Мир Знаний

Регулювання грошового обігу в Україні (стр. 1 из 2)

Таврійська державна агротехнічна академія

Реферат

з дисципліни «Фінансове право»

на тему «Регулювання грошового обігу в Україні»

Виконав: Лухтура Г.

студентка 47гр. ОіА

Перевірив: Горбань Н.В

Мелітополь 2006


Кожна держава використовує гроші як один з важливих елементів впливу на економіку. За допомогою грошей держава здійснює контроль за господарством країни, за мірою праці і споживання. Держава планує та законодавчо регулює грошовий обіг.

У законодавчому порядку закріплюються основні умови грошового обігу на її території:

- найменування національної грошової одиниці;

— види грошових знаків, порядок їх випуску в обіг і вилучення з обігу;

— встановлення межі використання готівки і проведення безготівкових розрахунків;

— порядок здійснення контролю за дотриманням правил зберігання, витрачання і обігу коштів.

У статті 92 Конституції України вказано, що засади створення і функціонування грошового ринку, статус національної валюти, а також іноземних валют на території України встановлюються виключно законами України. Засади грошово-кредитної політики та здійснення контролю за її проведенням згідно зі статтею 100 Конституції України покладені на Раду Національного банку.

Стаття 99 Конституції України визначила основну функцію Національного банку України: забезпечення стабільності грошової одиниці України.

Указом Президента України зараз введено в обіг банкноти вартістю 1 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень і розмінну монету номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 25 та 50 копійок.

Національний банк України визначає офіційний валютний (обмінний) курс гривні, виходячи з валютного (обмінного) курсу національного банку України, що діяв напередодні прощення грошової реформи, та курсу обміну українського карбованця на гривню. Офіційний валютний (обмінний) курс гривні діє з 2 вересня 1996 року і встановлюється і Національним банком. Офіційне співвідношення між гривнею і золотом або іншими дорогоцінними металами не встановлюється.

Курс гри ані відносно іноземних валют підтримується Національним банком України шляхом використання золотовалютного резерву, купівлі і продажу цінних паперів, встановлення зміни плати за кредити та застосування інших інструмент їв регулювання грошової маси в обігу.

Право встановлювати умови та порядок конвертації гривні на інозємї у валюту належить Національному банку України, Національний банк України для забезпечення організації грошового обігу:

— створення резервні фонди банкнот і монет;

— встановлює номінали, системи захисту, платіжні ознаки та дизайн грошових знаків;

— встановлює порядок заміни пошкоджених банкнот і монет;

— встановлює правила випуску і вилучення з обігу, зберігання, перевезення та інкасації готівки;

— визначає порядок касових операцій для банків та усіх клієнтів банків.

Готівка находиться в обігу у вигляді грошових знаків — паперовий банкнот і металевих монет. Загальна сума введених в обіг банкнот і монет зазначається в рахунках банку як його паси і.

Виключає право введення в обіг гривні і розмінної монети, їх обігу і вилучення з обігу належить Національному банку України.

Купівля-продаж конвертованих валют за гривню з метою задоволення поточних потреб суб'єктів господарювання організується також Національним банком.

Зношені і пошкоджені грошові знаки України приймаються і обмінюються безоплатно на нові грошові знаки Національним банком і комерційними банками, але банки не зобов'язані відшкодовувати знищені, загублені, фальшиві, підроблені, а також такі, що стали недійсними, банкноти і монети. Для забезпечення внутрішньої і зовнішньої стабільності грошової одиниці України в розпорядженні Національного банку України є золотовалютний резерв, куди включаються: монетарне золото; спеціальні права позичання; резервна позиція в Міжнародному Валютному Фонді; іноземна валюта у вигляді банкнот, монет або кошти на рахунках за кор­доном, цінні папери (але не акції), що оплачуються в іноземній валюті1.

Таким чином, готівковий обіг на території України регулює законодавство і нормативні акти Національного банку. Слід відзначити, що готівковий і безготівковий обіг коштів пов'язані. Грошова маса, яка знаходиться в обігу, включає в себе як готівку, так і кошти на рахунках, у вкладах юридичних осіб і громадян.

Національний банк України регулює єдиний грошовий обіг через установлення певних нормативів, як і вимагає наше законодавство, шляхом проведення облікової політики (між іншим, після проведення грошової реформи облікова ставка НБУ систематично знижується і зараз становить 16%)5 операцій з цінними паперами, встановлення обов'язкових резервів і економічних нормативів для комерційних банків. Діяльність Національного банку України по регулюванню безготівкового обігу впливає на готівковий. Так, одержуючи позики в кредитних установах, господарюючі суб'єкти за їх рахунок сплачують зарплату і цим перетворюють їх у готівку. Зобов'язуючи комерційні банки зберігати частину коштів у фонді обов'язкових резервів, Національний банк безпосередньо впливає на стан готівкового обігу в країні

Національний банк України сформулював основні завдання установ банку в роботі з готівкою:

— безумовне виконання законів, указів Президента, нормативних і інструктивних актів Національного банку з питань регулювання обсягу і структури готівкової маси в обігу;

— прогнозування і раціональна організація готівкового обігу з урахуванням основних напрямів грошової політики, впровадження нових форм безготівкових розрахунків;

- обмеженняготівкової емісії економічно обґрунтованими зростання обігу готівки1,

Виходячи із змісту Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України», «Про підпріємства в Україні» та нормативних актів Національного банку України, можна сформулювати наступне: усі підприємства, установи та організації на території України, незалежно від організаційно-правових форм, повинні збе­рігати свої кошти в установах банків, проводити розрахунки за своїми зобов'язаннями з іншими підприємствами у безготівковому і готівковому порядку через установи банків; можу ь мати в касі готівку в межах ліміту, який встановлюєтьсяся установами банків за погодженням з керівництвом цього підприємства, а кошти, що перевищують ліміт залишку готівки в касі, зобов'язані здати в банк; в касі власники рахунків мають право зберігати кошти понад ліміт тільки для і які визначені правилами Національного банку України.

Контроль Національного банку України за веденням касових операцій

Згідно з діючим законодавством всі юридичні особи усіх форм власності і видів діяльності, а також громадяни Україні , іноземні громадяни, особи без громадянства, які є суб'єктами тами підприємницької діяльності, зобов'язані зберігати свої кошти на рахунках у кредитних установах. Кожна держава прагне до максимального скорочення обігу готівки. Не тільки юридичні особи, підприємці, але й громадяни зберігають свої кошти на рахунках у банках, користуючись кредитними картками, використовуючи готівку лише для зовсім дрібних розрахунків.

Це дуже зручно для населення, полегшує контроль за грошовим обігом, до якоїсь міри позбавляє державу необхідності друкувати зайві гроші. Але все це можна робити за умов існування стабільної національної валюти, якої поки що молода держава не має, тому вимушена проводити жорстку регламентацію касових операцій.

Порядок ведення касових операцій державними, кооперативними, орендними, колективними, спільними, громадськими та іншими підприємствами, об'єднаннями, організаціями та установами незалежно від форми власності та виду діяльності, а також особами, які є суб'єктами підприємницької діяльності і мають поточний рахунок у банку, регулюється правилами Національного банку України.

Розрахунки в господарському обороті країни суб'єкти підприємницької діяльності здійснюють, як правило, у безготівковому порядку через комерційні банки. Згідно з постановою Правління НБУ від 13.10.1997 р. № 334 тепер підприємства й індивідуальні підприємці мають право здійснювати розрахунки між собою і з фізичними особами як готівкою, так і в безготівковій формі. Готівку для розрахунків можна одержати як у банку, так і з виторгу. Тепер заборонено видавати зарплату і сплачувати дивіденди з ви­торгу, для цієї мети кошти одержують тільки в касі банку. Регулювання готівкових розрахунків входить до повноважень Національного банку України. Особливе місце серед актів, якими регулюються розрахунки готівкою, займає Порядок ведення касових операцій1.

Приписи, що містяться у цьому нормативному акті, розповсюджуються на всіх клієнтів комерційних банків. Національний банк згідно із Законом «Про банки і банківську діяльність» та своїм Статутом установлює ознаки і порядок платіжності грошових знаків.

Готівка в установах банків може бути одержана підприємствами для розрахунків з населенням, для оплати праці, грошових витрат та заохочень, інших виплат населенню, що не входять до складу коштів, які направлені на споживання, допомогу, компенсації, гонорари, пенсії, витрати на відрядження, закупівлю сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, тваринницької та рослинницької сировини, дикоростучих плодів та ягід, лікарських рослин, макулатури, брухту, страхові відшкодування ломбардами, що здійснюють виключно ломбардні операції.

Кошти, що одержують підприємства і організації на виплату зарплати і стипендій, зберігаються в касах протягом З робочих днів, сільськогосподарських і залізничних підприємств — 5 робочих днів, включаючи день одержання готівки у банку.

Після закінчення цих термінів кошти повертаються в установу банку.