: Анлілья,Антігуа, Антильськіострови, Аруба,Барбадос, Багамськіострови, Бермудськіострови, Віргінськіострови, Гранд,Кайман, Гренада,Невіс, ОстровиГюркс і Кайкорс,Острови Терксі Кайкос; Африка:Ліберія, Маврикій,Сейшельськіострови; Тихоокеанськийрегіон: Вануату,Гонконг, ЗахіднеСамоа, Лабуан,Маршаловіострови, Науру,Ніуе, ОстровиКука, Сінгапур.

Сумагарантій тавартість предметазастави беретьсядо розрахункурезервів підкредитні ризикиз урахуваннямкоефіцієнтівзалежно відкатегоріїкредитноїоперації:


Табл.1.2.6.1 «Класифікаціяпредмету заставита гарантій»

Класифікованіоперації

Відсотоквартостізабезпечення,що беретьсядо розрахункучистого кредитногоризику


Гарантії

Застава


КабінетуМіністрів

України

Урядів

Країн

Категорії


А

Міжнародн

Багатосто-ронніх

Банків

Банківз

рейтингом

ненижче

інвест.клас,

забезпечені

гарантіїбанків України

Майнових

правна

грошовідепозити

Державнихцінних паперів

Недержавн.

Ціннихпаперів, дорогоцін.металів, рухомогоі нерухомогомайна та іншихмайнових прав

Стандартна

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

Підконтролем

100%

100%

100%

100%

100%

80%

40%

Субстандарт.

50%

100%

100%

100%

100%

50%

20%

Сумнівна

20%

20%

20%

20%

100%

20%

10%

Безнадійна

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%


Відповіднодо змін, внесенихзгідно з ПостановоюНацбанку №418від 24.10.2000. Вартістьпредмета заставивизначаєтьсябанком прикредитуванніза ринковоювартістю (Якщопредметомзастави є цінніпапери, то їхринкова вартістьвизначаєтьсявідповіднодо Положенняпро порядокрозрахункурезерву навідшкодуванняможливих збитківбанків відоперацій зцінними паперами,затвердженогопостановоюПравлінняНаціональногобанку від 30.12.99№629). Заставаоформляєтьсядоговоромзастави відповіднодо Закону України"Прозаставу"

Загальноювимогою дорозміру забезпеченняза кредитноюоперацією єперевищенняйого ринковоївартості порівняноіз сумою основногоборгу та відсотківза ним з урахуваннямобсягу можливихвитрат на реалізаціюзастави в разіневиконанняпозичальникомсвоїх зобов'язань.

Прирозрахункучистого кредитногоризику невраховуєтьсязастава, предметомякої є акції,випущенібанком-кредитором.

Прирозрахункучистого кредитногоризику за кредитами,що надані підзаставу майновихправ на грошовідепозити позичальникаабо поручителя,враховуєтьсявартість заставив розмірі 100% заумови передаванняцих коштів вуправліннябанку на строкдії кредитногодоговору.

Сумавалового кредитногоризику законсорціумнимкредитом зменшуєтьсяв провідномубанку на сумукредитнихресурсів, залученихвід банків -учасниківбанківськогоконсорціуму.

Закредитами,класифікованимияк "безнадійні",банк формуєрезерв на всюсуму боргу закредитом незалежновід наявностізастави.

Ураховуючизміни кон'юнктуриринку, банкамрекомендуєтьсящокварталу,а також у разікожної пролонгаціїкредитногодоговору проводитиперевірку станузаставленогомайна та запотреби переглядатийого вартість.

Якщобанк не здійснюєперевірку станузаставленогомайна, а такожвідсутні документи,що засвідчуютьнаявність істан забезпечення,то банк зобов'язанийформуватирезерв підкредитні ризикина всю сумуосновногоборгу.


1.2.6Порядок розрахункурезерву підкредитні ризики


Напідставі класифікаціївалового кредитногоризику та врахуванняприйнятногозабезпеченнябанк визначаєчистий кредитнийризик за кожноюкредитноюоперацією ізважує йогона встановленийкоефіцієнтрезервування:


Табл.1.2.7.1. «Визначеннявідсоткурезервування»

Категоріякредитноїоперації

Коефіцієнтрезервування

"Стандартна"

2%

"Підконтролем"

5%

"Субстандартна"

20%

"Сумнівна"

50%

"Безнадійна"

100%


Дляврахуванняризику країнипри розрахункурезерву закоштами, щомістяться накореспондентськихрахунках, яківідкриті вінших банках,депозитамидо запитанняв інших банкахі сумнівноюзаборгованістюза цими коштамивикористовуєтьсявстановленийміжнароднимирейтинговимиагентствамирейтинг, якийпідтвердженов бюлетеніоднієї з провіднихсвітових рейтинговихкомпаній (Fitch IBCA,Moody's, Standard & Poors тощо).

Розміррезерву визначаєтьсяшляхом зваженнясуми коштів,що обліковуєтьсяна кореспондентськомурахунку окремогобанку, на відповіднийкоефіцієнтрезервування:


Табл.1.2.7.2. «Визначеннявідсотку резервуванняпо кор. рахункам»

Nгрупи

Коефіцієнтрезервування(%)

1

0

2

2

3

10

4

20

5

30

6

40

7

50

8

100


До групи8 відносятьсябанки (резидентиі нерезиденти),що визнанібанкрутамиабо ліквідовуютьсяза рішеннямуповноваженихорганів, а такожбанки, що зареєстрованів офшорнихзонах.

Ризикиза коштами, щорозміщені накореспондентськихрахунках, відкритихв інших банках,які віднесенідо груп 1-2, вважаються"стандартними",а віднесенідо груп 3-8 - "нестандартними".

Резервпід кредитніризики розраховуєтьсята формуєтьсяголовним банкомі його філіями,а відповідальністьза повнотуформуваннярезервів несеголовний банк.


1.2.7.Вимоги щодокредитноїдокументаціїта звітності


Критерії,що використовуютьсябанками прианалізі кредитногопортфеля, атакож у процедурахприйняття івиконаннярішень щодоформуваннята використаннярезерву підкредитні ризики,мають відображатисяу відповіднихдокументахбанку, що визначаютьйого кредитнуполітику.

Банкизобов'язанізберігатипротоколизасідань кредитнихкомітетів(кредитнихкомісій), інформаціюпро здійсненнякредитноїоперації,класифікаціюкредитногопортфеля іформуваннярезервів неменше п'ятироків з часузакінченнядії кредитноїугоди, а такожподавати цідокументиуповноваженимпрацівникамНаціональногобанку на їхзапит.

Звітністьпро класифікаціюкредитнихоперацій, створеннярезервів таїх використання,що складаєтьсяза формами №302"Звіт прокласифікованікредитні операціїза формамивласності",№604

"Звітпро розрахунокрезерву длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямикомерційнихбанків", №601 "Звітпро списанубезнадійнузаборгованість",подається:філіями - головномубанку і територіальномууправліннюНаціональногобанку за місцезнаходженнямфілії, а головнимбанком - територіальномууправліннюНаціональногобанку за місцезнаходженнямголовного банкущомісяця впорядку, установленомуНаціональнимбанком щодоподання статистичноїзвітності.

Длящомісячногорозрахункурезервів банкиздійснюютькласифікаціюкредитнихоперацій шляхомпроведенняінвентаризаціїта аналізу їхякості. Результатианалізу якостікредитногопортфеля маютьфіксуватисядокументальноза встановленоюбанком формою.Ця форма маєвестися і велектронномувигляді. Прицьому банк маєзабезпечитизбереженнябази даних цієїформи за станомна перше числокожного місяця.

Формазаповнюєтьсяна підставіробочих документівщодо кожноїкредитноїоперації, щоведуться кредитнимінспектором,за кожнимпозичальником(контрагентом)окремо.

Робочідокументизаповнюютьсяпісля поданняпотенційнимпозичальником(контрагентом)заявки на одержаннякредиту та єобов'язковимидля розглядукредитнимкомітетом дляприйняттярішення проздійсненнякредитноїоперації. Надалі,якщо відбуваютьсязміни щодофінансовогостану позичальникачи забезпеченнякредиту, кредитнийінспекторзаповнює новібланки робочихдокументів,на підставіяких класифікуєтьсякредитна операціята розраховуєтьсярезерв. Робочідокументизберігаютьсяу кредитнихсправах позичальників(контрагентів).

На першечисло кожногомісяця інформаціягрупуєтьсяв один документу розрізі кожногопозичальниката за кожноюкредитноюоперацією, іззазначеннямпроміжних іконсолідованихпідсумків там,де це можливо.Загальна інформаціяза результатамикласифікаціїкредитногопортфеля включаєвсі кредитніоперації банку,що підлягаютькласифікаціїта резервуваннюкоштів згідноз цим порядком.

Банкзобов'язанийподавати кредитнісправи уповноваженимпрацівникамНаціональногобанку на їхвимогу.

Підрозділисистеми банківськогонагляду Національногобанку систематичнопроводятьперевіркизвітностібанків та їхфілій щодоадекватностікласифікаціїкредитнихоперацій тадотриманнябанками порядкустворення івикористаннярезерву.

У разівиявленнярозбіжностейміж данимибанку і данимизвіту проінспектуванняНаціональнийбанк має правовисунути добанку вимогищодо перекласифікаціїкредитногопортфеля івиправленнязвітності таза потребискоригуватирозмір резервуна суму різниці,що виявленапід час інспектування.

У разіпорушеннябанком порядкустворення івикористаннярезерву підкредитні ризикидо нього застосовуютьсязаходи впливузгідно зі статтею62 Закону України"Про Національнийбанк України"та Положеннямпро застосуванняНаціональнимбанком Українидо банків таінших фінансово-кредитнихустанов заходіввпливу за порушеннябанківськогозаконодавствазатвердженимпостановоюПравлінняНаціональногобанку від 26.05.2000№215.


1.2.9.Порядок формуваннята використаннярезерву підпростроченіта сумнівніщодо отриманнянарахованідоходи за активнимиопераціямибанків


З метоюреальної оцінкидоходів і визначеннярозміру регулятивногокапіталу банкувстановлюєтьсяпорядок формуваннята використаннярезерву підпростроченіта сумнівніщодо отриманнянарахованідоходи за активнимиопераціямибанків.

Нарахованідоходи за активнимиопераціямибанків уважаютьсясумнівнимищодо отримання,якщо платіжза основнимборгом простроченийпонад 90 днівабо процентиза ним простроченіпонад 60 днів.

Банкизобов'язаніформуватирезерви незалежновід їх фінансовогостану (прибутковоїабо збитковоїдіяльності)на всю сумупростроченихпонад 31 день ісумнівних щодоотриманнянарахованихдоходів, якіобліковуютьсяза такими балансовимирахунками:

1509 "Простроченінарахованідоходи за коштамидо запитанняв інших банках";

1519 "Простроченінарахованідоходи за строковимидепозитами,які розміщенів інших банках";

1529 "Простроченінарахованідоходи за кредитами,які наданііншим банкам";

1780 "Сумнівназаборгованістьза нарахованимидоходами заміжбанківськимиопераціями";

2029 "Простроченінарахованідоходи за врахованимивекселямисуб'єктівгосподарськоїдіяльності";

2039 "Простроченінарахованідоходи зафакторинговимиопераціямиіз суб'єктамигосподарськоїдіяльності";

2049 "Простроченінарахованідоходи за кредитамисуб'єктамгосподарськоїдіяльностіза внутрішнімиторговельнимиопераціями";

2059 "Простроченінарахованідоходи за кредитамисуб'єктамгосподарськоїдіяльностіза експортно-імпортнимиопераціями";

2069 "Простроченінарахованідоходи за іншимикредитами впоточну діяльність,які наданісуб'єктамгосподарськоїдіяльності";

2079 "Простроченінарахованідоходи за кредитамив інвестиційнудіяльність,які наданісуб'єктамгосподарськоїдіяльності";

2109 "Простроченінарахованідоходи за кредитами,які наданіцентральниморганам державногоуправління";

2119 "Простроченінарахованідоходи за кредитами,які наданімісцевим органамдержавноїуправління";

2209 "Простроченінарахованідоходи за кредитами,які наданіфізичним особамна поточніпотреби";

2219 "Простроченінарахованідоходи за кредитамив інвестиційнудіяльність,які наданіфізичним особам";

2480 "Сумнівназаборгованістьза нарахованимидоходами заопераціямиз клієнтами";

3119 "Простроченінарахованідоходи за борговимицінними паперамив портфелібанку на продаж";

3219 "Простроченінарахованідоходи за борговимицінними паперамив портфелібанку на інвестиції";

3579 "Простроченіінші нарахованідоходи";

3589 "Сумнівназаборгованістьза іншиминарахованимидоходами".

Заборгованістьза простроченимипонад 31 день ісумнівнимищодо отриманнянарахованимидоходами належитьдо нестандартноїзаборгованості.

Формуваннярезерву підпростроченіта сумнівніщодо отриманнянарахованідоходи банкиздійснюютьщомісяця врозмірі фактичноїзаборгованостіза простроченимипонад 31 день ісумнівнимищодо отриманнянарахованимидоходами застаном на першечисло місяця,наступногоза звітним.

Контрольза повнотоюсформованогорезерву здійснюєтьсяза даними місячногобалансу.

Банкизобов'язаніщомісяця здійснюватиінвентаризаціюпростроченихі сумнівнихщодо отриманнянарахованихдоходів та вразі погашенняпозичальником(контрагентом)заборгованостіза нарахованимидоходами коригуватисуму резервувідповіднодо загальноїсуми простроченихпонад 31 день ісумнівних щодоотриманнянарахованихдоходів, щообліковуютьсяза балансовимирахункамикласів 1, 2, 3.

Нарахованідоходи що визнанізгідно з чиннимзаконодавствомбезнадійнимищодо отримання,списуютьсяза рішеннямправління банкуза рахунокрезерву (доповненозгідно з ПостановоюНаціональногобанку №502 від07.12.2001)


Висновок

Отже можемопідвести підсумок:кредитні операції– найбільшприбутковіале й найбільшризикованіоперації банку.Тому кредитнаполітика орієнтуєтьсяна надійністьзаздалегідьперевіренихпозичальників,з якими банкпротягом тривалогочасу працюєі знає їх фінансовестановище.

Такожпотрібно зауважити,що кредитніризики компенсуютьсяспеціальнимрезервом длявідшкодуванняможливих втратипо позиках - церезерв, необхідністьякого зумовленакредитнимиризиками вдіяльностібанків. Вказанийрезерв забезпечуєствореннябанкам більшстабільнихумов фінансовоїдіяльностіі дозволяєуникати коливаньвеличини прибуткубанків у зв'язкузісписанням втратпо позиках.

Отже,в першій главінами були розглянутітакі питанняяк: засади проведеннякредитнихоперацій – якнайбільш доходних,і як наслідокнайбільш ризиковихоперацій комерційнихбанків та теоретичніаспекти поформуваннюрезервів длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямибанків.


2. Аналізструктури тадинаміки кредитногопортфеля тасформованогорезерву длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямикомерційногобанку “Банк”


2.1.Загальнахарактеристикакомерційногобанку “Банк”та аналіз основнихпоказниківдіяльності


РезультатидіяльностіБанку в 2001 роцібули слідствомякісного іфінансовогозростаннябанку:

 • зростаннявалюти балансув 1,7 рази, якасклала на початок2002 року більшеза 450 мільйонівгривень

 • збільшеннякредитно-інвестиційногопортфеля в 2,4рази

 • зростаннязалишківна поточнихрахунках клієнтівв 1,5 рази

 • зростаннязалишківпо кореспондентськихрахунках в 2рази


Стратегіязростаннябанку визначилавибір напряміврозвитку, основнимизадачами якихбули:

 • Збільшеннякількостібанківськихпродуктів,підвищенняякості і прибутковостібанківськихоперацій

 • Суворедотриманняобов'язковихнормативівНБУ

 • Розвитокінфраструктуриі посиленняролі банку врегіонах діяльності

 • Нарощуванняклієнтськоїбази

 • Інтенсифікаціявнутрішньобанківськихуправлінськихі бізнесу-процесів

 • Інтеграціяв європейськуі світову фінансовуспільноту


Станомна 01.01.2002 р. "Банк"характеризувавсянаступнимифінансовимипоказниками:

 • Зареєстрованийі оплаченийстатутнийкапітал банку26,620 млн. грн.

 • Валютабалансу 451,211 млн.грн.

 • Власнийкапітал банку54,485 млн. грн.

 • Кредитно-інвестиційнийпортфель 295,567млн. грн.

 • Об'ємвалютних операцій126,734 млн. грн.

 • Міжбанківськікредити 105,128 млн.грн.

 • Коштиклієнтів 167,719млн. грн.,

в тому числікошти фізичнихосіб 62,624 млн. грн.

 • Розмірдепозиту вФонд гарантуваннявнесківфізичних осіб224 571,8 грн.

 • Усистемі банкупрацює 3 філіали,6 ТВБВ,15 пунктів прийомукомунальнихплатежів


По підсумкахдіяльностіна міжбанківськомувалютному ринкуБанк - одинзнайактивнішихоператорів.Протягом другогопівріччя 2001 рокуБанк займав3-е місце поміжбанківськихопераціяхсеред найбільшихбанків Українипо класифікаціїREUTERS.

По підсумкаханалізу діяльності"Банк" за 2000-2001гг.міжнароднимрейтинговимагентством«FITCH I.B.C.A.» привласненийрейтинг підтримки5Т.

У 2001 р. банквключенийдо складу дійснихколективнихчленів УКРАЇНСЬКОГОСОЮЗУПРОМИСЛОВЦІВІ ПІДПРИЄМЦІВ.

РішеннямДержавноїкомісії з ціннихпаперів і фондовогоринку Банкупідтвердженеправо на здійсненнядепозитарноїдіяльностіохоронця ціннихпаперів - Ліцензіявід 2001 р. і привласненийкод міждепозитарногооблікуНаціональногодепозитаріяУкраїни від2001 р.

Рішеннямконкурсноїкомісії ПенсійногоФонду УкраїниБанку наданоправо відкриттяпоточних рахунківфізичним особамдля виплатипенсій і грошовоїдопомоги в2002-2003 гг.

На 01.01.2002 рокиза результатамидіяльностіна внутрішніхі міжнароднихфінансовихринках Банкмає можливістьфінансуваннявласних і клієнтськихоборотнихкоштівбез наданнязастави в сумімайже 48 мільйонівдоларів США.

Протягом2001 року Банкнадавав Клієнтамнаступніконсалтинговіпослуги:

 • Організаціясистеми фінансовогоменеджментуКлієнта

 • Інжинірингфінансовихі бізнесу-процесівКлієнта

 • Наданняпослуг персональногоменеджерарахунків дляКлієнта

 • Оцінкабізнесу Клієнта


Наданняданих послугдозволилоКлієнтам банкуреально оцінюватиможливостівласного бізнесуі максимальноефективнобудувати своюгосподарськудіяльність.

За звітнийперіод банкне допускаввипадків порушенняобов'язковихнормативів,встановленихНБУ і вимог поформуваннюрезервів. Показниквиконаннястаном на 01.01.2002р.:


Табл. 2.1.1 “Виконаннянормативівбанком”

НАЙМЕНУВАННЯНОРМАТИВУ ЗначеннянормативуНБУ Показниквиконання"Банку"
Статутнийфонд 23,500млн. грн. 26,640млн. грн.
Платоспроможність 8% 17,33%
Достатністькапіталу 4% 10,15%
Миттєваліквідність 20% 97,00%
Загальналіквідність 100% 127,06%
Співвідношеннявисоколіквіднихактивів доробочих активівбанку 20% 23,43

Кредитнийризик і ризикліквідності,регулювалисядостатнімрівнем сформованихстраховихрезервів.


Діяльністьна ринку ціннихпаперів

У 2001 р., діючина основі дозволуМіністерстваФінансів України,банк здійснювавактивну брокерськуі інвестиційнудіяльністьна фондовомуринку. Інвестиційнийпортфель банкуза станом на01.01.2001 р. оцінювавсяв 21,73 млн. грн.

Різноманіттядосвіду, накопиченогоза довгий часроботина ринку ціннихпаперів - роботабанку на ринкукорпоративнихціннихпаперів черезПФТС;облікі доміціляціявекселів; участьв конкурсах,що організуєФДМУ; складенняугод на позабіржовомуринку; проведенняопераційпід час торговихсесій КМФБ,УФБ,УМВБ - сталоосновою приформуваннідійсного пакетупослуг:


 • Торговіоперації якза дорученнямі за рахунокклієнтів (юридичнихі фізичнихосіб), так і відімені банку;

 • Оцінка ринковоївартості іліквідністьпортфеля ціннихпаперів клієнта;

 • Залученняпрямих інвестиційі розміщеннякоштівінвесторів;

 • Участь вприватизаційнихаукціонах іконкурсах попродажу акційпідприємств,що приватизуютьсяза грошовікошти;

 • Організаціявексельнихрозрахунків;облікі доміціляціявекселів;

 • Кредитуванняпід заставуціннихпаперів;

 • Авалюваннявекселів.

 • Наданнявсебічнихконсультаційз роботи нафондовомуринку України.

 • Брокерськіпослуги зкупівлі-продажупакетів акційі облігаційна вторинномуорганізаційнонеоформленомуринку.


Об'ємзобов'язаньавальованихза клієнтівбанку, в томучислі по податковихвекселях клієнтів,склав 7,203 млн. грн.


Організаціякореспондентськихвідносин.

Результатамиретельно продуманоїполітики формуваннямережікореспондентськихвідносин банкуі зваженогопідходу домінливостікон'юнктури,з'явилисякомплекснізаходи, направленіна оптимізаціюсформованоївнутрішньоїі міжнародноїкореспондентськоїмережі.Розвиток мережібанків кореспондентівґрунтувавсяна розв'язанніпитаньоптимізаціїбізнесу клієнтіві забезпеченнямдостатньогорівня ресурснихоперацій. Застаном на 01.01.2002р. були встановленікореспондентськівідносини з13 українськимиі майже з 50 ведучимизарубіжнимибанками. Активністьоперацій зумовленанаявністю 61рахунка«ЛОРО» і 72 рахунків«НОСТРО»,

Розробленаі втілена фахівцямиАвтоматизованаБанківськаСистема, якаміститьнеобхіднийна вимоги НБУпакет програм(в тому числіавтоматизованийкомплекс обмінуданими міжфіліями). Цясистема повністюзорієнтованана роботуз сучаснимифінансовимителекомунікаціями:система електроннихплатежів НБУ(СЕП НБУ), міжнароднаплатіжна система(SWIFT), міжнароднаінформаційно-ділинговасистема «REUTERS».

Безумовно,вихід на новийякісний рівеньобслуговуванняклієнтів неможливийбез підтвердженнядовір'яі зміцненнязв'язків з банками,що є стратегічнимипартнерамидля "Банка":

ABN AMRO Bank, Commerzbank,Raiffeizen Zentral bank, Альфа-банк,м. Москва. Результатомтакої співпрацістала мінімізаціяризиків шляхомроботичерез системулімітів, щопідтверджуються,використанняовердрафтівпо операціях“depo" і системи“direct payment", що сприятливовідбилося наприскоренніпроходженняміжнароднихплатежів.


Валютно-фінансовіоперації

Протягомроку Управліннямміжбанківськогорозрахункубуло проведеноопераційпо взаємномукредитуваннюу національнійвалюті, загальнийоб'ємпо яких перевищив6,7 млрд. грн. Показникиоб'ємівміжбанківськогокредитуванняу іноземнійвалюті склали:в доларах СШАпонад 311,63 млн.доларів США;в рубляхРФ понад 476,89 млн.рублівРФ, в Евро більшеза 34 млн. грн.

Відділомконверсійнихоперацій обробленоклієнтськихзаявок на сумиеквівалентнінаступнимоб'ємамвалютних операційбанку: 327,63 млн.доларів США;4,43 млрд. рублівРФ; 8,53 млн. євро;7,56 млн. німецькихмарок. Об'ємиміжбанківськихоперацій: 264,4 млн.доларів США;10,67 млрд. рублівРФ; 1,139 млн. євро;1,538 млн. німецькихмарок.

Проведеннярозрахунківконтрагентіву іноземнійвалюті відповіднодо найвищихміжнароднихстандартів,чітка роботав платіжно-інформаційнійсистемі S.W.I.F.T. іінформаційно-ділинговійсистемі «REUTERS»,налагодженізв'язки міжфілійноїмережібанку і грамотнатарифна політика- це основнічинники,що дозволили"Банку" комплекснозадовольнятизростаючіпотреби клієнтськогоринку, втримуватив 2001 р. 3- емісце по рівнюактивностісеред ведучихбанків Українина УМВРі ПМВР,про що свідчатьрейтинги агенстваREUTERS.

Фінансуванняміжнароднихторговихконтрактів

Подокументарнихопераціях«Банк» активноспівпрацюєз банками наступнихкраїн і регіонів:Німеччина,Австрія, Великобританія,Данія, Фінляндія,Нідерланди,Швеція, Італія,Іспанія, Франція,Швейцарія,Болгарія, Польща,Румунія, Угорщина,Естонія, Латвія,Литва, Кіпр,Туреччина,Ізраїль, Іран,ОАЕ,Сирія, Ліван,Єгипет, Індія,Шрі-Ланка,Бангладеш,В'єтнам, Куба,Індонезія,Білорусь, Росія,Грузія, Азербайджан,Туркменістан,Узбекистан,Казахстан, США,Уругвай, Аргентина.

"Банк"виконує всівиди документарнихоперацій порозрахунковомуобслуговуваннюекспортно-імпортнихконтрактівклієнтів банкуз іноземнимиконтрагентами,в суворійвідповідностізістандартами,прийнятимив міжнароднійбанківськійпрактиці.Забезпеченнязладженоїроботибанку багатов чому визначаєтьсяобширноюмережеюконтактів збанками більшніж 50 державсвіту.Фахівцідокументарногобізнесу, діючив рамках комерційнихінтересівКлієнтів, проводятьконсультаціїпо оптимізаціїформ і методівзовнішньоекономічнихрозрахунків,розробці платіжнихстатей зовнішньоторговельнихконтрактіві пропонуютьвибір розрахунковихінструментіввідповіднодо індивідуальнихпотреб кожногоКлієнта:

 • Відкриття,обслуговуванняі виконанняекспортно-імпортнихакредитивівз авізуваннямїх бенефіціарупрактично вбудь-якій країнісвіту.Попередняпідготовкаі перевірка(пречекінг)документів;

 • Тендернігарантії (Bid Bond)

 • Гарантіїналежноговиконанняконтракту(Performance Bond)

 • Гарантіїповерненняавансу(Advance PaymentGuarantee)

 • Гарантіїзарубіжнихбанків поконтргарантіях"Банка"

 • Авізуваннягарантій іншихбанків

 • Експортне,імпортне інкасо


Фахівцямибанку проведенірозрахунковіоперації загальнимоб'ємом:21,6 млн. доларівСША по експортнихакредитивах,2,43 млн. американськихдоларів поімпортнихакредитивах,авізовано івидано банківськихгарантій насуму 3,24 млн. доларівСША. Якіснезростаннядокументарногобізнесу супроводитьсянеухильнимзбільшеннямкількіснихпоказників,про що свідчитьзбільшенняв 2001 р. кількостіклієнтів в 2рази.

Пластиковікартки

Однимзсамих прогресивнихнапрямівдіяльностібанку в 2001 р. сталареалізаціякомплексноїпрограми повпровадженнюпередовихпроцесинговихтехнологій,ведучихдо інтеграціїв європейськуміжнароднукарткову платіжнусистему EuropayInternational і вдосконаленнявласної локальноїплатіжноїсистеми.

КількістьКлієнтів-держателівплатіжних карт,емітованихбанком, зрослабільш ніж в 2рази. За період01.01.2001 р. - 01.01.2002р., банкомемітованобільше за 7000міжнароднихпластиковихкарт. Клієнтськізалишкина картковихрахунках на01.01.2002 м. становили1,63 млн. грн. і більшеза 1,3 млн. доларівСША.

За часроботина ринку банкомреалізовані«зарплатні»проекти напідприємствах,працюючих врізних секторахекономіки. Учислі майже42 000 держателівпластиковихкарт - власникикарток - співробітникибагатьох заводівта підприємств.

Річнийготівковийобігпо картковимрахункам склавбільше за 10,0 млн.грн. Створенамережабанкоматіві POS-терміналів,що дозволяютьбезкоштовнезняття готівковихкоштів,включаючубільш 250 точокна всій територіїУкраїни. Банквисловлюєвдячністьбанкам-партнерам,що дозволилиздійснити данийкомплекс послуг.

В цей час,"Банк" пропонуєсвоїм клієнтамдебетні і кредитнікартки міжнародноїплатіжноїсистеми “ЕuropayInternational": Eurocard/Mastercard (MASS(Standard), Business,Gold, Cirrus/Maestro).

Маркетинг-стратегіябанку направленана універсальністьбанківськихпродуктів дляклієнтів, якфізичних такі юридичнихосіб і заснованана швидкомуосвоєнні персоналомбанку сучаснихтехнологічнихоперацій іфінансовихінструментів.Вже сьогодніКлієнтам банкунаданаможливість:

 • відкриттяі ведення картковихрахунків держателівпластиковихкарт МПС“Еuropay Int." у національнійі іноземнійвалюті;

 • відкриттяі ведення картковихрахунків держателівпластиковихкарт локальноїплатіжноїсистеми "Банк";

 • оплачуватисвої поточнівитрати іобов'язковіплатежі з картковогорахунку;

 • здійснюватиміжнародніплатежі у іноземнійвалюті;

 • скористатисяпослугами поведенню терміновихдепозитнихрахунків;

 • оформитистрахові полісикомпанії “AIGUKRAIN" для держателівпластиковихкарт Business і Gold МПС“Еuropay Int.".

 • перерахуватизаробітнуплату з використаннямлокальної абоміжнародноїпластиковоїкарти;

 • скористатисяпослугамицілодобовоїклієнтськоїпідтримки;

 • прийматиінформаціюпро залишкиабо операціїпо картковомурахункупо мобільномутелефону абочерез мережаІнтернет;

 • відчутиперевагиовердрафтовогокредитування.


ДіяльністьРеєстратора"Банка". Здійсненнядепозитарноїдіяльностіохоронця ціннихпаперів

Стратегія"Банка" нафондовому ринкубула направленана максимальнеурахуванняінтересів нетільки великихемітентів ідержателівЦП,а і середніхі малих клієнтів.

Слідствомздійсненняцієї стратегіїстали радикальнийперегляд вартісноїі тарифноїполітики, вживаннядодатковихзаходів порозширеннюкомплексупослуг.

Протягом2001 року Банкнадававнаступніпослуги:

 • Відкриттяі ведення рахунківв ЦП

 • Виконаннядепозитарнихоперацій порозпорядженняхклієнтів

 • Перереєстраціяправ власностіна ЦПпо схемі «постачанняпроти платежу»

 • Орендаосередківдепозитнихсейфів

 • Повнийперелік індивідуальнихконсультацій


У 2001 роціБанк почаввикористаннясистеми криптозахистув програмномукомплексі“DEPOER". Впровадженнясистеми криптозахистубуло зробленепо узгодженнюз депозитарієм“Міжрегіональнийфондовий союз"з яким був укладенийдоговір нарозрахунково-кліринговеобслуговування.

Впровадженняданої системидозволяє надаватипослуги увідповідностіз самим високимстандартами.У зв'язку з цимБанк розраховуєна більш динамічнезростаннякількостіклієнтів.

Ведення19 реєстрівакціонернихтоваристврегламентованеДозволом ДКЦПі ФРна право здійсненняреєстраторськоїдіяльності.По вказанихреєстрах банкобслуговує29527 рахунківакціонерів,що зобов'язуєфахівцівсистематичнопроводитимасштабніспеціалізованіконсультаціїз питань оформленняі випускусертифікатівакцій, розрахункуі виплати дивідендів,проведеннякорпоративнихоперацій, попідготовціі проведеннюзборівакціонерів.

Наданняпослуг фізичнимособам

Однимзосновних напрямів,якому Правліннябанку приділяєособливу увагу,єнаданняпослуг фізичнимособам. З 1999 року"Банк" є членомФонду гарантуваннявнесківфізичних осіб.

"Банку"наданоправо відкриттяпоточних рахунківфізичним особамдля виплатипенсій і грошовоїдопомоги в2002-2003гг., на основілиста Пенсійногофонду від 2002 р,про результатиРішенняконкурсноїкомісії провстановленняпереліку банків,в яких можутьвідкриватисяпоточні рахункифіз.особамдля виплатипенсій і грошовоїдопомоги в2002-2003гг.

Збільшенняв 2000 році з приватнимивнескамиз 57 млн. грн. до62 млн. грн. і, передусімзбільшенняоб'ємустроковихвнесківз 35 млн. грн. до63 млн. грн.; стабільнеобслуговуваннярозрахунківчеками «Thomas Cook»,«American Express», пластиковимикартками “VizaTravel Money" і впровадженняприватнихміжнароднихпереказів«MONEYGRAMM»; формуванняміської мережіз4-х ТВБВ- територіальновіддаленихбезбалансовихвідділень, 9пунктів обмінувалютиі 15 пунктів прийомукомунальнихплатежів: додатковевідкриття 3-хпунктів поприйому платежіві 2-х пунктівобміну валюти- результатиактивностібанку в частинірозвитку комплексупослуг для всіхверств населенняУкраїни.

Високакваліфікаціяперсоналу ісучасне технічнеоснащення ТВБВ"Банку"зробили можливимнаданняповногопакету послугнаселенню ікорпоративнимклієнтам банкуабсолютноідентичногонабору розрахунковихфінансовихінструментівцентральногоофісу банку:

 • Відкриття,ведення поточнихрахунків унаціональнійі іноземнійвалютах

 • Здійсненняплатежів всистемі “Клієнт-Банк"

 • Депозитнівнески в національнійта іноземнійвалютах

 • Прийом комунальнихі інших платежів

 • Купівля-продажіноземноївалюти

 • Оформлення,обслуговуваннялокальних іміжнароднихпластиковихкарток VISA (Classic, Business,Gold, Electron/Plus), Eurocard/Mastercard (Standart, Business, Gold)і Cirrus Maestro

 • Операціїз цінними паперами

 • Операціїз банківськимиметалами


За звітнийперіод мережеюТВБВобробленоплатежів накористь юридичнихосіб на 22,420 млн.грн., платежівпо виплатідивідендів327,818 тис. грн.

Невпиннезбільшеннячисла територіальнихпідрозділіввикликанепрагненнямдо відповідностібанківськоїінфраструктуригеографічнимзапитам бізнесуклієнтів, створеннякомфорту ідоступностіроздрібнихбанківськихпослуг дляприватних ікорпоративнихклієнтів іспрямованона збільшенняоб'ємуі прибутковостібанківськихоперацій врегіонах діяльності.


Операціїз банківськимиі дорогоціннимиметалами

"Банк"є першим банкомв Дніпропетровську,що отримавліцензію направо роботиз банківськимиметалами навнутрішньомуМВРУкраїни. Основнимипослугами,нарівні з діяльністюпункту скупкидорогоціннихметалів унаселення, єпослуги щозавоювалипопулярністьуфізичних іюридичних осіб:

прийомдепозитнихвнесківв банківськомузолоті;

продаж ощаднихсертифікатів,забезпеченихбанківськимзолотом.

Інформаційнітехнології

На шляхудо завоюваннястатусу високотехнологічноїфінансовоїструктури банкздійснюєупевнені крокив частиніудосконаленняпроцесу інформаційногообмінуданими міжКлієнтами ібанком, а такожавтоматизаціївнутрішньобанківськихопераційнихпроцесів, щов свою чергудає додатковіпереваги дляКлієнтів банку.

Унікальністьвласного комплексу«Клієнт-Банк»,об'ємплатежів черездану системузріс до 47%, підтвердженавведеннямв дію послугпо каналахзв'язку:

комплекс«Інтернет-Клиент-Банк»;

голосоваінформаційно-довідковасистема;

E-mail інформатор;

SMS інформатор,плануєтьсявведення в діюсистеми «ТЕЛЕБАНКІНГ».

Приділяючиосновну увагувисокої конфіденційності,відповідностістандартамНБУ, простотіадмініструванняі зручностіпризначеногодля користувачаінтерфейсуфахівцібанку продуктивнопрацюють надзниженнямексплуатаційнихвитрат,що робитьінформаційніпродукти банкудоступнимивсім категоріямбанківськоїклієнтури.


2.2. Аналізструктури тадинаміки активів,пасивів такапіталу “Банку”


Розглянемоструктуруактивів тапасивів банку,що наведенав зведенихконсолідованихбалансах затри останніроки

Консолідованийзведений балансБанку станомна 01.01.2000р.

АКТИВ

Найменування Сумав нац. валюті
Касаи кор. рахунокв НБУ 19 761 522,86
Кор.Рахунки в іншихихбанках 116 113 932,71
МБК(за вирахуваннямрезервів) 30 767 071,35
 • з нихкороткострокові

 • довгострокові

21351 386,55

0,00

Кредити(за вирахуваннямрезервів) 43 258 453,86

Зних юр. особам

 • з нихкороткострокові

 • довгострокові

Зних фіз. особам

 • з нихкороткострокові

 • довгострокові

48 887 820,28

37 831 280,41

0,00

2 259 662,74

2 080 685,00

6 410,00

Цінніпапери, паї,акції 15 686783,59
Основнізасоби (завирахуваннямзносу 2 721163,05
Дебітори(за вирахуваннямрезервів) 5 340677,36
Іншіактиви 26 086256,20

Усьогопо активу

259735 860,98


Отже ми бачимо,що майже 45 % активівбанку – це кошти,які знаходятьсяна кореспондентськихрахунках вінших банках,майже 19 % активів– це кредитиюр. особам, 11,5%активів банку– це МБК завирахуваннямрезервів, майже7,5 % активів – цекошти в касібанку та кореспондентськомурахунку НБУ,трохи більшеніж 6 % активів– це цінні папери,паї, акції; 11 % -інші активи.

Консолідованийзведений балансБанку станомна 01.01.2000р.

ПАСИВ

Найменування Сумав нац. валюті
Кор.Рахунки іншихбанків 107 044 192,40
МБК 22 361939,68
 • зних короткострокові

 • довгострокові

21086 775,50

0,00

Расчетныеи тек. счетаклиентов 29 820460,34
 • зних юр. осіб

 • фіз.осіб

27 084150,59

2 736309,75

Депозити 33 248874,78

З них юр. осіб

 • короткострокові

 • довгострокові

З них фіз.осіб

 • короткострокові

 • довгострокові

15 079944,69

15079 572,69

372,00

18 168930,09

18 168305,09

625,00

Цінніпапери 7 816807.84
Кредитори 1 032696.80
Іншіпасиви 21 206726.03
Статутнийфонд 26 640000.00
Іншіфонди (за вирахуваннямзбитків ) 9 339210.09
Результатдіяьностіпоточногороку 0.00
Резерви 1 224953.02

Усьогопо пасиву

259735 860.98


Ми бачимо,що левову долюпасивів – більшеніж 41 % складаютькошти на кореспондентськихрахунках іншихбанків, майже13 % пасивів становлятьдепозити, з них7 % - це депозитифізичних осіб,6 % - депозитиюридичних осіб,майже 11,5 % це коштина поточнихрахунках клієнтів,трохи більше10 % пасивів складаєстатутний фонд,8,5 % пасивів банкускладають МБК,16 % - інші пасивибанку.

Валютабалансу становить259735 860,98 грн.

Теперрозглянемо,як зміниласяструктураактивів тапасивів Банкуна наступнузвітню дату,проаналізуємоконсолідованийзведений балансБанку станомна 01.01.2001р


.

АКТИВ
Найменування

Касаи кор. Рахунокв НБУ


26 692308.27
Кор.Рахунки в іншихихбанках


24 782563.51
МБК(за вирахуваннямрезервів)

35 816863.03
зних короткострокові


30 420522.57
Довгострокові


0.00
Кредити(за вирахувннямрезервів)

76 730098.96
зних юр. особам93 039996.98
зних короткострокові


58900 036.29


Довгострокові


3 120426.60
Фіз.особам


2 224444.59
зних короткострокові


1 862250.00
Довгострокові


186260.00
Цінніпапери, паї,акцакції


22 907401.03
Основнізасоби (завирахуваннямзносу

6299 806.42


Дебітори(за вирахуваннямрезервів)

37 964838.40
Іншіактиви32 614952.73
Усьогопо активу263808 832.35Якщопорівнюватиз попереднімперіодом, тотреба закцентуватиувагу на суттєвомузростанні(майже в дварази) обсягукредитів юридичнимособам, якіскладали більше35 %, та зменшеннюпитомої вагиМБК, які становилитрохи більше13,5 %, трохи більше10 % активів складаликошти в касібанку та нарахунку в НБУ,майже 9,5 % активівскладаютькошти накореспонденськихрахунках вінших банках,8,5 відсотків- це цінніпапери, паї,акції;23,5 % - інші активи
ПАСИВ
НайменуванняСумав нац. валюті
Кор.Рахунки іншихбанків


18 960332.32
МБК
53 270700.00
зних короткострокові


53 270700.00
Довгострокові


0.00
Расчетныеи тек. счетаклиентов

55 721099.08
зних юр. осіб42 706447.64
Фіз.осіб13 014651.44
Депозити
63 478031.08
зних юр. осіб28 445434.71
зних короткострокові


21 444157.44
Довгострокові


0.00
Фіз.осіб35 032596.37
зних короткострокові


35 032289.37
Довгострокові


307.00
Цінніпапери2 802000.00
Кредитори
3 790219.86
Іншіпасиви19 041647.09
Статутнийфонд26 640000.00
Іншіфонди (за вирахуваннямзбитків )

18 949911.58
Результатдіяьностіпоточногороку

0.00
Резерви
1 154891.34


263808 832.35Порівняноз попереднімперіодом відбулосясуттєве падіннякоштів накореспонденськихрахунках іншихбанків до 7 %, інавпаки, зростаннядо 24 % від загальногообсягу пасивів– депозити,з них 13 % - це депозитифізичних осіб,11 % - депозитиюридичнихосіб, більше21 % це кошти напоточних рахункахклієнтів, трохибільше 10 % пасивівскладає статутнийфонд, 20 % пасивівбанку складаютьМБК, 18 % - інші пасивибанку.

За цейперіод відбулосядосить незначнезростаннявалюти балансу,яка становила263808 832,35 грнПроаналізуємо,як зміниласяструктура таобсяги активівта пасивівБанку протягом2001 р., потрібнуінформаціюможна взятизконсолідованогозведений балансБанку станомна 01.01.2002 р.АКТИВ
НайменуванняСумав нац. валюті
Касаи кор. рахунокв НБУ


38 533576.59
Кор.Рахунки в іншихихбанках


58 025764.63
МБК(за вирахуваннямрезервів)

105 128578.19
зних короткострокові


98 590951.10
Довгострокові


0.00
Кредити(за вирахувннямрезервів)

168 702700.26
зних юр. особам188 107847.90
зних короткострокові


155 455258.58
Довгострокові


1 483580.00
фіз.особам


373285.85
зних короткострокові


17014.00
Довгострокові


50552.91
Цінніпапери, паї,акцакції


21 737009.29
Основнізасоби (завирахуваннямзносу

6 804947.63
Дебітори(за вирахуваннямрезервів)

1 343311.62
Іншіактиви50 935139.98
Усьогопо активу451211 028.19Порівняноз попереднімперіодом, першза все требазакцентуватиувагу на суттєвомузростаннівалюти балансу,яка вирослав 1.7 рази и становить451211 028.19 грн.Відбулосязначне зростанняобсягу кредитівюридичнимособам, якіскладють більше41,5 % активів банку,МБК за вирахуваннямрезервів підрослидо 23 %, трохи більше8,5 % активів складаликошти в касібанку та нарахунку в НБУ,майже 13% активівскладаютькошти накореспонденськихрахунках вінших банках,5 % – цецінні папери,паї, акції;% - інші активи
ПАСИВ
НайменуванняСумав нац. валюті
Кор.Рахунки іншихбанків


38 116982.65
МБК
24 918650.00
зних короткострокові


24 918650.00
Довгострокові


0.00
Расчетныеи тек. счетаклиентов

82 745866.08
зних юр. осіб56 431708.86
фіз.осіб26 314012.22
Депозити
167 719012.48
зних юр. осіб89 659027.30
зних короткострокові


78 394534.94
Довгострокові


0.00
фіз.осіб62 694335.18
зних короткострокові


62 694028.18
Довгострокові


307.00
Цінніпапери24895.16
Кредитори
6 358329.29
Іншіпасиви77 064273.49
Статутнийфонд26640 000.00


Іншіфонди (за вирахуваннямзбитків )

26 468127.70
Результатдіяьностіпоточногороку

0.00
Резерви
1 154891.34


451211 028.19Порівняноз попереднімперіодом відбулосьневелике зростаннякоштів накореспонденськихрахунках іншихбанків до 8.5 %,зростання до37 % від загальногообсягу пасивів– депозитів,з них 17 % - це депозитифізичних осіб,20 % - депозитиюридичнихосіб, більше18 % це кошти напоточних рахункахклієнтів, майже6 % пасивів складаєстатутнийфонд, сильнознизиласьпитома вагаМБК, які складаютьлише 5,5 % пасивівбанку , 25 % - іншіпасиви банку.
Спробуємосформуватиотримані данів одній таблиці

Табл. 2.2.1. “Оцінкаструктури тадинаміки активівта пасивівбанку”


01.01.2000р.

01.01.2001р.

01.01.2002р.

АКТИВ

Касата рахунок вНБУ

19 761522,86

7,5%

26 692308,27

10%

38 553576,59

8,5%

Кор.рахунки в іншихбанках

116 113932,71

45%

24 782563,51

9,5%

58 025764,63

13%

МБКза вирахуваннямрезервів

30 767071,35

11,5%

35 816863,03

13,5%

105 128578,19

23%

Кредитиюр. особам

48 887820,28

19 %

93 039996,98

35 %

188 107847,90

41.5%

Цінніпапери, паї,акції

15 686783,59

6%

22 907401,03

8,5 %

21 737009,29

5%

ПАСИВ

Кор.рахунки іншихбанків

107 044192,40

41%

18 960332,32

7%

38116 982,65

8,5%

МБК

22 361939,68

8,5%

53 270700,00

20 %

24 918650,00

5,5%

Поточнірахунки

29 820460,34

11,7%

55 721099,08

21 %

82 745866,08

18%

Депозити

33 248874,78

13%

63 478031,08

24%

167 719012,48

37 %

Юр. осіб

15 079944,69

6%

28 445434,71

11%

89 659027,30

20%

Фіз.осіб

18 168930,09

7%

35 032596,37

13%

62 694335,18

17%

Статутнийфонд

26 640000,00

10 %

26 640000,00

10 %

26 640000,00

6 %

Валютабалансу

259735 860,98

263808832,35

451211 028,19

КАПІТАЛ

37,7млн.

41,8млн.

57,7млн.


Можна констатуватитой факт, що напротязі всьогоперіоду простежувавсязначний зрістобсягів тапитомої вагидепозитів –що свідчитьпро зростаннядовіри до Банкуяк фізичнихтак і юридичнихосіб, дуже великийзріст обсягівта питомої вагикредитів юридичнимособам. Такожспостерігаєтьсязростаннякоштів на рахункахклієнтів, валютибалансу, такапіталу – щосвідчить пропостійне якіснезростанняфінансовогостану Банку.«Банк» є універсальнимбанком і надаєклієнтам весьспектр банківськихпослуг.

Зупинимосяна аналізіструктуриактивів тапасивів Банкустаном на 01.01.2002р.


Мал. 2.2.1“Структураактивів банку”


Право Банкуна наданняпослуг на всійтериторіїУкраїни підтвердженовидачею НаціональнимБанком УкраїниДозволу у 2001 р.на здійсненнябанківськихоперацій, визначенихЗаконом України«Про Банки табанківськудіяльність».

На протязі6-ти років фінансовастабільністьто достовірністьрезультатівпідтвержуютьсяміжнародноюаудиторськоюкомпанією «KPMGACCOUNTANT N.V.»


Мал. 2.2.2 «Структурапасивів Банку»


Порядз крупнимипромисловимивиробниками,банк обслуговуєбільш 2-х тис.підприємствсередньогота малого бізнесу,торгових такомерційнихустанов, щозабезпечиуєнадання повногокомплексукомплексабанківськихпослуг для всіхклієнтів.

2.3. Аналізкредитногопортфеля тарезерву комерційногобанку “Банк”


У структуріактивів "Банку"розміри кредитногопортфеля впорівнянніз 2000 роком збільшилисяна 17% по відношеннюдо валюти балансу.

Зростаннюсприяло збільшеннякредитів, наданихгосподарюючимсуб'єктам. Об'ємкредитів зрісв 2,43 рази. Якіснийрівень кредитногопортфеля вирісза рахунокдиверсифікаціїі розширенняспектра секторівекономіки, щокредитуються.Мал.2.3.1 «Структуракредитногопортфеля»

Важливимнапрямомв роботіз корпоративнимиклієнтами сталошироке впровадженнясучасних формкредитуванняі кредитнихпослуг.

Об'ємвиданих кредитівскладаєбільше за 1,530 млрд.грн., виданоплатіжнихгарантій насуму 760 тисгрн.

У 2001 році Банкнадавав кредитніпослуги:


 • Терміновікредити, кредитнілінії у національнійі іноземнійвалютах

 • Організаціяі обслуговуванняконсорціумнихкредитів

 • Кредитипід заставудепозитів унаціональнійі іноземнійвалютах

 • Кредитипід заставуціннихпаперів

 • Мультивалютнікредитні лінії

 • Кредитуванняпо овердрафту(в тому числімультивалютніовердрафтовірахунки)

 • Поручительства,гарантії виконаннязобов'язань(платіжні гарантії)

 • Інвестиційнекредитування,проектнефінансування


 • Кредитуваннясільськогосподарськихвиробниківі підприємствАПК з відшкодуваннямчастинипроцентноїставки по ПостановіКабінету МіністрівУкраїни №59 від27.01.2001 року

 • Кредитуваннямуніципальнихпрограм

 • Акредитивнірозрахункиміж резидентамиУкраїни


Проаналізуємоконсолідованийкредитнийпортфель банкуза балансовимигрупами на триостанні звітнідати:

Попершерозглянемокредитнийпортфель Банкустаном на 01.01.2000р.

Філія

Група

Сума

Гривня

Валюта

1-філія

2062 1`800`000.00 1`800`000.00 0.00

Усьогопо філії:

1`800`000.00

1`800`000.00

0.00

2-філія

2062 400`000.00 400`000.00 0.00

2202 2`031`685.00 2`031`685.00 0.00

Усьогопо філії :

2`431`685.00

2`431`685.00

0.00

3-філія

2062 3`092`208.21 3`092`208.21 0.00

2067 40`000.00 40`000.00 0.00

2202 34`000.00 34`000.00 0.00

Усьогопо філії:

3`166`208.21

3`166`208.21

0.00

Усьогопо філіям:

7`397`893.21

7`397`893.21

0.00


Філія

Група

Сума

Гривня

Валюта

Головнийофіс

1511 10`043`489.06 4`663.96 10`038`825.10
1523 21`351`386.55 0.00 21`351`386.55
2020 11`869`759.70 11`869`759.70 0.00
2050 1`604`857.79 51`000.00 1`553`857.79
2062 30`934`214.41 26`570`598.07 4`363`616.34
2066 6`124`313.55 6`124`313.55 0.00
2067 4`540`737.93 0.00 4`540`737.93
2092 260`000.00 260`000.00 0.00
2096 41`488.39 41`488.39 0.00
2116 50`000.00 50`000.00 0.00
2201 116`799.74 116`799.74 0.00
2202 15`000.00 15`000.00 0.00
2205 6`410.00 6`410.00 0.00
2207 14`800.00 14`800.00 0.00
2216 40`968.00 40`968.00 0.00
9020 423`008.17 423`008.17 0.00

Усьогопо головномуофісу:

87`437`233.29

45`588`809.58

41`848`423.71

Усьогопо Банку:

94`835`126.50

52`986`702.79

41`848`423.71


Отжеми бачемо, що92% обсягу кредитногопортфеля Банку– належитьголовномуофісу, меньше2% кредитногопортфелю належитьфілії 1,майже 2,25% кредитногопортфелю належитьфілії 2,майже 3,75% кредитногопортфелю належитьфілії 3.

Розглянемокредитнийпортфель Банкупо балансовимгрупам станомна 01.01.2001р.

Філія

Група

Сума

Гривня

Валюта

1-філія

2020 4`053000.00 4`053`000.00 0.00
2062 3`109`408.00 3`109`408.00 0.00
2065 11`555.66 11`555.66 0.00
2201 874.29 874.29 0.00
9129 205`000.00 205`000.00 0.00

Усьогопо філії:

7`379`837.95

7`379`837.95

0.00

2-філія

2067 100`000.00 100`000.00 0.00
2202 1`821`000.00 1`821`000.00 0.00
2206 26`800.00 26`800.00 0.00
2216 5`021.26 5`021.26 0.00

Усьогопо філії :

1`952`821.26

1`952`821.26

0.00

3-філія

2062 1`699`400.00 1`699`400.00 0.00
2067 42`042.42 42`042.42 0.00
2202 10`000.00 10`000.00 0.00

Усьогопо філії:

1`751`442.42

1`751`442.42

0.00

Усьогопо філіям:

11`084`101.63

11`084`101.63

0.00


Філія

Група

Сума

Гривня

Валюта

Головнийофіс

1511

6 998 256.88

281.78

6 997 975.10


1523

30 269 700.40

0.00

30 269 700.40


2000

258 221.49

258 221.49

0.00


2050

9 947 649.71

0.00

9 947 649.71


2056

14 308 841.34

0.00

14 308 841.34


2062

43 885 357.09

24 608 761.49

19 276 595.60


2065

3 108 870.94

0.00

3 108 870.94


2066

11 477 183.06

2 270 323.14

9 206 859.92


2067

1 158 643.38

9 300.00

1 149 343.38


2092

260 000.00

260 000.00

0.00


2096

3 622 823.89

41 488.39

3 581 335.50


2117

50 000.00

50 000.00

0.00


2201

113 439.04

113 439.04

0.00


2202

31 250.00

31 250.00

0.00


2205

6 260.00

6 260.00

0.00


2207

29 800.00

29 800.00

0.00


2214

180 000.00

180 000.00

0.00


9020

3 359 363.79

1 043 150.00

2 316 213.79


9023

4 665 864.89

4 665 864.89

0.00

Усьогопо головномуофісу :

133 731 525.90

33 568 140.22

100 163 385.68

Усьогопо банку :

144 815 627.53

44 652 241.85

100 163 385.68


Отжеможна константуватитой факт, щопротягомроку відбулосязбільшенняобсягу кредитногопортфеля в 1,54рази і станомна 01.01.2001 р. загальнасума кредитногопортфеля становила144 815 627.53грн.Доля головногоофісу як і ранішескладає більше92% від загальногообсягу, значнозросла до 5,1% долякредитногопортфелю філії1,питома вагафілії 2зменьшиласьдо 1,4% кредитногопортфелю, меньше1,3% кредитногопортфелю належитьфілії 3.


Розглянемокредитнийпортфель побалансовимгрупам станомна 01.01.2002 р.


Філія Група СумаГривня Валюта


1-філія

20204 053 000.004 053 000.000.00

20627 723 500.007 723 500.000.00

206711 555.6611 555.660.00

22016 100.806 100.800.00

22021 662.001 662.000.00

91291 005 500.001 005 500.000.00


Усьогопо філії: 12 801 318.4612 801 318.460.00


2-філія

2062158 955.000.00158 955.00

2067100 000.00100 000.000.00

220739 615.0039 615.000.00


Усьогопо філії: 298 570.00139 615.00 158 955.00


3-філія

200019 636.3619 636.360.00

20622 010 846.532 010 846.530.00

206740 000.0040 000.000.00

22023 152.003 152.000.00


Усьогопо філії: 15 173 523.352 073 634.89 0.00


Усьогопо філіям 11 084101.63 15 014 568.35 158 955.00


Філія Група СумаГривня Валюта


Головнийофіс

151110 510 741.6576 975.4010 433 766.25

152398 312 607.800.0098 312 607.80

2000932 607.12932 607.120.00

205026 032 645.620.0026 032 645.62

20561 081 587.470.001 081 587.47

2057768 282.500.00768 282.50

2062118 577 067.9596 702 049.2521 875 018.70

20651 483 580.000.001 483 580.00

20665 635 146.012 339 610.153 295 535.86

206719 360 092.149 036 141.7710 323 950.37

2075329 145.65329 145.650.00

2092260 000.00260 000.000.00

20963 533 199.8941 488.393 491 711.50

211750 000.0050 000.000.00

220045 292.9110 771.8134 521.10

2201187 503.1476 234.64111 268.50

220212 200.0012 200.000.00

22055 260.005 260.000.00

220659 000.0059 000.000.00

220713 500.0013 500.000.00

9020724 373.33321 000.00403 373.33

90231 903 025.681 903 025.680.00


Усьогопо головномуофісу : 289 816 858.86112 169 009.86 177 647 849.00


Усьогопо банку : 304 990 382.21127 183 578.21 177 806 804.00


Проаналізуємокредитнийпортфель Банкута сформованийрезерв за триостанні звітнідати по ступенюризиковості.

Розглянемозведену таблицю

Табл.2.3.1. “Стан кредитногопортфеля тарезерву на01.01.2000 р.”

Групикредитів заступенем ризику

Заборгованістьза кредитнимиопераціями

%від загальноїсуми

Скоригованасума вартостізастави, щозменшує сумучистого кредитногоризику

Сума,що беретьсядо розрахункурезерву

Коефіцієнтрезервування

%

Сумарезерву

%від загальноїсуми

Стандартні

56574 239,10

59,65

1935 757.00

54638 482.10

2

1092 769.64

12.35

Підконтролем

16060 915,24

16,94

5883 615.01

10177 300.23

5

508865.01

5.75

Субстандартні

17250 90342

18.19

5757 435.87

11493 467.55

20

2298 693.51

25.96

Сумнівні

0

0

0

0

50

0

0

Безнадійні

4949 068,74

5,22

0

4949 068.74

100

4949 068.74

55.94

Усього

94835 126.50

100

13576 807.88

203054 506.95


8849 396.90

100


Отжеможемо констатуватитой факт, що60% кредитівкредитногопортфеля Банкускладаютькредити, яківідносятьсядо групи “стандартні”,17 % та 18% в кредитногопортфеля складаютькредити “підконтролем”та “субстандартні”,“безнадійні”кредити складаютьтрохи більше5% кредитногопортфеля. Загальнийобсяг кредитногопортфеля складаєменше 95млн. грн.

Зсформованимрезервом ситуаціямайже протилежна,майже 56% резервусформованопід “безнадійну”заборгованість,26 % - це резерв під“субстандартну”заборгованість,12,3 % та 5,7 % сформованогорезерву складаютьрезерви, якісформованіпід “стандартну”заборгованістьта заборгованість“під контролем”відповідно.Загальний обсягрезерву сформованогодля відшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямистаном на 01.01.2000р. становитьв гривневомуеквівалентіменше 8,85млн. грн.

Розглянемообсяг та структурукредитногопортфеля тасформованогорезерву станомна 01.01.2001 р.

Станкредитногопортфеля тарезерву на01.01.2001 р.”

Групикредитів заступенем ризику

Заборгованістьза кредитнимиопераціями

%від загальноїсуми

Скоригованасума вартостізастави, щозменшує сумучистого кредитногоризику

Сума,що беретьсядо розрахункурезерву

Коефіцієнтрезервування

%

Сумарезерву

%від загальноїсуми

Стандартні

30708 226.66

36.57

13010 453.33

17697 773.33

2

353955.47

4.73

Підконтролем

74782 127.72

53.88

18587 033.92

56195 093.80

5

2809 754.69

27.30

Субстандартні

13649 871.70

3.63

4486 288.84

9163 582.86

20

1832 716.57

4.61

Сумнівні

18692 358.87

1.22

1981 695.68

16710 663.19

50

8355 331.60

1.81

Безнадійні

6983 042.58

4.70

0

6983 042.58

100

6983 042.58

61.55

Усього

144815 627.53

100

38065 471.77

106750 155.76


20334 800.91

100


Отжеможемо констатуватитой факт, щомайже 37% кредитівкредитногопортфеля Банкускладаютькредити, яківідносятьсядо групи “стандартні”,54 % кредитногопортфеля складаютькредити “підконтролем”,питома вага“субстандартних”кредитів знизиласядо 3,6%, натомістьз’явилися“сумнівні”кредити – 1,2 % відзагальногообсягу кредитів,“безнадійні”кредити складають4,7% кредитногопортфеля. Загальнийобсяг кредитногопортфеля складаєменше 145млн. грн.

Зсформованимрезервом ситуаціямайже протилежна,61,55% резерву сформованопід “безнадійну”заборгованість,4,61 % - це резервпід “субстандартну”заборгованість,4,73 % та 27,3 % сформованогорезерву складаютьрезерви, якісформованіпід “стандартну”заборгованістьта заборгованість“під контролем”відповідно.З’явився резерв,який сформованопід “сумнівну”заборгованість,він складає1,8% від загальногообсягу резерву.Загальний обсягрезерву сформованогодля відшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямиБанку станомна 01.01.2001 р. становитьв гривєвомуєквівалентібільше 20,33млн. грн.

Проаналізуємоструктуру таобсяги кредитногопортфеля Банкута сформованогорезерву станомна 01.01.2002 р.

Розглянемозведену таблицюкредитногопортфеля тасформованогорезерву станомна 01.01.2002 р.


Табл.2.3.3. “Стан кредитногопортфеля тарезерву на01.01.2002 р.”


Групикредитів заступенем ризику

Заборгованістьза кредитнимиопераціями

%від загальноїсуми

Скоригованасума вартостізастави, щозменшує сумучистого кредитногоризику

Сума,що беретьсядо розрахункурезерву

Коефіцієнтрезервування

%

Сумарезерву

%від загальноїсуми

Стандартні

111402 721.18

36.57

56295 240.78

55107480.40

2

1102 149.61

4.73

Підконтролем

164114 709.63

53.88

36743 593.13

127371 116.50

5

6368 555.83

27.30

Субстандартні

11063 782.09

3.63

5687 542.80

5376 239.29

20

1075 247.86

4.61

Сумнівні

3723 662.41

1.22

2880352.90

843309.51

50

421654.76

1.81

Безнадійні

14356 361.25

4.70

0

14356 361.25

100

14356 361.25

61.55

Усього

304661 236.56

100

101606 729.61

203054 506.95


23323 969.32

100


Отжеможемо константуватитой факт, щомайже 37% кредитівкредитногопортфеля Банкускладаютькредити, яківідносятсядо групи “стандартні”,54 % кредитногопортфеля складаютькредити “підконтролем”,питома вага“субстандартних”кредитів знизиласядо 3,6%, “сумнівні”кредити – 1,2 % відзагальногообсягу кредитів,“безнадійні”кредити складають4,7% кредитногопортфеля. Загальнийобсяг кредитногопортфеля складаєбільше 304,5млн. грн.

Зсформованимрезервом ситуаціямайже протилежна,61,55% резерву сформованопід “безнадійну”заборгованість,4,61 % - це резервпід “субстандартну”заборгованість,4,73 % та 27,3 % сформованогорезерву складаютьрезерви, якісформованіпід “стандартну”заборгованістьта заборгованість“під контролем”відповідно,резерв, якийсформованопід “сумнівну”заборгованістьскладає 1,8% відзагальногообсягу резерву.Загальний обсягрезерву сформованогодля відшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямиБанку станомна 01.01.2001 р. становитьв гривєвомуєквівалентібільше 23,32млн. грн. Можнатакож констатуватитой факт, щонезважаючина те, що обсягкредитногопортфелю протягомроку зріс більшеніж в два рази,якісно кредитнийпортфель непогіршився,і у відсотковомувиразі за групамиризику майжеповністю дорівнюєструктурікредитногопортфелю тарезерву попередньогороку.

Обсягсформованогорезерву, що вгривнєвомуеквівалентідорівнює 23323 969.32 грн. повністюкомпенсує ризикможливих втратза кредитнимиопераціямиБанку.

Отже теперрозглянемопорядок класифiкацiїкредитногопортфелю банкута проведенняоцiнки фiнансовогостану позичальникiвз метою формуваннярезерву длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямив Банку


2.4. Порядоккласифiкацiїкредитногопортфелю банкута проведенняоцiнки фiнансовогостану позичальникiвз метою формуваннярезерву длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямив Банку.


2.4.1 Загальнiположення

АкцiонернийБанк «БАНК»(далi - Банк) здійснюєкредитні операціїкеруючисьСтатутом,зареєстрованимНБУ, законодавчимита нормативнимиактами державнихорганiв влади,нормативнимиактами НацiональногоБанку України,формує резервдля відшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямикомерційнихбанків (далі- резерв). Банкздійснює формуваннярезерву сувородотримуючисьстроків, економiчнихнормативiв тапоказників,регламентованихвідповіднимиположеннями,постановамита нормативнимиактами НБУ.

З метою повногота своєчасногоформуваннярезерву длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямиБанк здiйснюєкласифiкацiюкредитногопортфелю таоцiнку кредитнихризикiв з урахуваннямтаких критерiїв:

 • оцiнки фiнансовогостану позичальника;

 • оцiнки своєчасностiпогашенняпозичальникомкредитноїзаборгованостiза основнимборгом та вiдсоткiвза нею;

 • рівня забезпеченнякредиту.

Критерiїоцiнки фiнансовогостану позичальникавстановлюютьсяз урахуваннямрекомендаційНаціональногоБанку Українищодо визначенняфiнансовогостану позичальника,схваленихпостановоюПравління НБУ№ 323 від 29.09.1997р. Банксамостiйновизначає критерiїекономічноїоцiнки фiнансовоїдiяльностiпозичальникiвна пiдставi аналiзуїх бухгалтерськихбалансів, звiтівпро фінансовірезультати,а також iншоїфiнансової табухгалтерськоїзвiтностi.

Банк здiйснюєоцiнку фiнансовогостану позичальникiвта перспективиповерненнякредитів переднаданням їмкредитiв, а уподальшому- щомісячностаном на першийробочий деньмісяцю.

Цей документрегламентуєзагальнi принципита порядокздiйсненнякласифікаціїкредитногопортфелю банкута оцінки фінансовогостану позичальників.За необхiдностю,з метою деталiзацiїта врахуванняособливостейокремих кредитнихоперацiй (наданняфакторингу,лізингу, споживчихкредитів, придбаннявекселів, наданнязаручень тагарантій іт.ін.), а такожу разі зміничинного законодавства,що регламентуєпорядок формуваннята використаннярезерву, можутьрозроблятисьдоповнення,якi затверджуютьсяу тому ж порядку.


2.4.2.Оцiнкафiнансовогостану позичальниківта класифiкацiякредитів, наданихюридичнимособам


Для здiйсненняоцiнки фiнансовогостану позичальника- юридичноїособи Банквраховує такіекономічніпоказники йогодiяльностi:

 • обсяг реалiзацiї;

 • платоспроможність;

 • фінансовастійкість;

 • рентабельність;

 • лiквiднiсть;

 • грошовi потоки( рух коштiв нарахункахпозичальника);

 • склад тадинамiкадебiторсько-кредиторськоїзаборгованостi;

 • прибутковiсть.


Також Банкомвраховуютьсяфактори суб'єктивногохарактеру:

 • ефективнiстьуправлiнняпозичальника;

 • погашеннякредитноїзаборгованостiпозичальникому минулому;

 • професіоналізмкерівництва;

 • ринковапозиція позичальниката його залежністьвід циклічнихі структурнихзмін в економіціта галузіпромисловості;

 • наявністьдержавнихзамовлень ідержавна підтримкапозичальника.

Банк використовуєдля оцінкифінансовогостану позичальника- юридичноїособи такіфiнансовi показники:

 • коефіцієнтмиттєвої ліквідності( КЛ1 )

характеризуєяк швидкокороткостроковізобов'язанняможуть бутипогашенівисоколіквіднимиактивами:


Поточніфінансовіінвестиції+ Грошові коштита їх еквіваленти

в національнійта іноземнійвалютах

КЛ1 =-------------------------------------------------------------------------------------------

Розділ IV пасиву


 • коефіцієнтпоточної ліквідності( КЛ2 )

характеризуєможливістьпогашеннякороткостроковихзобов'язанньв установленістроки:


Векселіодержані +Дебіторськазаборгованістьза товари, роботи,

послуги +Дебіторськазаборгованістьза розрахункамиз бюджетом, завиданими авансами,з нарахованихдоходів, ізвнутрішніхрозрахунків+ інша поточнадебіторськазаборгованість

КЛ2 =------------------------------------------------------------------------------------------------------

Розділ IV пасиву


 • коефіцієнтзагальноїліквідності( КП )

характеризуєнаскільки обсягкороткостроковихзобов'язаньі розрахунківможна погаситиза рахунок усіхліквіднихактивів:


КП =РозділII активу/ РозділIV пасиву


 • коефіцієнтманевреностівласних коштів( КМ )

характеризуєступінь мобільностівикористаннявласних коштів:


КМ =(РозділI пасиву - РозділI активу)/ РозділI пасиву

 • коефіцієнтнезалежности( КЗ )

характеризуєступінь фінансовогоризику:


КЗ = (РозділІІІ пасиву +Розділ ІV пасиву)/Розділ I пасиву


 • Рентабельністьактивів ( Р акт)


Р акт = Чистийприбуток (форма№2)/ (Розділ I активу+ Розділ ІI активу)


 • Рентабельністьпродаж ( Р прод)


Чистий прибуток(форма №2)

Р прод=-----------------------------------------------------------------------------------------------

Доход (виручка)від реалізаціїпродукції(товарів, робіт,послуг) – Податокна додану вартість(форма №2)


 • коефіцієнтспіввідношеннязагальноїпозичковоїзаборгованості

і власнихкоштів ( КФ-8 )

характеризуєрозмір залученихкредитів на1 грн. власнихкоштів:


КФ-8 = Загальназаборговаістьза кредитами/ Власні кошти


 • коефіцієнтспіввідношеннязагальноїпозичковоїзаборгованості

і ліквіднихактивів ( КФ-9)

характеризуєрозмір залученихкредитів на1 грн. ліквіднихактивів:


КФ-9 = Загальназаборговаістьза кредитами/ Ліквідні активи

 • коефіцієнтспіввідношеннясуми пролонгованихта прострочених

кредитіві загальноїпозичковоїзаборгованості( КФ-10 )

характеризуєдолю пролонгованихта простроченихкредитівузагальнійпозичковійзаборгованості:


Прострочені+ пролонгованікредити

КФ-10=----------------------------------------------------------------------------------

Загальнапозичковазаборгованість


 • коефіцієнтспіввідношенняліквіднихактивів і загальнихактивів ( КФ-11),

характеризуєдолю ліквіднихактивів у загальнихактивах:


КФ-11 = Ліквідніактиви/ Загальніактиви

 • коефіцієнтспіввідношеннярозміру квартальнихнадходженьна поточнийрахунок і розмірунаданих кредитівза квартал(КФ-12)

характеризуєступінь погашеннянаданих кредитівнадходженнямигрошових коштівна розрахунковийрахунок


Надходженняна розрахунковийрахунок

КФ-12 =----------------------------------------------------------

Розмірнаданих кредитів

 • коефіцієнтспіввідношеннясуми погашенихкредитів заквартал і сумикоштів, списанихз поточногорахунку заквартал (КФ-13)

характеризуєдолю квартальнихвидатків напогашеннякредитів узагальномуобсязі платежівз поточногорахунку заквартал:


Сума погашенихкредитів заквартал

КФ-13 =---------------------------------------------------------------

Сума коштів,списаних зпоточногорахунку


 • коефіціентспіввідношеннячистих надходженьна всі рахункипозичальника(у тому числівідкриті вінших банках)до суми основногоборгу за кредитноюоперацією тавідсоткамиза нею з урахуваннямстроку діїкредитноїугоди (длякороткостроковихкредитів):


КФ 14= [(Нсм x n) – (Зм x n) –Зі] /Ск

де Нсм– середньомісячнінадходженняна рахункипозичальникапротягом трьохостанніх місяців(за виняткомкредитнихкоштів),

Ск –сума кредитута відсоткиза ним,

n – кількістьмісяців діїкредитноїугоди,

Зм – щомісячніумовно-постійнізобов`язанняпозичальника(адміністративно-господарськівитрати тощо),

Зі – податковіплатежі та сумаінших зобов`язаньперед кредиторами,що мають бутисплачені зрахунку позичальника,крім сум зобов`язань,строк погашенняяких перевищуєстрок дії кредитноїугоди (за данимиостанньогобалансу).

Для суб`єктівгосподарськоїдіяльності,діяльністьяких пов`язаназ сезоннимхарактеромвиробництва,середньомісячнасума надходженьвизначаєтьсяза 12 місяців.

Оптимальнетеоретичнезначення показника– не меньш ніж1,5.


У разі отриманнявід’ємнихзначень фінансовихкоефіціентівдо подальшогорозрахункуприймаютьсязначення щодорівнюють0 (нулю).

Згiдно з оцiнкоюфiнансовогостану позичальника-юридичноїособи та перспективйого розвиткукредити вiдносятьсядо таких категорiй:


 • клас "А"- фiнансовадiяльнiсть дужедобра, що свідчитьпро можливістьсвоєчасноговиконаннязобов`язаньза кредитнимиопераціями,зокрема погашенняосновної сумиборгу та вiдсоткiвза ним відповіднодо умов кредитноїугоди; економічніпоказники вмежах встановленихзначень; вищекерівництвопозичальникамає відміннуділову репутацію;кредитна історіяпозичальника– бездоганна.Забезпеченняза кредитноюоперацією маєбути першокласним.Немає жоднихсвідчень можливихзатримок зповерненняосновної сумиборгу та/абозі сплатоювідсотків.Одночасноможна зробитивисновок, щофінансовадіяльністьі надалі здійснюватиметьсяна такому жвисокому рівні.


 • клас "Б"- фiнансовадiяльнiсть добраабо дуже добра(але окреміекономічніпоказникиможуть невідповідатимінімальноприйнятимзначенням),але ймовірністьпідтримуватиїї на цьомурівні протягомтривалого часує низькою.Забезпеченнякредитноїоперації немає викликатижодних сумнівів.Недоліки вдіяльностіпозичальниківвіднесенихдо класу "Б",мають бутилише потенційними.

 • клас "В"- фінансовадіяльністьзадовільна(окремі економічніпоказники невідповідаютьмінімальноприйнятнимзначенням) іпотребує більшдетальногоконтролю, єтенденціїщодо її погіршення,а також ймовірністьнесвоєчасногопогашеннякредитноїзаборгованостів повній суміі строки, передбаченідоговором.Проблеми можутьстосуватисястану забезпеченняза кредитнимиопераціями,необхідноїдокументації,що засвідчуєнаявність іліквідністьзастави тощо.

 • клас "Г"- фінансовадіяльністьнезадовільна(економічніпоказники невідповідаютьвстановленимзначенням) іспостерігаєтьсяїї явна нестабільністьпротягом року;є високий ризикзначних збитків,ймовірністьповного погашеннякредитноїзаборгованостіє низькою. Припроведеннінаступноїкласифікації,якщо не маєбезсумнівнихпідтвердженьпогашеннякредитноїзаборгованості(строк погашенняякої наступив)у місячнийстрок, позичальникатреба класифікуватиу більш негативнійкатегорії. Закредитом, щовиданий підсумнівнезабезпеченняабо виданийбез забезпечення,позичальник,віднесенийдо цього класуна підставіоцінки йогофінансовогостану, класифікуєтьсяна клас нижче(клас “Д”).


 • клас "Д"- фінансовадіяльністьнезадовільна,є збитки, кредитнаоперація незабезпеченаліквідноюзаставою (абобезумовноюгарантією),показники невідповідаютьвстановленимзначенням.


Якщо забезпеченняза кредитноюоперацією єпершокласним,то клас позичальникаможна підвищити.


2.4.3. Методікавизначеннякласу кредитівнаданих юридичнимособам


За кожнимпозичальником- юридичноюособою здійснюєтьсяоцінка йогофінансовогостану шляхомвизначеннятринадцятивищезазначенихфінансовихпоказників.Розрахунокзначень фінансовихпоказниківздійснюєтьсяза кожнимпозичальникомокремо. За кожнимфінансовимпоказникомвизначаєтьсяйого середнєзначення зазагальноюгрупою позичальників.


Визначеннякласу кредитукожного позичальниказдійснюєтьсяза кожним фінансовимпоказникомна підставівідхиленнязначень фінансовихпоказниківцього позичальникавід середніхзначень фінансовихпоказниківза групоюпозичальників.За кожним фінансовимпоказникомвстановлюютьсяйого граничнізначення, взалежностівід яких визначаєтьсяклас позичальника,а саме:


 • коефіцієнтмиттєвої ліквідності( КЛ1 ),

Клас А - середнєзначення закредитнимпортфелем ібільше

Клас Б - до 20% менш за середнєзначення

Клас В - до 35% менш за середнєзначення

Клас Г - до 50% менш за середнєзначення

Клас Д - понад50% менш за середнєзначення


 • коефіцієнтпоточної ліквідності( КЛ2 ),

Клас А - середнєзначення закредитнимпортфелем ібільше

Клас Б - до 20% менш за середнєзначення

Клас В - до 35% менш за середнєзначення

Клас Г - до 50% менш за середнєзначення

Клас Д - понад50% менш за середнєзначення


 • коефіцієнтзагальноїліквідності( КП ),

Клас А - середнєзначення закредитнимпортфелем ібільше

Клас Б - до 20% менш за середнєзначення

Клас В - до 35% менш за середнєзначення

Клас Г - до 50% менш за середнєзначення

Клас Д - понад50% менш за середнєзначення


 • коефіцієнтманевреностівласних коштів( КМ ),

Клас А - від0.5 і більше

Клас Б - від0.3 до 0.5

Клас В - від0.2 до 0.3

Клас Г - від0.1 до 0.2

Клас Д - від0.0 до 0.1


 • коефіцієнтнезалежності( КЗ ),


Клас А - середнєзначення закредитнимпортфелем іменше

Клас Б - до 20% більш за середнєзначення

Клас В - до 35% більш за середнєзначення

Клас Г - до 50% більш за середнєзначення

Клас Д - понад50% більш за середнєзначення


 • Рентабельністьактивів ( Р акт),


Клас А - середнєзначення закредитнимпортфелем ібільше

Клас Б - до 20% менш за середнєзначення

Клас В - до 35% менш за середнєзначення

Клас Г - до 50% менш за середнєзначення

Клас Д - понад50% менш за середнєзначення


 • Рентабельністьпродаж ( Р прод),


Клас А - середнєзначення закредитнимпортфелем ібільше

Клас Б - до 20% менш за середнєзначення

Клас В - до 35% менш за середнєзначення

Клас Г - до 50% менш за середнєзначення

Клас Д - понад50% менш за середнєзначення


 • коефіцієнтспіввідношеннязагальноїпозичковоїзаборгованостіі власних коштів( КФ-8 ),


Клас А - середнєзначення закредитнимпортфелем іменше

Клас Б - до 20% більш за середнєзначення

Клас В - до 35% більш за середнєзначення

Клас Г - до 50% більш за середнєзначення

Клас Д - понад50% більш за середнєзначення


 • коефіцієнтспіввідношеннязагальноїпозичковоїзаборгованостіі ліквіднихактивів ( КФ-9),


Клас А - середнєзначення закредитнимпортфелем іменше

Клас Б - до 20% більш за середнєзначення

Клас В - до 35% більш за середнєзначення

Клас Г - до 50% більш за середнєзначення

Клас Д - понад50% більш за середнєзначення


 • коефіцієнтспіввідношеннясуми пролонгованихта простроченихкредитів ізагальноїпозичковоїзаборгованості( КФ-10 ),


Клас А - середнєзначення закредитнимпортфелем іменше

Клас Б - до 20% більш за середнєзначення

Клас В - до 35% більш за середнєзначення

Клас Г - до 50% більш за середнєзначення

Клас Д - понад50% більш за середнєзначення


 • коефіцієнтспіввідношенняліквіднихактивів і загальнихактивів ( КФ-11),


Клас А - середнєзначення закредитнимпортфелем ібільше

Клас Б - до 20% менш за середнєзначення

Клас В - до 35% менш за середнєзначення

Клас Г - до 50% менш за середнєзначення

Клас Д - понад50% менш за середнєзначення


 • коефіцієнтспіввідношеннярозміру квартальнихнадходженьна поточнийрахунок і розмірунаданих кредитівза квартал (КФ-12 ),


Клас А - середнєзначення закредитнимпортфелем ібільше

Клас Б - до 20% менш за середнєзначення

Клас В - до 35% менш за середнєзначення

Клас Г - до 50% менш за середнєзначення

Клас Д - понад50% менш за середнєзначення


 • коефіцієнтспіввідношеннясуми погашенихкредитів заквартал і сумикоштів, списанихз поточногорахунку заквартал ( КФ-13),


Клас А - середнєзначення закредитнимпортфелем іменше

Клас Б - до 20% більш за середнєзначення

Клас В - до 35% більш за середнєзначення

Клас Г - до 50% більш за середнєзначення

Клас Д - понад50% більш за середнєзначення


 • коефіціентспіввідношеннячистих надходженьна всі рахункипозичальника(у тому числівідкриті вінших банках)до суми основногоборгу за кредитноюоперацією тавідсоткамиза нею з урахуваннямстроку діїкредитноїугоди (длякороткостроковихкредитів) (КФ14):


Клас А - середнєзначення закредитнимпортфелем ібільше

Клас Б - до 20% менш за середнєзначення

Клас В - до 35% менш за середнєзначення

Клас Г - до 50% менш за середнєзначення

Клас Д - понад50% менш за середнєзначення


На підставіотриманихзначень фінансовихпоказниківза кожнимпозичальникомта їх відхиленнявід середньогозначення показниківза групоюпозичальниківкожному позичальникуокремо присвоюєтьсяклас кредиту-А, Б, В, Г, Д.

Кожному класукредиту присвоюєтьсявідповіднийеквіваленту балах:


Клас А - 1 бал;

Клас Б - 2 бали;

Клас В - 3 бали;

Клас Г - 4 бали;

Клас Д - 5 балів.


Після визначеннякласів кредитівта присвоєнняїм відповіднихеквівалентіву балах, за кожнимпозичальникомокремо здійснюєтьсяскладаннявідповіднихеквівалентіву балах, визначенихна підставізначень фінансовихпоказниківта класів кредитів.В залежностівід отриманоїсуми балів закожним позичальникомостаточновизначаєтьсяклас кредиту.


Клас А - до40 балів;

Клас Б - від41 балів до 50 балів.

Клас В - від51 балів до 60 балів.

Клас Г - від61 балів до 70 балів.

Клас Д - понад70 балів. “


2.4.4. Оцiнкафiнансовогостану та класифiкацiякредитів наданихкомерцiйнимбанкам

Оцiнкафiнансовогостану позичальника- комерцiйногобанку здiйснюїтьсяна пiдставi:

 • інформаціїбанку-позичальникапро дотриманняекономiчнихнормативівта нормативуобов`язковогорезервуваннякоштів;

 • аналізуприбуткiв тазбиткiв;

 • аналiзу якостiактивiв та пасивiв;

 • виконаннязобов'язанькомерцiйнимбанком у минулому;

 • інформаціїпро надані таодержаніміжбанківськікредити;

 • щорічногоаудиторськоговисновку

Кредити наданікомерційнимбанкам відносятьсядо Класу А тагрупи кредитів«Стандартні»за умови своєчасноїсплати відсотківта погашенняпозик. У разінесвоєчасногопогашення позикта сплати відсотків,група кредитіввизначаєтьсяз урахуваннямвимог підрозділу6 цього розділу.


2.4.5. Оцiнкафiнансовогостану та класифiкацiякредитів наданихфiзичним особам

При здiйсненнiоцiнки фiнансовогостану позичальника- фiзичної особиБанком враховуютьсянаступнi фактори:

- соцiальнастабiльнiстьклiєнта: тобтонаявнiсть власногорухомого танерухомогомайна, цiннихпаперiв тощо,постiйної роботи,сiмейний стан;

- наявнiстьлiквiдної застави;

- вiк та здоров'яклiєнта;

- загальнийматерiальнийстан клiєнта,його доходита витрати;

- iнтенсивнiстькористуваннябанкiвськимипозиками уминулому тасвоєчаснiстьїх погашенняi вiдсоткiв заними, а такожкористуванняiншими банкiвськимипослугами;

- зв'язки клiєнтау дiловому свiтiтощо.

Кредити наданіфізичним особамвідносятьсядо Класу А тагрупи кредитів«Стандартні»за умови своєчасноїсплати відсотківта погашенняпозик. У разінесвоєчасногопогашення позикта сплати відсотків,група кредитіввизначаєтьсяз урахуваннямвимог підрозділу6 цього розділу.

2.4.6. Оцiнкасвоєчасностiпогашенняпозичальникомкредитноїзаборгованостiта вiдсоткiв занею

Погашенняпозичальникомкредитноїзаборгованостiта вiдсоткiв занею вважається:

«добрим»- якщо заборгованістьза кредитомі відсотки(комісії таінші платежіз обслуговуванняборгу) за нимсплачуютьсяв установленістроки або змаксимальноюзатримкою досеми календарнихднів;

або кредитпролонгованобез пониженнякласу позичальниката відсоткиза ним сплачуютьсяв установленістроки або змаксимальноюзатримкою досеми календарнихднів;

або кредитпролонгованоз пониженнямкласу позичальникадо 90 днів тавідсотки заним сплачуютьсяв установленістроки або змаксимальноюзатримкою досеми календарнихднів;

«слабким»- якщо заборгованістьза кредитомпростроченавід 8 до 90 днівта відсоткиза ним сплачуютьсяз максимальноюзатримкою від8 до 30 днів;

або кредитпролонгованоз пониженнямкласу позичальникана строк від91 до 180 днів, алевідсотки сплачуютьсяв строк або змаксимальноюзатримкою до30 днів;

«незадовільним»- якщо заборгованістьза кредитомпростроченапонад 90 днів;

або кредитпролонгованоз пониженнямкласу позичальникапонад 180 днів.

Якщо одназ вимог кожногопідпункту, щохарактеризуєгрупу кредитноїоперації, невиконується,то така операціявідноситьсядо групи наодин рівеньнижчий.»

2.4.7.Класифiкацiякредитнихризикiв за операцiямиз векселями,факторингомта наданимигарантiями

При класифікаціїза ступенямиризику і віднесеннідо груп, за якимирозраховуєтьсярезерв за врахованимивекселями,факторингомта наданимигарантіями,враховуєтьсятільки строкпогашенняпозичальникомпростроченоїзаборгованості,а саме:

 • стандартна- заборгованість,за якою строкпогашення чиповернення,передбаченийдоговірнимиумовами, ще ненастав;

 • сумнівна- заборгованістьза опротестованимивекселями зістроком прострочкине більше 30 днів;заборгованістьза факторинговимиопераціями( за основнимборгом чи черговимплатежем ) таза виконаними(сплаченими)гарантіямибанком становитьне більше 90 днівпісля настаннястроку платежу,передбаченогодоговірнимиумовами;

 • безнадійна- заборгованістьза опротестованимивекселями ізстроком прострочкибільше 30 днів;заборгованістьза факторинговимиопераціями( основним боргом,чи черговимплатежем ) таза гарантіями,виконаними( сплаченими) банком, за якимиклієнт не виконавсвоїх зобов'язаньіз строкомбільше 90 днівпісля настаннястроку платежу,передбаченогодоговірнимиумовами.

2.4.8. Визначеннягруп кредитiвта норми вiдрахувань

На пiдставiкласифiкацiїнаданих кредитiвБанк створюєрезерв щодокожної групикредитів. Резервформуєтьсяу повному обсязiвiдповiдно досум фактичноїкредитноїзаборгованостiза групамиризику тавстановленогорівня резерву.

Табл. 2.4.8.1 «Визначеннявідсоткурезервування»

Види кредитів

Нормивідрахувань,%

Стандартні

2

підконтролем

5

Субстандартні

20

Сумнівні

50

Безнадійні

100


Отже,якщо робитивисновок, томожна сказатищо в другомурозділі роботинаведенийаналіз основнихпоказниківдіяльностікомерційногобанку «Банк».Був зробленийдокладнийаналіз структурита динамікиактивів, пасивів,капіталу тавалюти балансубанку, поданийструктурованийза балансовимигрупами кредитнийпортфель банкув динаміці затри роки, структурованийкредитнийпортфель тарезерв банкуза групамиризику в динаміціза три останніроки, а такожнаведенийпорядок, користуючиськотрим формуєтьсястраховийрезерв длявідшкодуванняможливих витратза кредитнимиопераціямибанку.


16


3. Управлінняформуваннямрезервів длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямибанків.


3.1. Формуваннясхеми розрахункурезерву.


1. Якбуло сказанов першій главі,з метою підвищеннянадійностіта стабільностібанківськоїсистеми, захистуінтересівкредиторіві вкладниківбанків Національнимбанком Українивстановлюєтьсяпорядок формуваннята використаннярезерву длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямибанків.

Резервдля відшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямибанків є спеціальнимрезервом,необхідністьформуванняякого обумовленакредитнимиризиками, щопритаманнібанківськійдіяльності.

Створеннярезерву підкредитні ризики- це визнаннявитрат длявідображенняреальногорезультатудіяльностібанку з урахуваннямпогіршенняякості йогоактивів абопідвищенняризиковостікредитнихоперацій.

Отже ми бачимо,що процес формуваннярезерву - з одногобоку необхіднийприроднійпроцес дляствореннястраховогофонду длявідшкодуванняможливих збитківза кредитнимиопераціями,з другого –створюючи об’ємрезерву банктим самим консервуєгрошові кошти,які можна булорозміститиу вигляді кредитіві отримувативід цього доходу вигляді відсотків.

Розглянемокредитнийпортфель подекількохтипових позичальниках,та сформованийрезерв за цимипозичальниками.

Розглянемопозичальників,які відносятьсядо групи “Підконтролем”:

Табл. 3.1.1. Кредитнийпортфель тарезерв, сформованийпо позичальнику1331

Позичальник

Сума

Наданих

Кредитів

Позичкова

Заборгованістьна 01.01.2002р.

% баланс.

Вартостізаст.

Скоригована

Заборгованість

Финанс.

Стан

Погашення

Заборгов.

Вид

Кредиту

Норма

Відрах.

Розмір

Резерву

1331 484237.84 64780 64780 0 КлБ Добре Підконтролем 5 0
1331 71616 71616 71616 0 КлБ Добре Підконтролем 5 0
1331 42243 42243 39604 2638.9 КлБ Добре Підконтролем 5 131.95
1331 54790 54790
54790 КлБ Добре Підконтролем 5 2739.5
1331 62598 62598
62598 КлБ Добре Підконтролем 5 3129.9
1331 45708 45708
45708 КлБ Добре Підконтролем 5 2285.4
1331 169520 169520
169520 КлБ Добре Підконтролем 5 8476
1331 238342 238342
238342 КлБ Добре Підконтролем 5 11917
1331 28556 28556
28556 КлБ Добре Підконтролем 5 1427.8
1331 153642 153642
153642 КлБ Добре Підконтролем 5 7682.1
1331 27271 27271
27271 КлБ Добре Підконтролем 5 1363.6
1331 13762 13762
13762 КлБ Добре Підконтролем 5 688.12
1331 141865 141865
141865 КлБ Добре Підконтролем 5 7093.3
1331 39017 39017
39017 КлБ Добре Підконтролем 5 1950.9
1331 116667 116667
116667 КлБ Добре Підконтролем 5 5833.3
1331 81212 81212
81212 КлБ Добре Підконтролем 5 4060.6

Всьогопо позичальнику


1351590

176000

1175590

58779.5

Цей позичальникнадав в заставурухоме майнона суму 440`000.00 (Чотиристасорок тисяч)гривень. Оскількифінансовийстан позичальникавідноситьсядо класу “Б”,а обслуговуванняборгу за кредитноюлінією здійснюється“добре”, то видкредиту відноситьсядо “під контролем”.Оскільки кредитвідноситсядо групи “підконтролем”,то відсотоквартостізабезпечення,що беретьсядо розрахункучистого кредитногоризику дорівнює40 %. Отже до розрахункурезерву беремосуму застави440000,00 * 40% =176000,00 грн.Станом на 01.01.2002р. позичковазаборгованістьпозичальникаскладала 1`351`590,00(Один мільйонтриста п’ятдесятодна тисячап’ятсот дев’яносто)грн. Від цієїсуми віднімеморозрахунковусуму заставиі отримаємосуму, яка підпадаєпід п’яти відсотковерезервування(оскільки кредитналежить догрупи “підконтролем”)1351590,00- 176000,00 = 1175590,00(Один мільйонсто сімдесятп’ять тисячп’ятост дев’яносто)грн. Тепер можеморозрахуватисуму резервудля цого позичальника:1175590,00* 5% = 58779,5

ОтжеБанк повинензарезервувати“під цьогопозичальника”суму 58779,5 (П’ятдесятвісім тисячсімсот сімдесятдев’ять) грн.50 коп.

Розглянемоще одногопозичальника:


Табл. 3.1.2. Кредитнийпортфель тарезерв, сформованийпо позичальнику1585

Позичальник

Сума

Наданих

Кредитів

Позичкова

Заборгованністьна 01.01.2002р.

% баланс.

Вартостізаст.

Скоригована

Заборгованість

Финанс.

Стан

Погашення

заборгов.

Вид

Кредиту

Норма

Відрах.

Розмір

Резерву

1585 910725.2 700725.2 700725.2 0 КлаБ Добре Підконтролем 5 0
1585 99736.74 99736.74 99736.74 0 КлаБ Добре Підконтролем 5 0
1585 78931.94 78931.94 78931.94 0 КлаБ Добре Підконтролем 5 0
1585 241076

241076

241076 0 КлаБ Добре Підконтролем 5 0
1585 16500 16500 16500 0 КлаБ Добре Підконтролем 5 0
1585 31090.96 31090.96 31090.96 0 КлаБ Добре Підконтролем 5 0
1585 10099.4 10099.4 10099.4 0 КлаБ Добре Підконтролем 5 0
1585 5500 5500 5500 0 КлаБ Добре Підконтролем 5 0
1585 3094.3 3094.3 3094.3 0 КлаБ Добре Підконтролем 5 0
1585 370518.2 370518.2 370518.2 0 КлаБ Добре Підконтролем 5 0
1585 947753.9 947753.9 818727.3 129026.6 КлаБ Добре Підконтролем 5 6451.33
1585 39936.6 39936.6
39936.6 КлаБ Добре Підконтролем 5 1996.83
1585 9900 9900
9900 КлаБ Добре Підконтролем 5 495
1585 223719.8 223719.8
223719.78 КлаБ Добре Підконтролем 5 11185.99
1585 20570 20570
20570 КлаБ Добре Підконтролем 5 1028.5
1585 58630 58630
58630 КлаБ Добре Підконтролем 5 2931.5

Всьогопо позичальнику


2857783

2376000

481783

24089.15


Цей позичальникнадав в заставурухоме та нерухомемайно на суму5`940`000.00 (П’ять мільйонівдев’ятсот сороктисяч) гривень.Оскільки фінансовийстан позичальникавідноситьсядо класу “Б”,а обслуговуванняборгу за кредитноюлінією здійснюється“добре” то видкредиту відноситьсядо “під контролем”.Оскільки кредитвідноситсядо групи “підконтролем”,то відсотоквартостізабезпечення,що беретьсядо розрахункучистого кредитногоризику дорівнює40 %. Отже, до розрахункурезерву беремосуму застави5 940 000,00 * 40% =2 376 000,00 грн.Станом на 01.01.2002р. позичковазаборгованістьпозичальникаскладала 2`857`783,00(Два мільйонивісімсот п’ятдесятсім тисяч сімсотвісімдесяттри) грн. Відцієї суми віднімеморозрахунковусуму заставиі отримаємосуму, яка підпадаєпід п’яти відсотковерезервування(оскільки кредитналежить догрупи “підконтролем”)2857783,00- 2376000,00= 481783,00(Чотириставісімдесятодна тисячп’ятсот дев’яносто)грн. Тепер можеморозрахуватисуму резервудля цьогопозичальника:481783,00* 5% = 24089,15

Отже Банкповинен зарезервувати“під цьогопозичальника”суму 24089,15(Двадцять чотиритисячі вісімдесятдев’ять) грн.15 коп.


Розглянемопозичальників,які відносятьсядо групи “Субстандартні”

Табл. 3.1.3. Кредитнийпортфель тарезерв, сформованийпо позичальнику1462

Позичальник

Сума

Наданих

Кредитів

Позичкова

Заборгованістьна 01.01.2002р.

% баланс.

вартостізаст.

Скоригована

Заборгованість

Финанс.

Стан

Погашення

Заборгов.

Вид

Кредиту

Норма

Відрах

Розмір

Резерву

1462 7529.61 7529.61
7529.61 КлаВ Добре Субстандартний 20 1505.92
1462 303600 303600
303600 КлаВ Добре Субстандартний 20 60720
1462 493592.61 493592.61
493592.61 КлаВ Добре Субстандартний 20 98718.52
1462 40150 40150
40150 КлаВ Добре Субстандартний 20 8030
1462 1497279.9 1497279.9 1166000 331279.94 КлаВ Добре Субстандартний 20 66255.99
1462 114992.42 114992.42
114992.42 КлаВ Добре Субстандартний 20 22998.48
1462

296991.41

296991.41
296991.41 КлаВ Добре Субстандартний 20 59398.28
1462 13229.161 13229.161
13229.16 КлаВ Добре Субстандартний 20 2645.83
1462 2243.736 2243.736
2243.74 КлаВ Добре Субстандартний 20 448.75
1462 81467.265 81467.265
81467.26 КлаВ Добре Субстандартний 20 16293.45

Всьогопо позичальнику


2851076.1

1166000

1685076.1

337015.22


Позичальник1462 надав в заставурухоме та нерухомемайно на суму5`830`000.00 (П’ять мільйоніввісімсот тридцятьтисяч) гривень.Оскільки фінансовийстан позичальникавідноситьсядо класу “В”,а обслуговуванняборгу за кредитноюлінією здійснюється“добре” то видкредиту відноситьсядо “субстандартний”.Оскільки кредитвідноситьсядо групи “субстандартний”то відсотоквартостізабезпечення,що беретьсядо розрахункучистого кредитногоризику дорівнює20 %. Отже до розрахункурезерву беремосуму застави5 830 000,00 * 20% =1 166 000,00 грн.Станом на 01.01.2002р. позичковазаборгованістьпозичальникаскладала 2`851`076,10(Два мільйонивісімсот п’ятдесятодна тисячасімдесят шість)грн. 10 коп. Відцієї суми віднімеморозрахунковусуму заставиі отримаємосуму, яка підпадаєпід двадцятивідсотковерезервування(оскільки кредитналежить догрупи “субстандартний”)2851076,10- 1166000,00= 1685076,10(Один мільйоншістсот вісімдесятп’ять тисячсімдесят шість)грн. 10 коп. Теперможемо розрахуватисуму резервудля цьогопозичальника:1685076,10* 20% = 337015,22

ОтжеБанк повинензарезервувати“під цьогопозичальника”суму 337015,22(Триста тридцятьсім тисячп’ятнадцять)грн. 22 коп.


Розглянемоще одногопозичальника,який відноситьсядо групи “Субстандартні”


Табл.3.1.4 Кредитнийпортфель тарезерв, сформованийпо позичальнику1454

Позичальник


Сума

Наданих

Кредитів

Позичкова

Заборгованістьна 01.01.2002р.

% баланс.

вартостізаст.

Скоригована

Заборгованість

Финанс.

Стан

Погашення

заборгов.

Вид

Кредиту

Норма

Відрах.

Розмір

Резерву

1454 29000 25991.9
25991.9 КлаВ Добре Субстандартний 20 5198.38
1454 41800 41800
41800 КлаВ– Добре Субстандартний 20 8360
1454 42900 42900
42900 КлаВ Добре Субстандартний 20 8580
1454 1155000 1155000 1155000 0 КлаВ Добре Субстандартний 20 0
1454 33000 33000 11000 22000 КлаВ Добре Субстандартний 20 4400
1454 49016 49016
49016 КлаВ Добре Субстандартний 20 9803.2
1454 404404 404404
404404 КлаВ Добре Субстандартний 20 80880.8
1454 200486 200486
200486 КлаВ Добре Субстандартний 20 40097.2
1454 19718.6 19718.6
19718.6 КлаВ Добре Субстандартний 20 3943.72
1454 585299 585299
585299 КлаВ Добре Субстандартний 20

117059.8

1454 28160 28160
28160 КлаВ Добре Субстандартний 20 5632
1454 196900 196900
196900 КлаВ Добре Субстандартний 20 39380
1454 8800 8800
8800 КлаВ Добре Субстандартний 20 1760
1454 42680 42680
42680 КлаВ Добре Субстандартний 20 8536

Всьогопо позичальнику


2834156

1166000

1668156

333631.2


Цей позичальникнадав в заставурухоме та нерухомемайно на сумутакож 5`830`000.00 (П’ятьмільйоніввісімсот тридцятьтисяч) гривень.Оскільки фінансовийстан позичальникавідноситьсядо класу “В”,а обслуговуванняборгу за кредитноюлінією здійснюється“добре” то видкредиту відноситьсядо “субстандартний”.Оскільки кредитвідноситьсядо групи “субстандартний”то відсотоквартостізабезпечення,що беретьсядо розрахункучистого кредитногоризику дорівнює20 %. Отже до розрахункурезерву беремосуму застави5 830 000,00 * 20% =1 166 000,00 грн.Станом на 01.01.2002р. позичковазаборгованістьпозичальникаскладала 2`834`156,00(Два мільйонивісімсот тридцятьчотири тисячісто п’ятдесятшість) грн. 00 коп.Від цієї сумивіднімеморозрахунковусуму заставиі отримаємосуму, яка підпадаєпід двадцятивідсотковерезервування(оскільки кредитналежить догрупи “субстандартний”)2834156,00- 1166000,00= 1668156,00(Один мільйоншістсот шістдесятвісім тисячсто п’ятдесятшість) грн. Теперможемо розрахуватисуму резервудля цьогопозичальника:1668156,00* 20% = 333631,20

Отже Банкповинен зарезервувати“під цьогопозичальника”суму 333631,20(Тристатридцять тритисячі шістсоттридцять одна)грн. 20 коп.


Розглянемоще один доситьцікавий випадок,валютою заборгованостіпозичальникає російськірублі і заборгованістьвідноситьсядо групи “сумнівна”


Табл. 3.1.5. Кредитнийпортфель тарезерв, сформованийпо позичальнику1474


Позичальник

Сума

Наданих

Кредитів

Позичкова

Заборгованністьна 01.01.2002р.

% баланс.

Вартостізаст.

Скоригована

Заборгованість

Финанс.

Стан

Погашення

Заборгов.

Вид

Кредиту

Норма

відрах.

Розмір

Резерву

1474 15014709 15014709 15014709 0 КласБ Незадовільне Сумнівна 50 0
1474 2200000 2200000 2200 000 0 КласБ Незадовільне Сумнівна 50 0

Всьогопо позичальнику


17214709

17214709

0

0


Цей позичальникнадав в заставу“інші майновіправа” (майновіправа на грошовінадходженняза контрактами)на суму 180 000 000,00 (Стовісімдесятмільйонів)рублів Р.Ф. 00 коп.Оскільки фінансовийстан позичальникавідноситьсядо класу “Б”,а обслуговуванняборгу за кредитноюлінією здійснюється“незадовільно”то вид кредитувідноситьсядо групи “сумнівний”.Оскільки кредитвідноситьсядо групи “сумнівний”то відсотоквартостізабезпечення,що беретьсядо розрахункучистого кредитногоризику дорівнює10 %. Отже до розрахункурезерву беремосуму застави180 000 000,00 * 10%= 18 000 000,00 російськихрублів.Станом на 01.01.2002р. позичковазаборгованістьпозичальникаскладала 17214 709,00(Сімнадцятьмільйонівдвісті чотирнадцятьтисяч сімсотдев’ять) рублівР.Ф. Від цієїсуми віднімеморозрахунковусуму заставиі отримаємосуму, яка підпадаєпід п’ятидесятівідсотковерезервування(оскільки кредитналежить догрупи “сумнівний”)17 214 709,00–18 000 000,00 = - 785 291,00Ми бачимо, щовідсоток вартостізабезпечення,що беретьсядо розрахункучистого кредитногоризику перевищуєрозмір позичковоїзаборгованості.

Отже,незважаючина те, що обслуговуванняборгу позичальникомздійснюєтьсянезадовільно,а позичковазаборгованістьвизнана сумнівноюБанк не повиненформуватирезерв жодногоросійськогорубля (бо резервформуєтьсяв тій валюті,в якій існуєзаборгованість),оскільки позичальникнадав в заставу“інші майновіправа” (майновіправа на грошовінадходженняза контрактами)на суму 180 000 000,00 (Стовісімдесятмільйонів)рублів Р.Ф. 00 коп.і банк можедодатковорозміститиу вигляді кредитівкошти і отриматидоход, замістьтого, щоб формуватиз цих коштіврезерв.


3.2. Оцінкарезультатівзастосуваннясхеми розрахункурезерву

При формуваннірезерву “Банки”повинні пам’ятати,що в бухгалтерськомуобліку враховуєтьсявся сума резерву:резерв підстандартнузаборгованість,резерв піднестандартнузаборгованість(під контролем,субстандартна,сумнівна,безнадійна),та резерв піднарахованіта несплаченівідсотки, впідсумку сумасформованогорезерву зменшуєфінансовийрезультатБанку; в податковомуобліку враховуєтьсялише резервпід заборгованість,яка відноситьсядо груп: “підконтролем”,“субстандартна”,“сумнівна”та “безнадійна”(надалі – нестандартназаборгованість).Таким чином,збільшеннясуми резервупід нестандартнузаборгованістьзменшує прибутокдо оподаткування,і, як наслідок,суму податкуі навпаки, зменшеннясуми резервупід нестандартнузаборгованістьзбільшує прибутокдо оподаткування,і, як наслідок,суму податку.

Якщорозрахуватисуму резерву,яку Банк повиненсформуватидля відшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціяминаведених вищепозичальників,то ми отримаємосуму 753515,07грн.Причому, беручидо уваги те, щорезерв длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямиостанньогопозичальникадорівнює нулю,а резерв першихдвох позичальників,які відносятьсядо групи “Підконтролем”складає 82868,65грн.,томожна розрахувати,що резерв длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямитретього тачетвертогопозичальників,які відносятьсядо групи “субстандартна”,становить670646,42 грн.

Враховуючите, що при визначеннікласу позичальниківможна спиратисяна факторисуб'єктивногохарактеру, асаме: ефективнiстьуправлiнняпозичальника;погашеннякредитноїзаборгованостiпозичальникому минулому;професіоналізмкерівництва;ринкова позиціяпозичальниката його залежністьвід циклічнихі структурнихзмін в економіціта галузіпромисловості;наявністьдержавнихзамовлень ідержавна підтримкапозичальниката інше, можнапідвищити класособливо в томувипадку, колипозичальник“набрав” граничнукількість балів(наприклад 51 –позичальниквідноситьсядо класу В, йогоможна спробуватиза рахуноксуб’єктивнихфакторів “підтягти”до класу Б ), абопонизити класпозичальника(понизити класпозичальникавраховуючифактори суб'єктивногохарактеру можнапрактично вбудь-якомувипадку). Зменшитисуму резерву,тим самим збільшитисвій фінансовийрезультат Банкможе за рахуноктого, що можнавзяти у позичальникав заставу більшийобсяг (і як наслідокбільшу суму)забезпечення.

Розглянемоприклад: припустимо,позичальник1462надав в заставурухоме та нерухоме майнона суму 15`000`000.00(П’ятнадцятьмільйонів)гривень. Оскількифінансовийстан позичальникавідноситьсядо класу “В”,а обслуговуванняборгу за кредитноюлінією здійснюється“добре” то видкредиту відноситьсядо “субстандартний”.Оскільки кредитвідноситсядо групи “субстандартний”то відсотоквартостізабезпечення,що беретьсядо розрахункучистого кредитногоризику дорівнює20 %. Отже до розрахункурезерву беремосуму застави15 000 000,00 * 20%= 3 000 000,00 грн.Станом на 01.01.2002р. позичковазаборгованістьпозичальникаскладала 2`851`076,10(Два мільйонивісімсот п’ятдесятодна тисячасімдесят шість)грн. 10 коп. Відцієї суми віднімеморозрахунковусуму заставиі отримаємосуму, яка підпадаєпід двадцятивідсотковерезервування(оскільки кредитналежить догрупи “субстандартний”)2851076,10– 3 000000,00= - 148 923,90Тобто, щовідсоток вартостізабезпечення,що беретьсядо розрахункучистого кредитногоризику перевищуєрозмір позичковоїзаборгованостіна суму 148923,90(Сто сорок вісімтисяч дев’ятсотдвадцять три)грн. 90 коп. Отже,в цьому випадкуфінансовийрезультат Банкумав-би бутибільшим на сумуфактично сформованогорезерву дляпозичальника1462– на суму 337015,22 (Тристатридцять сімтисяч п’ятнадцять)грн. 22 коп.

Теперрозглянемоприклад, колиу позичальника1462не булозастави зовсім.Оскількизаборгованістьпозичальниканалежить догрупи “субстандартна”,то в цьому випадкусума резервуповинна дорівнювати: 2851 076,10 *20% = 570 215,22(П’ятсот сімдесяттисяч двістіп’ятнадцять)грн. 22 коп. Банкповинен був-бизарезервуватипід цьогопозичальникасуму на 233200,00 (Двісті тридцятьтри тисячідвісті) грн.00коп.більше ніжфактично сформованаі, як наслідок,фінансовийрезультат Банкубув-би нижчимна 233200,00 (Двісті тридцятьтри тисячідвісті) грн.00коп.

Отженами розглядалисяваріанти, якзмінюєтьсясума резервув залежностівід того, якзмінюєтьсяобсяг (сума)застави.


Тепер спробуєморозглянутина прикладах,як буде змінюватисясума резерву,в залежностівід зміни класностіпозичальника(зниження класупозичальника- замість “В”– “Г”, та підвищеннякласу - замість“В” – “Б” )

Роботу будемопроводити наприкладі позичальника1462

Розглянемовипадок, колиза рахунокфакторівсуб’єктивногохарактеру миспробуємопідвищити класпозичальника.Отже припустимощо: позичальникмає відміннукредитну історіюі не було жоднихзатримок впогашеннізаборгованості,відсотки сплачувалисявчасно і в повномуобсязі, підприємстводосить давнозаймає своюнішу на ринкуй спостерігаєтьсязбільшенняобсягів виробництва,підприємствоотримало державнезамовленняна великийобсягів своєїпродукції,виробництвоне залежитьвід пори рокута погоднихумов, керівництвомає відміннурепутацію, азбитки відосновної діяльності(звідси клас“В” ) зумовленіякимись тимчасовимитруднощами(можливо пов’язаніз закупівлеюякогось новогообладнаннядля виробництванового типупродукції)Отже, враховуючивсі ті фактори,що були викладенівище, а такожвраховуючите, що позичальникнадав у заставувисоколіквіднезабезпеченняможемо перевестийого до класу“Б”.

Тепер спробуєморозрахуватисуму резерву,яку потрібнобуло б сформувати,враховуючите, що теперпозичальниквідноситьсядо класу “Б”

Цей позичальникнадав в заставурухоме та нерухоме майнона суму 5`830`000.00 (П’ятьмільйоніввісімсот тридцятьтисяч) гривень.Оскільки позичальниквідноситьсядо класу “Б”,а обслуговуванняборгу за кредитноюлінією здійснюється“добре”, то видкредиту відноситьсядо “під контролем”.Оскільки кредитвідноситьсядо групи “підконтролем”,то відсотоквартостізабезпечення,що беретьсядо розрахункучистого кредитногоризику дорівнює40 %. Отже до розрахункурезерву беремосуму застави5 830 000,00 * 40% =2 332 000,00 грн.Станом на 01.01.2002р. позичковазаборгованістьпозичальникаскладала 2`851`076,10(Два мільйонивісімсот п’ятдесятодна тисячасімдесят шість)грн. 10 коп. Відцієї суми віднімеморозрахунковусуму заставиі отримаємосуму, яка підпадаєпід п’яти відсотковерезервування(оскільки кредитналежить догрупи “підконтролем”)2851 076,10 – 2 332 000,00= 519 076,10(П’ятсот дев’ятнадцятьтисяч сімдесятшість) грн. 10 коп.Тепер можеморозрахуватисуму резервудля цого позичальника:519076,10 * 5% = 25953.81 грн.

Отже Банкповинен бувби зарезервувати“під цьогопозичальника”суму 25953,81 (Двадцятьп’ять тисячдев’ятсотп’ятдесят три)грн. 81 коп.

В цьомувипадку розрахунковасума резервуменше ніж сумафактично сформованогона 311 061,41 (Тристаодинадцятьтисяч шістдесятодна) грн. 41 коп.Отже, фінансовийрезультат Банкумав би бутивищий на цюсуму.

Тепер розглянемовипадок, колиза рахунокфакторівсуб’єктивногохарактеру миспробуємопонизити класпозичальника.Отже припустимощо: позичальникмає поганукредитну історіюі регулярностаються затримкив погашеннізаборгованості,відсотки сплачувалисяневчасно ззатримками,підприємстводосить давнозаймає своюнішу на ринкуй останнімчасом спостерігаєтьсязменшенняобсягів виробництва,підприємствоне має державноїпідтримки,виробництвомає циклічнийхарактер тазалежить відпори року тапогодних умов,збитки відосновної операційноїдіяльності(звідси клас“В”) підприємствоостаннім часомдекларує регулярно.Отже, враховуючивсі ті фактори,що були викладенівище, а такожвраховуючите, що позичальникнадав у заставузабезпечення,яке має посередній(щоб не сказатинизький) рівеньліквідності,то ми можемоперевести йогодо класу “Г”.

Тепер спробуєморозрахуватисуму резерву,яку потрібнобуло б сформувати,враховуючите, що теперпозичальниквідноситьсядо класу “Г”

Цей позичальникнадав в заставурухоме та нерухоме майнона суму 5`830`000.00 (П’ятьмільйоніввісімсот тридцятьтисяч) гривень.Оскільки позичальниквідноситьсядо класу “Г”,а обслуговуванняборгу за кредитноюлінією здійснюється“добре”, то видкредиту відноситьсядо групи “сумнівні”.Оскільки кредитвідноситсядо групи “сумнівні”то відсотоквартостізабезпечення,що беретьсядо розрахункучистого кредитногоризику дорівнює10 %. Отже до розрахункурезерву беремосуму застави5 830 000,00 * 10% =583 000,00 грн.Станом на 01.01.2002р. позичковазаборгованістьпозичальникаскладала 2`851`076,10(Два мільйонивісімсот п’ятдесятодна тисячасімдесят шість)грн. 10 коп. Відцієї суми віднімеморозрахунковусуму заставиі отримаємосуму, яка підпадаєпід п’ятидесятивідсотковерезервування(оскільки кредитналежить догрупи “сумнівні”)2851 076,10 – 583 000,00= 2 268 076,10(Два мільйонидвісті шістдесятвісім тисячсімдесят шість)грн. 10 коп. Теперможемо розрахуватисуму резервудля цого позичальника:2268 076,10 * 50% = 1 134 038.05 грн.

Отже Банкповинен бувби зарезервувати“під цьогопозичальника”суму 1134 038,05 (Один мільйонсто тридцятьчотири тисячітридцять вісім)грн. 05 коп.

В цьому випадкурозрахунковасума резервуперебільшуєсуму фактичносформованогона 797 022,83 (Сімсотдев’яностосім тисяч двадцятьдві) грн. 83 коп.Отже, фінансовийрезультат Банкумав би бутинижчий на цюсуму.

Для більшоїнаглядностізведемо отриманірезультатиу вигляді таблиці:

Табл. 3.2.1. Розрахунковасума резервудля позичальника1462 за умови зміникласу або сумизабезпечення.

Клас

Застава

«Б»

«В»

«Г»

0грн.

-

570215,22 грн.

-

5 830000,00 грн

25953,81 грн.

337015,22 грн.

1 134038,05 грн

15000 000,00 грн.

-

0грн.

-


Отже ми можемозробити висновок,що обсяг (сума)забезпеченнята фінансовийстан (клас) боржника– це два основнічинники, яківпливають нарозмір страховогорезерву прифіксованійпозичковійзаборгованостіпозичальника.


96


СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИТА ПЕРІОДИЧНИХВИДАНЬ:


 1. ЗаконУкраїни “ПроНаціональнийбанк України”;

 2. ЗаконУкраїни “Пробанки та банківськудіяльність”;

 3. ЗаконУкраїни “Прозаставу”;

 4. ЗаконУкраїни “Прогосподарськітовариства”;

 5. ЗаконУкраїни “Прооподаткуванняприбуткупідприємств”;

 6. ЗаконУкраїни “Пропідприємствав Україні”;

 7. ПостановаПравлінняНаціональногобанку України№436від 12.12.97 Про затвердження“Правил організаціїфінансовоїта статистичноїзвітностібанків України”;

 8. ПостановаПравлінняНаціональногобанку України№388 від 21.11.97 р., “Планрахунківбухгалтерськогообліку комерційнихбанків України”;

 9. ПостановаПравлінняНаціональногобанку України№141від 14.04.98 р. Інструкціяпро порядокрегулюваннята аналіз діяльностікомерційнихбанків;

 10. ПостановаПравлінняНаціональногобанку України№279від 06.07.2000р. ПрозатвердженняПоложення пропорядок формуваннята використаннярезерву длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямибанків;

 11. ПостановаПравлінняНаціональногобанку України№418від 24.10.2000р;

 12. ПостановаПравлінняНаціональногобанку України№151 від 05.04.2001р;

 13. ПостановаПравлінняНаціональногобанку України№502від 07.12.2001р;

 14. ПоложенняНаціональногобанку України“Про кредитування”від 28.09.95р;

 15. ПостановаПравлінняНаціональногобанку України№97, від 22 квітня1996 року;

 16. ПостановаПравлінняНаціональногобанку України№35, від 17 лютого1997 року;

 17. ПостановаПравлінняНаціональногобанку України№80 від 4 квітня1997 року;

 18. ЛистНаціональногобанку України№306 від 10 жовтня1995 року;

 19. ПостановаПравлінняНаціональногобанку України№489 від 20.11.98р;

 20. ПостановаПравлінняНаціональногобанку України№19 від 19.01.99р;

 21. ПостановаПравлінняНаціональногобанку України№533 від 03.11.99р;

 22. ПостановаПравлінняНаціональногобанку України№601 від 22.12.99р;

 23. ПостановаПравлінняНаціональногобанку України№186 від 07.05.2001р;

 24. ПостановаПравлінняНаціональногобанку України№495 від 04.12.2001р;

 25. ПостановаПравлінняНаціональногобанку України№569від 23.11.99. “Інструкціяпро порядокскладаннярічного фінансовогозвіту комерційногобанку”;

 26. Положенняпро порядоккласифiкацiїкредитногопортфелю банкута проведенняоцiнки фiнансовогостану позичальникiвз метою формуваннярезерву длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямикомерційногобанку “Резерв”;

 27. Положеннякомерційногобанку “Резерв”"Про кредитування";

 28. ПоморінаМ.А. “Керуванняризиками якскладова частинапроцесу керуванняактивами іпасивами” //Ж. “БанковскоеДело”, 1998, №3;

 29. АфіфіА., Ейзен С., Статистичнийаналіз // пер.з англ. Під ред.Башаріна Г.П.,Москва, “МИР”,1982р.;

 30. Положення(стандарт)бухгалтерськогообліку4 "Звіт про рухгрошових коштів"/ Затвердженонаказом Міністерствафінансів УкраїниМ 87 від31.03.1999р.;

 31. ІринаЧмутова, Оцінюваннята прогнозуванняфінансовогостану позичальника/Ж. Банківськасправа, №2, 2000р.

 32. О.Дзьоблюк, Оцінкастану грошовогопотоку позичальника/Ж.Банківськасправа, №1, 2000р.;

 33. ВасилишинЕ.М. Регулюваннядіяльностікомерційногобанка. М.,1995.

 34. Базельскоесоглашение,1998 г. Методикарасчета коэффициентов,разработаннаяэкспертамиБанка международныхрасчетов в г.Базеле (Швейцария);рекомендацииБазельскогокомитета побанковскомунадзору (Basel Committeeon Banking Supervision).;

 35. Банковскийпортфель - 1: Книгабанкира. Книгаклиента. Книгаинвестора /Авт. кол.: О.Н.Антипова и др.М., 1995.;

 36. Банковскийпортфель - 2: Книгабанковскогоменеджера.Книга банковскогофинансиста.Книга банковскогоюриста/Авт.кол.: Г.М. Антонови др. М-, 1995.;

 37. Банковскийпортфель-3:Книгаменеджера покредитам.Книгаменеджера пофондовым операциям.Книга банковскогобухгалт. и аудитора/ Авт. кол.: О.Н.Антиповаи др. М., 1995.;

 38. Ежедневнаяэлектроннаягазета «Окнов Украину»;


ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯТА САЙТИ:

 1. www.cfin.ru;

 2. www.finrisk.ru

 3. www.rada.kiev.ua

3. www.bankclub.ru

4. www.banking.com.ua

5. www.ei.com.ua

6. www.bizcom.ru


1.2.2. Визначенняокремих термінів

Кредитніоперації - видактивних операцій,пов'язаних знаданням клієнтамкоштів у тимчасовекористуванняабо прийняттямзобов'язаньпро наданнякоштів у тимчасовекористуванняза певних умов,а також наданнягарантій,поручительств,авалів, розміщеннядепозитів,проведенняфакторинговихоперацій, фінансовоголізингу, видачакредитів уформі врахуваннявекселів, уформі операційрепо. Кредитніопераціїкласифікуютьсязалежно відрівня ризикута поділяютьсяна "стандартні","під контролем","субстандартні","сумнівні"та "безнадійні".

Класифікаціякредитнихоперацій - цеоцінка рівняризику за кожноюкредитноюоперацією зурахуваннямфінансовогостану позичальника,стану обслуговуванняпозичальникомкредитноїзаборгованостіта рівня забезпеченнякредитноїоперації.

Кредитнийризик - ризикневиконанняпозичальником(контрагентомбанку) зобов'язаньза кредитнимиопераціями(тобто ризиктого, що сплатапозичальникомвідсотків іосновного боргуза кредитнимиопераціямипроводитиметьсяз відхиленнямивід умов кредитноїугоди або взагаліне проводитиметься).

"Стандартні"кредитні операції- це операції,за якими кредитнийризик є незначнимі становитьдва відсоткичистого кредитногоризику.

"Підконтролем"- це кредитніоперації, заякими кредитнийризик є незначним,але може збільшитисявнаслідоквиникненнянесприятливоїдля позичальникаситуації тастановить п'ятьвідсотківчистого кредитногоризику.

"Субстандартні"кредитні операції- це операції,за якими кредитнийризик є значним,надалі можезбільшуватисьі становить20 відсотківчистого кредитногоризику, а такожє ймовірністьнесвоєчасногопогашеннязаборгованостів повній суміта в строки, щопередбаченікредитнимдоговором.

"Сумнівні"кредитні операції- це операції,за якими виконаннязобов'язаньз боку позичальника/контрагентабанку в повнійсумі (з урахуваннямфінансовогостану позичальниката рівня забезпечення)під загрозою,ймовірністьповного погашеннякредитноїзаборгованостінизька та становить50 відсотківчистого кредитногоризику.

"Безнадійні"кредитні операції- це операції,імовірністьвиконаннязобов'язаньза якими з бокупозичальника/контрагентабанку (з урахуваннямфінансовогостану позичальниката рівня забезпечення)практичновідсутня, ризикза такими операціямидорівнює сумізаборгованостіза ними.

Платоспроможність- здатністьпозичальникаконтрагентабанку) своєчасноздійснюватирозрахункиза всіма видамисвоїх зобов'язань.

З метоюрозрахункуобсягу резервупід кредитніризики та визначеннячистого кредитногоризику банкповинен проаналізуватикредитнийпортфель.

Аналізкредитногопортфеля такласифікаціякредитнихоперацій (валовогокредитногоризику) здійснюєтьсяза такими критеріями:

 • оцінкафінансовогостану позичальника;(Крім контрагентівза факторинговимиопераціями- ПостановаНацбанка №418від 24.10.2000 р.)

 • станобслуговуванняпозичальником(контрагентомбанку) кредитноїзаборгованостіза основнимборгом і відсотків(комісій таінших платежівіз обслуговуванняборгу) за ниму розрізі кожноїокремої заборгованостіта спроможністьпозичальниканадалі обслуговуватицей борг;

 • рівеньзабезпеченнякредитноїоперації.


1. Основипроведеннякредитнихоперацій таформуваннярезервів длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямибанків.


  1. Кредитніоперації –головне джерелодоходів комерційногобанку.

  2. Формуваннястраховогорезерву – головнийчинник зниженнякредитногоризику.

1.2.1. Загальніположення

1.2.2. Визначенняокремих термінів

1.2.3. Оцінкафінансовогостану позичальника

1.2.4. Визначеннягрупи кредитнихоперацій застаном обслуговуванняпозичальникомборгу за ними

1.2.5. Класифікаціякредитногопортфеля

Табл. 1.2.5.1 Класифікаціякредитногопортфеля

1.2.6. Критеріїприйняттязабезпеченняза кредитнимиопераціямипри розрахункурезервів

Розподілкраїн за групамиризику.

Табл.1.2.6.1 «Класифікаціяпредмету заставита гарантій»

1.2.7Порядок розрахункурезерву підкредитні ризики

Табл.1.2.7.1. «Визначеннявідсоткурезервування»

Табл.1.2.7.2. «Визначеннявідсотку резервуванняпо кор. рахункам»

1.2.8.Вимоги щодокредитноїдокументаціїта звітності

1.2.9.Порядок формуваннята використаннярезерву підпростроченіта сумнівніщодо отриманнянарахованідоходи за активнимиопераціямибанків


2.Аналіз структурита динамікикредитногопортфеля тасформованогорезерву длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямикомерційногобанку “Банк”


2.1. Загальнахарактеристикакомерційногобанку “Банк”та аналіз основнихпоказниківдіяльностіДіяльністьРеєстратора"Банка". Здійсненнядепозитарноїдіяльностіохоронця ціннихпаперів. Наданняпослуг фізичнимособам Операціїз банківськимиі дорогоціннимиметалами.Інформаційнітехнології.

2.2.Аналіз структурита динамікиактивів, пасивівта капіталу“Банку”

Табл.2.2.1. “Оцінка структурита динамікиактивів тапасивів банку”

Мал. 2.2.1 “Структураактивів банку”

Мал.2.2.2 «Структурапасивів Банку»

2.3.Аналіз кредитногопортфеля тарезерву комерційногобанку “Банк”

Мал.2.3.1 «Структуракредитногопортфеля»

Табл.2.3.1. “Стан кредитногопортфеля тарезерву на01.01.2000 р.”

“Станкредитногопортфеля тарезерву на01.01.2001 р.”

Табл.2.3.3. “Стан кредитногопортфеля тарезерву на01.01.2002 р.”

2.4. Порядоккласифiкацiїкредитногопортфелю банкута проведенняоцiнки фiнансовогостану позичальникiвз метою формуваннярезерву длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямив Банку.

2.4.1 Загальнiположення

2.4.2. Аналізфiнансовогостану позичальниківта класифiкацiякредитів, наданихюридичнимособам

2.4.3. Методікавизначеннякласу кредитівнаданих юридичнимособам

2.4.4. Аналізфiнансовогостану та класифiкацiякредитів наданихкомерцiйнимбанкам

2.4.5. Аналізфiнансовогостану та класифiкацiякредитів наданихфiзичним особам

2.4.6. Аналізсвоєчасностiпогашенняпозичальникомкредитноїзаборгованостiта вiдсоткiв занею

2.4.7. Класифiкацiякредитнихризикiв за операцiямиз векселями,факторингомта наданимигарантiями

2.4.8. Визначеннягруп кредитiвта норми вiдрахувань

Табл. 2.4.8.1 «Визначеннявідсоткурезервування»

3.Управлінняформуваннямрезервів длявідшкодуванняможливих втратза кредитнимиопераціямибанків.

3.1.Формуваннясхеми розрахункурезерву.

Табл. 3.1.1. Кредитнийпортфель тарезерв, сформованийпо позичальнику1331

Табл. 3.1.2. Кредитнийпортфель тарезерв, сформованийпо позичальнику1585

Табл. 3.1.3.Кредитнийпортфель тарезерв, сформованийпо позичальнику1462

Табл. 3.1.4 Кредитнийпортфель тарезерв, сформованийпо позичальнику1454

Табл. 3.1.5. Кредитнийпортфель тарезерв, сформованийпо позичальнику1474

3.2. Оцінкарезультатівзастосуваннясхеми розрахункурезерву

Табл. 3.2.1. Розрахунковасума резервудля позичальника1462 за умови зміникласу або сумизабезпечення.


ВСТУП


Актуальністьтеми.Банківськасистема - невід'ємнаскладова економікикраїни. Воназабезпечуєфінансовимиресурсами усігалузі й сферинародногогосподарства.Комерційнібанки виступаютьспецифічнимиустановами,що мобілізуютьвільні кошти,спрямовуючиїх у ті сферинародногогосподарства,які потребуютьздійсненняактивних банківськихоперацій.

Кредитування- одна із найважливішихфункцій банківяк спеціалізованихкредитнихустанов. Банківськийкредит сприяєвільному переливукапіталу векономіці,забезпечуючирозвитокнайефективнішихсфер господарюванняекономіки вцілому.

Нинібанківськекредитуванняекономічнихструктур набуваєще більшогозначення, оскількиголовним чинникомфінансовогозабезпеченняінвестиційногопроцесу в Українінайближчимчасом маютьстати внутрішніресурси, насампередбанківськекредитування.

Організаціяроботи банкувключає до себекадровий тафінансовийменеджмент(управліннягрошовимикоштами клієнтівта самого банку)Останнє відноситьсяперш за все доуправліннякредитнимпортфелем, асаме управліннярезервом.

Управліннярезервом пов'язане,по-перше, ззапровадженняму практикусучасних методівконтролю кредитнихоперації, щодозволяє вибратинайбільш надійнихклієнтів, по-друге,з визначеннямпріоритетіву роботі зпроблемнимита безнадійнимикредитами, щосаме такі кредитистають причиноюбанкротствабанку.

Формуваннярезерву починаєтьсяз аналізу кредитнихдокументів,у тому числіхарактерізуючихфінансовийстан клієнтів,на підставічого можнаробити висновоко кредитоспроможності,тобто спроможністьсвоєчаснопогасити кредитта відсоткипо ньому.

Управліннябанківськимиопераціямиі являє собоюпо суті управлінняризикам, пов’язанимиз банківськимипортфелем, ізнабором активів,які забезпечуютьбанку дохідвід діяльності.Основну частинубанківськогопортфеля складаютьпозики діловимпідприємствамприватнимособам, й справді,ризик, якійсупроводжуєці операції,має особливоважливе значеннядля банку. Одинаккредитна діяльністьбанку залежитьще й від зовнішньогосередовища,а не тільки відфінансовогостану конкретногопозичальника.Тому у першучергу ризикзовнішньогосередовищазумовлюютьабо розширенняабо звуженнякредитноїдіяльностібанку. Змінаполітичної,економічноїі соціальноїситуації вкраїні – доситьважливий чиннику здійсненнібанками кредитноїдіяльності.

Мета.Аналіз і керуваннярезервом комерційногобанку.

Задачі:

 1. Розглянутисутність кредитнихопераційкомерційногобанку.

 2. РозкритиособливостірозвиткуАкціонерногокомерційногобанку в Україніу період становленняринкової економіки.

 3. Дати оцінкуструктурі тадинаміці кредитногопортфелякомерційногобанку.

 4. Розробитиметоди оптимізаціїуправліннярезервомкомерційногобанку.

Предметдослідження.Кінцеві фінансовірезультатибанку, статистичніпоказникизвітності,кредитні справипозичальниківрізноманітнихкласів.

Об'єкт:Комерційнийбанк

Методи:математичний,аналітичний

Дипломскладаєтьсяз 4 розділів;загальний обсягроботи - 93 сторінки;таблиць - 6; малюнків- 4; літератури- 59, додатків - 11.