Мир Знаний

Методи та етапи статистичного дослідження (стр. 2 из 2)

Останній етап характеризується застосуванням для всебічного кількісно-якісного аналізу масових правових явищ і процесів методів вивчення варіації правових ознак, використанням показників динаміки і індексів, встановленням тенденції і прогнозуванням розвитку, виявленням узаємозв’язків і взаємозалежностей між правовими та іншими соціальними ознаками. Для подання результатів аналізу широко використовується табличний і графічний методи. На цьому самому етапі формуються науково обґрунтовані висновки, спрямовані на розробку заходів та прийняття ефективних управлінських рішень.

2. До якого виду статистичного спостереження слід віднести: а) облік вчинених злочинів у районі протягом доби; б) облік осіб, яких притягнуто до відповідальності за адміністративні правопорушення протягом року

Види спостереження розрізняють за двома критеріями: ступенем охоплення одиниць і часом реєстрації даних.

За ступенем охоплення спостереження бувають: суцільними та несуцільними.

Суцільні спостереження - обстеження, під час яких реєструються всі без винятку одиниці сукупності. До цього виду належать обстеження у формі звітності, розрахованої на певних суб’єктів діяльності, а також більшість переписів.

Несуцільні спостереження - обстеження, під час яких реєструються не всі одиниці сукупності, а лише їх певна частина. Серед таких обстежень виокремлюють вибіркове, основного масиву, монографічне, анкетне, моніторинг.

Вибіркове спостереження - це обстеження, під час якого реєструється певна частина одиниць сукупності, дібрана у випадковому порядку.

Обстеження основного масиву - це обстеження переважної частини одиниць сукупності, що відіграють визначальну роль у характеристиці об’єкта спостереження.

Монографічне обстеження - це детальне обстеження окремих типових одиниць сукупності з метою їх досконалого вивчення.

Анкетне спостереження - це обстеження певної частини одиниць сукупності внаслідок неповного повернення від респондентів заповнених реєстраційних формулярів (анкет).

Моніторинг - це спеціально організоване систематичне спостереження за станом певного середовища.

Спостереження за часом реєстрації фактів поділяються на поточне, періодичне та одноразове.

Поточне спостереження - це систематична реєстрація фактів щодо явищ у міру їх виникнення або збирання фактів щодо безперервного процесу. Безперервними є кримінально-, цивільно-, адміністративно-правові процеси.

Періодичне спостереження проводиться через певні (як правило, однакові) проміжки часу.

Одноразове спостереження проводиться в міру виникнення потреби в дослідженні правового явища чи процесу. Наприклад, обстеження думки населення стосовно оцінки роботи правоохоронних органів.

а) облік вчинених злочинів у районі протягом доби, цей вид статистичного спостереження слід віднести до суцільного спостереження, за часом поточне.

б) облік осіб, яких притягнуто до відповідальності за адміністративні правопорушення протягом року цей вид статистичного спостереження слід віднести. до суцільного спостереження за часом поточне.

3. Практичне завдання

3.1. В статистичних картках на підсудних були зазначені такі дані про строк позбавлення волі 1, 3, 3, 3, 1, 5, 1, 1, 2, 5, 7, 5, 2, 2, 1, 4, 5, 4, 1, 2, 1, 1, 7, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1,2. На підставі наведених даних провести групування засуджених залежно від строку позбавлення волі, побудувавши дискретний ряд розподілу. Визначити медіану та моду ряду. Середній строк позбавлення волі. Долю кожної групи засуджених

Рішення:

Всього підсудних - 36 чоловік.

Таблиця 1 - Розподіл засуджених залежно від строку позбавлення волі

Строк позбавлення волі, років Показники
Кількість засуджених, чол. % до підсумку
1 9 25,0
2 6 16,7
3 8 22,2
4 7 19,4
5 4 11,1
6 0 0,0
7 2 5,6
Разом 36 100,0

У загальній кількості засуджених найбільшу частку становила група засуджених з найкоротшим строком позбавлення волі на 1 рік (25,0%), далі групи розподілилися наступним чином: зі строками позбавлення волі на 3 роки (22,2%), на 4 роки (19,4%), на 2 роки (16,7%), на 5 років (11,1%), на 7 років (5,6%).

Групування засуджених за строком позбавлення волі відображає карну практику суду залежно від ступеня тяжкості скоєного злочину. Статистичні дані, що наведені в таблиці 1, відображають загальну тенденцію зменшення частки засуджених в залежності від ступеню тяжкості скоєного злочину - на злочини невеликої тяжкості припадає 41,7% загальної кількості засуджених.

Модою М0 називається значення правової ознаки, яке найчастіше повторюється в упорядкованій сукупності правових явищ.

Модою у правовій статистиці називають значення ознаки (варіанта), яка часто зустрічається в досліджуваній сукупності (Мо). У дискретному ряду розподілу модою буде варіанта, що має найбільшу частоту.

Отже, мода дорівнює М (х0) = 1 рік.

Медіана Ме - це значення правової ознаки, яке поділяє упорядковану сукупність правових явищ на дві рівні частини.

Побудуємо кумулятивну кількість засуджених

Таблиця 2 - Розподіл засуджених залежно від строку позбавлення волі

Строк позбавлення волі, років Показники
Кількість засуджених, чол. Кумулятивна кількість засуджених, чол.
1 9 9
2 6 15
3 8 23
4 7 30
5 4 34
6 0 34
7 2 36
Разом 36 36

У дискретному ряду розподілу медіаною буде значення правової ознаки, кумулятивна частота або частка якого перевищує порядковий номер середини сукупності правових явищ.

Кількість засуджених (n = 36) парна, тому номери середини становитимуть:


і
.

Ці порядкові номери входять до кумулятивної частоти 23, якій відповідає строк позбавлення волі 3 роки, а отже,

.

Знайдемо середній строк позбавлення волі по формулі

Середній строк позбавлення волі 3 роки.

Доля кожної групи засуджених відображена в таблиці 1.

3.2. Підготувати проект програми статистичного спостереження для визначення динаміки крадіжок м. Суми за 1991-2008 р. Складіть проект статистичного формуляра

Після визначення носіїв ознак і джерел інформації складається програма спостереження. Програма спостереження - перелік запитань, на які потрібно отримати відповіді в результаті спостереження. Зміст і кількість запитань формують згідно з метою спостереження та реальними можливостями його проведення. Складається такий перелік запитань, який за мінімуму залучених даних дає максимум інформації.

До програми спостереження включають і розробку статистичного інструментарію, який є набором статистичних формулярів, а також інструкцій і роз’яснень щодо проведення статистичного спостереження, реєстрації даних.

Статистичний формуляр - обліковий документ єдиного зразка, що містить адресну характеристику об’єкта спостереження та статистичні дані про нього. Статистичними формулярами є звіти, переписні та опитувальні листки, бланки документів, анкети. Складаючи формуляри, враховують не лише зміст ознак, а й можливість їх статистичної обробки. Деякі формуляри містять також короткі роз’яснення щодо їх заповнення. До інших додається інструкція як окремий документ, де роз’яснюється порядок реєстрації даних, зміст окремих питань або відповідей.

Неодмінною умовою програм спостереження є наступність їхнього змісту, одиниць спостереження, методик обчислення. Це потрібно для порівняння результатів спостереження в часі та просторі.

Важливим питанням підготовки статистичного спостереження є забезпечення точності даних реєстрації. Точність результатів досягається, з одного боку, відповідною системою контролю, а з другого - ретельно відпрацьованим механізмом збирання даних і практичним досвідом у цій роботі. Такий досвід формується під час пробних, так званих пілотних обстежень невеликих за обсягом, що мають на меті випробувати, уточнити програму спостереження, підвищити якість розробки організаційних питань.

Таблиця 3

Програма статистичного спостереження динаміки кількості крадіжок, зареєстрованих у м. Суми за період 1991-2006 р.

Показник кількості крадіжок 1991 2008
подія, одиниць відхилення, % подія, одиниць відхилення, % подія, одиниць відхилення, %
АвтоУ тому числі:приватнепідприємств
Квартирні
Офісні
В громадському транспорті
На залізничному транспорті
На міських ринках
Крадіжки з розбійним нападом

Таблиця 4

Проект статистичного формуляра динаміки кількості крадіжок, зареєстрованих у м. Суми за період 1991-2008 р.

Рік Кількість крадіжок Абсолютний приріст Темп зростання,% Темп приросту,% Абсолютне значення1% приросту
Ланцю-говий базисний Ланцю-говий базисний Ланцю-говий Базис-ний
1991
1992
2008

Список літератури

1. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум:. - К.: Знання, 2007. - 325 c.

2. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику" від 13 липня 2000 року № 1922-III // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 43. - Ст.362.

3. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підручник: Навчальне видання. - Х.: Право, 2004. - 304 c.

4. Камлик М.І. Правова статистика: Навчальний посібник: Навчальне видання. - К.: Атіка, 2006. - 240 c.

5. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Правова статистика: Навчальний посібник: Навчальне видання. - Хмельницький: Поділля, 2006. - 240 c.

6. Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учебник: Навчальне видання. - М.: Юристъ, 2007. - 400 c.

7. Пальян З.О. Демографічна статистика: Навч. - метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2003. - 132 с.

8. Чернадчук В.Д. Правовая статистика: Конспект лекций: Навчальне видання. - К.: МАУП, 2008. - 72 c.