Смекни!
smekni.com

ЗНО химия 2009 с ответами (стр. 1 из 2)

Тест з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року

№ і зміст завдання

Правильна відповідь

1. На якому з малюнків зображено процес правильного виконання лабораторної дії з дотриманням правил техніки безпеки.

A

2. Визначте формулу складної речовини.

Г

3. Правильний запис повного йонного рівняння - це ...

A CuO + 2HCl = Cu2+ + Cl2- + H2O
Б CuO + 2H+ + 2Cl- = Cu2+ + Cl2- + H2O
В CuO + 2H+ + 2Cl- = Cu2+ + 2Cl- + H2O
Г Cu2+ + O2- + 2H+ = Cu2+ + Cl2- + H2O

В

4. Ізотопи - це ...

A нукліди одного хімічного елемента
Б нукліди різних хімічних елементів
В прості речовини одного хімічного елемента
Г прості речовини різних хімічних елементів

A

5. Чому Сульфур і Хром розташовано в одній групі періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва?

A атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних орбіталей
Б атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних електронів
В атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число енергетичних рівнів
Г Сульфур і Хром мають однакову валентність за Гідрогеном

Б

6. Однакову кількість енергетичних рівнів мають атоми елементів із протонними числами ...

A 15 і 16 Б 7 і 15 В 8 і 16 Г 15 і 33

A

7. Сполука з йонним зв’язком ...

A H2 Б HF В NaF Г H2O

В

8. Сполука, що належить до амфотерних гідроксидів, - це ...

A Ba(OH)2 Б CH3OH В Mn(OH)2 Г Zn(OH)2

Г

9. У результаті якої хімічної реакції утворюється кислота?

A N2O + H2 Б SO2 + H2O → В SiO2 + H2O → Г ZnO2 + H2O →

Б

10. Формула несолетвірного оксиду ...

A CO Б CO2 В SiO2 Г PbO2

A

11. Формула кислої солі ...

A NaHCO3 Б NaOCH3 В NaO(O)C-H Г NaO(O)CCH3

A

12. Число неспарених електронів атома Силіцію в незбудженому стані становить ...

A 1 Б 2 В 3 Г 4

Б

13. Визначте формули гідриду, вищого оксиду та гідратної форми, що утворені хімічним елементом № 16 періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

A HE, E2O7, HEO4 Б H3E, E2O5, H3EO4 В H2E, EO3, H2EO4 Г H4E, EO2, H2EO3

В

14. Розгляньте малюнок і визначте у якій із двох пробірок швидше спалахне тліюча скіпка, якщо перша містить пероксид гідрогену, а друга - суміш пероксиду гідрогену з манган (IV) оксидом?

A у першій

Б у другій

В у першій і другій спалахне одночасно

Г не спалахне в жодній

Б

15. Залізо може взаємодіяти з речовинами:
1 - розбавлена сульфатна кислота
2 - барій нітрат
3 - купрум(ІІ) сульфат
4 - натрій нітрат
5 - аргентум(І) нітрат
6 - магній хлорид

A 1, 2, 4 Б 2, 3, 4 В 1, 4, 6 Г 1, 3, 5

Г

16. Електронна формула катіону Феруму(3+):

A 1s22s22p63s23p63d64s2
Б 1s22s22p63s23p63d64s1
В 1s22s22p63s23p63d64s0
Г 1s22s22p63s23p63d54s0

Г

17. За електронною будовою атома Силіцію, визначте мінімальний і максимальний ступені окиснення цього елемента в сполуках.

A - 4 і +4 Б - 3 і +5 В - 2 і +6 Г - 1 і +7

A

18. Окиснювальні чи відновні властивості проявляє залізо, вступаючи в реакцію з хром (ІІІ) оксидом?

A окиснювальні
Б відновні
В окиснювальні та відновні
Г окиснювальних та відновних властивостей не виявляє

Б

19. Однією з алотропних модифікацій елемента Сульфуру є пластична. На якому з поданих малюнків її зображено?

В

20. Визначте речовину «Х», що відповідає схемі перетворень CO → X → Na2CO3.

A NaHCO3 Б H2CO3 В CO2 Г NaOH

В

21. Під час отруєння нафтопродуктами не можна споживати жири, рослинні олії, тому що вуглеводні ...

A розчиняються в жирах, затримуючись в організмі
Б нерозчинні у воді живого організму
В не розчиняються в жирах та у воді
Г нерозчинні в полярних розчинниках

A

22. До гомологічного ряду алкенів належить вуглеводень, формула якого ...

A С6Н6 Б С6Н10 В С6Н12 Г С6Н14

В

23. Структурна формула ізомеру н-гексану ...

Б

24. Назва сполуки (див. рис.), що відповідає міжнародній номенклатурі...

A 2,5-диметилгексен-2
Б 2,5-диметилгексен-3
В 2,5-диметилгексен-4
Г 2,5-диметилгексен-5

A

25. Визначте назву продукту, який утворюється під час взаємодії метану об’ємом 56 мл та хлору об’ємом 224 мл, якщо реакція відбувається при розсіяному сонячному випромінюванні, а об’єми речовин визначено за однакових умов.

A дихлорметан Б тетрахлорметан В трихлорметан Г хлорметан

Б

26. Формула багатоатомного спирту ...

Б

27. За допомогою якого реагенту можна визначити пропаналь?

A аміачний розчин аргентум (I) оксиду
Б водний розчин брому
В водний розчин натрій карбонату
Г суміш концентрованих розчинів нітратної та сульфатної кислот

A

28. Визначте сполуку, дегідратацією якої можна одержати етен.

A метанол Б глицерол (гліцерин) В етанова кислота Г етанол

Г

29. Аромат квітів зумовлений вмістом у них ...

A карбонових кислот Б альдегідів В спиртів Г естерів

Г

30. У процесі додавання водного розчину невідомої органічної речовини до свіжеотриманого купрум (II) гідроксиду одержано розчин блакитного кольору. Під час нагрівання розчину утворюється осад червоного кольору. Визначте цю органічну сполуку.

A гліцерол (гліцерин) Б глюкоза В сахароза Г фруктоза

Б

31. Органічна сполука, що взаємодіє із хлоридною кислотою ...

A 2-метилпропанол-2 Б пропаналь В пропанова кислота Г фенол

A

32. Крохмаль як полісахарид складається переважно із залишків ...

A рибози Б лактози В альфа-глюкози Г бета- глюкози

В

33. Формула ароматичного аміну ...

A CH3–NH2 Б СН3–CH2–CH2–NH2 В CH3–NH–СН3 Г C6H5–NH2

Г

34. Визначте назву первинного аміну, відносна густина пари якого за воднем становить 15,5.