Смекни!
smekni.com

Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції (стр. 2 из 2)

Законодавство України регламентує реалізацію сільськогосподарської продукції і за договором комісії, і шляхом міни.

Висновки

Питання про договори в сільському господарстві є одним зі спірних і проблемних у науці аграрного права, але в будь-якому разі слід мати на увазі, що аграрно-правові договори є предметом саме аграрного права.

У сучасних умовах розвитку ринкових відносин у сільському господарстві договірна форма економічних зв'язків між учасниками АПК набуває особливої актуальності. Договір в АПК - природний спосіб оформлення товарно-грошових відносин, притаманних ринковій економіці. Товарно-грошові відносини потребують узгодженого регулювання, яким і є договір, не обтяжений надмірно державним втручанням.

Договір виступає правовою формою регулювання економічних відносин усіх без винятку аграрних підприємців. Така правова форма застосовується при здійсненні господарської та іншої діяльності виробників аграрної продукції у відносинах з державними, кооперативними і приватними партнерами.

Одним із договірних зобов'язань, що притаманні сільському господарству є зобов’язання щодо реалізації сільськогосподарської продукції. Аграрні товаровиробники мають право на договірній основі реалізувати продукцію за державним контрактом, за спотовими, форвардними, ф'ючерсними контрактами, за опціонами, через біржу, торговий дім.

У цих договорах зазначається: вид продукції, її кількість, якість, строки, ціна, порядок та умови доставки, місце здачі-приймання, вимоги до тари, порядок розрахунків, обов'язки заготівельника по наданню господарству допомоги в організації виробництва аграрної продукції, її транспортуванні, майнова відповідальність сторін за порушення договору та інші умови.

Наведені форми реалізації продукції аграрними товаровиробниками є законними способами здійснення ними своїх правомочностей щодо вільного розпорядження своєю власністю - сільськогосподарською продукцією та сировиною, у тому числі переробленою продукцією як власного виробництва, так і придбаною в інших аграрних товаровиробників на законних підставах.

Список використаної літератури

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV;

2. Закон України “Про підприємництво” від 18 жовтня 2005 року;

3. Указ Президента України "Про заходи щодо реформування аграрних відносин" від 18 січня 1995 року;

4. Закон України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" від 22 листопада 1996 року;

5. Гайворонський В.М., Жушман В.П., Корнієнко В. М Аграрне право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. - X.: Право, 2003. - 240 с.

6. Погрібний О. О Аграрне право України: Підручник. - К.: Істина, 2006. - 284с.