Смекни!
smekni.com

Загальні засади адміністративного судочинства в Україні (стр. 2 из 2)

1. Авер'янов В. Б., Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П., Діхтієвський П. В., Козюбра М. І., Комзюк А. Т. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту: монографія / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ / В.Б. Авер'янов (заг.ред.). — Д. : Ліра, 2008. — 585c.

2. Адміністративне процесуальне (судове) право України: підруч. / Одеська національна юридична академія / С.В. Ківалов (ред.). — О. : Юридична література, 2007. — 312с.

3. Демський Едуард Францович. Адміністративне процесуальне право України: навч. посібник. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 495c.

4. Єлістратов Аркадій Іванович. Адміністративне право: лекції / Сергій Володимирович Діденко (ред.та упоряд.), Валентин Васильович Галунько (ред.та упоряд.). — Херсон : ВАТ "ХМД", 2007. — 268c.

5. Картузова Ірина Олексіївна, Осадчий Анатолій Юрійович. Адміністративно-процедурне право: навч.-метод. посібник / Одеська національна юридична академія. — О. : Юридична література, 2008. — 288c.

6. Ківалов С. В., Біла Л. P., Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. Одеса, 2002

7. Кодекс адміністративного судочинства від 6.07.2005р. №2747-ІУ

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року N 8073-X (остання редакцiя вiд 07.05.2008)

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення. — К. : Школа, 2009. — 240с.

10. Конституція України Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР

11. Ліпкан Володимир Анатолійович. Адміністративно-правове регулювання національної безпеки України: монографія / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К. : Текст, 2008. — 440с.

12. Остапенко Олексій Іванович, Кісіль Зоряна Романівна, Ковалів Мирослав Володимирович, Кісіль Роман-Володимир В'ячеславович. Адміністративне право: навч. посібник / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — К. : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. — 533с.

13. Стеценко Семен Григорович. Адміністративне право України: навч. посібник. — К. : Атіка, 2007. — 624c.