Смекни!
smekni.com

Соціальне страхування як фінансова категорія (стр. 2 из 2)

У табл. 1 наведені дані щодо обсягів відповідних бюджетних асигнувань [4, 5, 7, 9].

Таблиця 1 – Фінансування витрат фондів соціального страхування з Державного бюджету України у 2007 році

Фонди Загальна сума доходів фонду, млн. грн. Сума фінансування з бюджету, млн. грн. Частка бюджетних асигнувань у сумі доходів, %
Пенсійний фонд України 101379,8 25618,5 25,3
Фонд соціального страхування на випадок безробіття 3594,8 100,2 2,7
Фонд соціального страхування від нещасних випадків 3020,0 14,8 0,01
Фонд соціального страхування від тимчасової втрати працездатності 5468,0 710,84 13,0

Всього було виділено з бюджету 26444,34 млн. грн., а загальна сума видатків Державного бюджету України становила 174631,2 млн. грн. Частка витрат на фінансування фондів соціального страхування склала близько 15%. Це свідчить про те, що система соціального страхування є досить обтяжливою для бюджету і тому вона вимагає реформування, особливо пенсійна система.


Висновки

Соціальне страхування є фінансовою категорією, яка виражає економічні відносини, що виникають в процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту шляхом формування фондів грошових коштів та їх використання для забезпечення громадян у старості, на випадок постійної чи тимчасової втрати працездатності, безробіття, підтримки материнства, а також з охорони здоров'я. Це вкладення ресурсів, їхнє накопичення, перетворення в капітал, одержання доходу й повернення вкладених коштів у майбутньому в обумовлений термін.

Необхідність соціального страхування зумовлена такими причинами:

- наявністю осіб, котрі, з огляду на певні обставини, не беруть участі в суспільно-корисній праці, отже, не можуть за рахунок заробітної плати підтримувати своє життя;

- наявністю громадян, котрі є дієздатними, але не мають можливості реалізувати цю дієздатність.

Інститут соціального страхування виник як результат взаємодії двох принципів соціально-економічного управління ризиковими подіями: соціального регулювання економіки та страхування. У межах першого визначали основні орієнтири розвитку суспільства, а в межах другого формувався механізм фінансового забезпечення досягнення соціальних цілей.

Систему державного соціального страхування становлять чотири цільові фонди. При цьому між ними чітко розмежовані сфери функціонування.Кожен фонд має закріплені доходи та видатки і відповідну систему управління.

Система соціального страхування в Україні не є повністю збалансованою. Державні цільові фонди соціального страхування не в змозі забезпечити необхідний розмір видатків виключно за рахунок акумульованих страхових внесків. Особливо гострою є ця проблема для Пенсійного Фонду України.