Мир Знаний

Сучасні уявлення про мегасвіт (стр. 3 из 3)

Чим є «чорні діри»?

Всі небесні тіла можна розділити на випускаючі енергію – зірки, і не випускаючі – планети, комети, метеорити, космічний пил. Енергія зірок генерується в їх надрах ядерними процесами при температурах, що досягають десятки мільйонів градусів, що супроводжується виділенням особливих частинок величезної проникаючої здатності – нейтрино.

Зірки – це фабрики по виробництву хімічних елементів і джерела світла і життя. Тим самим розв'язуються відразу декілька задач. Зірки рухаються навкруги центру галактики по складних орбітах. Можуть бути зірки, у яких міняються блиск і спектр-змінні зірки (Кита) і нестаціонарні зірки, а також зоряні асоціації, вік яких не перевищує 10 млн. років. Можливо, з них утворюються найновіші зірки, при спалахах яких відбувається виділення величезної кількості енергії нетеплового походження і утворення туманностей.

Існують дуже крупні зірки – червоні гіганти і зверхгіганти, і нейтронні зірки, маса яких близька до маси Сонця, але радіус складає 1/50000 від сонячного. Вони називаються так тому, що складаються з величезного згустку нейтронів.

В 1967 р. були відкриті пульсари – космічні джерела радіо, оптичного, рентгенівського і гамма-випромінювання, що приходять на Землю у вигляді сплесків, що періодично повторюються. У радіопульсарів періоди імпульсів – 0,03-4 секунди, у рентгенівських пульсарів періоди складають декілька секунд.

До цікавих небесних тіл, яким часто приписувалося надприродне значення, відносяться комети. Під впливом сонячного випромінювання з ядра комети виділяються гази, створюючи обширну голову комети. Вплив сонячного випромінювання і сонячного вітру обумовлює утворення хвоста, що іноді досягає мільйонів кілометрів в довжину. Гази, що виділяються, йдуть в космічний простір, унаслідок чого при кожному наближенні до Сонця комета втрачає значну частину своєї маси. У зв'язку з цим комети живуть відносно недовго.

Небо тільки здається спокійним. В ньому постійно відбуваються катастрофи, народжуються нові і найновіші зірки, під час спалахів яких, світимість зірки зростає в сотні тисяч раз. Ці вибухи характеризують галактичний пульс.

В кінці еволюційного циклу, коли все водневе пальне витрачено, зірка стискається до нескінченної густини. Звичайна зірка перетворюється на «білого карлика» – зірку, що має відносно високу температуру поверхні і низьку світимість, у багато разів меншу світимості Сонця.

Передбачається, що однією із стадій еволюції нейтронних зірок є утворення нової і найновішої зірки, коли вона збільшується в об'ємі, скидає свою газову оболонку і протягом декількох діб виділяє енергію, світивши, як мільярди сонць. Потім, вичерпавши ресурси, зірка блякне, а на місці спалаху залишається газова туманність.

Якщо зірка мала надкрупні розміри, то в кінці її еволюції частинки і проміння, ледве покинувши поверхню, тут же падають назад через сили гравітації, тобто утворюється «чорна діра», перехідна потім в «білу діру».

3.3 Концепція «Великого вибуху»

Складовою частиною моделі Всесвіту, що розширяється, є уявлення про Великий Вибух, що відбувся приблизно 12–18 млрд. років тому. «спочатку був вибух. Не такий вибух, який знайомий нам на Землі і який починається з певного центру і потім розповсюджується, захоплюючи все більше і більше простору, а вибух, який відбувся одночасно скрізь, заповнивши із самого початку весь простір, причому кожна частинка матерії спрямувалася геть від будь-якої іншої частинки».

Початковий стан Всесвіту: нескінченна густина маси, нескінченна кривизна простору і вибухове, заповільнююче з часом розширення при високій температурі, при якій могла існувати тільки суміш елементарних частинок. Гарячість початкового стану підтверджена відкриттям в 1965 р. реліктового випромінювання фотонів і нейтрино, що утворилися на ранній стадії розширення Всесвіту.

Виникає цікаве питання: з чого ж утворився Всесвіт? Чим було те, з чого вона виникла. В Біблії затверджується, що Бог створив все з нічого. Знаючи, що в класичній науці сформульовані закони збереження матерії і енергії, релігійні філософи сперечалися про те, що значить біблійне «нічого», і деякі на догоду науці вважали, що під нічим мається на увазі первинний матеріальний хаос, впорядкований Богом.

Як це ні дивно, сучасна наука допускає, що все могло створиться з нічого. «нічого» в науковій термінології називається вакуумом. Вакуум, який фізика ХІХ ст. вважала пусткою, за сучасними науковими уявленнями є своєрідною формою матерії, здатною за певних умов «народжувати» речовинні частинки.

Сучасна квантова механіка допускає, що вакуум може приходити в «збуджений стан», унаслідок чого в ньому може утворитися поле, а з нього – речовина.


4. Проблема життя у всесвіті

Проблема походження життя у Всесвіті тісно пов'язана з проблемою виникнення життя на Землі. Ця проблема є однією з найважливіших, вузлових проблем для формування планетарно-космічного погляду на еволюцію в цілому. Розгляд цієї проблеми слід починати з аналізу основних концепцій виникнення життя на Землі, до яких, в першу чергу, відносяться наступні.

1. Креаціоністська концепція (креаціонізм), згідно якої життя була створено надприродною істотою (істотами) в певний момент (проміжок) часу.

2. Концепція панспермії, згідно якої можливе перенесення життя в космічному просторі з однієї планети на іншу («зараження» Землі життям з космосу).

3. Концепція мимовільного зародження – виникнення життя з неживої речовини (неодноразове).

Окрім цих концепцій, достатньо широке розповсюдження мають: теорія стаціонарного стану і концепція виникнення життя в результаті біохімічної еволюції, яка добре корелює з концепцією самозародження життя. Докладніше розглянемо основні з цих концепцій.

Креационізм мислиться як Боже Творіння. Його можна розглядати і як результат діяльності високорозвинутої цивілізації, що створює різні форми життя і спостерігаючої за їх розвитком.

Концепція панспермії припускає раптову появу життя на планеті, але сам механізм утворення життя, нібито мав місце десь в іншій зоряній системі, ця концепція не розглядає. Життя взагалі дуже «чіпке», і навіть в земних умовах здібність її до розповсюдження вражає. Як приклад можна привести заселення живими істотами вулканічних островів, що виникають досить часто посеред океану. Через нетривалий час на абсолютно млявих островах з'являється життя.

Проте більш логічною є концепція «самозародження життя». Її розвивали Демокрит, Аристотель, Св. Августин, Ф. Бекон, Декарт, Бюффон, Ламарк і інші видатні дослідники, які належали до різних філософських шкіл і напрямів суспільної думки. В XX в. інтерес до цієї концепції спалахнув знов, підживлений останніми досягненнями біології і хімії. Важливу роль при цьому зіграв діалектичний матеріалізм, який сприяв відродженню матеріалістичного підходу до вивчення питання про походження життя. Основні ідеї даної концепції можуть бути проілюстровані роботами російського ученого А.И. Опарина і англійського дослідника Дж.Б. Холдейна.

А.И. Опарин так виразив свої основні ідеї: «чим ближче, чим детальніше ми пізнаємо єство процесів, що скоюються в живій клітці, тим більше міцніє в нас упевненість в тому, що в них немає нічого особливого, таємного, непіддатливого поясненню з погляду загальних для всього сущого законів фізики і хімії… Життя характеризується не якими-небудь певними властивостями, а особливою, специфічною комбінацією цих властивостей».

Опарін вважав, що гетеротрофні організми, що харчувалися органічною їжею, передували за часом автотрофним організмам, що харчувалися неорганічною їжею. Багато учених припускали, що послідовність виникнення цих організмів була протилежною, виходячи з того, що двоокис вуглецю був основним будівельним матеріалом, що використовується живими організмами. Опарін вважав цю тезу сумнівною. Він ґрунтувався на тому, що всі організми спочатку були гетеротрофонними, а коли запаси органічної їжі скоротилися, відбулося розділення організмів за способом живлення.

Проблема виникнення життя не може бути вирішена без рішення питання про віруси. Останні розглядаються багатьма дослідниками як найпростіші «живі істоти», хоча у них і немає основних функцій живого. Точніше, віруси – це продукти життя, а не життя на молекулярному рівні. Вірус не володіє здібністю до здійснення процесів метаболізму, оскільки не має жодного з фізіологічних механізмів, необхідних для здійснення цих процесів. Він використовує механізми, якими володіє «господар», вводячи їх в дію інформацію, необхідну для досягнення своїх цілей. Віруси виявляються нездібними до самовідтворювання до тих пір, поки вони не потрапляють всередину вже існуючого життєвого процесу. Основне питання, яке ставило тут Опарін, може бути сформульовано так: Чи «знаходяться віруси на магістральному шляху розвитку, що веде до появи життя, або вони лежать на відгалуженні від цього шляху?» І його відповідь зводилася до того, що віруси – це відгалуження.


Висновок

Історія навколишнього нас світу, історія Всесвіту – це питання, яке хвилювало людство, починаючи з найранішими ступенями пізнання. Міфи і релігійні навчання припускають свої «космологічні системи», свої теорії еволюції Вселеної.

Науками про Всесвіт висунутий останнім часом ряд фундаментальних положень, які представляються внутрішньо суперечливими.

Для затвердження в свідомості людей науково-матеріалістичного світогляду величезне значення має експериментальне підтвердження і практичне використовування наукових знань. В наші дні набагато коротше став період, що відділяє момент здійснення наукового відкриття від його практичного вживання. Це відноситься, зрозуміло, і до відкриттів в області астрофізики і інших наук про Всесвіт. А використовування наукових знань з практики – один з найвагоміших і дієвих аргументів проти релігійних поглядів і уявлень.