Мир Знаний

Бухгалтерський облік в галузях народного господарства (стр. 1 из 8)

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний технічний університет

Кафедра обліку та аудиту

063-295

Бухгалтерський облік в галузі

народного господарства

Рекомендовано методичною комісією

економічного факультету як конспект

лекцій для студентів спеціальності

7.050.106 “Облік і аудит” заочної

форми навчання

Рівне - 2001

Конспект лекцій з дисципліни “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства” для студентів V курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит” / Упор. С.О. Левицька – Рівне: РДТУ, 2001, - с.

Упорядник: С.О. Левицька, канд. екон. наук, доцент

Відповідальний за випуск І.Д. Лазаришина, канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку та аудиту.

Тема 1.Особливості діяльності та облік основних операцій підприємств роздрібної торгівлі

1. Загальні принципи організації обліку торгівельної діяльності

2. Облік оприбуткування товарів

3. Облік реалізації товарів за різними формами оплати

4. Облік повернення товарів, уцінки товарних запасів на кінець звітного періоду

5. Облік витрат, пов’язаних із здійсненням торгівельної діяльності

1. Загальні принципи організації обліку торгівельної діяльності

Роздрібний товарооборот – це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання як за готівку, так і по безготівковому розрахунку, а також виручка, одержана через касу неторгових підприємств від продажу населенню товарів власного виготовлення, закуплених на стороні або одержаних по бартеру.

Оптово-збутові підприємства і склади можуть застосовувати для обліку товарів купівельні або продажні ціни. В роздрібних торгових підприємствах і на підприємствах громадського харчування можуть застосовуватися лише продажні ціни.

Придбані товари зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Значна частина витрат, що раніше включались до витрат обігу, згідно ПБО 9, збільшує первинну вартість придбаних товарів. Це – затрати на вантажно - розвантажувальні роботи, транспортування товарів, страхування ризиків транспортування товарів, оплата інформаційних, посередницьких та інших подібних послуг у зв’язку з пошуком і придбанням товарів. Для оцінки вибуття запасів підприємства роздрібної торгівлі застосовують метод ціни продажу. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною вартістю) реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари.

У роздрібній торгівлі у більшості випадків передачі ризиків і вигод від володіння товаром збігається з передачею юридичного права власності у момент відпуску товарів покупцям. У разі продажу товарів на умовах розстрочки кінцевого розрахунку доход відображається у бухгалтерському обліку після внесення покупцем останнього внеску.

Комісійна винагорода – це оплата посередницьких послуг комісіонера з реалізації товарів, отриманих від комітента за договором комісії. Оскільки комісіонер не провадить реалізацію власних запасів, а надає послуги з реалізації, для обліку доходів комісіонера слід використовувати субрахунок 703 “Доход від реалізації робіт та послуг”.

2. Облік оприбуткування товарів

Методика ведення бухгалтерського обліку надходження товарів у роздрібній торгівлі наведена в таблиці 1.

Для відображення транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) обирається один з методів:

- включення до собівартості придбаних товарів (“прямий метод”);

- урахування їх на окремому субрахунку загальною сумою з подальшим розподілом у кінці місяця між вартістю залишку товарів і вартістю реалізованих товарів (умовно – “метод розподілу”).

Таблиця 1

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку оприбуткування товарів

№ п/п

Зміст операцій

Бухгалтерські записи
Дт Кт
1. Отримання товарів від українських постачальників з наступною оплатою
1. Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:- товари- тара

281

631

284 631
2. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної 641 631
3. Проведено розрахунки з постачальниками за безготівковим розрахунком 631 311
2. Отримання товарів від українських постачальників з попередньою оплатою

а) при використанні рахунка 371 “Розрахунки за виданими авансами”

для обліку попередньої оплати

4. Перераховано з поточного рахунка попередню оплату постачальникам 371 311
5. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної 641 644
6. Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:- товари- тара

281

631

284 631
7. Відображено суму ПДВ, що облікована в податковому кредиті за датою оплати 644 631
8. Зараховано раніше перерахований аванс 631 371
б) без застосування рахунка 371 “Розрахунки за виданими авансами”
9. Перераховано з поточного рахунку попередню оплату постачальникам 631* 311
10. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної 641 644
11. Оприбутковано товари і тару

281

284

631
12. Відображено суму ПДВ 644 631
3. Отримання товарів від підприємств, що не є платниками ПДВ, у тому числі від платників єдиного податку за ставкою 10%
13. Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:- товари- тара

281

631

284 631
4. Придбання товарів за готівковий розрахунок
14. Видано із каси готівку підзвіт на придбання товарів (сума платежу готівкою одного підприємства іншому підприємству (фізичній особі – суб’єкту підприємницької діяльності) не повинна перевищувати 3 тис. грн. протягом одного дня

372

301

15. Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:- товари- тара

281

372

284 372
16. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної 641 372
5. Придбання товарів за імпортом
17. Оприбутковано товари за фактурною вартістю на складі підприємства роздрібної торгівлі: 281 632
18. Відображено мито 281 377
19. Відображено митні збори 281 377
20. Відображено акцизний збір за підакцизними товарами 281 377
21. Відображено ПДВ, сплата якого проведена у момент митного оформлення товарівУ разі оформлення податкового векселя складаються такі записи:- видача векселя- погашення векселя- включення суми векселя до податкового кредиту

641

377

643

621

621

641

641

311

641 643
6. Відображення фактичних витрат з придбання товарів у складі первинної вартості (крім сум, що сплачуються постачальникам, і податки, що зазначені в п.5)
22. Відображено отримані вантажно-розвантажувальні послуги 281 631
23. Відображено страхування ризиків транспортування запасів 281 655
24. Відображено затрати на заготівлю, експедиційні послуги, транспортування товарів до місця їх зберігання, що здійснені сторонніми підприємствами 281 631
25. Списано витрати на перевезення товарів власним транспортом за собівартістю перевезень, до яких включаються:
- вартість пально – мастильних матеріалів 281 203
- плата за обслуговування транспортних засобів сторонніми підприємствами 281 631
- витрати на оплату праці водіїв та відрахування на соціальні заходи 281 661, 651, 652, 653
- амортизація транспортних засобів 281 131
- витрати на ремонт власного транспорту 281 631, 661, 201
- вартість матеріалів, використаних на обладнання транспортних засобів, їх утеплення або охолодження 281 201
- витрати, пов’язані зі стоянкою та паркуванням автомобілів* 281

372,631

26. Нарахована пряма оплата праці осіб, зайнятих придбанням товарів, і проведено відрахування на соціальні заходи 281 661, 651, 652, 653

3.Облік реалізації товарів за різними формами оплати

Методика ведення бухгалтерського обліку реалізації товарів за різною формою оплати на підприємствах роздрібній торгівлі наведена в таблиці 2.

Визначення торговельної націнки на реалізовані товари проводиться по одному з двох варіантів за вибором підприємства і є елементом його облікової політики: