Смекни!
smekni.com

ЗНО биология 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з біології 2009 р.

№ і зміст завдання

Правильна відповідь

1. Вимерлі організми досліджує наука ... палеонтологія.
2. Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, які об’єднуються у системи органів? організмовий
3. Катіони якого хімічного елемента зумовлюють блакитне забарвлення крові головоногих молюсків? Купруму
4. Фрагмент кодогенного ланцюга ДНК складається з нуклеотидів, розташованих у такому порядку:
ГТА ГЦГ ААТ ЦЦГ АГТ АЦА
Визначте склад і послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі. (див. таблицю ”Генетичний код”, подану на останній сторінці Вашого зошита)
гіс – арг –лей – глі – сер – цис
5.Яку функцію виконує органела рослинної клітини, позначена буквою Х?
осморегуляції
6. Біологічно активні речовини, які утворюються в певних клітинах вищих рослин і грибів називаються ... фітогормони.
7.Рослинна клітина від тваринної відрізняється наявністю ... пластид.
8. Скільки аутосом і яку статеву хромосому одержує донька від батька? 22 аутосоми та X-хромосому
9. Яка органела клітини здатна утворювати фрагменти клітинної мембрани? ендоплазматична сітка
10. У клітині томатів кількість хромосом дорівнює 24. Спочатку в цій клітині відбувся мейоз, потім три новоутворені клітини дегенерували, а четверта відразу ж пройшла три мітотичні поділи без цитокінезів. Скільки клітинних ядер і скільки хромосом у кожному з них буде після всіх перетворень? 8 ядер з 12 хромосомами в кожному
11. Послідовне перетворення органічних кислот (цикл Кребса) відбувається в ... матриксі мітохондрій.
12. Російський вчений Дмитро Йосипович Іванівський у 1892 році довів існування ... вірусів.
13. Групу прокаріотів називають анаеробними, якщо вони ... отримують енергію за рахунок безкисневого розщеплення органічних речовин.
14. Реакції організму на подразники зовнішнього і внутрішнього середовища, які відбуваються за участю нервової системи, це – ... рефлекси.
15. В одній пробірці міститься розчин кухонної солі, а в другій – розчин цукру. До кожної пробірки додали однаковий реагент. У першій жодних змін не відбулось, а в другій почався процес з виділенням вуглекислого газу. Що було додано у пробірки? дріжджі
16. Яку речовину, що використовують як індикатор в хімії, добувають із лишайників? лакмус
17. Розгляньте рисунок клітин спірогіри і вкажіть, яку складову клітини позначено буквою Х.
хлоропласт
18. У якому органі хвоща польового відбувається процес фотосинтезу? стеблі
19. У більшості хвойних рослин листки набули форми голок. У зв’язку з чим виникло це пристосування? для забезпечення майже повного припинення випаровування вологи
20. Характерними ознаками більшості однодольних рослин є ... мичкувата коренева система та паралельне жилкування листків.
21. Яка тканина розташована в зоні поділу кореня? твірна
22. Розгляньте малюнки й установіть, на якому з них зображено лійкоподібні квітки.
23. Видозмінами листка є: лусочки цибулі, вусики гороху.
24. У представників типу Найпростіші реакції на будь-які подразнення ... проявляються у вигляді таксисів.
25. Який мутуалістичний організм живе у травному каналі травоїдних ссавців? інфузорія
26. У якої серед зазначених тварин найдовший кишечник? козулі
27. Які з поданих нижче клітин розташовані в зовнішньому шарі тіла гідри?
1 залозисті
2 проміжні
3 епітеліально-м'язові
4 жалкі
5 травні
Укажіть правильну комбінацію.
2, 3, 4
28. За допомогою якого органа кісткові риби можуть змінювати глибину занурення? плавального міхура
29. Яка адаптивна риса будови тіла птаха пов’язана з пристосуванням до польоту? порожнисті кістки
30. Лише у сенсорних системах ссавців наявна ... вушна раковина.
31. Розгляньте рисунки. Визначте, на якому з них зображено хрящову тканину.
32. Яка кістка входить до складу передпліччя? ліктьова
33. Яким шляхом проходить нервовий імпульс в організмі? дендрит > тіло нейрона > аксон > синапс
34. Яку першу допомогу потрібно надати людині, яку вкусила отруйна змія? тимчасово накласти джгут вище місця укусу
35. Збільшення частоти дихання під час фізичного навантаження зумовлено ... підвищенням концентрації СО2 у крові.
36. Яка складова шлункового соку знезаражує їжу та активує ферменти? хлоридна кислота
37. Загальною функцією для надниркових залоз, підшлункової залози і печінки людини є ... участь у регуляції рівня глюкози у крові.
38. Утворенню вітаміну D в організмі сприяє ... ультрафіолетове випромінювання.
39. У хлопчика І група крові (за системою АВ0), у його матері – ІІ, а в батька – ІІІ. Яка ймовірність того, що сестра буде мати таку ж групу крові, як і брат? 1/4 або 25%
40. Голландський учений Г. де Фріз помітив наявність різних форм рослини енотери. Він дослідив, що каріотип нормальної форми складається з 14 хромосом, а гігантської – 28. Поява гігантської форми є результатом ... геномної мутації.
41. Яку роль відіграє личинка в житті коралових поліпів, двостулкових молюсків? забезпечує розселення
42. Унаслідок дії яких променів підвищується температура тіла змій, ящірок і комах? інфрачервоних
43. Які адаптивні біологічні ритми впливають на зміну забарвлення ваблячого краба? припливно-відпливні
44. Яку властивість біогеоценозу можна встановити, спостерігаючи вплив популяції хижаків на популяцію здобичі? саморегуляцію
45. Який абіотичний фактор обмежує поширення життя в океані, проте, як правило, не обмежує його поширення на суходолі? освітленість
46.Утворення рослинами вуглеводів є результатом процесу ... фотосинтезу.
47. Поклади якої корисної копалини утворилися, зокрема, вимерлими Папоротеподібними? кам’яного вугілля
48. Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте площу (м2) відповідного біогеоценозу, на якій може прогодуватися лев масою 150 кг (ланцюг живлення: трав'янисті рослини > парнокопитні > лев). Біомаса рослинності савани становить 750 г/м2. 20 000
49. Визначте правильну послідовність появи організмів у первинній сукцесії. лишайники > мохи > трав’янисті рослини
50. Ароморфозом є ... поява матки у ссавців.
51. Установіть відповідність між наведеними прикладами структур та рівнями їхньої організації. листяний ліс - біогеоценотичний
конвалія травнева - організмовий
хлорофіл - молекулярний
листок - органний
52. Установіть відповідність між органелами, зображеними на рисунках, і функціями, які вони виконують.

1 - синтез АТФ
2 - дозрівання, розподіл і транспортування синтезованих речовин
3 - синтез білків
4 - здійснення фотосинтезу
53. Установіть відповідність між органами, зображеними на рисунках, і системами, до яких вони належать.

1 - опорно-рухова
2 - видільна
3 - сенсорна
4 - ендокринна
54. Установіть відповідність між назвою плоду та його зображенням.

1 - стручок
2 - ягода
3 - біб
4 - яблуко
55. У дурману пурпурове забарвлення квіток (C) домінує над білим (c), а колючі коробочки (D) – над гладенькими (d). Установіть відповідність між схемою схрещування рослин дурману та ймовірним співвідношенням фенотипів потомства. Ccdd ? Ccdd - 3 : 1
CcDd ? ccdd - 1 : 1: 1 : 1
CcDd ? CcDd - 9 : 3 : 3 : 1
Ccdd ? ccdd - 1 : 1
56. Установіть відповідність між організмом і трофічним рівнем екологічної піраміди, на якому він знаходиться. вуж - консумент ІІІ порядку
самець комара - консумент І порядку
сокіл - консумент IV порядку
жаба - консумент ІІ порядку
57. До кожного типу органів доберіть приклад, який його ілюструє. рудименти - тазові кістки дельфіна
атавізми - багатососковість у людини
аналогічні органи - зябра риби та зябра рака
гомологічні органи - верхня кінцівка людини та передня кінцівка коня
58. Установіть послідовність проходження нервового імпульсу в зоровому аналізаторі. 1 - колбочки
2 - біполярні клітини
3 - зоровий нерв
4 - потилична частка кори великих півкуль
59. Визначте послідовність етапів обміну жирів. 1 - емульгація жирів за допомогою жовчі
2 - розщеплення жирів до гліцерину та жирних кислот
3 - всмоктування речовин у лімфатичні капіляри
4 - утворення жирової тканини сальника
60. Установіть послідовність стадій життєвого циклу колорадського жука.